Onderwerp: Bezoek-historie

Invoering en tarieven normatieve huisvestigingscomponent (NHC) en inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders - BR/REG-17132
Publicatiedatum:01-07-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Ingevolge artikel 59, Wmg heeft de Minister van VWS met brief van 12 juli 2011, kenmerk: MC-U-3072370 ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door nieuwe zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken Wlz.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeren tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om inzicht te geven in de opbouw en de hoogte van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor nieuwe zorgaanbieders van intramurale Wlz zorg met de zorgvorm verblijf. Daarnaast wordt de wijze van invoering van de NHC beschreven.

3. Prijspeil

De NHC-tarieven zijn gebaseerd op de definitieve index 2017.

 

De NIC-bedragen bevatten de definitieve materiële kostenindexen 2016 en de voorschotpercentages voor de materiële kosten 2017.

4. Begripsbepalingen

4.1 Nieuwe zorgaanbieder

 

Dit is een zorgaanbieder die na 31 december 2011 een zorg of dienst levert krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot 1 januari 2015) of de Wet langdurige zorg (na 1 januari 2015) en die voor 1 januari 2012 op grond van de beleidsregel ‘Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders’ voor wat betreft de kapitaallasten niet werd gebudgetteerd.

Een zorgaanbieder die een zorg of dienst krachtens de Wlz en/of het onroerend goed van een bestaande zorgaanbieder overneemt via een rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel (zoals bij fusie of splitsing) wordt aangemerkt als bestaande zorgaanbieder en valt derhalve niet onder de werking van de onderhavige beleidsregel.

 

Hetzelfde geldt voor een zorgaanbieder die zijn onroerend goed heeft verkocht aan bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, een woningbouwvereniging of -stichting, een projectontwikkelaar, een collega-zorgaanbieder, etc., en dit onroerend goed vervolgens terug huurt en in dat kader de zorg of dienst, die bij of krachtens AWBZ/Wlz wordt verleend, overneemt, respectievelijk voortzet. Ook die wordt aangemerkt als bestaande zorgaanbieder en valt derhalve niet onder de werking van onderhavige beleidsregel.

 

4.2 Dutch Centre for Health Assets (DuCHA)

Dit is een expertisecentrum met betrekking tot specifieke deskundigheid op het gebied van bouw van Wlz-voorzieningen in Nederland, ook genaamd Centrum Zorg en Bouw TNO.

 

4.3 Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)

De normatieve huisvestingscomponent (NHC) is een productiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw) bouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw Wlz-voorziening, rente, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken. In de NHC is geen vergoeding opgenomen voor investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur.

 

4.4 Normatieve inventariscomponent (NIC)

De normatieve inventariscomponent (NIC) is een productiegebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris de rente, en afschrijvingskosten bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken.

 

4.5 NHC-tarief per ZZP

Het bedrag per ZZP-dag dat, op grond van de uitgangspunten zoals verwoord in deze beleidsregel, benodigd is om de bouw van de Wlz voorzieningen in de vorm van nieuwbouw te kunnen realiseren.

 

4.6 NHC-tarief dagbesteding

Voor cliënten die zorg in de thuissituatie ontvangen en geïndiceerd zijn in termen van Zorgzwaartepakketten (VPT) gelden de NHC-tarieven voor dagbesteding per dag. De voorwaarde hierbij is dat de kapitaallasten niet op andere wijze worden vergoed.

 

Wanneer een intramurale cliënt de dagbesteding bij een andere zorgaanbieder ontvangt (ZZP exclusief dagbesteding), gelden voor deze zorgaanbieder de NHC-tarieven voor dagbesteding per dagdeel. Hierbij wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’.

 

4.7 Budget NHC nieuwe zorgaanbieders

De totale financiële waarde van de NHC-tarieven ingevolge deze beleidsregel vermenigvuldigd met de bij de NHC behorende intramurale productie.

 

4.8 Kapitaallasten dagbesteding

Dit is een kapitaallastenvergoeding voor dagbesteding zoals opgenomen in de beleidsregels ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’, de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer Wlz’ (met uitzondering van de prestatie kapitaallasten dagbesteding kind GHZ) en de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis’.

 

4.9 Inventaris

Inventaris zijn roerende medische en andere zaken die in en om het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris wordt ook computerapparatuur en –programmatuur begrepen. Vervoermiddelen zijn geen inventaris.

5. Opbouw NHC

5.1 Investeringsbedragen per ZZP

Voor de berekening van de NHC zijn per ZZP investeringsbedragen bepaald die benodigd zijn voor nieuwbouw van Wlz-voorzieningen.

 

5.2 Uitgangspunten NHC

Op grond van de investeringsbedragen zijn de NHC-tarieven berekend waarbij de NZa is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 

5.2.1. Looptijd

Voor de normering van het investeringspatroon, is gekozen voor een investeringspatroon van 30 jaar zonder renovatie.

 

5.2.2 Rente

Voor de rente is uitgegaan van een percentage van 5,0%.

 

5.2.3 Bouwtijd

Voor de bouwtijd is uitgegaan van een periode van 18 maanden.

 

5.2.4 Jaarlijkse instandhouding

Voor de jaarlijkse instandhouding is een percentage van 0,8% van de nieuwbouwwaarde opgenomen op jaarbasis.

 

5.2.5 Bezettingspercentage

Voor het bezettingspercentage is een percentage van 97% gehanteerd. Het leegstandspercentage wordt berekend over de kapitaallastencomponent van de NHC, exclusief de kosten voor jaarlijkse instandhouding.

Bij logeren is uitgegaan van een bezettingspercentage van 75%.

 

5.2.6 Grond, interimhuisvesting en terreinvoorzieningen

Voor deze drie onderdelen geldt één component. Hierbij is de gemiddelde grondprijs in Nederland1 gehanteerd, waaraan een component van 10% van de gemiddelde grondprijs is toegevoegd.

 

5.2.7 Indexering

De NHC’s worden gedurende de overgangsperiode van 2012 tot 2018 jaarlijks geïndexeerd met 2,5%.

 

5.2.8 NHC onderhoud

In 2017 worden de NHC parameters rente en indexering geëvalueerd.

6. Opbouw NIC

Bij de bepaling van de hoogte van de NIC worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

 

6.1 Uitgangspunten

Bij de berekening van de NIC is de NZa uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 

6.1.1 Rente

Voor de rente is uitgegaan van een percentage van 4,0%.

 

6.1.2 Bezettingspercentage

Voor het bezettingspercentage is een percentage van 97% gehanteerd. Bij logeren is uitgegaan van een bezettingspercentage van 75%.

 

6.1.3 Indexering

De NIC wordt geïndexeerd conform de indexatie van de materiële kosten.

7. Kapitaallasten dagbesteding

Nieuwe zorgaanbieders kunnen vanaf 2013 afspraken maken voor de kapitaallasten dagbesteding via de NHC-component dagbesteding. 

