Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis - BR/REG-17136f
Publicatiedatum:13-07-2017Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling als omschreven in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden prestatiebeschrijvingen en (maximum) beleidsregelwaarden voor de zorg bij een volledig pakket thuis (vpt) voor het jaar 2017 vastgesteld. Daarnaast worden de prestatiebeschrijvingen en (maximum) beleidsregelwaarden vastgesteld voor de afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen dan waar ze het vpt afnemen. Tevens worden de toeslagen die bovenop het vpt van toepassing zijn vastgesteld. Ook de (maximum) beleidsregelwaarde voor de kwaliteitsimpuls verpleeghuizen worden in deze beleidsregel vastgesteld. 

3. Prijspeil

De bedragen bevatten de definitieve percentages 2016 en de voorschotpercentages 2017.

4. Begripsbepalingen

4.1 Zorg bij de prestatie volledig pakket thuis (vpt)

De te leveren prestatie is de zorg zoals vermeld in het zorgzwaarte­pakket met inbegrip van de bijbehorende leveringsvoorwaarden, het eten en drinken en het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde. Ook behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz behoort, wanneer cliënt daarop is aangewezen, tot de aanspraak en is daarmee onderdeel van het vpt. De zorg omvat niet de met verblijf gepaard gaande behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz. De zorg omvat tevens niet de huisvesting/woon­component. De cliënt betaalt zelf zijn eigen woonomgeving. Tot slot omvat het vpt ook niet het individueel gebruik van de hulpmiddelen als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel e, Wlz.

 

4.2 Wooncomponent bij vpt

De wooncomponent betreft de post terrein- en gebouwgebonden kosten. De wooncomponent is onderdeel van de uurprijzen per zorgvorm van de zzp’s.

 

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

5. Beleidsregelwaarden

De beleidsregelwaarden voor alle prestaties in deze beleidsregel betreffen maxima. Een uitzondering hierop is de vrije beleidsregelwaarde voor de kwaliteitsimpuls verpleeghuizen.

 

Voor de maximum beleidsregelwaarden geldt dat het door de Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder overeen te komen tarief slechts door de NZa wordt vastgesteld indien het overeenkomt met of lager ligt dan de aangegeven maximum beleidsregelwaarde. Nadat het tarief door de NZa is vastgesteld in een beschikking is er sprake van een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b, Wmg. 

 

5.1 Aanvaardbare kosten

De aanvaardbare kosten voor vpt zijn de uitkomsten van de volume- en prijsafspraken over de prestaties in artikel 9 van deze beleidsregel.

 

5.2 Opbouw vpt-beleidsregelwaarden

De vpt-beleidsregelwaarde is gelijk aan de zzp-beleidsregelwaarde verminderd met de volgende componenten:

 • de materiële kosten die verband houden met de verblijf gepaarde gaande behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz);
 • de wooncomponent;
 • een normatieve huisvestingscomponent en inventariscomponent.

 

De opbouw van de zzp-beleidsregelwaarde is opgenomen in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

 

5.3 Beleidsregelwaarden in- of exclusief behandeling

Het is mogelijk om een vpt-exclusief behandeling af te spreken en te declareren in combinatie met behandelprestaties die vermeld zijn in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. Deze behandelprestaties kunnen worden toegekend voor zover de totale kosten (beleidsregelswaarde vpt- exclusief behandeling + uitgaven afzonderlijke behandelprestaties) daarvan niet de maximale beleidsregelwaarde voor vpt inclusief behandeling overschrijdt.

 

5.4 Beleidsregelwaarden in- of exclusief dagbesteding

Bij sommige vpt’s is sprake van een integraal pakket waarbij de dagbesteding niet afzonderlijk kan worden afgesproken. Bij andere vpt’s is het mogelijk om de componenten dagbesteding en woonzorg afzonderlijk af te spreken.

 

Voor de cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een vv-zzp, lvg-zzp of zzp 1 sglvg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg is de component dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het vpt. De dagbesteding kan voor deze prestaties niet apart afgesproken worden.

 

Voor cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen zijn op een vg, lg of zg zzp of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg- is de component dagbesteding niet een onlosmakelijk onderdeel van de vpt-prestatie. Er is sprake van:

 • vpt’s exclusief en inclusief dagbesteding waarvan de beleidsregelwaarden in artikel 11.2 staan,
 • afzonderlijke dagbestedingsprestaties waarvan de beleidsregelwaarden in artikel 11.3.5 staan. Het aantal afzonderlijke dagdelen dagbesteding dat wordt afgesproken moet passen binnen de zzp-prestatie of vpt-prestatie die past bij de indicatie van de cliënt.

 

Een toeslag op de dagbesteding van kinderen mag tot een kalenderleeftijd van 18 jaar worden afgesproken.

 

5.5 Opslag kapitaallasten dagbesteding en inventaris dagbesteding

Voor cliënten die zijn geïndiceerd voor, of aangewezen op een vg, lg of zg zzp of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg met dagbesteding en deze in de vorm van een vpt afnemen kan een toeslag voor kapitaallasten en inventaris van dagbesteding worden afgesproken, zoals is bepaald in artikel 5.7 van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

 

5.6 Kapitaallasten kinderdagcentra dagbesteding kind ghz

De kapitaallasten kinderdagcentra dagbesteding kind ghz en de invoering van deze opslag worden bepaald in artikel 5.5 van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg.

 

5.7  Prestatie vervoer bij dagbesteding

Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op vervoer van en naar de dagbesteding voor zover de cliënt op grond van artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel f, Wlz op deze zorg is aangewezen. Dit onderdeel is van toepassing op de volgende cliëntgroepen:

a. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een vg-zzp, lg-zzp, zg-zzp of ggz-zzp inclusief dagbesteding of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;

b. Cliënten die zijn geïndiceerd voor of aangewezen op een lvg-zzp of sglvg-zzp of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de regeling langdurige zorg.

c. Cliënten die zijn aangewezen op een vv-zzp of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de regeling langdurige zorg én die dagbesteding krijgen op afstand van de thuissituatie waarbij het vervoer om medische redenen noodzakelijk is.

 

Per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar de dagbesteding plaatsvindt, kan een vergoeding voor het vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de plaats waar de dagbesteding wordt aangeboden. De beleidsregelwaarden behorend bij vervoer dagbesteding zijn opgenomen in artikel 11.4.

