Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017 - BR/REG-17135b
Publicatiedatum:12-05-2017Geldigheid:01-04-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Begripsbepalingen

Dagbesteding/dagbehandeling

Dagbesteding/dagbehandeling (ook dagactiviteit genoemd) is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

Onder dagbesteding/dagbehandeling wordt niet verstaan:

 • een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

 

Dagdeel

Een dagdeel is een periode van maximaal vier aaneengesloten uren.

 

Zorg op afstand

Cliëntcontact gericht op het op afstand leveren van geïndiceerde Wlz-zorg met behulp van moderne communicatiemiddelen.

 

Farmaceutische telezorg

Farmaceutische telezorg is het op afstand begeleiden van cliënten bij het gebruik van medicatie. Een dispenser reikt op het juiste moment de medicatie aan zodat de medicatie toegankelijk wordt voor de cliënt. De zorgaanbieder krijgt een signaal als de medicatie niet uit de dispenser wordt genomen. Op dat moment kan alsnog hulp worden verleend door de cliënt te bellen of te bezoeken.

 

Modulair pakket thuis (mpt)

Eén of meer losse vormen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz:

 • het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de cliënt;
 • vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt;
 • logeeropvang.

 

Uur directe zorgverlening

Een uur directe zorgverlening is de directe contacttijd in uren tussen zorgverlener en cliënt in de thuissituatie/werksituatie. Onder directe zorgverlening wordt niet verstaan:

 • activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevenden, staf,
 • administratie, management);
 • coördinatie van zorg op kantoor of bij verwijzers;
 • indicatiestelling;
 • preventie en voorlichting in groepsverband, dan wel individueel op kantoor;
 • fysiotherapie, ergotherapie;
 • reistijd, bijscholing, stage, intake (anders dan het eerste contact waarin de beoogde beroepskracht de uitvoeringslijn uitzet) en dergelijke.

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van het modulair pakket thuis (mpt). De prestatiebeschrijvingen en tarieven in deze beleidsregel zijn tevens bedoeld voor extramurale zorg geleverd aan cliënten die onder de overgangsregeling ingevolge de Wlz vallen1.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz, indien en voor zover een natuurlijk persoon deze zorg levert.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).2

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

4. Prijspeil

De bedragen bevatten de definitieve percentages 2016 en de voorschotpercentages 2017.

5. Algemeen

5.1 Aanvaardbare kosten

De aanvaardbare kosten voor modulair geboden zorg worden bepaald door volume- en prijsafspraken voor de prestaties zoals vermeld in artikel 6 van deze beleidsregel. Als voorwaarde geldt dat de prestaties dienen ter invulling van zorgvormen waarvoor de zorgaanbieder is toegelaten. Dit betreft de zorgvormen persoonlijke verzorging (PV), begeleiding (BG), verpleging (VP) en behandeling (BH), als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

 

De aanvaardbare kosten voor modulaire zorg geleverd door een zelfstandige zorgverlener worden bepaald door de volume- en prijsafspraken voor de prestaties zoals vermeld in artikel 6.

 

5.2 Tarieven

Het maximale tarief dat voor een prestatie kan worden afgesproken is gelijk aan het in deze beleidsregel genoemde bedrag voor die prestatie.

De bedragen zijn per eenheid. Alle bedragen in deze beleidsregel zijn exclusief de vervoerskosten van de cliënt. De op basis van deze beleidsregel overeengekomen tarieven dienen ieder te worden beschouwd als een vast tarief.

 

5.3 Productieafspraak

Per zorgvorm bestaat de mogelijkheid om een productieafspraak te maken.

 

5.4 Voorwaarden modulaire zorg

De doelgroep, zoals vermeld in de prestatiebeschrijving, is afgeleid van de grondslagen voor toegang tot Wlz-zorg: somatische aandoening of beperking (SOM) of psychogeriatrische (PG) aandoening of beperking, lichamelijke handicap (LG), verstandelijke handicap (VG) en zintuiglijke handicap (ZG). De aard van de aandoening zoals die in het indicatiebesluit is vastgelegd, is leidend.