8. Tariefsoort

De tarieven voor de NHC’s en voor de NIC´s in deze beleidsregel zijn maximumbeleidsregelwaarden. Nadat het tarief door de NZa is vastgesteld in een tariefbeschikking is er sprake van een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 

9. Invoering normatieve huisvestingcomponent en normatieve inventariscomponent.

9.1 Invoering

De kapitaallasten van nieuwe zorgaanbieders worden vergoed op basis van onderhandelbare maximum NHC-tarieven en onderhandelbare maximum NIC-tarieven.

De vergoeding kapitaallasten voor nieuwe zorgaanbieders bestaat uit een budget NHC nieuwe zorgaanbieders en een budget NIC nieuwe zorgaanbieders.

 

9.2 Indiening budget NHC en NIC

Het budget NHC en NIC wordt afgeleid van de productieafspraken zoals die in de budgetronde en de herschikkingsronde worden ingediend en wordt afgehandeld op basis van de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’. Het budget NHC en NIC wordt opgenomen in de aanvaardbare kosten.

 

9.3 Definitieve vaststelling budget NHC en NIC

Het budget NHC en NIC wordt, op basis van de gerealiseerde en rechtmatig geleverde productie, definitief vastgesteld bij de nacalculatie van jaar t. Het budget NHC en NIC op basis van de productieafspraak geldt als bovengrens.

10. NHC, NIC en contracteerruimte

Het budget NHC en NIC nieuwe zorgaanbieders gaat in toenemende mate op basis van onderstaande tabel onderdeel uitmaken van de regionale contracteerruimte. De beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ is derhalve van overeenkomstige toepassing. Met inbegrip van de in tabel 1 opgenomen percentages van het budget NHC nieuwe zorgaanbieders zal worden getoetst aan de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ en bij een eventuele overschrijding van de contracteerruimte als bedoeld in artikel 10 van de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ worden betrokken bij een correctie.

 

Omdat de NIC vanaf 2015 in het budget is opgenomen geldt hiervoor dat deze in 2015 direct voor 50% onderdeel uitmaakt van de contracteerruimte, in 2016 voor 70%, in 2017 voor 85% en in 2018 voor 100%.

 

Tabel 1: Budget NHC nieuwe zorgaanbieders in contracteerruimte

Jaar

Budget NHC

Resterende %

2011

0%

100%

2012

10%

90%

2013

20%

80%

2014

30%

70%

2015

50%

50%

2016

70%

30%

2017

85%

15%

2018

100%

0%

11. NHC-tarieven en NIC-tarieven

11.1 Verpleging en Verzorging (V&V)

Normatieve huisvestingscomponent V&V

 

NHC

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VV

NZ015

€ 26,11

2VV

NZ025

€ 27,42

 

 

 

NHC

incl. Dagbesteding

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3VV

NZ031

€ 29,93

NZ033

€ 30,38

4VV

NZ041

€ 30,36

NZ043

€ 30,82

5VV

NZ051

€ 29,88

NZ053

€ 30,81

6VV

NZ061

€ 29,80

NZ063

€ 31,49

7VV

NZ071

€ 30,77

NZ073

€ 32,46

8VV

NZ081

€ 31,70

NZ083

€ 33,39

9bVV

NZ095

€ 29,00

NZ097

€ 39,46

10VV

NZ101

€ 31,70

NZ103

€ 33,39

 

 

Normatieve inventariscomponent V&V

 

NIC

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VV

IZ015

€ 1,77

2VV

IZ025

€ 1,77

 

 

 

NIC

incl. Dagbesteding

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3VV

IZ031

€ 1,77

IZ033

€ 2,42

4VV

IZ041

€ 1,77

IZ043

€ 2,42

5VV

IZ051

€ 2,35

IZ053

€ 3,68

6VV

IZ061

€ 2,35

IZ063

€ 3,68

7VV

IZ071

€ 2,35

IZ073

€ 3,68

8VV

IZ081

€ 2,83

IZ083

€ 4,75

9bVV

IZ095

€ 2,91

IZ097

€ 5,04

10VV

IZ101

€ 2,35

IZ103

€ 3,68

 

11.1.1 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dag)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VV

X181

€ 3,03

2VV

X182

€ 3,03

 

 

 

NHC

incl. Dagbesteding

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

NHC-code

Totaalwaar-

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3VV

X183

€ 3,09

X193

€ 3,09

4VV

X184

€ 3,09

X194

€ 3,09

5VV

X185

€ 4,09

X195

€ 4,09

6VV

X186

€ 4,47

X196

€ 4,47

7VV

X187

€ 4,47

X197

€ 4,47

8VV

X188

€ 4,47

X198

€ 4,47

9bVV

X189

€ 3,67

X199

€ 3,67

10VV

X190

€ 4,47

X200

€ 4,47

 

 

NIC

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VV

IX181

€ 0,57

2VV

IX182

€ 0,57

 

 

NIC

incl. Dagbesteding

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3VV

IX183

€ 0,57

IX193

€ 0,78

4VV

IX184

€ 0,57

IX194

€ 0,78

5VV

IX185

€ 0,41

IX195

€ 0,65

6VV

IX186

€ 0,41

IX196

€ 0,65

7VV

IX187

€ 0,41

IX197

€ 0,65

8VV

IX188

€ 0,25

IX198

€ 0,41

9bVV

IX189

€ 0,23

IX199

€ 0,40

10VV

IX190

€ 0,41

IX200

€ 0,65

11.2 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Normatieve huisvestingscomponent GGZ

 

NHC

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

Cliënten die verblijven vanwege behandeling (GGZ-B)

1GGZ-B

NZ212

€ 18,08

NZ213

€ 28,15

2GGZ-B

NZ222

€ 18,08

NZ223

€ 28,15

3GGZ-B

NZ232

€ 24,05

NZ233

€ 34,12

4GGZ-B

NZ242

€ 24,05

NZ243

€ 34,12

5GGZ-B

NZ252

€ 32,72

NZ253

€ 43,89

6GGZ-B

NZ262

€ 29,68

NZ263

€ 38,92

7GGZ-B

NZ272

€ 33,94

NZ273

€ 48,92

 

 

Normatieve inventariscomponent GGZ

 

 

 

NIC

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

Cliënten die verblijven vanwege behandeling (GGZ-B)

1GGZ-B

IZ212

€ 2,11

IZ213

€ 2,70

2GGZ-B

IZ222

€ 2,11

IZ223

€ 2,70

3GGZ-B

IZ232

€ 5,17

IZ233

€ 5,64

4GGZ-B

IZ242

€ 5,17

IZ243

€ 5,64

5GGZ-B

IZ252

€ 5,17

IZ253

€ 5,64

6GGZ-B

IZ262

€ 5,17

IZ263

€ 5,64

7GGZ-B

IZ272

€ 5,17

IZ273

€ 5,64

 

11.2.1 Overige NHC-tarieven GGZ

 

Voor de prestaties overige basisprestatie Klinisch intensieve behandeling (KIB) en forensische zorg zonder strafrechtelijke titel zijn NHC-tarieven vastgesteld.