 

5.8 Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen

Om de kwaliteit van verpleeghuizen en daarmee de situatie voor cliënten en zorgmedewerkers aantoonbaar te verbeteren zijn er in 2017 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen waar sprake is van grote kwaliteitsproblemen en waar de basisveiligheid een impuls moet krijgen. De focus van de kwaliteitsimpuls moet liggen op:

 • De locaties van zorginstellingen waar verpleeghuiszorg wordt geboden die verbetering van de kwaliteit het hardst nodig hebben;
 • De inzet van extra benodigd personeel.

Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders bepalen op basis van ingediende plannen door de zorgaanbieder hoe hoog het bedrag is dat de zorgaanbieder toegewezen krijgt. De prestatie kent een vrije beleidsregelwaarde. Er is voor deze prestatie € 100 miljoen beschikbaar. Voor de prestatie kan een lump sum bedrag worden aangevraagd op basis van een tweezijdig ingediende aanvraag van zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder. 

6. Prestatiebeschrijvingen

6.1 Prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten

Onderdeel van deze beleidsregel vormen de prestatiebeschrijvingen van de zzp’s, zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van VWS en de NZa, die als bijlage bij de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten hoort.

 

 

6.2 Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa heeft navolgende prestatiebeschrijvingen vastgesteld. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.

 

6.2.1 Dagbesteding

 

 1. Prestatie
 1. Beschrijving

Dagbesteding

vg

 

H900, H901,

H902

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met een verstandelijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

Doel

Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:

 • arbeidsmatige dagbesteding (activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de cliënt);
 • “activering” (activiteiten gericht op het zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de cliënt, waar onder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten);
 • “activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat).

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie:

Licht: vg1 – vg4

Midden: vg5, vg6, vg8

Zwaar: vg7

 

Doelgroep: Cliënten met een zzp-vg

Dag­besteding lg

 

H910, H911,

H912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met een ernstige lichamelijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). Deze activiteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel: Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining.

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie:

Licht: lg7

Midden: lg2, lg4, lg6

Zwaar: lg1, lg3, lg5

 

Doelgroep: Cliënten met een zzp-lg.

Dag­besteding zg auditief

 

H920,H921, H922

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met ernstige zintuiglijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon onderwijs, gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel

Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering, waar onder vaardigheidstraining. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Tijdens de dagactiviteit is weinig of slechts beperkte verzorging nodig.

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie:

Licht: zgaud1, zgaud4

Midden: zgaud2

Zwaar: zgaud3

 

Doelgroep: Cliënten met een zzp zg.

Dagbesteding

zg visueel

 

H930, H931, H932

Vorm

Dagactiviteit voor cliënten met een ernstige zintuiglijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon onderwijs, gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.

 

Doel

Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering, waar onder vaardigheidstraining. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Tijdens de dagactiviteit is weinig of slechts beperkte verzorging nodig.

 

Zorgvorm: bg-groep.

 

zzp-indicatie:

Licht: zgvis2, zgvis3

Midden: zgvis1

Zwaar: zgvis4, zgvis5

 

Doelgroep: Cliënten met een zzp-zg.

7. Prestatiebeschrijvingen toeslagen

De NZa heeft de volgende prestatiebeschrijvingen voor toeslagen vastgesteld die aanvullend op een basisprestatie kunnen worden geleverd. Deze toeslagen zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden die voor alle toeslagen gelden en aan de specifieke voorwaarden per afzonderlijke toeslag zoals genoemd in dit hoofdstuk.

 

Om voor extra bekostiging bovenop het vpt in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden voor alle in dit hoofdstuk vermelde toeslagen:

 • De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de cliënt op de toeslag voor zorg is aangewezen.
 • De Wlz-uitvoerder heeft de voorwaarden verbonden aan de toeslag, zoals vermeld in betreffende artikelen over de toeslagen, getoetst.
 • De toeslag, met uitzondering van de prestatiecodes V913, V914, V915 en V919, mag per cliënt per dag eenmaal worden gedeclareerd. Het aantal afgesproken dagen per toeslag is niet groter dan het aantal afgesproken vpt-dagen voor die cliënt. De toeslagen met prestatiecodes V913, V914, V915 en V919 mogen per cliënt tweemaal per dag gedeclareerd worden.
 • In de ‘Matrix samenhangende toeslagen’ is weergegeven welke toeslagen wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. De matrix is opgenomen als bijlage 2. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel.

 

7.1 Toeslag Huntington

 

Huntington (V920)

Doel:

Het doel is om te voorzien in de meerkosten voor:

 • deskundig personeel;
 • specifieke medicijnen en hulpmiddelen die nodig zijn voor cliënten met de ziekte van Huntington;
 • meubilair en persoonlijke alarmering;
 • speciale voeding en het veelvuldig aanbieden van voeding.

 

Grondslag & doelgroep:

zzp vv-8 én Huntington

 

Voorwaarden:

 • De diagnose, ziekte van Huntington, is vastgesteld.
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-8.

 

 

7.2 Toeslag Cerebrovasculair Accident (cva)

 

cva (V910)

Doel:

Het doel is om de beperkingen van de cliënt te verminderen door middel van intensieve behandeling gedurende de eerste weken nadat het cva zich heeft voorgedaan. Dit betreft een op herstel gerichte behandeling.

Grondslag & doelgroep:

zzp vv-9b én cva

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vv-9b of een bij dit zzp passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.
 • De toeslag kan niet langer dan gedurende de eerste 8 weken van de revalidatiezorg worden toegekend.

 

7.3 Toeslag Invasieve beademing (ib)

 

Invasieve beademing (V918)

Doel:

Het doel is voor cliënten met invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Cliënten die zijn aangewezen op invasieve ofwel tracheostomale beademing.

Cliënten die neusbeademing of neus-mondbeademing behoeven komen niet voor

deze toeslag in aanmerking.

Voorwaarden:

 • de cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b of
  zzp vv-10, zzp-vg-1, zzp-vg-2, zzp-vg-3, zzp-vg-4, zzp-vg-5, zzp-vg-6, zzp-vg-7 of zzp-vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.
 • Er is sprake van chronische invasieve ofwel tracheostomale beademing.
 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 30 uur per week is.
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing

 

 

7.4 Toeslag Non-Invasieve beademing

 

Non-Invasieve beademing (V921)

Doel:

Het doel is voor cliënten met non-invasieve beademing te voorzien in de assistentie bij handelingen die noodzakelijk zijn, het beschikbaar zijn van deskundig en bekwaam personeel om levensbedreigende situaties te voorkomen en persoonlijke alarmering.