 

De in deze beleidsregel genoemde prestaties kunnen alleen worden afgesproken en in rekening worden gebracht indien sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 • cliënten waarvoor de Wlz-uitvoerder een modulair pakket thuis (mpt) heeft verleend;
 • cliënten waarvoor de Wlz-uitvoerder een persoonsgebonden budget (pgb) heeft verleend en die de behandeling in natura ontvangen;
 • cliënten waarbij sprake is van overbruggingszorg;
 • cliënten waarbij sprake is van een behandelbehoefte en een zorgzwaartepakket (zzp) exclusief behandeling of een volledig pakket thuis (vpt) exclusief behandeling wordt gedeclareerd. De voorwaarden waaronder de in deze beleidsregel genoemde behandelprestaties in combinatie met een zzp of vpt in rekening mogen worden gebracht, staan vermeld in de beleidsregel prestaties en tarieven zorgzwaartepakketten en de beleidsregel prestaties en tarieven volledig pakket thuis
 • cliënten die behandeling of dagbesteding behoeven tijdens het logeren.

 

5.5 Opbouw tarieven

Daar waar paramedische zorg onderdeel is van de prestatie, is deze zorg in het bedrag van de prestatie verdisconteerd. Alle bedragen in deze beleidsregel zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent. Op de kapitaallasten voor de extramurale zorgprestaties vindt geen nacalculatie plaats.

 

De totale kapitaallastenvergoeding voor kinderdagcentra en dagbehandeling VG emg volwassenen is vanaf 2012 vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de opbrengst uit de desbetreffende opslag voor kapitaallasten (zie voetnoot tabel 18 op blz. 8) en de nagecalculeerde kapitaallasten. De wegingspercentages van de opbrengst uit de opslag voor kapitaallasten enerzijds en de nagecalculeerde kapitaallasten anderzijds wijzigen jaarlijks gedurende een overgangsperiode tot 2018.

Deze wegingspercentages zijn gelijk aan de percentages voor de invoering van de NHC die zijn opgenomen in de Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent bestaande zorgaanbieders (tabel 1, invoertraject integrale tarieven NHC).

Uitzondering hierop vormt de categorie nieuwe, na 31 december 2011 toegelaten, kinderdagcentra die géén activiteiten en/of onroerend goed van bestaande kinderdagcentra overnemen of hebben overgenomen. Bij deze categorie nieuwe kinderdagcentra worden de kapitaallasten volledig op basis van de normatieve opslag kapitaallasten dagbesteding kind GHZ bepaald. Dit geldt ook voor de kapitaallasten dagbehandeling VG emg volwassenen.

 

5.6 Zorg op afstand

Naast de bekostiging van de directe zorgcontacttijd via de overeengekomen prestaties en prijzen kunnen zorgaanbieders die (een deel van) deze contacttijd als Zorg op afstand hebben afgesproken, voor Zorg op afstand een vergoeding declareren. Per aangesloten cliënt die via beeldschermcommunicatie geïndiceerde Wlz-zorg op afstand geleverd krijgt, kan maximaal 4 uur per maand tegen het afgesproken basistarief van de dominante geïndiceerde zorgvorm worden gedeclareerd. De totaal gedeclareerde zorg (inclusief zorg op afstand) moet binnen de Wlz aanspraak vallen. Deze cliënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de cliënt heeft meerdere keren per week deze zorg nodig;
 • er is regelmatig contact tussen zorgverlener en cliënt noodzakelijk.

 

Het ‘zorg op afstand’ contact is bedoeld voor activiteiten die liggen op het vlak van de zorgvormen verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding.

 

Voor het declareren van deze uren zijn aparte prestatiecodes (H136, H107 en H305) opgenomen.

