Onderwerp: Bezoek-historie

Integrale geboortezorg - BR/REG-17146
Publicatiedatum:07-07-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen. 

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op integrale geboortezorg zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

2. Doel van de beleidsregel

De beleidsregel heeft tot doel voorwaarden vast te leggen waaronder kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging en zorgaanbieders en zorgverzekeraars per 2017 de mogelijkheid te bieden om een experiment overeen te komen voor de bekostiging van integrale geboortezorg om samenwerking in de geboortezorg te bevorderen.

 

In deze beleidsregel is vastgelegd op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om de bij het experiment te hanteren prestatiebeschrijvingen vast te leggen. 

3. Begripsbepalingen

3.1 Contracterende zorgaanbieder

Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die prestaties integrale geboortezorg is overeengekomen met een zorgverzekeraar.

 

3.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

 

3.3 Integrale geboortezorg

In multidisciplinair verband geleverde zorg rondom de geboorte die bestaat uit de volgende bij of krachtens de Zvw omschreven soorten zorg:

 • verloskundige zorg, uitgezonderd preconceptiezorg;
 • kraamzorg;
 • medisch specialistische zorg voor zover deze betreft:
  • obstetrische zorg met uitzondering van high care obstetrische zorg en geavanceerd ultrageluid onderzoek,
  • antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg, en
  • eerstelijnsdiagnostiek voor zover die samenhangt met de zorgvraag van de cliënt.

 

3.4 Verloskundige zorg

Verloskundige zorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

 

3.5 Kraamzorg

Kraamzorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

 

3.6 Prenatale fase

Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

 

3.7 Natale fase

Fase in het zorgtraject vanaf de aanvang van de actieve fase van de bevalling tot 2 uur na de geboorte van de placenta.

 

3.8 Postnatale fase

Fase in het zorgtraject vanaf 2 uur na de geboorte van de placenta tot 8 weken hierna.

 

3.9 Prestatie

Prestatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder j, van de Wmg.

 

3.10 Zorgtraject

Geheel van prestaties integrale geboortezorg, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de cliënt een zorgaanbieder consulteert.

 

3.11 Zwangerschap

Periode vanaf de conceptie tot de geboorte van een kind, waarin een cliënt een nog niet geboren kind in de baarmoeder draagt.

 

3.12 Miskraam

Niet vitale zwangerschap die eindigt voor de zestiende week.

 

3.13 Verpleegdag

Te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging welke minimaal één overnachting omvat. Deze periode loopt vanaf de opname tot en met het ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.

De voorwaarde van minimaal een overnachting geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op de dag van opname, of bij overlijden van de cliënt op de dag van of de dag na opname.

 

3.14 Cliënt

Zwangere vrouw die zich met haar zorgvraag wendt tot de zorgaanbieder.

 

3.15 Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

4. Prestaties integrale geboortezorg

Voor het experiment integrale geboortezorg als bedoeld in artikel 2, kunnen de volgende prestaties worden toegepast. De prestaties genoemd in de artikelen 4.2 tot en met 4.9 zijn van toepassing in geval de zwangerschap langer duurt dan 16 weken.

 

4.1  Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg

Integrale geboortezorg vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder, indien de zwangerschap eindigt voor 16 weken in een miskraam. Deze prestatie omvat ook de nazorg voor zover deze integrale geboortezorg betreft.

 

4.2 Geboortezorg prenataal

Integrale geboortezorg in de prenatale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg prenataal complex van toepassing is.

 

4.3 Geboortezorg prenataal complex

Integrale geboortezorg in de prenatale fase indien de cliënt langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen klinisch wordt opgenomen en/of een cerclage wordt aangebracht.

 

4.4 Geboortezorg nataal

Integrale geboortezorg in de natale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek of de prestatie geboortezorg nataal complex van toepassing is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

 

4.5 Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek

Integrale geboortezorg in de natale fase die op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt terwijl de cliënt voor deze opname niet medisch of niet sociaal geïndiceerd is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

 

4.6 Geboortezorg nataal complex

Integrale geboortezorg in de natale fase in geval van een sectio, een complexe fluxusbehandeling, een manuele placentaverwijdering en/of een totaalruptuur. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

 

4.7 Geboortezorg postnataal

Integrale geboortezorg in de postnatale fase. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg postnataal complex van toepassing is.