Grondslag en doelgroep:

zzp lg-1 tot en met lg-7 en zzp vv-1 tot en met vv-10 en zzp vg-1 tot en met vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Cliënten die zijn aangewezen op non-invasieve beademing. Cliënten behoeven neusbeademing of neus-mondbeademing.

Voorwaarden:

 • de cliënt is geïndiceerd voor zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp vv-1, zzpvv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b of zzp vv-10, zzp-vg-1, zzp-vg-2, zzp-vg-3, zzp-vg-4, zzp-vg-5, zzp-vg-6, zzp-vg-7 of zzp-vg-8 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.
 • Er is sprake van chronische non-invasieve beademing.
 • Een mix van pv, vp, bg of bh, dan wel een mix van twee of drie van deze zorgvormen wordt geleverd, waarvan het totaal van deze mix gemiddeld 6,5 uur per week is.
 • Er is voldaan aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing

 

 

7.5 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) laag

 

Gespecialiseerde epilepsiezorg laag (V975)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-1 tot en met zzp vg-2

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1 of zzp vg-2.
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor  behandeling.
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen.
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt.
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening.
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten.
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden.
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera.
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

 

7.6 Toeslag Gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

 

Gespecialiseerde epilepsiezorg midden (V976)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-5, ggz-1b tot en met ggz-7b.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg of er is sprake van crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2.
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling.
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 5,5 uur per week.
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen.
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt.
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening.
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten.
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden.
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera.
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

 

 

7.7 Toeslag Gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

 

Gespecialiseerde epilepsiezorg hoog (V977)

Doel:

Doel is om gespecialiseerde epilepsiezorg te bieden aan cliënten met een (vooralsnog) niet (goed) behandelbare epilepsie en daarmee samenhangende problematiek.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-6 tot en met vg-8, vv-1 tot en met vv-10, lg-1 tot en met lg-7,
zgvis-1 tot en met zgvis-5, zgaud 1 tot en met zgaud-4 en crisisopvang/spoedzorg of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp vv-1, zzp vv-2, zzp vv-3, zzp vv-4, zzp vv-5, zzp vv-6, zzp vv-7, zzp vv-8, zzp vv-9b, zzp vv-10, lg-1, lg-2, lg-3, lg-4, lg-5, lg-6,
  lg-7, zzp zg vis-1, zzp zg vis-2, zzp zg vis-3, zzp zg vis-4, zzp zg vis-5, zzp zg aud-1, zzp zg aud-2, zzp zg aud-3 of zzp zg aud-4 of er is sprake van de levering van de prestatie crisisopvang/spoedzorg zoals omschreven in artikel 6.2.2.
 • De zorg wordt geboden door een zorgaanbieder toegelaten voor behandeling.
 • Een mix van pv, vp, bg of bh wordt geleverd, het totaal van de mix is gemiddeld 9 uur per week.
 • De toeslag is bedoeld voor cliënten die gespecialiseerde epilepsiezorg ontvangen die voldoet aan een aantal criteria:
  • De primaire zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundig personeel op het gebied van epilepsie en vaak voorkomende co-morbiditeit, reanimatie en voorbehouden handelingen.
  • De verschillende sectoren als wonen, school en dagbesteding werken nauw samen zodat de zorgcomponent binnen deze disciplines geïntegreerd geleverd wordt.
  • De zorg wordt geleverd in een veilige en passende woonomgeving voor de cliënt respectievelijk werkomgeving voor de zorgverlening.
  • De zorg is een integraal pakket, inclusief diagnostiek én behandeling inzake gespecialiseerde epilepsiezorg en inclusief aandacht voor de sociale en maatschappelijke participatie door de cliënt, voor zover de beperkingen dat toelaten.
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een voldoende kwalitatief niveau kan bieden.
  • De zorg wordt multidisciplinair benaderd, waarbij aan iedere cliënt een kernteam is gekoppeld. De zorgverleners in het kernteam zijn gespecialiseerd op in ieder geval de volgende gebieden: generalistische basiszorg, neurologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is er een op epilepsiegebied gespecialiseerde deskundigheidsniveau op de volgende gebieden (neuro)psychologie, diëtiek, farmaceutische zorg, verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.
  • Als aanvulling op de multidisciplinaire zorg kan de zorgaanbieder vaste specialisten consulteren die kennis hebben van de invloed van epilepsie op hun specialisme. Te denken valt aan psychiatrie, urologie et cetera.
  • De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die geïntegreerde samenwerking heeft met een ziekenhuis met een epilepsie observatie unit ter borging van:
   • 7x24 uur beschikbaarheid van neurologie en gedragswetenschappen;
   • dienstverlening inzake diagnostiek en farmaceutische zorgverlening.

 

7.8 Toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg kind

 

Woonzorg gehandicaptenzorg kind (V978)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of
  zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De verzekerde woont niet thuis bij zijn  ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

7.9 Toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd

 

Woonzorg gehandicaptenzorg jeugd (V979)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of
  zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regelng langdurige zorg;
 • De verzekerde woont niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

7.10 Toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen

 

Woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen (V980)

Doel:

Doel is de gebruikelijke zorg te kunnen bieden die elk kind, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-1 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

 

 

 

Voorwaarden:

 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. Het betreft hier de kalenderleeftijd van de cliënt en het betreft niet de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt;
 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg-1, zzp vg-2, zzp vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8, zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De verzekerde woont niet thuis bij zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

7.11 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind

 

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind (V913, V914, V915)

Doel:

Doel is om een dagprogramma te geven voor (ernstig) verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen/ jongeren die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs. De toeslag is bedoeld om een grotere en zwaardere inzet van deskundigheid mogelijk te maken.