 

11.2.2 Overige basisprestatie Klinisch intensieve behandeling (KIB) 1

 

NHC

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

KIB-volw.

NZ280

€ 58,32

1 Voor KIB volwassenen.

 

Normatieve inventariscomponent KIB

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

KIB-volw.

IZ280

€ 8,01

 

11.2.3 Toeslag forensische zorg zonder strafrechtelijke titel

 

NHC

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

Toeslag forensische zorg zonder strafrechtelijke titel

NTFM

€ 13,18

11.3 Gehandicaptenzorg (GHZ)

11.3.1 Verstandelijk Gehandicapt (VG)

 

Normatieve huisvestingscomponent VG

 

NHC

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VG

NZ414

€ 24,32

NZ415

€ 31,72

2VG

NZ424

€ 24,32

NZ425

€ 31,72

 

NHC

Niet toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3VG

NZ430

€ 24,32

NZ431

€ 31,72

4VG

NZ440

€ 24,32

NZ441

€ 31,72

5VG

NZ454

€ 22,20

NZ455

€ 31,01

6VG

NZ460

€ 22,20

NZ461

€ 31,01

7VG

NZ470

€ 22,20

NZ471

€ 31,01

8VG

NZ480

€ 29,91

NZ481

€ 40,59

 

 

Normatieve inventariscomponent VG

 

 

NIC

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

1VG

IZ414

€ 1,09

IZ415

€ 2,01

2VG

IZ424

€ 1,09

IZ425

€ 2,01

 

 

 

NIC

Niet toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3VG

IZ430

€ 1,09

IZ431

€ 2,01

4VG

IZ440

€ 1,09

IZ441

€ 2,01

5VG

IZ454

€ 4,93

IZ455

€ 5,73

6VG

IZ460

€ 2,95

IZ461

€ 3,72

7VG

IZ470

€ 4,93

IZ471

€ 5,73

8VG

IZ480

€ 4,93

IZ481

€ 5,73

 

 

NHC

Toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3VG

NZ432

€ 24,32

NZ433

€ 31,72

4VG

NZ442

€ 24,32

NZ443

€ 31,72

5VG

NZ456

€ 26,27

NZ457

€ 35,08

6VG

NZ462

€ 26,27

NZ463

€ 35,08

7VG

NZ472

€ 26,27

NZ473

€ 35,08

8VG

NZ482

€ 33,98

NZ483

€ 44,66

 

Normatieve inventariscomponent VG

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3VG

IZ432

€ 2,26

IZ433

€ 3,18

4VG

IZ442

€ 2,26

IZ443

€ 3,18

5VG

IZ456

€ 7,40

IZ457

€ 8,19

6VG

IZ462

€ 5,31

IZ463

€ 6,08

7VG

IZ472

€ 7,40

IZ473

€ 8,19

8VG

IZ482

€ 7,40

IZ483

€ 8,19

 

11.3.1.1 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dag)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VG

X481

€ 7,40

2VG

X482

€ 7,40

3VG

X483

€ 7,40

4VG

X484

€ 7,40

5VG

X485

€ 8,81

6VG

X486

€ 8,81

7VG

X487

€ 8,81

8VG

X488

€ 10,68

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1VG

IX481

€ 0,92

2VG

IX482

€ 0,92

3VG

IX483

€ 0,92

4VG

IX484

€ 0,92

5VG

IX485

€ 0,79

6VG

IX486

€ 0,76

7VG

IX487

€ 0,79

8VG

IX488

€ 0,79

 

 

11.3.1.2 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dagdeel)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1VG

Y491

€ 5,77

2VG

Y492

€ 5,77

3VG

Y493

€ 5,77

4VG

Y494

€ 5,77

5VG

Y495

€ 6,87

6VG

Y496

€ 6,87

7VG

Y497

€ 6,87

8VG

Y498

€ 8,33

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1VG

IY491

€ 0,72

2VG

IY492

€ 0,72

3VG

IY493

€ 0,72

4VG

IY494

€ 0,72

5VG

IY495

€ 0,80

6VG

IY496

€ 0,76

7VG

IY497

€ 0,80

8VG

IY498

€ 0,62

 

11.3.2 Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

 

Normatieve huisvestingscomponent LVG

 

NHC

 

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

De per dag

1LVG

NZ513

€ 31,72

2LVG

NZ523

€ 31,72

3LVG

NZ533

€ 41,25

4LVG

NZ543

€ 41,25

5LVG

NZ553

€ 41,25

 

Normatieve inventariscomponent LVG

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

 

incl. dagbesteding

 

NIC-code

Totaalwaar-

 

de per dag

1LVG

IZ513

€ 3,18

2LVG

IZ523

€ 3,18

3LVG

IZ533

€ 6,08

4LVG

IZ543

€ 6,08

5LVG

IZ553

€ 6,08

 

 

11.3.3 Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG)

 

Normatieve huisvestingscomponent SGLVG

 

NHC

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1SGLVG

NZ573

€ 41,25

 

Normatieve inventariscomponent SGLVG

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1SGLVG

IZ573

€ 8,19

 

11.3.4 Lichamelijk Gehandicapt (LG)

 

Normatieve huisvestingscomponent LG

 

NHC

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1LG

NZ614

€ 24,32

NZ615

€ 31,72

2LG

NZ624

€ 24,32

NZ625

€ 31,72

 

Normatieve inventariscomponent LG

 

 

NIC

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

1LG

IZ614

€ 1,65

IZ615

€ 3,01

2LG

IZ624

€ 1,65

IZ625

€ 3,01

 

Normatieve huisvestingscomponent LG

NHC

Niet toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3LG

NZ630

€ 24,32

NZ631

€ 31,72

4LG

NZ640

€ 24,32

NZ641

€ 31,72

5LG

NZ650

€ 24,07

NZ651

€ 32,88

6LG

NZ660

€ 29,16

NZ661

€ 39,84

7LG

NZ670

€ 29,16

NZ671

€ 39,84

 

 

Normatieve inventariscomponent LG

 

 

NIC

Niet toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3LG

IZ630

€ 1,65

IZ631

€ 3,01

4LG

IZ640

€ 1,65

IZ641

€ 3,01

5LG

IZ650

€ 4,93

IZ651

€ 5,73

6LG

IZ660

€ 4,93

IZ661

€ 5,73

7LG

IZ670

€ 4,93

IZ671

€ 5,73

 

Normatieve huisvestingscomponent LG

NHC

Toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3LG

NZ632

€ 24,32

NZ633

€ 31,72

4LG

NZ642

€ 24,32

NZ643

€ 31,72

5LG

NZ652

€ 28,14

NZ653

€ 36,95

6LG

NZ662

€ 33,23

NZ663

€ 43,91

7LG

NZ672

€ 33,23

NZ673

€ 43,91

 

Normatieve inventariscomponent LG

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3LG

IZ632

€ 2,95

IZ633

€ 4,31

4LG

IZ642

€ 2,95

IZ643

€ 4,31

5LG

IZ652

€ 7,40

IZ653

€ 8,19

6LG

IZ662

€ 7,40

IZ663

€ 8,19

7LG

IZ672

€ 7,40

IZ673

€ 8,19

 

