Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvaardbare kosten Wlz 2017 - BR/REG-17130c
Publicatiedatum:12-05-2017Geldigheid:01-04-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c Wlz.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).1

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

De beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2017’ geeft een overzicht van alle beleidsregels en bepalingen op grond waarvan de aanvaardbare kosten 2017 worden berekend.

3. Aanvaardbare kosten

De aanvaardbare kosten voor het jaar 2017 worden berekend door de toepassing van de beleidsregels als genoemd in artikel 3.1 en door de overige bepalingen zoals opgenomen in artikel 3.2.

3.1 Geldende beleidsregels 2017

De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

 

Intramuraal

Extreme kosten zorggebonden materiaal en genees­middelen

Kosten MRSA

BRMO-uitbraak 2017

Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

 

Extramuraal en dagactiviteit

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017

 

Kapitaallasten

Invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) bestaande zorgaanbieders

Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders

Tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) bestaande zorgaanbieders

Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) nieuwe zorgaanbieders

Toevoeging en verrekening compensatie vaste activa

 

Overig

Indexatie Wlz

Budgettair kader Wlz 2017

Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

Knelpuntenprocedure 2017

Nacalculatie 2017

Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten

Experiment regelarme instellingen Wlz2

 

3.2 Overige bepalingen

Bij de berekening van de aanvaardbare kosten worden ook de elementen uit de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 betrokken:

 

3.2.1

De kosten die volgen uit bestendig beleid voor individuele zorgaanbieders.

 

3.2.2

Niet vrij besteedbare aanvullende inkomsten.

Aanvullende inkomsten zijn inkomsten die een zorgaanbieder ontvangt naast de inkomsten op basis van de op hem van toepassing zijnde beleidsregels. Als door deze aanvullende inkomsten de aanvaardbare kosten zijn of worden aangepast, zijn deze inkomsten niet vrij besteedbaar. Deze niet vrij besteedbare aanvullende inkomsten moet de zorgaanbieder benutten ter dekking van zijn budget.

Dit betekent dat deze inkomsten worden meegenomen in de berekening van het sluitbedrag/vereffenbedrag.

 

Als de niet vrij besteedbare aanvullende inkomsten nacalculeerbare kapitaallasten betreffen, moet hierbij rekening gehouden worden met het in tabel 1 van artikel 4.1 van de beleidsregel ‘invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) bestaande zorgaanbieders’ opgenomen percentage budget kapitaallasten van dat jaar.

3.3 Sluitbedrag/vereffenbedrag

Bij de vaststelling van de tarieven in jaar t is het uitgangspunt dat het totaal aan opbrengsten (dat ontstaat uit het in rekening brengen van deze tarieven) dekking geeft voor en aansluit bij de aanvaardbare kosten van jaar t.

 

Als het totaal aan opbrengsten verschilt van de aanvaardbare kosten, wordt dit verschil verwerkt:

  • in het sluitbedrag van jaar t als de opbrengsten lager zijn dan

de aanvaardbare kosten;

  • in het vereffenbedrag van jaar t als de opbrengsten hoger zijn dan de aanvaardbare kosten.

Hierbij moet artikel 3.2.2 van deze beleidsregel in acht worden genomen.

4. Voorschriften

4.1 Het verschil tussen de werkelijke kosten en de aanvaardbare kosten van Wlz-zorg moet worden toegevoegd of onttrokken aan

de bestemmingsreserve 'reserve aanvaardbare kosten'.

Deze bepaling is niet van toepassing voor zover het Uitvoeringsbesluit WTZi voor de zorgverlening winstoogmerk toestaat.

De bestemmingsreserve ‘reserve aanvaardbare kosten’ kan daarnaast door de zorgaanbieder worden aangewend voor de exploitatie van Zvw-, Wmo- en/of Jeugdwet-zorg.

 

4.2 Met betrekking tot de kostencomponenten die ten grondslag liggen aan de aanvaardbare kosten, geldt dat bij de boeking van kosten, opbrengsten en doorberekende kosten een bestendige gedragslijn gevolgd moet worden.

5. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2017’, met kenmerk BR/REG-17130b, ingetrokken.

6. Overgangsbepaling

De Beleidsregel aanvaardbare kosten Wlz 2017, met kenmerk BR/REG-17130b blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode - voor zover gelegen voor 1 april 2017 – waarvoor die beleidsregel gold.

7. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2017.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2017’.

TOELICHTING

Wijzigingen ten opzichte van de beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2017’ met kenmerk BR/REG-17130a:

  • De beleidsregel ‘BRMO-uitbraak 2017’ is vastgesteld en toegevoegd in artikel 3.1 van onderhavige beleidsregel.

 

Wijzigingen ten opzichte van de beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2016’ met kenmerk CA-BR-1601b:

  • Het nummer van de beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2016’ is gewijzigd van CA-BR-1601a in CA-BR-1601b bij het vaststellen van de beleidsregel 'BRMO-uitbraak 2014-2016’.

Hierdoor wijzigde ook de nummers waarnaar de beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2017’ met kenmerk BR/REG-17130 naar verwees.

Algemeen

De beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz 2017’ biedt een overzicht van alle beleidsregels die van invloed zijn op de berekening van de aanvaardbare kosten voor 2017. De overige beleidsregels die van kracht zijn maar die niet van invloed zijn op de aanvaardbare kosten, vallen buiten de reikwijdte van deze beleidsregel.

Naar boven