Grondslag en doelgroep:

zzp vg-3 tot en met vg-8, zzp lg-1 tot en met lg-7, zzp zg vis-1 tot en met zg vis-5, zzp zg aud-1 tot en met zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp-vg-3, zzp vg-4, zzp vg-5, zzp vg-6, zzp vg-7, zzp vg-8 zzp lg-1, zzp lg-2, zzp lg-3, zzp lg-4, zzp lg-5, zzp lg-6, zzp lg-7, zzp zg vis-1, zg vis-2 zg vis-3, zg vis-4, zg vis-5, zg aud-1, zg aud-2, zg aud-3 of
  zg aud-4 of een bij deze zzp’s passend profiel op grond van de Regeling langdurige zorg;
 • De toeslag kan worden toegekend voor maximaal het aantal dagdelen dagbesteding dat in het zzp is opgenomen. Voor de toeslag geldt dezelfde modulaire opbouw als voor het geïndiceerde zzp waarop de toeslag betrekking heeft. De dagactiviteiten zijn ontwikkelingsgericht; de nadruk ligt op de ontwikkeling van het senso-motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief functioneren, tevens de ontwikkeling van praktische vaardigheden;
 • De toeslag kan alleen worden toegekend aan cliënten in de kalenderleeftijdscategorie 0 tot 18 jaar.

 

 

7.12 Toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg5/vg8 midden emg

 

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind vg5/vg8 midden emg (V919)

Doel:

Dagprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. (Dagprogramma zoals bedoeld onder dagactiviteit gehandicaptenzorg kind licht, midden en zwaar).

 

Van ernstig meervoudige beperkingen is sprake bij een combinatie van twee of meer ernstige beperkingen van verstandelijke, motorische, lichamelijke of zintuiglijke aard.

 

Als gevolg van de ernstige meervoudige beperkingen is zelfstandig voortbewegen niet of nauwelijks mogelijk.

 

 

 

Soms kan men incidenteel zelfstandig lopen met ondersteuning en hulpmiddelen (o.a. een rolstoel); de meeste kinderen kunnen slechts liggen of met veel steun zitten. Er is grote fysieke kwetsbaarheid.

 

 

Zorgvormen: bg-groep

Grondslag en doelgroep:

Kinderen met een indicatie voor zzp vg-5 inclusief dagbesteding en zzp vg-8 inclusief dagbesteding of een bij deze zzp’s passend profiel o grond van de Regeling langdurige zorg.

 

Voorwaarden:

Als criterium voor deze doelgroep geldt dat naast de onderstaande factoren 1 en 2 nog sprake dient te zijn van tenminste twee andere factoren zoals hieronder genoemd:

 

 1. zeer ernstige lichamelijke / motorische beperkingen (losstaand van de verstandelijke handicap);
 2. ontwikkelingsleeftijd is maximaal 12 maanden;
 3. gebruik van sondevoeding (PEG sonde);
 4. epilepsie (niet instelbaar);
 5. organische afwijkingen (ademhalingsproblemen, refluxproblematiek);
 6. risico van doorliggen (decubitus);
 7. zeer ernstige zintuiglijke handicap;
 8. noodzaak tot veelvuldige paramedische zorg;
 9. grote fysieke kwetsbaarheid (in de praktijk blijkt een hoge mate van ziekte en verblijf in ziekenhuizen; gemiddeld bereikt van deze doelgroep slechts 50% de leeftijd van 18 jaar).

 

7.13 Toeslag Gespecialiseerde behandelzorg

 

Gespecialiseerde behandelzorg (V981)

Doel:

Het doel is om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van psychiatrische problematiek, die in een vg-instelling verblijven die niet is toegelaten voor sglvg-behandeling, tijdelijk gespecialiseerde behandelzorg (die qua zwaarte vergelijkbaar is met sglvg) te kunnen bieden. De toeslag voorziet in de meerkosten die gepaard gaan met het leveren van specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz.

Grondslag & doelgroep:

zzp vg3 t/m vg8

Cliënten met een verstandelijke beperking - verblijvend in een vg-instelling – die tijdelijk specialistische en multidisciplinaire behandelzorg op het snijvlak van vg-ggz nodig hebben.

Voorwaarden:

 • De cliënt is geïndiceerd voor zzp vg3, zzp vg4, zzp vg5, zzp vg6, zzp vg7 of zzp vg8.
 • De cliënt verblijft in een vg-instelling, heeft een vg-indicatie zoals bovenstaand genoemd, ernstige gedragsproblemen er is sprake van psychiatrische problematiek.
 • De cliënt heeft tijdelijk behoefte aan specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz.
 • Er is geen ander passend zzp, al dan niet tijdelijk, voor deze cliënt waarbinnen de benodigde behandelzorg geleverd kan worden.
 • De cliënt komt niet in aanmerking voor de Meerzorgregeling.
 • De toeslag gespecialiseerde behandelzorg gaat niet samen met de Meerzorgregeling en de toeslagen: MFC en Observatie.
 • De aanbieder van gespecialiseerde behandelzorg heeft erkende deskundigheid op het gebied van duale problematiek op het snijvlak van vg en ggz (vergelijkbaar met sglvg). De zorg wordt te allen tijde geleverd door deskundigen op dit gebied op een voldoende kwalitatief niveau.
 • De inzet van gespecialiseerde behandelzorg wordt vastgesteld in multidisciplinair overleg tussen de aanvrager en deskundige(n) (bijvoorbeeld Avg, neuroloog of geneticus). Een combinatie van de volgende criteria is vereist om in aanmerking te komen voor deze toeslag:
 • er is een behandelperspectief en een behandelprognose;
 • een multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk;
 • verzekerde heeft een IQ van tussen de 50 en 85;
 • de leeftijd van de verzekerde ligt meestal tussen de 18 en 55 jaar;
 • de verzekerde heeft ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen;
 • er is sprake van comorbiditeit van psychiatrische problemen en/of ontwikkelingsstoornissen;
 • er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid van de omgeving vanwege deze problematiek;
 • eerdere behandeltrajecten hebben geen (voldoende) resultaat gehad.

8. Middelen waardigheid en trots

 

Opslag waardigheid en trots vpt -zzp vv4  t/m vv 10

Doel:

Het doel is om cliënten met zzp vv4 t/m vv10 een zinvolle dagbesteding te geven en om de deskundigheid van personeel te versterken.

 

De beweging die met ‘waardigheid en trots’ wordt beoogd, stelt de cliënt en de professional centraal. De opslag moet bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering kan onder andere bereikt worden door een zinvolle dagbesteding te bieden aan cliënten, en door de deskundigheid van het personeel te versterken.