 

5.7 Farmaceutische telezorg

Bij inzet van farmaceutische telezorg kunnen zorgaanbieders, naast de bekostiging van de zorgcontacttijd via de overeengekomen prestatie en prijs, voor de farmaceutische telezorg een vergoeding declareren. Per aangesloten cliënt die (onderdelen van) de prestatie persoonlijke verzorging in de vorm van farmaceutische telezorg geleverd krijgt, kan maximaal 2 uur en 30 minuten per maand tegen het afgesproken tarief persoonlijke verzorging worden gedeclareerd. De totaal gedeclareerde zorg (inclusief farmaceutische telezorg) moet binnen de Wlz aanspraak vallen.

De farmaceutische telezorg omvat ten minste de volgende onderdelen:

 • aanschaf/huur, installatie, (preventief)onderhoud en storingsonderhoud van de medicijndispenser;
 • verwerken van uitgiften en signaleringen;
 • telefonische controle;
 • beschikbaarheid van de achterwacht functie.

 

Voor het declareren van deze uren is een aparte prestatiecode (H137) opgenomen.

 

5.8  Dagbesteding en dagbehandeling

Dagbesteding en dagbehandeling voor kinderen kan tot een leeftijd van 18 jaar worden afgesproken. De prestaties voor extramurale cliënten worden in deze beleidsregel uitgedrukt in dagdelen. Uitzondering hierop vormt de prestatie Langdurig Zorg Afhankelijk (LZA), deze wordt uitgedrukt per uur. De prestaties worden bekostigd door een integrale prijs per eenheid.

 

5.9  Vervoer

Wanneer het medisch noodzakelijk is kan een cliënt op grond van de Wlz aanspraak hebben op vervoer. Voor deze cliënten kan per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling plaatsvindt, een vergoeding voor vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding of dagbehandeling wordt aangeboden.

 

5.10 Logeren

De prestaties voor logeren zijn vermeld in de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.

6. Tarieven modulair pakket thuis

6.1 Huishoudelijke hulp

 

Tabel 1 Huishoudelijke hulp

Prestatie

 

Prestatie-code

Br. waarde

per uur

Huishoudelijke hulp3

H117

€ 30,41

 

6.2 Persoonlijke verzorging

 

Tabel 2 Persoonlijke verzorging (PV)

Prestatie

 

Prestatie-code

Br. waarde per uur

Persoonlijke verzorging

H126

€ 52,35

PV incl. beschikbaarheid

H127

€ 56,07

PV zorg op afstand aanvullend

H136

€ 52,35

PV farmaceutische telezorg

H137

€ 52,35

PV Speciaal

H120

€ 78,22

 

6.3 Begeleiding

 

Tabel 3 Begeleiding individueel in uren

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per uur

Begeleiding

H300

€ 56,43

Begeleiding zorg op afstand aanvullend

H305

€ 56,43

Begeleiding incl. beschikbaarheid

H150

€ 60,44

Begeleiding speciaal 1 (nah)

H152

€ 91,90

Begeleiding speciaal 2 (psy)

H153

€ 98,12

Begeleiding ZG visueel

H301

€ 102,21

Begeleiding ZG auditief

H303

€ 85,36

Begeleiding speciaal 2 (visueel)

H302

€ 125,64

Begeleiding speciaal 2 (auditief)

H304

€ 108,80

 

Tabel 4 Begeleiding in dagdelen

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde  per dagdeel

Nachtverzorging

H132

€ 48,40

Nachtverpleging

H180

€ 90,45

 

Begeleiding groep

 

Tabel 5 Ouderen

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde  per dagdeel

Dagbesteding basis

H531

€ 36,85

Dagbesteding somatisch ondersteunend

H800

€ 68,21

Dagbesteding psychogeriatrisch

H533

€ 68,21

 