11.3.4.1 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dag) (VPT)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1LG

X681

€ 7,40

2LG

X682

€ 7,40

3LG

X683

€ 7,40

4LG

X684

€ 7,40

5LG

X685

€ 8,81

6LG

X686

€ 10,68

7LG

X687

€ 10,68

 

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1LG

IX681

€ 1,36

2LG

IX682

€ 1,36

3LG

IX683

€ 1,36

4LG

IX684

€ 1,36

5LG

IX685

€ 0,79

6LG

IX686

€ 0,79

7LG

IX687

€ 0,79

 

11.3.4.2 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dagdeel)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1LG

Y691

€ 7,42

2LG

Y692

€ 7,42

3LG

Y693

€ 7,42

4LG

Y694

€ 7,42

5LG

Y695

€ 8,83

6LG

Y696

€ 10,71

7LG

Y697

€ 10,71

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1LG

IY691

€ 1,36

2LG

IY692

€ 1,36

3LG

IY693

€ 1,36

4LG

IY694

€ 1,36

5LG

IY695

€ 0,80

6LG

IY696

€ 0,80

7LG

IY697

€ 0,80

 

11.3.5 Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (ZG-aud)

 

Normatieve huisvestingscomponent ZG-aud

 

NHC

Niet toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-aud

NZ710

€ 24,32

NZ711

€ 31,72

2ZG-aud

NZ720

€ 24,32

NZ721

€ 31,72

3ZG-aud

NZ730

€ 22,81

NZ731

€ 31,62

4ZG-aud

NZ740

€ 24,32

NZ741

€ 31,72

 

 

Normatieve inventariscomponent ZG-aud

 

 

NIC

Niet toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

1ZG-aud

IZ710

€ 4,55

IZ711

€ 5,72

2ZG-aud

IZ720

€ 4,55

IZ721

€ 5,72

3ZG-aud

IZ730

€ 4,55

IZ731

€ 5,72

4ZG-aud

IZ740

€ 4,55

IZ741

€ 5,72

 

Normatieve huisvestingscomponent ZG-aud

 

NHC

Toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-aud

NZ712

€ 24,32

NZ713

€ 31,72

2ZG-aud

NZ722

€ 24,32

NZ723

€ 31,72

3ZG-aud

NZ732

€ 26,89

NZ733

€ 35,70

4ZG-aud

NZ742

€ 24,32

NZ743

€ 31,72

 

Normatieve inventariscomponent ZG-aud

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

1ZG-aud

IZ712

€ 6,97

IZ713

€ 8,13

2ZG-aud

IZ722

€ 6,97

IZ723

€ 8,13

3ZG-aud

IZ732

€ 6,97

IZ733

€ 8,13

4ZG-aud

IZ742

€ 6,97

IZ743

€ 8,13

 

11.3.5.1 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dag)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-aud

X781

€ 7,40

2ZG-aud

X782

€ 7,40

3ZG-aud

X783

€ 8,81

4ZG-aud

X784

€ 7,40

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-aud

IX781

€ 1,16

2ZG-aud

IX782

€ 1,16

3ZG-aud

IX783

€ 1,16

4ZG-aud

IX784

€ 1,16

 

 

11.3.5.2 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dagdeel)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1ZG-aud

Y791

€ 5,77

2ZG-aud

Y792

€ 5,77

3ZG-aud

Y793

€ 6,87

4ZG-aud

Y794

€ 5,77

 

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1ZG-aud

IY791

€ 0,91

2ZG-aud

IY792

€ 0,91

3ZG-aud

IY793

€ 0,91

4ZG-aud

IY794

€ 0,91

 

11.3.6 Zintuiglijk gehandicapt visueel (ZG-vis)

 

Normatieve huisvestingscomponent ZG-vis

 

NHC

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-vis

NZ814

€ 24,32

NZ815

€ 31,72

2ZG-vis

NZ824

€ 24,32

NZ825

€ 31,72

 

Normatieve inventariscomponent ZG-vis

 

 

NIC

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

1ZG-vis

IZ814

€ 4,55

IZ815

€ 5,72

2ZG-vis

IZ824

€ 4,55

IZ825

€ 5,72

 

Normatieve huisvestingscomponent ZG-vis

 

NHC

Niet toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3ZG-vis

NZ830

€ 24,32

NZ831

€ 31,72

4ZG-vis

NZ840

€ 24,74

NZ841

€ 33,55

5ZG-vis

NZ850

€ 29,91

NZ851

€ 40,59

 

 

Normatieve inventariscomponent ZG-vis

 

 

NIC

Niet toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3ZG-vis

IZ830

€ 4,55

IZ831

€ 5,72

4ZG-vis

IZ840

€ 4,55

IZ841

€ 5,72

5ZG-vis

IZ850

€ 4,55

IZ851

€ 5,72

 

Normatieve huisvestingscomponent ZG-vis

 

NHC

Toegelaten voor BH

excl. dagbesteding

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

3ZG-vis

NZ832

€ 24,32

NZ833

€ 31,72

4ZG-vis

NZ842

€ 28,81

NZ843

€ 37,62

5ZG-vis

NZ852

€ 33,98

NZ853

€ 44,66

 

Normatieve inventariscomponent ZG-vis

 

 

NIC

Toegelaten voor BH

excl. Dagbesteding

incl. dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

de per dag

3ZG-vis

IZ832

€ 6,97

IZ833

€ 8,13

4ZG-vis

IZ842

€ 6,97

IZ843

€ 8,13

5ZG-vis

IZ852

€ 6,97

IZ853

€ 8,13

 

11.3.6.1 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding ZZP (per dag)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-vis

X881

€ 7,40

2ZG-vis

X882

€ 7,40

3ZG-vis

X883

€ 7,40

4ZG-vis

X884

€ 8,81

5ZG-vis

X885

€ 10,68

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

1ZG-vis

IX881

€ 1,16

2ZG-vis

IX882

€ 1,16

3ZG-vis

IX883

€ 1,16

4ZG-vis

IX884

€ 1,16

5ZG-vis

IX885

€ 1,16

 

 

 

11.3.6.2 Opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding (per dagdeel)

 

NHC

Dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1ZG-vis

Y891

€ 5,77

2ZG-vis

Y892

€ 5.77

3ZG-vis

Y893

€ 5,77

4ZG-vis

Y894

€ 6,87

5ZG-vis

Y895

€ 8,33

 

 

NIC

Dagbesteding

NIC-code

Totaalwaar-

de per dagdeel

1ZG-vis

IY891

€ 0,91

2ZG-vis

IY892

€ 0,91

3ZG-vis

IY893

€ 0,91

4ZG-vis

IY894

€ 0,91

5ZG-vis

IY895

€ 0,91

 

11.3.7 Toeslag kinderdagcentra GHZ (KDC)

 

NHC

Toegelaten voor Bh

incl. dagbesteding

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

KDC

X916

€ 14,61

 

De som van de toeslag kinderdagcentra GHZ (KDC) en reeds in de basis NHC opgenomen vergoedingen voor dagbesteding en voor behandeling mag niet meer bedragen dan het tarief voor de prestatie Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ (totaal € 16,19 per dagdeel /  € 20,76 per dag).