 

Grondslag & doelgroep:

Cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv4 t/m vv10.

 

Voorwaarden:

 • Zorgaanbieder maakt een plan, dat beschrijft hoe de opslag(en) Waardigheid en Trots worden ingezet. Dit plan is vormvrij.
 • Zorgaanbieder dient dit plan vervolgens bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in. Het plan wordt door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en indien aanwezig de Verpleegkundigen- of Verzorgenden Adviesraad (VAR).
 • Het plan moet worden goedgekeurd door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Deze goedkeuring blijkt uit het ondertekeningsdocument van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.
 • De opslag is een vast bedrag per zzp en dus niet onderhandelbaar. De opslag is direct gekoppeld aan de afgesproken en geleverde zzp.

 

9. Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen

Doel

Het doel van de kwaliteitsimpuls voor verpleeghuizen is om locaties van zorginstellingen waar verpleeghuiszorg wordt geboden waar sprake is van grote kwaliteitsproblemen en waar de basisveiligheid een impuls moet krijgen, een steun in de rug te geven. De focus bij de verdeling van de middelen ligt op de verbetering van de kwaliteit en daarbinnen de inzet van extra benodigd personeel. Daarbij gaat het veelal om grote kwaliteitsproblemen.

Grondslag en doelgroep

Zorgaanbieders die middels zzp of vpt zorg leveren aan cliënten die geïndiceerd zijn voor een cliëntprofiel vv4 t/m vv10. 

Voorwaarden

 • De cliënt beschikt over een Wlz-indicatie vv4 t/m vv10;
   
 • Er is sprake van een urgent kwaliteitsprobleem; basisveiligheid in relatie tot personeelsbezetting;
   
 • Er zijn onvoldoende eigen mogelijkheden om de basisveiligheid op orde te krijgen;
 • Zorgaanbieder maakt een plan, dat beschrijft hoe de middelen  worden ingezet. Dit plan is vormvrij;
   
 • Het plan is ondertekend door OR, CR, VAR en bestuurder;
   
 • Het plan moet worden goedgekeurd door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Deze goedkeuring blijkt uit het ondertekeningsdocument van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder;
 • Er wordt in het proces volledige transparantie gevraagd;
 • De evaluatie van de inzet van de middelen loopt mee in het kwaliteitsverslag en -plan dat locaties opstellen.

10. Aan- en afwezigheid

10.1 Aanwezigheid

Voor de bekostiging van de prestaties vpt, dagbesteding, behandeling en alle toeslagen als genoemd in deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de prestatie daadwerkelijk geleverd is. Dit houdt in dat afwezigheid niet wordt bekostigd. Onder afwezigheid wordt verstaan dat de cliënt niet verblijft op zijn/haar woonadres.

 

10.2 Afwezigheid

In afwijking van artikel 10.1 geldt voor afwezigheid het volgende:

Voor cliënten die aangewezen zijn op of als leveringsvorm hebben gekozen voor een vpt-prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken vpt-tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

 

a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een zorgaanbieder en daar verblijft voor:

 • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling);
 • revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw en vv herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (vv9b) zoals omschreven in de Wlz;
 • gespecialiseerde ggz of
 • medisch specialistische zorg.

Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is als bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

 

b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie, tijdelijk verblijf bij familie, logeren in verband met het ontlasten van de mantelzorger1, of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten afwezigheidsperiode telt hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voorafgaand aan de afwezigheidsperiode reeds 14 dagen zijn vpt-dagen ontving.

 

Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van bovengenoemde worden bekostigd, met uitzondering van verblijf bij familie in de weekenden.

 

De in artikel 10.2 genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7, opslag kapitaallasten, opslag inventaris, afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, afzonderlijk afgesproken behandeling.

11. Logeren

De prestaties voor logeren zijn vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

12. vpt-beleidsregelwaarden

De onderstaande beleidsregelwaarden betreffen maxima (zie artikel 5). 

12.1 Verpleging en verzorging

 

vpt-zzp

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1vv

V015

€ 66,04

2vv

V025

€ 83,90

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

 

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3vv

V031

€ 101,16

 

V033

€ 121,02

4vv

V041

116,80

 

V043

€ 136,91

5vv

V051

€ 161,17

 

V053

€ 182,84

6vv

V061

€ 161,15

 

V063

€ 182,81

7vv

V071

€ 189,19

 

V073

€ 218,52

8vv

V081

€ 219,81

 

V083

€ 249,16

9bvv

V095

€ 156,93

 

V097

€ 217,03

10vv

V101

€ 240,09

 

V103

€ 269,45

 

12.2 Gehandicaptenzorg (ghz)

12.2.1 Verstandelijk gehandicapt (vg)

 

vpt-zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1vg

V414

€ 65,43

 

V415

€ 101,96

2vg

V424

€ 82,01

 

V425

€ 118,54

 

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde

    per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3vg

V430

€ 96,03

 

V431

€ 132,58

4vg

V440

€ 108,95

 

V441

€ 145,47

5vg

V454

€ 131,24

 

V455

€ 181,20

6vg

V460

€ 124,45

 

V461

€ 174,43

7vg

V470

€ 161,23

 

V471

€ 245,73

8vg

V480

€ 156,64

 

V481

€ 206,62

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3vg

V432

€ 105,08

 

V433

€ 141,62

4vg

V442

€ 119,62

 

V443

€ 156,16

5vg

V456

€ 146,70

 

V457

€ 196,72

6vg

V462

€ 140,79

 

V463

€ 190,78

7vg

V472

€ 182,51

 

V473

€ 267,01

8vg

V482

€ 172,13

 

V483

€ 222,10

 

12.2.2 Licht verstandelijk gehandicapt (lvg)

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1lvg

V513

€ 131,13

2lvg

V523

€ 170,49

3lvg

V533

€ 211,40

4lvg

V543

€ 250,48

5lvg

V553

€ 249,30

 

12.2.3 Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (sglvg)

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1sglvg

V573

€ 326,20

 

 

12.2.4 Lichamelijk gehandicapt (lg)

 

vpt-zzp

excl. Dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1lg

V614

€ 87,72

 

V615

€ 132,79

2lg

V624

€ 116,15

 

V625

€ 157,18

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3lg

V630

€ 101,93

 

V631

€ 147,02

4lg

V640

€ 117,95

 

V641

€ 158,99

5lg

V650

€ 139,56

 