 

4.8 Geboortezorg postnataal complex

Integrale geboortezorg in de postnatale fase in geval van klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen en/of een complexe fluxusbehandeling. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur.

 

4.9 Kraamzorg postnataal per uur

Zorg zoals kraamverzorgenden deze bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling in de postnatale fase. Partusassistentie die op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta kan niet op basis van deze prestatie in rekening worden gebracht.

 

4.10 Onderlinge dienstverlening Integrale geboortezorg

Algemene prestatie voor het in rekening brengen van tarieven voor prestaties of delen van de prestaties integrale geboortezorg tussen de contracterende zorgaanbieder en de zorgaanbieder of tussen twee zorgaanbieders. 

5. Nadere bepalingen prestaties

5.1 Contractvoorwaarde

De tarieven van de prestaties genoemd in de artikelen 4.1 tot en met 4.9 mogen alleen in rekening worden gebracht indien de contracterende zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van de cliënt ten aanzien van deze prestaties voorafgaand een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan.

 

5.2 Vrije tarieven

Voor de prestaties gelden vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg.

 

5.3 Parallelliteit

De tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg kunnen niet in rekening worden gebracht als in verband met de betreffende zorgvraag al een tarief voor (een) monodisciplinaire prestatie(s) in rekening is gebracht en de betreffende combinatie van tarieven in de tabel van bijlage 1 van deze beleidsregel met ‘x’ is gemarkeerd.

Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken indien zij in een schriftelijke overeenkomst hierover andere afspraken maken.

 

5.4 Parallelliteit eerstelijnsdiagnostiek

De tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg zoals omschreven in de artikelen 4.1 tot en met 4.9 kunnen alleen in rekening worden gebracht indien niet ook een of meerdere tarieven voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek zoals omschreven in de Beleidsregel tarieven en prestaties medisch specialistische zorg in rekening zijn gebracht, en de in rekening gebrachte tarieven voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek zijn aangevraagd in het kader van de zorgvraag van de cliënt. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken indien zij in een schriftelijke overeenkomst hierover andere afspraken maken.

6. Evaluatie-en rapportagebepaling

De NZa evalueert het experiment integrale geboortezorg en rapporteert daarover aan de minister van VWS. 

7. Voorbehoud

Deze beleidsregel wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van het ontvangen van een aanwijzing van de minister van VWS inzake de integrale geboortezorg. Overeenkomstig de voorhangbrief van de minister van VWS aan de Eerste en Tweede Kamer betreffende bekostiging integrale geboortezorg van 31 mei 2016 met kenmerk 958232-149542-CZ en op grond van artikel 8 van de Wmg zal tot het geven van een aanwijzing niet eerder worden overgegaan dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief.

 

Indien de aanwijzing afwijkt van hetgeen in deze beleidsregel is vastgelegd, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen die de onderhavige beleidsregel zal vervangen. Indien de NZa geen gewijzigde beleidsregel heeft vastgesteld die de onderhavige beleidsregel vervangt, dan treedt de onderhavige beleidsregel in werking met ingang van 1 januari 2017.

8. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 31 december 2021.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel Integrale geboortezorg’.

