Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz - BR/REG-17134
Publicatiedatum:01-07-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en die zorg of een dienst leveren in combinatie met verblijf als omschreven bij of krachtens de Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel wordt de prestatiebeschrijving en het tarief voor de prestatie ‘Verkeerde bed’ voor het jaar 2016 vastgesteld. Deze beleidsregel bevat de beschrijving van de prestatie en het tarief die van toepassing zijn op cliënten met een Wlz indicatie.

3. Begripsbepalingen

3.1  Integraal tarief

Tarief waarin alle vergoedingen zijn opgenomen voor kosten die een zorgverlener in rekening mag brengen in verband met het leveren van een prestatie.

 

3.2  Maximumtarief

Bedrag als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg, dat ten hoogste als tarief voor een prestatie in rekening mag worden gebracht.

 

3.3  Instelling voor medisch specialistische zorg

Een instelling als bedoeld in artikel 1.2 aanhef en onder nummer 1 van het uitvoeringsbesluit WTZi.

4. Prijspeil

Het bedrag bevat het definitieve percentage 2016 en het voorlopige voorschotpercentage 2017.

5. Omschrijving van de prestatie

5.1  Verkeerde bed

Het noodgedwongen verblijf in een instelling voor medisch specialistische zorg na een opname in deze instelling, dat tot stand komt doordat er geen mogelijkheid is tot opname in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt.

 

5.2  Nadere voorwaarden

Ten aanzien van het ‘Verkeerde bed’ gelden de navolgende voorwaarden:

 1. De vergoeding kan in rekening worden gebracht vanaf de dag dat de indicatie voor medisch specialistische zorg met verblijf in een instelling is beëindigd, het CIZ een Wlz-indicatie (als bedoeld in artikel 3.2.3. van de Wet langdurige zorg) heeft vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg moet blijven. Het noodgedwongen verblijf ontstaat doordat de cliënt niet terecht kan in een geschikte Wlz-instelling.
   
 2. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die voor de opname in de instelling voor medisch specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

   
 3. De vergoeding kan wel in rekening worden gebracht wanneer een cliënt, die voor de opname VPT of MPT ontving, na beëindiging van de indicatie gedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg dient te blijven doordat het verlenen van zorg thuis niet meer als verantwoordelijk wordt gezien.

   
 4. Het tarief dat op grond van deze beleidsregel in rekening mag worden gebracht, is een integraal tarief.

   
 5. De zorgaanbieders mogen het in deze beleidsregel genoemde tarief slechts in rekening brengen indien en voor zover zij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikken.

   
 6. Het tarief dat op grond de Tariefbeschikking Verkeerde bed Wlz in rekening wordt gebracht, is een maximumtarief.

   
 7. De Tariefbeschikking Verkeerde bed Wlz is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.

6. Verkeerde bed dagen

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Deze prestatie start de dag na de beëindiging van de indicatie voor medisch specialistische zorg en loopt af op de dag dat de cliënt wordt opgenomen in een Wlz-instelling. Het dagdeel tussen de beëindiging van de indicatie voor medisch specialistische zorg en de start van het Verkeerde bed wordt nog beschouwd als medisch specialistische zorg. 

7. Maximum tarief

Voor de prestatie ‘Verkeerde bed’ mag het maximum tarief van € 263,40 per dag in rekening worden gebracht.

8. Declaratiecode

Prestatie

Declaratiecode

Verkeerde bed

190031

9. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarief Verkeerde bed Wlz’ met kenmerk CA-BR-1623, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

10. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatcourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel ‘Prestatie­beschrijving en tarief Verkeerde bed Wlz’.

Naar boven