V651

€ 184,64

6lg

V660

€ 153,21

 

V661

€ 194,25

7lg

V670

€ 171,09

 

V671

€ 205,53

 

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3lg

V632

€ 125,64

 

V633

€ 170,71

4lg

V642

€ 142,17

 

V643

€ 183,21

5lg

V652

€ 168,47

 

V653

€ 213,55

6lg

V662

€ 187,16

 

V663

€ 228,22

7lg

V672

€ 201,71

 

V673

€ 236,14

 

12.2.5 Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (zg-aud)

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1zg-aud

V710

€ 103,89

 

V711

€ 154,74

2zg-aud

V720

€ 203,14

 

V721

€ 268,33

3zg-aud

V730

€ 236,86

 

V731

€ 311,61

4zg-aud

V740

€ 152,08

 

V741

€ 202,92

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1zg-aud

V712

€ 114,79

 

V713

€ 165,65

2zg-aud

V722

€ 224,96

 

V723

€ 290,13

3zg-aud

V732

€ 258,66

 

V733

€ 333,43

4zg-aud

V742

€ 173,88

 

V743

€ 224,72

 

 

12.2.6 Zintuiglijk gehandicapt visueel (zg-vis)

 

vpt-zzp

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

1zg-vis

V814

€ 69,74

 

V815

€ 112,11

2zg-vis

V824

€ 103,41

 

V825

€ 138,72

 

vpt-zzp

Niet toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3zg-vis

V830

€ 126,50

 

V831

€ 161,80

4zg-vis

V840

€ 160,45

 

V841

€ 208,10

5zg-vis

V850

€ 176,41

 

V851

€ 224,06

 

vpt-zzp

Toegelaten voor bh

excl. dagbesteding

 

incl. dagbesteding

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

 

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

3zg-vis

V832

€ 139,57

 

V833

€ 174,89

4zg-vis

V842

€ 177,17

 

V843

€ 224,82

5zg-vis

V852

€ 197,15

 

V853

€ 244,80

12.3 Basisprestaties dagbesteding

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

Dagbesteding vg licht (vg1-vg4)

H900

€ 28,05

Dagbesteding vg midden (vg5, vg6, vg8)

H901

€ 38,39

Dagbesteding vg zwaar (vg7)

H902

€ 64,89

Dagbesteding lg licht (lg7)

H910

€ 34,01

Dagbesteding lg midden (lg2, lg4, lg6)

H911

€ 40,52

Dagbesteding lg zwaar (lg1, lg3, lg5)

H912

€ 44,50

Dagbesteding zg aud. licht (zg aud1, zg aud4)

H920

€ 39,03

Dagbesteding zg aud midden (zg aud2)

H921

€ 50,03

Dagbesteding zg aud (zg aud3)

H922

€ 57,40

Dagbesteding zg vis licht (zg vis2, zg vis3)

H930

€ 27,12

Dagbesteding zg vis midden (zg vis1)

H931

€ 32,53

Dagbesteding zg vis zwaar (zg vis4, zg vis5)

H932

€ 36,62

12.4 Vervoer bij dagbesteding

vpt

Prestatie-codes

Totaalwaarde per dag

Vervoer dagbesteding V&V

V901

€ 7,01

Vervoer dagbesteding ghz intramuraal

V903

€ 6,93

Vervoer dagbesteding ghz rolstoel intramuraal

V904

€ 19,97

Vervoer dagbesteding kind intramuraal

V905

€ 19,97

12.5 Toeslagen

12.5.1 Toeslagen bovenop vpt

 

Prestatie

Prestatie-

Codes

Totaalwaar-de per dag

Toeslag Huntington

V920

€ 40,99

Toeslag Cerebro Vasculair Accident (cva)

V910

€ 29,87

Toeslag Invasieve beademing

V918

€ 211,42

Toeslag Non-invasieve beademing

V921

€ 39,69

Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (gez) laag

V975

€ 44,52

Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) midden

V976

€ 76,69

Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (gez) hoog

V977

€ 97,17

Toeslag woonzorg ghz kind

V978

€ 34,10

Toeslag woonzorg ghz jeugd

V979

€ 20,78

Toeslag woonzorg ghz jong volwassen

V980

€ 17,10

 

Prestatie

Prestatie-

Codes

Totaalwaar-de per uur

Toeslag gespecialiseerde behandelzorg

V981

€ 118,90

 

12.5.2. Toeslagen bovenop de dagbestedingscomponent van het vpt voor cliënten die de dagbesteding van dezelfde aanbieder ontvangen als het vpt.

 

12.5.2.1 Toeslag dagbesteding kind

Prestatie

Prestatie-

Codes

Totaalwaar-de per dagdeel

Toeslag dagbesteding ghz kind - licht

V913

€ 21,17

Toeslag dagbesteding ghz kind - midden

V914

€ 25,93

Toeslag dagbesteding ghz kind - zwaar

V915

€ 38,82

Toeslag dagbesteding ghz kind – vg5/vg8 midden emg

V919

€ 65,31

 

 

12.5.3 Opslag kapitaallasten dagbesteding

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

vg

V880

€ 8,53

lg

V881

€ 10,72

zg

V882

€ 8,97

 

12.5.4 Opslag inventaris dagbesteding

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

vg

V890

€ 1,39

lg

V891

€ 1,42

zg

V892

€ 1,86

 

12.5.5. Toeslagen bovenop de basis dagbestedingscomponent van het vpt voor cliënten die de dagbesteding bij een andere aanbieder ontvangen dan waar zij het vpt ontvangen

 

12.5.5.1 Toeslagen dagbesteding kind

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

Toeslag kind dagbesteding vg licht

H940

 € 21,17

Toeslag kind dagbesteding vg midden

H941

 € 25,93

Toeslag kind dagbesteding vg5/vg8 midden emg

H942

 € 65,31

Toeslag kind dagbesteding vg zwaar

H943

 € 38,82

Toeslag kind dagbesteding lg licht

H950

 € 21,17

Toeslag kind dagbesteding lg midden

H951

 € 25,93

Toeslag kind dagbesteding lg zwaar

H952

 € 38,82

Toeslag kind dagbesteding zg auditief licht

H960

 € 21,17

Toeslag kind dagbesteding zg auditief midden

H961

 € 25,93

Toeslag kind dagbesteding zg auditief zwaar

H962

 € 38,82

Toeslag kind dagbesteding zg visueel licht

H970

 € 21,17

Toeslag kind dagbesteding zg visueel midden

H971

 € 25,93

Toeslag kind dagbesteding zg visueel zwaar

H972

 € 38,82

 