11.4 Overige basisprestaties (NHC en NIC)

 

NHC

NHC-code

Totaalwaar-

de per dag

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

 

NZ995

 

€ 26,11

Verblijfscomponent niet geïndiceerde partner GHZ: VG en LG

 

NZ997

 

€ 41,82

Verblijfscomponent niet geïndiceerde partner GHZ: ZG

 

NZ998

 

€ 43,14

Mutatiedag (V&V), niet toegelaten voor behandeling

 

NZ916

 

€ 26,11

Mutatiedag (V&V), toegelaten voor behandeling

 

NZ917

 

€ 26,11

 

Crisisopvang V&V met behandeling

 

NZ110

 

€ 32,46

Crisisopvang GHZ VG zonder behandeling

 

NZ490

 

€ 31,01

 

Crisisopvang GHZ VG met behandeling

 

NZ491

 

€ 35,08

 

Crisisopvang LVG

 

NZ560

 

€ 41,25

Logeren GHZ vg

NZ999

€ 41,82

Logeren GHZ lg

NZ1000

€ 41,82

Logeren GHz lvg

NZ1001

€ 41,82

Logeren GHZ zg

NZ1002

€ 43,14

Logeren VV

NZ1003

€ 39,06

 

 

NIC

NIC-code

Totaalwaar-

de per dag

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

 

IZ995

 

€ 1,77

Verblijfscomponent niet geïndiceerde partner GHZ: VG en LG

 

IZ997

 

€ 4,87

Verblijfscomponent niet geïndiceerde partner GHZ: ZG

 

IZ998

 

€ 7,03

Mutatiedag (V&V), niet toegelaten voor behandeling

 

IZ916

 

€ 1,77

Mutatiedag (V&V), toegelaten voor behandeling

 

IZ917

 

€ 1,77

 

Crisisopvang V&V met behandeling

 

IZ110

 

 € 3,68

Crisisopvang GHZ VG zonder behandeling

 

IZ490

 

€ 3,72

 

Crisisopvang GHZ VG met behandeling

 

IZ491

 

€ 6,08

 

Crisisopvang LVG

 

IZ560

 

€ 6,08

Logeren GHZ vg

IZ999

€ 4,87

Logeren GHZ lg

IZ1000

€ 4,87

Logeren GHz vg

IZ1001

€ 4,87

Logeren GHZ zg

IZ1002

€ 7,03

Logeren V&V

IZ1003

€ 2,88

12. Declaratie van de NHC en NIC

Declaratie vindt plaats op basis van de afgesproken intramurale zorgprestaties en de prestaties dagbesteding kind GHZ inclusief het in tabel 1 van artikel 10 opgenomen percentage NHC van dat jaar. Declaratie van de opslag kapitaallasten dagbesteding (intramurale zorgprestatie) vindt plaats op basis van de afgesproken zorgprestaties waarbij rekening is gehouden met het in tabel 1 van artikel 4.1 van beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders’ opgenomen percentage budget kapitaallasten van dat jaar.

Daarnaast vindt declaratie van de opslag kapitaallasten dagbesteding (NHC) plaats op basis van de afgesproken zorgprestaties waarbij rekening is gehouden met het in tabel 1 artikel 4.1 van beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders’ opgenomen percentage NHC van dat jaar. De regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’ is van overeenkomstige toepassing.

13. Vaststelling en inhoud jaarsluittarief

Op grond van de in de budgetrondes en de nacalculatie door de nieuwe zorgaanbieder en de Wlz-uitvoerder ingediende productieafspraken (respectievelijk gerealiseerde productie) voor intramurale zorgprestaties stelt de NZa een jaarsluittarief vast. Dit is mede gebaseerd op het resterende percentage van de NHC (zie artikel 10, tabel 1 van deze beleidsregel) vermenigvuldigt met de ingediende productieafspraken voor intramurale prestaties en de vergoeding voor investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur.

Aanvullende productieafspraken ingediend na de uiterste inzenddatum van 31 oktober van jaar t kunnen op grond van de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ niet meer leiden tot een mutatie van de aanvaardbare kosten van jaar t. De beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten’ is van overeenkomstige toepassing. Eventuele correcties in verband met overschrijding van de contracteerruimte zullen worden verwerkt in het jaarsluittarief. De beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten’ is van overeenkomstige toepassing.

14. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de ’Beleidsregel invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders’, met kenmerk CA-BR-1613a, ingetrokken. 

15. Overgangsbepaling

De ‘Beleidsregel invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders’ met kenmerk CA-BR-1613a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

16. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders’.

TOELICHTING

Wijzigingen

Met ingang van 2017 zijn de NIC en NHC prestaties verblijfscomponent kortdurend verblijf vervangen voor nieuwe logeerprestaties. De aanleiding hiervoor is de wens van brancheorganisaties, zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders om integrale logeerprestaties in te voeren die alle geleverde zorg omvatten. De uitgangspunten voor de NHC en NIC waarden en de NHC en NIC waarden zoals door ons vastgesteld bij invoering van de NHC en NIC zijn niet gewijzigd. Het aantal NHC en NIC prestaties voor logeren is wel gewijzigd. De NHC en NIC waarden zijn vanaf 2017 niet van toepassing op één logeerprestatie (VG, LG) maar op drie afzonderlijke logeerprestaties te weten logeren VG, logeren LVG en logeren LG. Tevens is sprake van vijf nieuwe codes voor logeren (VV, VG, LG, LVG en ZG) omdat de prestatiebeschrijving voor logeren in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten per 2017 aanzienlijk is gewijzigd.

 

 

Algemeen

 

Met ingang van 2012 is de budgetsystematiek en het systeem van nacalculatie vervangen door een prestatiegebonden vergoeding op basis van landelijke uniforme tarieven in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Het doel is om de NHC uiteindelijk op te nemen in de tarieven van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en in 2018 over te gaan op een volledig integraal tarief.

 

Het nieuwe systeem kent drie essentiële verschillen ten opzichte van het bestaande systeem:

1.    De vergoeding voor de kapitaallasten wordt niet langer gebonden aan een object en individueel berekend maar wordt vervangen door een vaste productievergoeding per cliënt.

2.    De vergoeding van de kapitaallasten is niet langer gekoppeld aan een vergunning.

3.    Het moment van investeren en de vergoeding van de kapitaallasten worden daardoor ontkoppeld.

 

Bij de berekeningen van de NHC is uitgegaan van de in de bouwnormen 2008 opgenomen vierkante meters per cliënttype. De uitkomsten daarvan zijn gekoppeld aan het totale aantal cliënten per zorgzwaartepakket dat in het voorjaar van 2009 bekend was en in de onderscheiden sectoren intramurale zorg ontving. Tot slot is dit afgezet tegen de premisse dat alle gebouwen in de intramurale langdurige zorg op enig moment ten minste moeten kunnen beschikken over het bij de bouwnormen 2008 horende aantal vierkante meters per ZZP. De maximale prijs voor het maximale aantal cliënten/zorgzwaartepakketten is vervolgens afgezet tegen 5% rente en prijspeil 2011, waarin de conjuncturele aanbestedingsresultaten tot en met het derde kwartaal van 2010 zijn betrokken.