TOELICHTING

ALGEMEEN

 

Onder voorbehoud van het ontvangen van de aanwijzing van de minister van VWS, stelt de NZa nu de Beleidsregel Integrale geboortezorg vast. Met deze beleidsregel worden die regio’s gefaciliteerd die gereed zijn voor de transitie naar integrale bekostiging in de geboortezorg. De beleidsregel heeft een experimenteel karakter en biedt in de komende periode de gelegenheid om ervaring op te doen met de gekozen prestatiestructuur, eventuele knelpunten op te lossen en de bestendigheid daarvan in de praktijk te monitoren en te toetsen. De optie voor integrale prestaties komt daarmee beschikbaar voor regio’s die daar zelf voor kiezen, in afstemming met de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die nog niet gereed zijn om over te stappen op integrale bekostiging van het gehele geboortezorgtraject hebben de mogelijkheid om hun aandeel in het geboortezorgtraject te declareren op basis van de bestaande beleidsregels voor verloskundige zorg, kraamzorg, medisch specialistische zorg en eerstelijnsdiagnostiek. De minister van VWS besluit over landelijk invoering van integrale bekostiging.

 

Prestatiestructuur integrale geboortezorg

De minister van VWS heeft in de voorhangbrief aan de Eerste en Tweede Kamer betreffende bekostiging integrale geboortezorg van 31 mei 2016 met kenmerk 958232-149542-CZ, aangegeven dat zij voornemens is de NZa per aanwijzing op te dragen om een structuur voor integraal bekostigde geboortezorg te implementeren bestaande uit negen prestaties. Deze negen prestaties zijn beroeps- en lijnoverstijgende prestaties. De prestaties zijn multidisciplinaire producten en beschrijven het geheel aan noodzakelijke verloskundige zorg, kraamzorg, medisch specialistische zorg (voor zover obstetrische zorg), antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg en eerstelijnsdiagnostiek voor zover die samenhangen met de zorgvraag van de cliënt in de prenatale fase. Het gaat om verzekerde zorg op grond van de Zvw.

 

Het uitgangspunt bij de prestatiestructuur is dat het geheel aan prestaties integrale geboortezorg in samenhang overeen wordt gekomen tussen zorgverzekeraar en contracterende zorgaanbieder.

 

In de prestatiestructuur is onderscheid gemaakt tussen de verschillende fases van het zorgtraject (prenataal, nataal en postnataal). Dit onderscheid heeft als doel om de declaratie van zorg voor cliënten die overstappen naar een zorgaanbieder in een andere regio te faciliteren. Tevens is in de prestatiestructuur onderscheid gemaakt tussen complexe en niet complexe prestaties. Dit onderscheid heeft als doel om de kostenhomogeniteit van de zorgprestaties te verbeteren.
 

Zorgaanbieders kunnen met ingang van 1 januari 2017 gebruik maken van de integrale bekostigingsstructuur. De NZa heeft de mogelijkheid om de prestatiestructuur in overleg met veldpartijen door te ontwikkelen zodat voortschrijdend inzicht in de prestatiestructuur kan worden verwerkt. De tarieven voor de negen genoemde producten zijn vrij onderhandelbaar.

 

 

ARTIKELSGEWIJS

 

Artikel 1

 

Deze beleidsregel is alleen van toepassing op integrale geboortezorg bij of krachtens de Zvw. Buiten deze reikwijdte vallen bijvoorbeeld gynaecologische zorg en obstetrische zorg die niet samenhangen met de zorgvraag van de zwangere vrouw. Zo is bijvoorbeeld zorg geleverd door internisten tijdens de zwangerschap bij een zwangere diabeet medisch specialistische obstetrische zorg, maar deze valt buiten de integrale geboortezorg.

 

Artikel 3

 

3.1 De contracterende zorgaanbieder komt de prestaties integrale geboortezorg overeen met de zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieder wordt ook wel de geboortezorgorganisatie genoemd waarbij het wenselijk is dat de verschillende disciplines binnen de geboortezorgketen gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd in de geboortezorgorganisatie.

 

3.2 Een zorgaanbieder kan de door de contracterende zorgaanbieder overeengekomen prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoeren. Het is ook mogelijk dat een zorgaanbieder gelijktijdig ook de contracterende zorgaanbieder is.

 

3.6 De fysieke intake bij de zorgaanbieder is het eerste contactmoment tussen cliënt en zorgaanbieder. Dit is ongeacht de zorgprofessional die de intake afneemt.

 

3.12

Onder een miskraam zoals bedoeld in deze beleidsregel wordt onder andere de beëindiging van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap voor 16 weken begrepen.