 

12.5.5.2 Opslagen kapitaallasten en inventaris dagbesteding

gehandicapten

 

Kapitaallasten dagbesteding gehandicapten

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

Kapitaallasten dagbesteding vg

H908

 € 6,63

Kapitaallasten dagbesteding lg

H918

 € 10,72

Kapitaallasten dagbesteding zg

H928

 € 6,98

Kapitaallasten dagbesteding kind ghz

1

 € 16,19

1 De vergoeding voor kapitaallasten dagbesteding kind ghz (intramuraal) verloopt in 2017 via een opslag van 85% van € 16,19 op de afgesproken prijzen van de declarabele kind prestaties H940, H941, H942, H943, H950, H951, H952, H960, H961, H962, H970, H971 en H972.

 

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per dagdeel

Inventaris dagbesteding vg

H909

 € 1,08

Inventaris dagbesteding lg

H919

 € 1,43

Inventaris dagbesteding zg

H929

 € 1,44

12.6 Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp vv4 t/m vv10

Prestatie

Prestatie-

Codes

Totaalwaarde per dag

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 4vv excl. bh

WV041

€ 1,95

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 5vv excl. bh

WV051

€ 2,69

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 6vv excl. bh

WV061

€ 2,69

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 7vv excl. bh

WV071

€ 3,16

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 8vv excl. bh

WV081

€ 3,67

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 9bvv excl. bh

WV095

€ 2,62

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 10vv excl. bh

WV101

€ 4,00

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 4vv incl. bh

WV043

€ 2,28

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 5vv incl. bh

WV053

€ 3,05

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 6vv incl. bh

WV063

€ 3,05

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 7vv incl. bh

WV073

€ 3,64

Opslag Waardigheid en Trots vpt-zzp 8vv incl. bh

WV083

€ 4,16

Opslag Waardigheid en Trots vpt zzp 9bvv incl. bh

WV097

€ 3,62

Opslag Waardigheid en Trots vpt zzp 10vv incl. bh

WV103

€ 4,49

12.7 Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen

Prestatie

Prestatiecode

Totaalwaarde per aanbieder

Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen

KW001

Vrij

13. Beëindiging oude beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis, met kenmerk BR/REG-17136e, wordt vervangen door onderhavige beleidsregel.

14. Overgangsbepaling

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis, met kenmerk BR/REG-CA-BR-1609b, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

15. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatie­beschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis.

TOELICHTING

Wijziging ten opzichte van vorige beleidsregel 2017

In de voorlopige kaderbrief Wlz 2018 van 6 juli 2017 (met kenmerk 1150543-165016-LZ) wordt door het ministerie van VWS vanaf 2017 een extra bedrag van structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het gaat hierbij om cliënten met een VV 4-profiel en hoger die zorg ontvangen en van wie die zorg bekostigd wordt via een zorgzwaartepakket (zzp) of een volledig pakket thuis (vpt).

 

Het extra beschikbaar gestelde bedrag is in deze beleidsregel verwerkt in de maximum beleidsregelwaarden vpt vv-4 tot en met vpt vv-10.

 

Inleiding

Achterliggende doelstelling van de beleidsregel is om meer keuze­mogelijkheden voor de cliënt te bieden. Een indicatie in zzp’s betekent niet langer automatisch opname in een intramurale instelling. De zorg kan met het vpt ook thuis afgenomen worden.

 

Met ingang van 2010 zijn de vpt-beleidsregelwaarden gebaseerd op de zzp-beleidsregelwaarden.

 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. De beleidsregel is in overeenstemming gebracht met bovenstaande ontwikkelingen. De ggz-c vpt prestaties zijn komen te vervallen. Tot slot is de reikwijdte aangepast zodat zowel instellingen die zijn toegelaten op grond van de WTZi voor verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling als solistisch werkende zorgverleners (zzp’ers) de zorg kunnen leveren. Een instelling hoeft niet meer te beschikken over een toelating voor de genoemde zorgvormen in combinatie met verblijf.

 

De prestatie en tariefstelling voor cliënten die in 2015 beschikken of een indicatie in termen van alleen een Wlz-zorgprofiel is gelijk aan de werkwijze zoals die wordt gehanteerd bij de zzp’s voor cliënten die beschikken over een Wlz–zzp indicatie. In bijlage 1 is een lijst opgenomen waarin de nieuwe Wlz-zorgprofielen gekoppeld zijn aan de Wlz-zzp’s, omdat in de beleidsregel nog gesproken wordt van financiering op basis van zzp’s. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel.

 

Vanwege de budgetneutrale invoering van zzp-meerzorg voor de sectoren vv en ggz, zijn de beleidsregelwaarden van de basisprestaties in deze twee sectoren gekort met respectievelijk 0,45% en 3,64%. Het betreft de volgende prestaties: zzp 1 vv t/m 10vv, vpt 1vv t/m 10vv en ggz-b 1 t/m7.

 

 

Toelichting per artikel

 

Artikel 4.1 Zorg bij de prestatie volledig pakket thuis (vpt)

Voor de prestatiebeschrijvingen wordt verwezen naar de bijlage bij de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten, met de opmerking dat de zorg zoals omschreven in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz geen onderdeel is van de prestatieomschrijving.

Behandeling als omschreven in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz valt wel onder het vpt.

 

De bekostiging conform dit artikel voor zorgaanbieders die behoren tot de sectoren verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg is echter afhankelijk van de toelating voor behandeling op grond van de WTZi en de indicatie van de cliënt. Behandeling als omschreven in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, Wlz kan alleen worden geleverd door een zorgaanbieder die is toegelaten voor de zorgvorm behandeling.

Alleen behandelcentra die een specifieke toelating hebben, kunnen de zzp’s voor de lvg en sglvg leveren. Bij deze zzp’s maakt de zorgvorm behandeling onlosmakelijk deel uit van het zzp. Dit uitgangspunt geldt ook voor vpt.

 

Artikel 4.2 en 5.2 Wooncomponent bij vpt en opbouw vpt-tarieven.

De wooncomponent is onderdeel van de uurprijzen van de zzp’s.