Tabel 6 Verstandelijk gehandicapt

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde  per dagdeel

Dagbesteding VG licht

H811

 € 39,33

Dagbesteding VG midden

H812

 € 49,79

Dagbesteding VG zwaar

H813

 € 76,61

Dagbesteding VG kind licht

H814

 € 49,52

Dagbesteding VG kind midden

H815

 € 64,74

Dagbesteding VG kind zwaar

H816

 € 104,43  

Dagbesteding VG kind gedrag

H818

 € 104,43  

 

Tabel 7 Lichamelijk gehandicapt

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde  per dagdeel

Dagbesteding LG licht

H831

 € 50,22  

Dagbesteding LG midden

H832

 € 56,81

Dagbesteding LG zwaar

H833

 € 60,85

Dagbesteding LG kind licht

H834

 € 55,54

Dagbesteding LG kind midden

H835

 € 66,90

Dagbesteding LG kind zwaar

H836

 € 83,82

 

Tabel 8 Zintuiglijk gehandicapt auditief

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding ZG auditief licht

H851

 € 51,22

Dagbesteding ZG auditief midden

H852

 € 62,35

Dagbesteding ZG auditief zwaar

H853

 € 69,80

Dagbesteding ZG kind auditief licht

H854

 € 60,65  

Dagbesteding ZG kind auditief midden

H855

 € 76,54

Dagbesteding ZG kind auditief zwaar

H856

 € 96,87

 

Tabel 9 Zintuiglijk gehandicapt visueel

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding ZG visueel licht

H871

 € 39,15

Dagbesteding ZG visueel midden

H872

 € 44,63

Dagbesteding ZG visueel zwaar

H873

 € 48,73

Dagbesteding ZG kind visueel licht

H874

 € 48,58

Dagbesteding ZG kind visueel midden

H875

 € 58,82

Dagbesteding ZG kind visueel zwaar

H876

 € 75,80

 

 

Tabel 10 Langdurig Zorg Afhankelijk

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per uur

Dagbesteding LZA

F125

€ 11,20

 

6.4 Verpleging

 

Tabel 11 Verpleging (VP)

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per uur

Verpleging

H104

€ 77,50

Verpleging zorg op afstand aanvullend

H107

€ 77,50

Verpleging incl. beschikbaarheid

H128

€ 83,01

Verpleging speciaal

H106

€ 83,91

 

6.5 Behandeling

 

Tabel 12 Behandeling individueel

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per uur

Behandeling som, pg, vg, lg, zg (SO)1

H335

€ 119,13

Behandeling som, pg, vg, lg, zg (AVG)1

H336

€ 119,13

Behandeling gedragswetenschapper

H329

€ 119,13

Behandeling paramedisch

H330

€ 63,32

Behandeling lvg

H325

€ 119,13

Behandeling IOG lvg

H334

€ 107,91

Behandeling sglvg traject

H326

€ 119,13

Behandeling sglvg deeltijd

H327

€ 119,13

Behandeling Families First lvg

H331

€ 124,15

Behandeling ZG visueel

H332

€ 135,12

Behandeling ZG auditief

H333

€ 119,88

1 De oude prestatie H328 is uitgesplitst in H335 en H336 die onder verantwoordelijkheid en onder regie van respectievelijk specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten AVG) wordt uitgevoerd.

 

Behandeling groep

 

Tabel 13 Ouderen

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling ouderen som en pg

H802

€ 68,21

 

Tabel 14 Verstandelijk gehandicapt

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling VG emg volwassenen

H819

€ 85,60

Dagbehandeling VG kind midden

H820

 € 83,19

Dagbehandeling VG kind zwaar

H821

 € 123,37  

Dagbehandeling VG kind emg

H817

 € 123,37  

Dagbehandeling VG kind gedrag

H822

 € 149,87  

 

Tabel 15 Licht verstandelijk gehandicapt

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling LVG

H891

€ 130,45

 

 

Tabel 16 Lichamelijk gehandicapt

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling LG licht

H837

 € 73,55

Dagbehandeling LG midden

H838

 € 80,23  

Dagbehandeling LG zwaar

H839

 € 84,32

 

6.6 Vervoer dagbesteding en dagbehandeling

Vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt.