In het macrobedrag dat daaruit voortvloeit, is verdisconteerd dat alle gebouwen in de langdurige zorg qua vierkante meters op het niveau zijn gebracht van de voor de integrale tarieven als basis genomen vierkante meters volgens de bouwnormen 2008. Dit bedrag vormt voor de NZa de maximale ruimte waarbinnen tarieven kunnen worden berekend.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Per 1 januari 2012 is de systematiek van nacalculatie van intramurale zorggebouwen ten behoeve van de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) vervangen door een prestatiegebonden vergoeding op basis van landelijke uniforme tarieven.

 

Artikel 3. Prijspeil

De NHC’s zijn op prijspeil 2017 gebracht door een indexatie van 2,5% conform artikel 5.2.7.

De NIC’s zijn op prijspeil 2017 gebracht door een indexatie conform artikel 6.2.3.

 

Artikel 4 Begripsbepalingen

Nieuwe zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die voor 31 december 2011 nog geen vaste vergoeding voor intramurale kapitaallasten ontvingen op grond van de Beleidsregel kapitaallasten bestaande zorgaanbieders’.

 

Deze zorgaanbieders behoeven immers hun werkwijze niet aan te passen aan de nieuwe systematiek (zij hebben voor 31 december 2011 geen budget kapitaallasten op grond van de Beleidsregel kapitaallasten bestaande aanbieders ontvangen).

 

Deze zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2012 nieuw en kunnen derhalve zonder overgangsperiode, direct de NHC-tarieven in rekening gaan brengen. Voor deze nieuwe zorgaanbieders is aldus direct sprake van invoering van integrale tarieven, zonder overgangstraject. In deze beleidsregel wordt beschreven op welke wijze de bekostiging van nieuwe zorgaanbieders plaatsvindt en welke tarieven door hen in rekening kunnen worden gebracht.

 

Bestaande zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de overgangsregeling die wordt beschreven in de beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders’. Nieuwe zorgaanbieders kunnen aldus geen gebruik maken van deze overgangsregeling.

 

De NZa benadrukt dat een zorgaanbieder die onroerend goed en/of zorg of dienst in de zin van de AWBZ/Wlz van een bestaande zorgaanbieder overneemt tevens wordt beschouwd als een bestaande zorgaanbieder om misbruik van deze regeling te voorkomen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat bestaande zorgaanbieders een nieuwe rechtspersoon oprichten waaraan onroerend goed wordt verkocht en door welke rechtspersoon verder ook de zorgactiviteiten worden overgenomen om te kunnen worden beschouwd als nieuwe zorgaanbieder in de zin van deze beleidsregel. Verder wijst de NZa erop dat dit ook geldt voor bestaande zorgaanbieders die hun onroerend goed verkopen aan een woningbouwcorporatie waarna via een huurcontract de panden worden teruggehuurd en de zorg of dienst krachtens de Wlz wordt overgenomen om te kunnen worden beschouwd als nieuwe zorgaanbieder. Ook in dit geval beschouwt de NZa de overnamekandidaat als bestaande zorgaanbieder en niet als nieuwe zorgaanbieder in de zin van deze beleidsregel.

 

4.2 Dutch Centre for Health Assets (DuCHA)

Met ingang van 1 januari 2010 is het College bouw zorginstellingen (CBZ) opgehouden te bestaan vanwege de afschaffing van het bouwregime per 1 januari 2009. Om die expertise niet verloren te laten gaan heeft het Ministerie van VWS besloten het Centrum Zorg en Bouw, onderdeel van TNO, te starten. Het Centrum voert taken uit voor de overheid omtrent de gebouwkwaliteit.

Daarnaast levert het Centrum advies op maat voor bouwen in de zorg. De NZa heeft de rapportages van Centrum Zorg en Bouw betrokken bij het bepalen van de NHC.

 

5.2.5, 6.1.2 en 11.4 NHC logeren en NIC logeren

De tarieven voor logeren zijn formeel gezien (mede) gebaseerd op artikel 11 van de aanwijzing van de Staatssecretaris van VWS van 31 oktober 2008, Staatscourant 2008, 219. Zo kan ten gunste van zorgaanbieders worden voorzien in een lager bezettingspercentage (dus hoger tarief) dan voor de NHC en NIC is voorgeschreven. Voor het overige is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de NHC en NIC.

 

Artikel 5 Opbouw NHC

 

5.1 Investeringsbedrag per ZZP

Voor de investeringsbedragen per ZZP is het rapport van Centrum Zorg en Bouw ’Investeringskosten per zorgzwaartepakket; Basis voor NHC in de Care van 12 november 2009’2 als basis genomen. In dit rapport wordt per ZZP een investeringsbedrag berekend, dat nodig is voor de nieuwbouw van Wlz-voorzieningen. Centrum Zorg en Bouw heeft in een tweede rapport ’Investeringskosten per zorgzwaartepakket; Basis voor NHC in de Care 2 augustus 2010’3 een vertaling gemaakt waarin de beleidsvrijheid van CBZ in het toekennen van specifieke voorzieningen is meegenomen.

 

Een nieuwe normatieve systematiek biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om zelf keuzes te maken voor specifieke voorzieningen.

Op basis van de beschikbare financiële middelen is hiervoor een algemene toeslag van 2% op de normatieve huisvestingscomponent beschikbaar gesteld, in plaats van de diverse specifieke toeslagen die in het kader van het bouwregime mogelijk waren.

De beschikbare 2% is na overleg met de brancheorganisaties en VWS en na inhoudelijke toetsing door Centrum Zorg en Bouw, op enkele punten niet generiek, maar specifiek toegedeeld aan de ZZP's. Dit leidt tot bovenstaande investeringsbedragen.

 

De investeringsbedragen uit de rapporten van Centrum Zorg en Bouw (van november 2009 en augustus 2010) zijn gebaseerd op de Bouwnota 2008 en zijn geïndexeerd naar het prijspeil van januari 2011 met een percentage van –/– 1%. Dit laatste negatieve percentage is het gevolg van de positieve aanbestedingsresultaten in de periode 2008-2011.

Tabel investeringsbedragen per ZZP (prijspeil 01-01-2012) 

1

5.2 Uitgangspunten NHC

Voor de omrekeningen van investeringsbedrag per ZZP naar een NHC-tarief per dag is gebruik gemaakt van het rapport van Centrum Zorg en Bouw ‘Berekeningssystematiek NHC in de Care’.