Bij een vpt heeft de cliënt géén aanspraak op de wooncomponent of overige vergoedingen ten laste van de Wlz die samenhangen met huisvesting. Het gaat om de post terrein- en gebouwgebonden kosten. Bij de vpt-prijzen is deze kostencomponent uit de zzp-prijzen gehaald. Voor de berekening van deze correctie voor terrein- en gebouwgebonden kosten, is gekeken naar het percentage dat deze kosten uitmaken van de totale prijs per zorgvorm. Het gaat om de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (individueel), behandeling en verblijf (overige verblijfslasten). De wijze waarop de uurprijs per zorgvorm is berekend, is vastgelegd in hoofdstuk 3 van het rapport ‘Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten’ (juni 2007, NZa).

 

Voor de sectoren verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg bedraagt de correctie –/– 6%.

 

Artikel 7 Prestatiebeschrijvingen toeslagen

Het was altijd al mogelijk om de toeslagen genoemd onder dit artikel af te spreken bovenop het vpt. Voor de volledigheid zijn de toeslagen vanaf 2016 opgenomen in deze beleidsregel. In de toelichting van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten wordt toegelicht hoe en wanneer de toeslagen tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 7.8 t/m 7.10 Toeslag Woonzorg kind, jeugd en jong volwassenen De toeslag voor verzekerden onder de 23 jaar is bedoeld voor extra kosten voor activiteiten die samenhangen met de leeftijd van het kind (zoals opvoeding) die in de thuissituatie door (één van) de ouders of andere wettelijk vertegenwoordiger(s) worden verricht en bij opname in een instelling voor rekening komen van de instelling. Indien kinderen en jeugdigen thuis wonen is deze toeslag niet nodig omdat dan de ouders of andere opvoeders deze taken verrichten.

 

Artikel 8 Middelen waardigheid en trots

De middelen waardigheid en trots zijn in deze beleidsregel opgenomen als opslag voor vpt-zzpvv4 t/m vv10.

Het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder toetst het plan voor Waardigheid en Trots alleen op instemming van de CCR, de OR en indien aanwezig de VAR. Het betreft geen inhoudelijke toets. De opslag is direct gekoppeld aan het aantal zzp’s op basis van de budgetronde, herschikkingsronde en nacalculatie. Als bij de nacalculatie sprake is van overproductie, dan wordt slechts de opslag vergoed van de gehonoreerde overproductie. De regels rondom overproductie zijn vermeld in de Beleidsregel nacalculatie 2017.

 

Artikel 9 Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen

Deze vergoeding is bedoeld om de kwaliteit van verpleeghuizen en daarmee de situatie voor cliënten en zorgmedewerkers aantoonbaar te verbeteren.

 

De middelen zijn beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen waar sprake is van grote kwaliteitsproblemen en waar de basisveiligheid moet worden aangepakt. De zorgkantoren hebben hierin de coördinerende rol en nemen de besluiten. De aanbieder is verantwoordelijk voor het voorstel aan maatregelen dat zij bij het zorgkantoor/Wlz-uitvoerder indient.

 

Voor het bepalen van de hoogte van de middelen per zorginstelling besluiten de zorgkantoren/Wlz-uitvoerder op basis van de procedure welke locaties een deel van de beschikbare middelen toegekend krijgen en dienen een tweezijdig verzoek bij de NZa in voor het vaststellen van een tarief behorend bij de presatiebeschrijving. Er is sprake van een prestatie tegen vergoeding. De NZa toetst de verzoeken aan de hand van de beleidsregel en geformuleerde prestaties voor toekenning van de middelen en zendt het besluit toe.

 

Artikel 10 Aan- en afwezigheid

Zorgaanbieders declareren de prestaties voor zover deze daadwerkelijk rekening houdend met een zekere bandbreedte in de uren zijn geleverd.

 

Met ingang van 2017 zijn de aan- en afwezigheidsregels voor vpt gewijzigd, waardoor het mogelijk is onder de voorwaarden die in dit artikel zijn genoemd de basisprestaties te declaren bij afwezigheid van de cliënt. De regels zijn afgestemd op de aan- en afwezigheidsregels zoals die gelden voor zzp’s.  Het is niet toegestaan om de toeslagen als bedoeld in artikel 7, de opslag kapitaallasten, opslag inventaris, afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, afzonderlijk afgesproken behandeling te declareren.

 

Artikel 12.5 Vervoer bij dagbesteding

Deze vergoeding is bedoeld voor het medisch noodzakelijk vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding wordt aangeboden. Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op cliëntenvervoer. Al het overige vervoer (bijvoorbeeld intern transport) valt buiten het bereik van deze prestatie.

 

Artikel 12.6 Opslag waardigheid en trots vpt-zzp vv4 t/m vv10

De opslagen waardigheid en trots zijn berekend op basis van de beschikbare middelen voor de Opslagen waardigheid en trots (in 2017: € 130 miljoen) en de afgesproken aantallen zzp/vpt vv4 t/m 10 van alle zorgaanbieders (stand van de herschikking 2015). Het opslagpercentage voor 2017 per prestatie bedraagt 1,69% van de maximum beleidsregelwaarden 2017. Hierover kan niet onderhandeld worden door zorgaanbieder en zorgkantoor. Het totaalbedrag per zorgaanbieder vloeit automatisch voort uit  de productieafspraken die voor zzp/vpt vv4 t/m 10 gemaakt zijn.

 

Bovenvermeld opslagpercentage is als volgt berekend:

Het aantal zzp/vpt vv4 t/m 10 van alle zorgaanbieders (stand van de herschikking 2015) wordt vermenigvuldigd met de maximale beleidsregelwaarden 2017. Op deze manier ontstaat een financieel totaalbedrag voor deze zzp’s en vpt’s.

De beschikbare middelen voor de opslagen waardigheid en trots (€ 130 miljoen) worden vervolgens gedeeld door dit financieel totaalbedrag van deze zzp’s en vpt’s.

 

Voorbeeldberekening van een opslag:

De maximale beleidsregelwaarde voor vpt zzp vv4 exclusief behandeling is € 115,32. Het generieke opslagpercentage voor 2017 bedraagt 1,69%. De opslag waardigheid en trots vpt zzp vv4 exclusief behandeling bedraagt € 1,95 (1,69% x € 115,32).

Naar boven