 

Tabel 17 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per aanwezig-heidsdag

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

H803

€ 7,01

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal

H894

€ 8,26

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal

H895

€ 19,97

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling kind extramuraal

H896

€ 19,97

 

6.8 Reiskosten zorgverlener

 

Tabel 18 Reiskosten zorgverlener

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per contact

Reiskosten prestaties Behandeling

(H325 t/m H331 en H334 t/m H336)

H321

€ 27,53

Reiskosten prestaties Behandeling

(H332 en H333)

H337

€ 22,89

 

6.9 Opslag kapitaalasten dagbesteding/dagbehandeling

Voor kinderen met een GHZ indicatie in een KDC’s (kinderdagcentra) en voor volwassenen dagbehandeling VG emg geldt een opslag voor kapitaallasten op de tarieven dagbesteding/dagbehandeling

 

Tabel 19 Opslag kapitaallasten dagbesteding/dagbehandeling

Prestatie

Prestatie-code

Br. waarde per contact

Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ

1

€ 16,19

Kapitaallasten dagbehandeling VG emg

2

€ 16,19

 

1 De vergoeding voor kapitaallasten dagbesteding kind GHZ (extramuraal) verloopt in 2017 via een opslag van 85% van € 16,19 op de afgesproken prijzen van de declarabele kind prestaties H814, H815, H816, H817, H818, H820, H821, H822, H834, H835, H836, H854, H855, H856, H874, H875 en H876.

2 De vergoeding voor kapitaallasten dagbehandeling VG emg verloopt in 2017 via een opslag van 85% van € 16,19 op de afgesproken prijs van de declarabele prestatie H819 Dagbehandeling VG emg.

7. Prestatiebeschrijvingen modulair pakket thuis

De prestatiebeschrijvingen die behoren bij de beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 6 zijn bijgevoegd in de bijlage bij deze beleidsregel. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel. 

8. Intrekken oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017, met kenmerk BR/REG-17135a, ingetrokken.

9. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017 met kenmerk BR/REG-17135a blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode - voor zover gelegen voor 1 april 2017 - waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2017.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017.

10. Voorbehoud

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017 wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van een toekomstige wetswijziging van de Wlz, waarbij de aanspraak schoonmaak, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, met terugwerkende kracht tot en met (ten minste) 1 april 2017 wordt gewijzigd naar huishoudelijke hulp.

 

In het geval de bovengenoemde wetswijziging geen doorgang zal vinden, zal de NZa aangeven welke prestatiebeschrijving gehanteerd moet worden voor de aanspraak op schoonmaak.

 

Indien er naar aanleiding van voornoemde besluitvorming nog aanpassingen dienen plaats te vinden in de beleidsregel, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende beleidsregel onverkort van toepassing is.

TOELICHTING

Wijzigingen ten opzichte van beleidsregel met kenmerk BR-REG-17135

De prestatie huishoudelijke hulp, H117, (voorheen: schoonmaak) is onder voorbehoud van een toekomstige wetswijziging waarbij de Wlz met terugwerkende kracht wordt gewijzigd en daarbij de aanspraak schoonmaak als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, wordt aangepast naar huishoudelijke hulp.

 

Algemeen

 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Tegelijkertijd zijn verschillende vormen van zorg die tot 2015 onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder de Wlz blijven de meeste prestaties die op grond van de AWBZ werden verstrekt bestaan. Partijen kunnen met deze prestaties invulling geven aan de leveringsvorm modulair pakket thuis. Met een mpt kan een cliënt kiezen welke modules van het totale pakket aan zorg zij in natura wil afnemen. Tevens kan worden voorzien in de behandeling voor pgb-houders.

 

De volgende vormen van zorg worden in 2016 voor cliënten die niet in een instelling verblijven niet op grond van de Wlz bekostigd:

 • voor meerdere cliënten te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de cliënt als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte;
 • het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen.