 

3.13 Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder. Er is sprake van een overnachting als de cliënt opgenomen wordt vóór 0.00 uur en ontslag plaatsvindt ná 7.00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. In onderstaande tabel zijn diverse situaties opgenomen die helderheid verschaffen over wat er geregistreerd dient te worden (ervan uitgaande dat aan alle overige voorwaarden uit de definitie wordt voldaan).

 

Tabel x. Voorbeelden bij het begrip overnachting Opnametijd cliënt x

Ontslagtijd

cliënt x

Aantal verpleegdagen

Voor 20:00 uur

kalenderdag x

Na 07:00 uur

kalenderdag x+1

2

Na 20:00 uur en vóór 00:00 uur

kalenderdag x

Na 07:00 uur

kalenderdag x+1

1

Na 00:00 uur

kalenderdag x

Voor 07:00 uur

kalenderdag x

0

Na 00:00 uur

kalenderdag x

Na 07:00 uur

kalenderdag x

0

Voor 20.00 uur kalenderdag x

Voor 07:00 uur kalenderdag x+1

0

 

 

Artikel 4

 

1. Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg

Deze prestatie omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder of zorgaanbieders ter ondersteuning van de cliënt. Deze prestatie loopt vanaf de fysieke intake tot aan de constatering van een miskraam voor 16 weken. Het betreft hier niet 16 weken zorg, maar 16 weken zwangerschap. Nazorg behoort ook tot de prestatie voor zover het geboortezorg betreft. Deze prestatie kan per zwangerschap niet in combinatie met een van de andere zorgprestaties integrale geboortezorg gedeclareerd worden. Indien de zwangerschap eindigt na 16 weken dan is er geen sprake van een miskraam. Beëindiging van een vitale zwangerschap maakt geen onderdeel uit van de integrale geboortezorg.

 

2. Geboortezorg prenataal

De prestatie geboortezorg prenataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de prenatale fase. De prestatie begint bij de fysieke intake en eindigt bij aanvang van de actieve fase van de bevalling. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg prenataal complex van toepassing is.

 

3. Geboortezorg prenataal complex

De prestatie geboortezorg prenataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de prenatale fase. De prestatie begint bij de fysieke intake en eindigt bij aanvang van de actieve fase van de bevalling. Er is sprake van deze prestatie indien er in de prenatale fase een klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen plaatsvindt en/of een cerclage wordt aangebracht.

 

4. Geboortezorg nataal

De prestatie geboortezorg nataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.
De prestatie begint bij aanvang van de actieve fase van de bevalling en eindigt twee uur na de geboorte van de placenta. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg intramuraal op eigen verzoek of de prestatie geboortezorg nataal complex van toepassing is.

 

5. Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek

De prestatie geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. De prestatie begint bij aanvang van de actieve fase van de bevalling en eindigt twee uur na de geboorte van de placenta. Deze prestatie is van toepassing indien de natale fase op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt, terwijl hier geen medische of sociale indicatie voor is. Voor deze prestatie is een eigen betaling van toepassing.

 

6. Geboortezorg nataal complex

De prestatie geboortezorg nataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. De prestatie begint bij aanvang van de actieve fase van de bevalling en eindigt twee uur na de geboorte van de placenta. Er is sprake van deze prestatie indien er in de natale fase een sectio plaatsvindt en/of een complexe fluxusbehandeling en/of een manuele placentaverwijdering en/of een totaalruptuur.

 

7. Geboortezorg postnataal

De prestatie geboortezorg postnataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de postnatale fase. Kraamzorg per uur valt buiten deze prestatie.

De prestatie begint twee uur na de geboorte van de placenta en eindigt 8 weken hierna. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg postnataal complex van toepassing is.

 

8. Geboortezorg postnataal complex

De prestatie geboortezorg postnataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de postnatale fase. Kraamzorg per uur valt buiten deze prestatie. De prestatie begint twee uur na de geboorte van de placenta en eindigt 8 weken hierna. Er is sprake van deze prestatie indien er in de postnatale fase een klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen plaatsvindt en/of in geval van een totaalruptuur.

