Onderwerp: Bezoek-historie

Overheveling GGZ budget Wlz-ZvW 2017 - BR/REG-17140a
Publicatiedatum:15-02-2017Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Vergelijk met Overheveling ggz budget Wlz-Zvw - BR/REG-18138, versie: 1: 01-01-2018 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet opIngevolge artikel 57, eerste lid, onderdelenaanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die zowel langdurige geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 3.2 als gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (G-GGZ) als bedoeld in artikel 3.1 leveren.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van de wijze waarop zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, zorgkantoren en zorgaanbieders gezamenlijk bij de NZa een melding kunnen doen met betrekking tot overheveling van de regionale contracteerruimte (Wlz) naar inkoopruimte (Zvw) of vice versa.

13. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

3.1 Gespecialiseerde ggzGGZ

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggzGGZ) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis ggzGGZ.

3.2 Langdurige ggzGGZ

De zorg geleverd aan verzekerden als bedoeld in artikel 3.2.2 van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wlz-uitvoerder

De rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van die wet, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen Wlz-uitvoerder.

3.3 Zorgaanbieder

Rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zowel gespecialiseerde ggzGGZ (Zvw) als langdurige ggzGGZ (Wlz) verleent en voor deze langdurige ggzGGZ met een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor jaar t2017 productieafspraken maakt in de Wlz op de wijze zoals is vastgelegd in de Beleidsregel budgettairbeleidsregel Budgettaire kader Wlz jaar t2017.

3.4 Zorgverzekeraar

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet.

3.5 Wlz-uitvoerder

De rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van die wet, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen Wlz-uitvoerder.

3.6 Zorgkantoor

Een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz voor een bepaalderegiobepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder. Het zorgkantoor is voor alle verzekerden die wonen in de regio waarvoor hij is aangewezen, belast met de verstrekking van het persoonsgebonden budget, alsmede met de administratie of controle van de aan die verzekerden verleende zorg.

3.7 Overhevelingsformulier ggz budgetGGZ Budget Wlz-ZvwZvW

Het formulier waarmee zorgverzekeraar, zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gezamenlijk bij de NZa melding doen van de overheveling van middelen vanuit de Wlz naar de Zvw of vice versa.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze zorgverzekeraars, zorgkantoren/Wlz-uitvoerders, en zorgaanbieders gezamenlijk bij de NZa een melding kunnen doen met betrekking tot overheveling van de regionale contracteerruimte (Wlz) naar de inkoopruimte (Zvw) of vice versa.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die zowel langdurige geestelijke gezondheidszorg als gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz) leveren.

4. Melding van overheveling ggzGGZ budget door zorgverzekeraar, zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder

Zorgverzekeraar en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder kunnen met elkaar afspraken maken over de overheveling van middelen bestemd voor de ggzGGZ van het Wlz-budget naar de Zvw-productieafspraak of vice versa, mits het gaat om een zorgaanbieder die zowel in de Wlz als in de Zvw ggzGGZ-zorg levert. Partijen kunnen daarvan melding doen bij de NZa met het op de website beschikbaar gestelde overhevelingsformulier ggzGGZ budget Wlz-Zvw. Deze melding wordt gecommuniceerd aannaar het Ministerie van VWS. Het Ministerie van VWS neemt deze melding vervolgens mee bij de bepaling van het budgettairBudgettaire kader Wlz en het Zvw-kader. De melding heeft geen direct effect op het Wlz-budget van de zorgaanbieder. Ook heeft de melding geen direct effect op de Zvw-productieafspraak. Om een effect te bereiken, kunnen partijen specifiek productieafspraken maken in het kader van het Wlz-budget en de Zvw-productieafspraak.

5. Procedure en termijnen

5.1 Indieningstermijn

Zorgverzekeraar, zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder kunnen uiterlijk tot en met 31 juli jaar t2017 een gezamenlijke melding bij de NZa indienen voor overheveling van middelen in het jaar t2017 en verder.

5.2 Invullen overhevelingsformulier ggz budgetOverhevelingsformulier GGZ Budget Wlz-Zvw

Voor de melding is van belang dat:

a) Er gebruik is gemaakt van het door de NZa elektronisch beschikbaar gestelde formulier ‘Overheveling ggzGGZ budget Wlz-Zvw’ op de website www.nza.nl (Onderwerpen: Budgettair kader langdurige zorg -> Beleid en Regels -> Formulieren);

b) Het overhevelingsformulier ondertekend is door de zorgverzekeraar, het zorgkantoor/Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder;

c) Het overhevelingsformulier digitaal verzonden is aan info@nza.nl;

d) Het overhevelingsformulier tijdig, als bedoeld in artikel 5.1, is ingediend en het formulier bovendien volledig is ingevuld.

5.3 Procedure

Na ontvangst van een melding die voldoet aan de eisen van artikel 5.1 en 5.2, is de procedure door de NZa als volgt:

a) De NZa verstrekt VWS een opgave van de in jaar t2017 per saldo overgehevelde bedragen van Wlz naar Zvw of omgekeerd.

b) De NZa past de regionale contracteerruimte jaar t2017 aan met het totale bedrag van de gemelde overheveling(en) nadat het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz hierop heeft aangepast.

5.4 Structureel versus incidenteel

De overheveling is structureel tenzij anders overeengekomen tussen partijen en tijdig is gecommuniceerd aan de NZa.

6. Intrekken en vervallenBeëindiging oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dezeDe beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Overheveling ggzGGZ budget Wlz-Zvw 20172016’, met kenmerk BRAL/REGBR-17140a0041a, ingetrokkendie een geldigheidsduur heeft tot 1 januari 2017, vervalt op laatstgenoemde datum van rechtswege.