 

Bovenstaande vormen van zorg worden door de gemeenten bekostigd op grond van de Wmo. Middels een nota van wijziging worden de Wlz en Wmo aangepast zodat roerende voorzieningen, mobiliteitshulpmiddelen en schoonmaak vanuit de Wmo door de gemeenten voor thuiswonende Wlz cliënten bekostigd kunnen worden.

 

De prestatiebeschrijvingen van de in artikel 6 van deze beleidsregel vermelde prestaties zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onder dit artikel worden de specifieke begrippen weergegeven die in deze beleidsregel worden gehanteerd. De algemene begrippen zoals cliënt, zelfstandige zorgverlener, zorgaanbieder etc. worden vermeld in de beleidsregel ‘Definities Wlz’.

 

Artikel 1.2 Dagdeel

Met ingang van 2015 is de definitie voor een dagdeel gewijzigd en is niet meer voorgeschreven het aantal dagdelen per dag.

 

Artikel 1.3 en artikel 5.6 Zorg op afstand

Voor de bekostiging op basis van deze beleidsregel komt alleen zorg op afstand in aanmerking die geleverd wordt via beeldschermverbinding, dus geen telefonische of e-mailcontacten. De zorgcontacttijd, zijnde de optelsom van de tijd die bij de cliënt thuis is besteed en de tijd die aan de cliënt is besteed via de screen-to-screen, kan gedeclareerd worden tegen de afgesproken tarieven. Daarbij mag maximaal 4 uur per maand tegen het afgesproken tarief van de dominante zorgvorm worden gedeclareerd op de hiertoe bestemde prestatie ‘zorg op afstand’. De uren die gedeclareerd worden dienen wel te passen binnen de Wlz aanspraak.

Alleen geleverde uren zorg op afstand mogen worden gedeclareerd.

 

Artikel 1.5 Modulair Pakket Thuis (mpt)

In dit artikel worden de zorgvormen beschreven die als een mpt kunnen worden afgenomen voor cliënten met een Wlz indicatie. Uitgezonderd van mpt zijn cliënten met een Wlz indicatie voor zzp GGZ-B.

De losse vormen van zorg zijn de modules waarmee een mpt kan worden samengesteld. Het mpt kan bijvoorbeeld bestaan uit de modules verpleging en persoonlijke verzorging.

 

Artikel 1.6 Uur directe zorgverlening

Onder een uur directe contacttijd wordt het face-to-face contact tussen de cliënt en zorgverlener bedoeld. Wanneer een andere vorm van zorg dan face-to-face contact mogelijk is, is dit in de prestatiebeschrijving vermeld. Voorbeelden zijn bij persoonlijke verzorging (H136 zorg op afstand en H137 farmaceutische telezorg), verpleging (H107 zorg op afstand), begeleiding (H305 zorg op afstand) en bij behandeling (H335 en H336 in verband met telefonisch behandelingscontact).

 

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel voorziet in de prestaties en tarieven voor modulair pakket thuis. Het mpt is één van de leveringsvormen in de Wlz.

Doordat het overgangsrecht met een jaar is verlengd tot 1 januari 2017, kunnen de prestaties in deze beleidsregel ook geleverd worden aan cliënten die onder het overgangsrecht vallen en extramurale zorg afnemen. Het overgangsrecht betreft cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die er voor hebben gekozen voor Wlz-zorg in aanmerking te komen en overeenkomstig artikel 11.1.1, zesde lid, Wlz een indicatiebesluit met een Wlz-profiel hebben gekregen (de Wlz-indiceerbaren). Het gaat hier om groepen cliënten die een Wlz-indicatie van het CIZ hebben die geen recht geeft op Wlz-zorg maar op tijdelijke voortzetting van de AWBZ-zorg.

 

Artikel 3 Reikwijdte

De beleidsregel is ook van toepassing op natuurlijke personen die in persoon beroepsmatig zorg verlenen die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling, beroepsmatig zorg verlenen.