 

9. Kraamzorg postnataal per uur

Kraamzorg postnataal per uur is zorg zoals kraamverzorgenden deze plegen te bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling, gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Voor deze prestatie is een eigen bijdrage van toepassing.

 

10. Onderlinge dienstverlening

Met onderlinge dienstverlening wordt bedoeld de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van de integrale geboortezorg door een zorgaanbieder in opdracht van een contracterende zorgaanbieder. Voor de prestatie onderlinge dienstverlening geldt een vrij tarief. Indien sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de zorgaanbieder die de zorg uitvoert de kosten in rekening aan de contracterende zorgaanbieder.

Van onderlinge dienstverlening is ook sprake als tarieven voor prestaties of delen van prestaties integrale geboortezorg tussen twee zorgaanbieders worden verrekend.

 

Artikel 5

 

Tarief

Het tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op de startdatum van de betreffende prestatie, zoals omschreven in artikel 4.4.van de Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen Integrale geboortezorg.

 

Parallelliteit

In de beleidsregel is onder artikel 5.3 en 5.4 een verbod op parallelliteit opgenomen. Dit betekent dat niet gelijktijdig een monodisciplinaire prestatie en een integrale prestatie die (deels) dezelfde zorg omschrijven, in rekening kunnen worden gebracht. In bijlage I van deze beleidsregel wordt expliciet gemaakt welke combinaties van monodisciplinaire prestaties en integrale prestaties niet in rekening gebracht mogen worden. Van dit verbod op parallelliteit kan echter worden afgeweken indien zorgaanbieder en zorgverzekeraars hierover op schrift andere afspraken maken. Deze afwijkingsmogelijkheid geeft partijen in de regio de ruimte om maatwerkafspraken te maken. Het verbod op parallelliteit is specifiek voor de fase van het zorgtraject. Indien sprake is van parallelliteit in de prenatale fase, dan heeft dit geen invloed op de declaratie van integrale geboortezorg in de natale en postnatale fase.

 

Deze bepaling regelt dat als cliënten willen overstappen naar een derde zorgaanbieder die niet bij de betreffende geboortezorgorganisatie is aangesloten, deze derde zorgaanbieder de geleverde zorg kan declareren. De NZa beoogt hier mee de keuzevrijheid van cliënten te borgen.

Indien een cliënt overstapt naar een zorgaanbieder die niet bij de betreffende geboortezorgorganisatie is aangesloten, biedt de beleidsregel verschillende mogelijkheden aan de derde zorgaanbieder om een tarief voor deze zorg in rekening te brengen:

 • De kosten voor zorg die door de derde zorgaanbieder zijn geleverd worden onderling verrekend met de geboortezorgorganisatie die het integrale tarief declareert. De derde zorgaanbieder declareert dus bij de geboortezorgorganisatie en brengt geen prestatie op basis van de monodisciplinaire beleidsregels (verloskunde, kraamzorg, medisch specialistische zorg) in rekening bij de zorgverzekeraar.
 • Indien onderlinge verrekening tussen de derde zorgaanbieder en de geboortezorgorganisatie niet tot stand komt, bijvoorbeeld omdat hierover op voorhand geen afspraken zijn gemaakt, dan brengt de derde zorgaanbieder de geleverde zorg in rekening op basis van de monodisciplinaire beleidsregels (verloskunde, kraamzorg, medisch specialistische zorg). Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, regelt het verbod op parallelliteit dat ook de geboortezorgorganisatie de geleverde zorg op basis van de monodisciplinaire beleidsregels is rekening brengt. De geboortezorgorganisatie brengt dan geen integrale prestatie in rekening.
 • Indien onderlinge verrekening tussen de derde zorgaanbieder en de geboortezorgorganisatie niet tot stand komt, dan brengt de derde zorgaanbieder de geleverde zorg in rekening op basis van de monodisciplinaire beleidsregels (verloskunde, kraamzorg, medisch specialistische zorg). Indien geboortezorgorganisatie en zorgverzekeraar gebruik maken van de afwijkingsmogelijkheid en hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt, dan kan de geboortezorgorganisatie toch parallel een prestatie integrale geboortezorg in rekening brengen. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen bijvoorbeeld afspreken dat monodisciplinaire declaraties door derde zorgaanbieders met lage waardes niet leiden tot een verbod om parallel een integrale prestatie in rekening te brengen. Daarnaast kunnen zij afspraken maken over de wijze waarop de meerkosten van de parallel in rekening gebrachte declaraties worden verrekkend.

