Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz - BR/REG-17138
Publicatiedatum:01-07-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.

 

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden de prestatiebeschrijvingen en tarieven voor de deelprestaties ZZP-meerzorg voor het jaar 2017 vastgesteld. Deze beleidsregel bevat de beschrijvingen van deelprestaties en de tarieven die van toepassing zijn.

3. Begripsbepalingen

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, Wmg.

 

ZZP-meerzorg

ZZP-meerzorg is een declarabele prestatie voor de bekostiging van zorg zoals bepaald in artikel 3.1.1, tweede lid, van het Besluit langdurige zorg en artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg. ZZP-meerzorg is zorg die aanvullend op een ZZP wordt geleverd. De deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling zijn de bouwstenen van ZZP-meerzorg. Tezamen vormen ze de uren te leveren zorg en het tarief dat kan worden gedeclareerd.

 

Uur zorgverlening

Een uur zorgverlening is de directe contacttijd in uren tussen zorgverlener en cliënt. 

4. Cliëntgroepen

ZZP-meerzorg is van toepassing op de volgende cliëntgroepen:

 

4.1 Verstandelijk Gehandicapt (VG)

 • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG 5)
 • VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG 7)
 • VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (VG 8)

 

Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

 • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (LVG 4)
 • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (LVG 5)
 • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (SGLVG 1)

 

Lichamelijk Gehandicapt (LG)

 • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (LG 5)
 • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (LG 6)
 • LG Wonen met zeer intensieve verzorging (LG 7)

 

Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)

 • ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZG 3 auditief)
 • Sector Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZG 5 visueel)

 

4.2 Verpleging en Verzorging (VV)

 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (VV 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (VV 8)

 

4.3 GGZ, B-groep (GGZ-B)

 • GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (GGZ 6B)
 • GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (GGZ 7B)

5. Prijspeil

De bedragen bevatten de definitieve percentages 2016 en de voorlopige voorschotpercentages 2017.

6. Omschrijving deelprestaties

6.1 Deelprestatie woonzorg

De deelprestatie woonzorg is een samenhangend pakket dat de zorgvormen persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP) en begeleiding (BG) omvat. Voor de definities van de zorgvormen PV, VP en BG wordt verwezen naar artikel 1.1.1 Wlz. 

6.2 Deelprestatie dagbesteding

De deelprestatie dagbesteding omvat de zorgvorm BG. Voor de definitie van de zorgvorm BG wordt verwezen naar de Wlz. Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

 

Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dag structuur die in de woon- of verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo of uitstapjes.

6.3 Deelprestatie behandeling

De deelprestatie behandeling omvat de zorgvorm behandeling (BH). Voor de definitie van de zorgvorm BH wordt verwezen naar de Wlz. 

7. Beleidsregelwaarde

7.1 De op basis van deze beleidsregel overeengekomen tarieven dienen elk te worden beschouwd als een vast tarief. Het maximale bedrag dat voor een deelprestatie kan worden afgesproken, is gelijk aan het in deze beleidsregel genoemde bedrag voor die deelprestatie. De bedragen zijn per uur zorgverlening.

 

7.2 De beleidsregelwaarden zijn gebaseerd op de prijzen van de zorgvormen zoals gebruikt voor de ZZP’s waarbij een neerwaartse correctie heeft plaatsgevonden voor overhead. De beleidsregelwaarden in de GHZ zijn tevens gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal die in 2011 en begin 2012 op grond van de voormalige Beleidsregel toeslag extreme zorgzwaarte per deelprestatie zijn afgesproken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en door de NZa voor dat jaar opgenomen in het budget van de zorgaanbieder.

 

7.3 Beleidsregelwaarde

Tarieven GHZ

 

12

 

8. Declaratiecodes

 

13

9. Beëindiging oude beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz, met kenmerk CA-BR-1608a, wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

10. Overgangsbepaling

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz, met kenmerk CA-BR-1608a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

11. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz’.

TOELICHTING

Veranderingen ten opzichte van de vorige beleidsregel

Er zijn prestaties toegevoegd aan de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Vanaf 2016 zijn er ook meerzorgprestaties die samen met een VV ZZP, GGZ ZZP of VV VPT kunnen worden gedeclareerd.

 

Achtergrond

Deze beleidsregel voorziet in deelprestaties waarmee meer zorg dan opgenomen in het ZZP kan worden gedeclareerd op cliëntniveau. Aanleiding hiertoe was het invoeren in de AWBZ van een bekostiging op cliëntniveau en een wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ (Rza) per 1 januari 2012. Uit deze wijziging volgde dat een verzekerde aanspraak heeft op meer zorg dan opgenomen in het ZZP wanneer deze voldoet aan wat hierover in de RZa is bepaald in artikel 1a, tweede lid, onder a. De zorgverzekeraar besloot hierbij of en de mate waarin een cliënt aanspraak had op meer zorg dan in het ZZP. Bij invoering van de Wet langdurige zorg is het recht op meer zorg geregeld in Artikel 3.1.1 van het Besluit langdurige zorg. Aanvankelijk was de beleidsregel alleen van toepassing op de GHZ profielen. Vanaf 2016 is ZZP-meerzorg ook van toepassing op GGZ-B en VV profielen.

 

De NZa heeft drie deelprestaties ontwikkeld die in de vorm van één ZZP-meerzorg per cliënt door aanbieders bovenop het ZZP of VPT kunnen worden gedeclareerd. Dat doet het meest recht aan verblijf als een pakket van samenhangende zorg waarbij substitutie tussen de drie deelprestaties mogelijk is indien het zorgplan dit vereist. De meer uren zorg die op grond van de Wlz geleverd worden aan cliënten die voor het MPT hebben gekozen worden afgesproken en gedeclareerd op basis van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017.

 

Deze beleidsregel bevat de drie deelprestaties waarvoor Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders een tariefaanvraag kunnen indienen bij de NZa. Tevens zijn op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland drie declaratiecodes ZZP-meerzorg vermeld. Als de NZa (deel)tarieven voor de zorgaanbieder heeft vastgesteld, kan de aanbieder de (deel)tarieven gebruiken voor het declareren van de met de Wlz-uitvoerder afgesproken specifieke meerzorg prestatie. De procedure voor de tariefaanvraag en de beslisregels zijn conform de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2017. De wijze waarop meerzorg op grond van de deelprestaties gedeclareerd wordt als één ZZP-meerzorg lumpsum staat omschreven in de Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz. Tevens zijn bepalingen in de Beleidsregel nacalculatie 2017 en de Beleidsregel aanvaardbare kosten 2017 van belang.

 

Naar boven