De beleidsregel ‘Overheveling GGZ budget Wlz – Zvw’, met kenmerk BR/REG-17140, wordt vervangen door onderhavige beleidsregel.

7. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitelOvergangsbepaling

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel ‘Overheveling ggzGGZ budget Wlz-Zvw 2017’, met kenmerk BRAL/REGBR-17140a0041a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding / bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Overheveling ggz budget Wlz-Zvw’.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2018.

.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: beleidsregel ‘Overheveling GGZ budget Wlz-Zvw 2017’.

TOELICHTING

Wijziging ten opzichte van de vorige versie (BR/REG-17140):

Artikel 5.4 is aan deze beleidsregel toegevoegd. De overhevelingen worden structureel verwerkt en werken dus door in 2017 en latere jaren. Als de overheveling incidenteel (alleen voor 2017) geldt, dan moet dit bij de indiening in het formulier kenbaar gemaakt worden

Algemeen

Sinds 2008 wordt de modulaire zorg (voorheen extramurale zorg) en vanaf 2015 de eerste drie jaar curatieve zorg (geneeskundige ggzGGZ) bekostigd via de Zvw. Via de Wlz wordt alle niet-geneeskundige modulaire zorg, verblijf zonder behandeling en voortgezet verblijf met behandeling na 3 jaar (de langdurige ggzGGZ) bekostigd. Een uitzondering hierop zijn de cliënten die onder het overgangsrecht vallen.

GgzGGZ-zorgaanbieders die zowel curatieve als langdurige ggzGGZ leveren, hebben sinds de knip in de bekostiging van de ggzGGZ in 2008 te maken met een Wlz-budget en een Zvw-budget. Het was tot 2011 niet mogelijk middelen tussen beide budgetten te verschuiven. Gebleken is dat dit een verdergaande extramuralisering van de ggzGGZ, die algemeen wordt voorgestaan, belemmert. De Beleidsregel overheveling ggzbeleidsregel ‘Overheveling GGZ budget Wlz-Zvw 2017’ beoogt hiervoor een oplossing te bieden.

De beleidsregel dient om binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) enige flexibiliteit aan te brengen tussen de kaders voor de Wlz en de Zvw. Het is namelijk wenselijk dat als er op het niveau van de individuele zorgaanbieder verschuivingen in productieafspraken plaatsvinden tussen Wlz en Zvw, die ook hun beslag krijgen in de macrokaders. De NZa communiceert in augustus jaar t2017 het totale landelijke bedrag aan VWS. VWS houdt hiermee vervolgens rekening bij het bepalen van het macrokader in de Wlz en de Zvw.

Artikelsgewijs

Artikel 31

De werkingssfeer (reikwijdte) van deze beleidsregel beperkt zich tot gebudgetteerde zorgaanbieders. Zorgaanbieders die ggzGGZ leveren die via de Wlz wordt bekostigd, zijn per definitie gebudgetteerde zorgaanbieders. Als zij ook gespecialiseerde ggzGGZ leveren vallen zij onder de reikwijdte van deze beleidsregel.

Artikel 2

In deze beleidsregel wordt gesproken over de overheveling van Wlz-budget naar de Zvw-productieafspraak of vice versa. Met het overhevelen van Wlz-budget wordt in deze beleidsregel bedoeld dat een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder een deel van de regionale contracteerruimte beschikbaar voor Wlz-zorginkoop overhevelt naar de Zvw of vice versa. Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders stemmen met de overheveling in met een verlaging (of verhoging) van de regionale contracteerruimte.

Artikel 5

Invullen overhevelingsformulier ggzGGZ Budget Wlz-ZvwZvW

Voor het overhevelen van middelen dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Overheveling ggzGGZ budget Wlz-Zvw’. Het bedrag van de overheveling is per saldo 0. Zie onderstaand voorbeeld.

6

Voorbeeld overheveling:

Wlz

ZVW

Totaal

-/- € 100.000,–

+ € 100.000,–

0

Voor de Wlz geldt dat de NZa bij het vaststellen van de contracteer­ruimte rekening houdt met het totale bedrag van overheveling. Voor de Zvw geldt dat de NZa aan VWS een opgave verstrekt van de per saldo overgehevelde bedragen van Wlz naar Zvw of vice versa in jaar t2017. VWS heeft aangegeven dat zij bij het vaststellen van de budgettaire kaders en het macro-restatiebedragMacro Prestatie bedrag (mpbMPB) rekening houdt met het per saldo overgehevelde bedrag.

Uiteraard moeten naast de melding met het overhevelingsformulier productieafspraken in de Wlz en/of de Zvw worden gemaakt. De zorg die wordt geleverd voor het overgehevelde bedrag wordt gedurende het jaar geregistreerd in zzp’sZZP’s (Wlz) dan wel gedeclareerd in DBC’s (Zvw), afhankelijk van de vraag of de middelen worden overgeheveld naar de Wlz of Zvw. Onder de Wet langdurige zorg (Wlz) stelt het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz vast. Dit betekent dat de overhevelingen pas doorwerken in de contracteerruimte als het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz hierop heeft aangepast.

Onder de Wet langdurige zorg (Wlz) stelt het Ministerie van VWS het budgettaire kader Wlz vast. Dit betekent dat de overhevelingen pas doorwerken in de contracteerruimte als het Ministerie van VWS het budgettair kader Wlz hierop heeft aangepast.

Naar boven