 

Voor de prestatie huishoudelijke hulp, waaronder ook het schoonmaken van het huis valt, is de beleidsregel voor deze specifieke prestatie van toepassing voor zorgaanbieders die deze prestatie leveren. In de Wmg wordt een zorgaanbieder aangeduid als een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, waarbij onder (Wlz-)zorg wordt verstaan: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg. Schoonmaak is een dienst als omschreven in de Wlz en hiervoor is geen toelating ingevolge de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) nodig. Dit geldt tevens voor huishoudelijke hulp, onder voorbehoud van de voorgenomen wetswijziging met terugwerkende kracht van de Wlz.

 

Dit houdt in dat aanbieders van huishoudelijke hulp  niet over een toelating ingevolge de WTZi hoeven te beschikken om schoonmaak te mogen leveren aan een Wlz geïndiceerde cliënt.

 

Artikel 5.4 Voorwaarden modulaire zorg

Toegang tot deze beleidsregel geldt alleen voor cliënten waarvoor de Wlz uitvoerder een mpt heeft verleend. In de Wlz staat beschreven welke zorgvormen onder MPT vallen en welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een mpt. Mpt is van toepassing op cliënten die thuis verblijven. De uitzondering hierop is tijdelijk verblijf elders in de vorm van logeren.

 

Artikel 5.5 Opbouw tarieven

Voor de opslag kapitaallasten voor de extramurale prestatie H819 Dagbehandeling VG emg (volwassenen) wordt dezelfde norm gebruikt als voor de opslag kapitaallasten dagbesteding kind GHZ. De doelgroep van deze prestatie is vergelijkbaar met de doelgroep in de kinderdagcentra (KDC). Het verschil is dat deze zorg gericht is op volwassenen. De specifieke bouwkundige voorzieningen voor de KDC, zoals therapie bad en behandelruimtes, zijn ook bestemd voor deze doelgroep.

 

Artikel 5.7 Farmaceutsiche telezorg

De prestatie ‘Farmaceutische telezorg’ is gericht op het op afstand aanreiken van medicatie. Een dispenser die is aangesloten op een centrale computer reikt op het juiste moment de medicatie aan en opent automatisch de verpakking voor de cliënt. De zorgaanbieder krijgt een signaal als de medicatie niet uit de dispenser wordt genomen. Op dat moment kan alsnog hulp worden verleend door de cliënt te bellen of te bezoeken.

Wanneer het automatisch aanreiken van medicatie om enige reden wordt verhinderd, wordt middels een achterwacht additionele hulp ingeschakeld. Hierdoor kan het aanreiken van de medicatie worden gewaarborgd en kunnen op basis van een calamiteitenprotocol interventies worden ingezet om de geplande medicatie alsnog in te laten nemen. Deze interventie-uren (zorgcontacttijd) kunnen regulier gedeclareerd worden.

De activiteiten van het leveren van de medicatie is een activiteit die valt onder zorg die is omschreven in de zorgverzekeringswet.

De uren die gedeclareerd worden bij inzet van farmaceutische telezorg moeten wel passen binnen de gestelde Wlz aanspraak.

Alleen geleverde uren ‘farmaceutische telezorg’ mogen worden gedeclareerd.

 

Artikel 6.1 Huishoudelijke hulp

Per 1 april 2017 ontvangen Wlz cliënten de huishoudelijke hulp op grond van de Wlz en niet meer vanuit de Wmo. Het budget dat VWS voor de huishoudelijke hulp aan het budgettair kader langdurige zorg heeft toegevoegd  is ad € 35 miljoen voor het jaar 2017. Voor de jaren daaropvolgend is dit € 40 miljoen.