 

Het rapport Berekeningssystematiek NHC in de Care (van 4 mei 2011) beschrijft de berekeningssystematiek die wordt gebruikt voor bepaling van de NHC. In het rapport zijn alle stappen om van investeringsbedragen tot een NHC te komen, beschreven.

 

Ten einde te komen tot een berekening is door de NZa en het Ministerie van VWS voor bepaalde uitgangspunten gekozen. De NZa verwijst naar de Aanwijzing van VWS terzake. Deze uitgangspunten hebben uiteindelijk geleid tot de definitieve vaststelling van de hoogte van de NHC-bedragen zoals beschreven in artikel 5 van deze beleidsregel.

 

Artikel 5.2.5, 6.1.2 en 11.4 NHC logeren en NIC logeren

De tarieven voor logeren zijn formeel gezien (mede) gebaseerd op artikel 11 van de aanwijzing van de Staatssecretaris van VWS van 31 oktober 2008, Staatscourant 2008, 219. Zo kan ten gunste van zorgaanbieders worden voorzien in een lager bezettingspercentage (dus hoger tarief) dan voor de NHC en NIC is voorgeschreven. Voor het overige is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de NHC en NIC.

 

Artikel 5.2.6 Grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen

In de NHC-tarieven wordt rekening gehouden met een deelbedrag van 10% bovenop de gemiddelde grondprijs in Nederland als onderdeel van de onderscheiden normatieve huisvestingscomponenten.

Er is een nauwe samenhang tussen grond en interim-huisvesting. Nieuwe gebouwen op dezelfde, reeds in bezit zijnde grond vergen interim-voorzieningen voor de cliënten. Vervangende nieuwbouw op een ander terrein maakt interim-huisvesting overbodig, maar noodzaakt tot aanschaf van dat nieuwe terrein dan wel huur van de nieuwe voorziening. Een zorgaanbieder kan op een nieuwe locatie grond kopen, op deze grond bebouwen, vervolgens de cliënten laten verhuizen en aansluitend de oude locatie al dan niet met gebouw erop verkopen, verhuren of voor een ander doel gebruiken. Een zorgaanbieder kan evenwel ook besluiten om op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren in welk geval er gebruik gemaakt moet worden van tijdelijke, vervangende (interim)-huisvesting en er mogelijk terreinvoorzieningen nodig zijn. Terreinvoorzieningen zijn in geval van eigendom vaak noodzakelijk als vervangende nieuwbouw (elders) op het stuk grond plaatsvindt. Er kan daardoor behoefte zijn aan nieuwe aansluitingen op het riool en/of de waterleiding of aan wegen of een parkeerterrein. Door één percentage vergoeding in de normatieve huisvestingscomponent op te laten nemen, kunnen zorgaanbieders – al dan niet daartoe door hun huidige gebouwenbestand gedreven – keuzes maken ten aanzien van de voor hen optimale wijze van opereren.

 

Artikel 5.2.7 Indexering

De NHC’s worden gedurende de overgangsperiode van 2012 tot 2018 jaarlijks geïndexeerd met 2,5%. Hierdoor blijven de NHC’s zo stabiel en voorspelbaar mogelijk. Dit betekent dat gedurende deze periode geen wijzigingen in de NHC-berekening worden doorgevoerd en alleen sprake is van de vaste jaarlijkse algemene indexering van 2,5% op het NHC-tarief. Deze indexering is in lijn met het NHC-rekenmodel.

 

Artikel 5.2.8 NHC onderhoud

In 2017 vindt een evaluatie plaats. Dit biedt de mogelijkheid om, voordat het tarief in 2018 volledig integraal wordt, eventuele wijzigingen door te voeren wanneer de ontwikkelingen in de markt grote afwijkingen vertonen ten opzichte van de huidige uitgangspunten.

Meer informatie over het NHC onderhoud is te vinden in ‘Advies NHC-onderhoud’ van februari 2012. Dit advies is te vinden op de website van de NZa.

 

Artikel 6 Opbouw NIC

In dit artikel worden de uitgangspunten bij de berekening van de NIC’s vermeld.

 

Artikel 7 Kapitaallasten dagbesteding

Nieuwe zorgaanbieders kunnen voor de kapitaalasten dagbesteding in 2013 afspraken gaan maken middels de NHC component dagbesteding.

 

Artikel 8 Tariefsoort

Artikel 8 geeft aan dat zorgaanbieders en zorgkantoren een tarief kunnen afspreken met als maximum de beleidsregelwaarde. Dit betekent dat het door de Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder overeen te komen tarief slechts door de NZa wordt vastgesteld wanneer het overeen te komen tarief maximaal de beleidsregelwaarde bedraagt. Nadat het tarief door de NZa is vastgesteld in een tariefbeschikking is er sprake van een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

 

Artikel 9 Invoering normatieve huisvestingscomponent en normatieve inventariscomponent

Artikel 9.1 Invoering

De nieuwe zorgaanbieders kunnen een integraal tarief afspreken, bestaande uit de NHC, NIC en de ZZP.

 

Artikel 9.2 Indiening budget NHC en NIC

Op grond van de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ dienen Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder een productieafspraak in bij de NZa uiterlijk 31 oktober van jaar t-1 (budgetronde 1). Op 31 oktober van jaar t kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders terzake een herschikkingsverzoek indienen bij de NZa. Doordat de NHC’s en NIC’s zijn gerelateerd aan de intramurale productie wordt in de budgetronde en de herschikkingsronde op die wijze tevens een aanvraag voor een budget NHC en NIC bij de NZa ingediend.

 

Bij de afhandeling van budgetronde en de herschikkingsronde wordt het budget NHC en NIC nieuwe zorgaanbieder berekend en verwerkt in de aanvaardbare kosten van de zorgaanbieder.

 

Artikel 9.3 Definitieve vaststelling budget NHC

Zorgaanbieder en Wlz-uitvoerder dienen uiterlijk voor 1 juni van jaar t+1 de nacalculatie van jaar t op de gerealiseerde productie in. Op basis van deze gegevens wordt het budget NHC en NIC definitief vastgesteld. Hierbij geldt wel dat het budget NHC en NIC niet meer kan bedragen dan het budget NHC en NIC op basis van de productieafspraken van de eerste budgetronde en de herschikkingsronde.

 

Artikel 10. NHC, NIC en contracteerruimte

De NHC’s maken vanaf 1 januari 2012 gedeeltelijk onderdeel uit van de contracteerruimte. Vanaf 1 januari 2015 maken de NIC’s gedeeltelijk onderdeel uit van de contracteerruimte.

 

Elk jaar zal een groter deel van het budget NHC en NIC onderdeel gaan uitmaken van de contracteerruimte zodat zorgaanbieders en zorgkantoren geleidelijk kunnen wennen aan het feit dat wordt afgerekend op prestaties en productie en dat zorgaanbieders derhalve risico gaan lopen. In 2012 maakt 10% van het NHC-budget deel uit van de contracteerruimte, in 2013 20% etc. (zie tabel 1 bij artikel 10).

In 2015 maakt 50% van het NIC-budget deel uit van de contracteerruimte, in 2016 70% etc. (zie eveneens tabel 1 bij artikel 10).