 

Declaratie add-on IC

Indien een cliënt die in zorg is bij de zorgaanbieder in het kader van de zwangerschap opgenomen wordt op de intensive care, kan het ziekenhuis waar de opname plaatsvindt op grond van de Beleidsregel tarieven en prestaties medisch specialistische zorg, een ic-zorg/subtraject met zorgtype 52 registreren.

 

Verandering van zorgverzekeraar.

Wanneer de cliënt gedurende het traject is veranderd van zorgverzekeraar, moet het tarief worden vergoed door de zorgverzekeraar bij wie de cliënt verzekerd was op de datum van aanvang van de zorgprestatie. 

 

BIJLAGE I

 

Prestatie Combinatie Tabel

Bijlage 1 bij deze beleidsregel bevat de Prestatie Combinatie Tabel. Met behulp van deze tabel wordt inzichtelijk welke prestaties niet in combinatie met de prestaties voor integrale geboortezorg gedeclareerd kunnen worden.

 

Hoe is de tabel opgebouwd?

De Prestatie Combinatie Tabel bevat in de verschillende kolommen de prestaties voor integrale geboortezorg. Zorg geleverd binnen deze integrale prestaties overlapt met zorg geleverd binnen de bestaande monodisciplinaire prestaties voor kraamzorg, verloskundige zorg en medisch-specialistische zorg. In de Prestatie Combinatie Tabel wordt per monodisciplinaire prestatie (per rij) door middel van een ‘x’ aangegeven of deze prestatie in combinatie met de integrale prestaties in rekening mag worden gebracht. Een ‘x’ geeft aan dat de combinatie van prestaties niet toegestaan is.

 

Fases van zwangerschap

De prestatiestructuur voor integrale geboortezorg is opgebouwd aan de hand van de verschillende fases van een zwangerschap. De structuur bevat drie prestaties voor prenatale zorg, drie prestaties voor natale zorg, twee prestaties voor postnatale zorg en één prestatie voor kraamzorg. Per fase van de zwangerschap kan slechts één integrale prestatie in rekening gebracht worden.

 

Het kan voorkomen dat er binnen een fase van de zwangerschap een monodisciplinaire prestatie in rekening wordt gebracht die niet in combinatie met de integrale prestaties voor deze fase gedeclareerd mag worden. In dat geval wordt de zorg geleverd binnen deze fase in rekening gebracht aan de hand van de monodisciplinaire prestaties. Het is mogelijk om een andere fase van de zwangerschap wel in rekening te brengen aan de hand van een integrale prestatie, mits binnen deze fase geen monodisciplinaire prestatie in rekening wordt gebracht die niet in combinatie met de integrale prestaties voor deze fase gedeclareerd mag worden.

 

Voorbeeld

Het intake bezoek wordt in rekening gebracht middels een monodisciplinaire prestatie. De Prestatie Combinatie Tabel bevat voor deze prestatie een ‘x’ in combinatie met de integrale prestaties voor de prenatale fase. De betekent dat deze integrale prestaties niet in rekening mogen worden gebracht en dat alle zorg geleverd binnen de prenatale fase middels monodisciplinaire prestaties in rekening gebracht wordt. Voor zorg geleverd in de natale fase worden geen monodisciplinaire prestaties in rekening gebracht. Zorg geleverd binnen deze fase kan daarom middels één van de prestaties voor integrale natale geboortezorg in rekening worden gebracht.

Naar boven