 

Op dit moment spreekt de Wlz, artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de aanspraak ‘het schoonhouden van de woning’. Het schoonhouden van de woonruimte (schoonmaak) is echter smaller dan de huishoudelijke hulp zoals cliënten die nu ontvangen in de Wmo. Op basis van de huidige wetgeving, kunnen cliënten in de Wlz met een mpt of pgb alleen schoonmaak (het schoonhouden van de woonruimte) ontvangen. De staatssecretaris van VWS heeft aangegeven dat dit niet de bedoeling is en is voornemens om met terugwerkende kracht, de reikwijdte van schoonmaak en daarbij ook de aanspraak,  in de Wlz aan te passen.

 

De NZa heeft onder voorbehoud van de aangekondigde wetswijziging haar regelgeving aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat cliënten de huishoudelijke hulp ontvangen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Vanzelfsprekend voeren zorgkantoren de gebruikelijke doelmatigheidstoets uit.

 

De prestatie huishoudelijke hulp zoals opgenomen in deze beleidsregel omvat daarom naast de aanspraak op het schoonhouden van de woonruimte – op basis van artikel 3.1.1. eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz -  ook andere vormen van huishoudelijke hulp, zoals de overname van activiteiten zoals koken en boodschappen doen. We nemen geen limitatieve lijst op, zodat maatwerk geleverd kan worden aan de cliënt.

 

Artikel 6.5 Behandeling

Mensen met een Wlz-indicatie die bijvoorbeeld thuis wonen met de leveringsvorm mpt krijgen de generalistische algemene geneeskundige zorg via de huisarts. Voor cliënten met zware zorgvragen kan een huisarts ondersteuning vragen van een specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO kan zo worden ingezet voor consultatie en medebehandeling. In deze toelichting beschrijven wij om welke zorg binnen de prestatie H335 het kán gaan als een SO de huisarts ondersteunt.

 

Diagnostisch specialistisch ouderengeneeskundig consult Wlz cliënt:

Dit betreft (hetero)anamnese, onderzoek zoals een SO pleegt te bieden, inclusief diagnostiek, leidend tot een advies aan de huisarts.

 

Geriatrisch assessment Wlz cliënt:

Uitgebreid onderzoek naar somatische, psychische, functionele (ADL), sociale en communicatieve zorgvragen bij de cliënt die leiden tot een neerwaartse spiraal van functieverlies en toegenomen afhankelijkheid. Aansluitend aan het onderzoek volgt een multidisciplinair behandelplan met behandeldoelen, die in samenspraak met de cliënt (en zijn/haar zorgsysteem) zijn opgesteld.

Onderdeel van het geriatrisch assessment is bijvoorbeeld een evaluatiegesprek na X periode. De tijdsduur van periode X wordt afgestemd met de huisarts.

 

Ondersteuning bij het vraagstuk polyfarmacie bij de Wlz cliënt:

Medicatie anamnese (farmacotherapeutische anamnese) en onderzoek (farmacotherapeutische analyse), inclusief een overleg met de apotheker en voorschrijvers waaronder de huisarts en medisch specialisten. Aansluitend volgt, voor zover noodzakelijk, een STOP-, START- en veranderadvies in de medicatie aan de voorschrijvers (farmacotherapeutisch behandelplan). Afspraken over het monitoren en volgen van de voorgestelde interventies door de huisarts of door de SO worden, samen met de cliënt, vastgesteld. Minimaal 1 maal per jaar vindt altijd een vervolgbeoordeling plaats als deze ondersteuning bij polyfarmacie is geleverd.

 

(Mede)behandeling specialist ouderengeneeskunde Wlz cliënt:

Wanneer een huisarts in overleg met een SO aangeeft dat de SO mede behandelt, of de behandeling tijdelijk overneemt van de huisarts, zal de SO de integrale zorg overnemen voor af te spreken zorg- en behandeldoelen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het zorgbehandelplan met zorginterventies, inclusief consulten en visites, multidisciplinair overleg en herijking van het zorgplan. De inzet van de SO is gebaseerd op zorginhoudelijke overwegingen, en beweegt mee met de gevraagde ondersteuning van de huisarts en de medische noodzaak voor inzet van de SO op basis van zijn/haar deskundigheid. 

Naar boven