 

Omdat de NHC’s en NIC’s onderdeel uitmaken van de contracteerruimte is de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ van toepassing. Dit betekent dat wanneer sprake is van een overschrijding van de contracteerruimte, het productiebudget (inclusief het percentage van het NHC, NIC-budget), met inachtneming van de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’, naar rato kan worden gekort.

 

11.2.3 Overige NHC-tarieven GGZ

Voor de prestaties overige basisprestatie Klinisch Intensieve Behandeling (KIB) en forensische zorg zonder strafrechtelijke titel zijn per 2013 NHC-tarieven in de beleidsregel opgenomen.

 

Bij de bepaling van de overige NHC-tarieven GGZ zijn de investeringsnormen voor de curatieve GGZ en de forensische zorg gebruikt. Voor de Wlz is een NHC inclusief behandeling van toepassing waarbij wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 97%. Daarom heeft een omrekening plaatsgevonden om te komen tot de Wlz-normen, waarbij is uitgegaan van een bezettingsgraad van 97% en een investeringsnorm inclusief behandeling.

 

Onderstaande tabellen laten zien welke bezettingsgraden in de Zvw, forensische zorg en Wlz van toepassing zijn. De vermelde verblijfstypen geven de deelprestaties verblijf aan variërend van een lichte verzorgingsgraad (verblijfstype A) tot een zeer intensive verzorgingsgraad (verblijfstype G). De vermelde FZ-niveaus betreffen de beveiligingsniveaus binnen de forensische zorg. FZ-niveau 2 staat voor een gemiddeld beveiligingsniveau en FZ-niveau 3 voor een hoog beveiligingsniveau.

 

Verblijfstype

Bezettingsgraad Zvw (= aanwezigheid)

 

Bezettingsgraad Wlz

(= aan- en afwezigheid)

A

83%

97%

B

87%

97%

C

88%

97%

D

97%

97%

E

91%

97%

F

99%

97%

G

85%

97%

 

FZ-niveau

Bezettingsgraad FZ (= aanwezigheid)

Bezettingsgraad Wlz

(= aan- en afwezigheid)

 

2

94%

97%

3

94%

97%

 

Voor de toeslag forensische zorg zonder strafrechtelijke titel is aangesloten bij de NHC FZ beveiligingsniveau 3. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag moet sprake zijn van een toeslag forensische zorg ingevolge de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’. De toeslag betreft een aanvulling tot maximaal NHC FZ beveiligingsniveau 3. De toeslag is gebaseerd op de NHC van FZ-beveiligingsniveau 3 minus het gewogen gemiddelde van 75% NHC 5GGZ-B en 25% NHC 7GGZ-B.

 

11.3.7 Toeslag kinderdagcentra GHZ (KDC)

In 2012 is een normatieve opslag voor kapitaallasten van kinderdagcentra ingevoerd. Deze opslag is hoger dan de NHC-modules voor dagbesteding en voor behandeling die in de basis NHC zijn verwerkt. Daarom kan een toeslag op de NHC’s afgesproken worden voor de kapitaallasten van de kinderdagcentra voor gehandicapten (KDC). De som van deze toeslag en de reeds in de basis NHC opgenomen vergoedingen voor dagbesteding en voor behandeling mag niet meer bedragen dan het tarief voor de prestatie Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ (totaal € 16,16 per dagdeel / € 20,72 per dag).

 

11.4 Overige basisprestaties

Voor een aantal basisprestaties, niet zijnde ZZP’s is geen specifieke NHC ontwikkeld terwijl voor deze prestaties wel sprake is van kapitaallasten in verband met verblijf. Voor de koppeling van deze basisprestaties aan een NHC is gezocht naar NHC’s van ZZP’s waarbij de tarieven van de basisprestaties vergelijkbaar zijn met de tarieven van de ZZP’s. Deze betreffen:

  • Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner;
  • Logeerdagen;
  • Mutatiedagen;
  • Crisisopvang.

 

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

De prestatie verblijfscomponent niet- geïndiceerde partner is gelijk aan de NHC voor ZZP VV1.

 

Logeren

De tarieven zijn berekend op basis van een gewogen gemiddelde NHC-tarieven binnen de sector bij een bezetting van 75%.

 

Mutatiedagen

De mutatiedagen V&V worden zowel in- en exclusief behandeling gekoppeld aan de NHC voor ZZP VV1.

 

Crisisopvang

De crisisopvang wordt als volgt gekoppeld:

 

Crisisopvang V&V

met behandeling        

NHC VV7 inclusief behandeling

Crisisopvang GHZ VG

zonder behandeling

NHC VG6 exclusief behandeling, inclusief dagbesteding

Crisisopvang GHZ VG

met behandeling

NHC VG6 inclusief behandeling, inclusief dagbesteding

Crisisopvang LVG

NHC LVG 4 inclusief behandeling, inclusief dagbesteding

 

Voor het NHC deel van de basisprestaties crisisopvang is van toepassing dat deze geldt voor zowel dagen dat een cliënt op een crisisbed aanwezig is als dagen waarop de cliënt niet op een crisisbed aanwezig is.

 

Artikel 12 Declaratie

Nieuwe zorgaanbieders declareren de intramurale zorgprestaties en de dagbesteding kind GHZ aan de Wlz-uitvoerder. In de te declareren tarieven is het deel van het percentage NHC-budget conform tabel 1 uit artikel 10 opgenomen.

 

Een voorbeeld:

Stel de afgesproken ZZP prijs is € 100,00. Het afgesproken NHC-tarief is € 15.4 Dan wordt € 101,50 (€ 100 + 10% * € 15) in 2012 gedeclareerd. Voor 2013 zou dit € 103 euro (€ 100 + 20% * € 15) zijn.

 

Artikel 13 Vaststelling en inhoud jaarsluittarief

Het budget kapitaallasten wordt conform het resterende percentage kapitaallasten in tabel 4 uit artikel 7 van de beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders’ opgenomen in het sluittarief.


1

Er wordt in dit voorbeeld een tarief gedeclareerd die bestaat uit de ZZP prijs en 10% van het NHC-tarief. In het budget (aanvaardbare kosten) staat een nieuwe kapitaallastenvergoeding dat bestaat uit 90% budget kapitaal en 10% budget NHC. Hierdoor ontstaat een verschil tussen kosten en opbrengsten. Dit verschil wordt verwerkt in het jaarsluittarief en kan zodoende gedeclareerd worden. Op deze wijze kunnen de kosten volledig gedekt worden door declaratie(s).

 

Bij de nacalculatie in juni jaar t+1 wordt de definitieve nieuwe kapitaallastenvergoeding vastgesteld. Wanneer deze nieuwe vergoeding afwijkt van hetgeen de zorgaanbieder op basis van de declaratie van de intramurale zorgprestaties en dagbesteding kind GHZ én het jaarsluittarief heeft ontvangen zal dit worden verwerkt in het jaarsluittarief van jaar t+1.

Naar boven