Onderwerp: Bezoek-historie

Wlz zorgaanbieders met tandartspraktijk - BR/REG-17129
Publicatiedatum:01-07-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Vergelijk met Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk - BR/REG-18146, versie: 1: 01-01-2018 t/m 31-12-2018  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet opIngevolge artikel 57, eerste lid, onderdelenonderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet opIngevolge artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven en prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa vastgesteld.

1. BegripsbepalingenReikwijdte

Externe cliënt

Een externe cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling die niet bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

Eigen cliënt

Een eigen cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling die bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

Techniekkosten

Techniekkosten zijn de kostenDeze beleidsregel is van doortoepassing op de Wlz-zorgaanbiederzorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om Wlz-zorgaanbieders met een eigen tandartspraktijkruimte de mogelijkheid te bieden om de kosten te declareren van:

 • behandeling van een externe cliënt door de tandarts, inclusief het gebruik van de tandartspraktijkruimte;
 • intraveneuze sedatie of narcose voor externe én eigen cliënten.

3. ReikwijdteBegripsbepalingen

Externe cliënt

Een externe cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling die niet bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

Eigen cliënt

Een eigen cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling die bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

Techniekkosten

Deze beleidsregel isTechniekkosten zijn de kosten van toepassing opdoor de zorgWlz-zorgaanbieder of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

4. Prijspeil

De in artikel 5 genoemde bedragen zijn inclusief de definitieve indexen 20172016 en de voorlopige index 20182017.

5. Prestaties en tarieven


Prestatie

NZa-code

Verrichtingen- code

Tarief per uur

Behandeling externe cliënt door tandarts

G011

195011

215,31209,05

Intraveneuze sedatie of narcose voor Wlz-zorgaanbieders

G201

195201

Werkelijke kosten per uur

De hierboven gepresenteerde prestaties met bijbehorende NZa-codes kunnen door de Wlz-zorgaanbieder in rekening worden gebracht bij de Wlz-zorgaanbieder waar de door hen behandelde externe cliënt verblijft. Dit kan alleen als de cliënt een indicatie voor verblijf met behandeling heeft. Het G201 tarief is in tegenstelling tot de prestatie G011 ook van toepassing op de eigen cliënten van een Wlz-zorgaanbieder met tandartsprakrijk (mits aangevraagd, zie artikel 6). De door de NZa in de tariefbeschikking vastgestelde tarieven zijn vaste tarieven.

6. Wijze van declareren

Wlz-zorgaanbieders met een praktijk ingericht voor het verlenen van tandheelkundige hulp kunnen de in artikel 5 genoemde prestaties leveren en op de volgende wijze declareren:

 • Tandheelkundige hulp aan externe cliënten. Decliënten.De Wlz-zorgaanbieder kan een deel van de praktijkkosten en het honorarium van de tandarts via één tarief (het G011-tarief) declareren bij de zorgaanbieder waar de cliënt (met een indicatie voor verblijf en behandeling) verblijft. De zorgaanbieder waar de cliënt verblijft, declareert vervolgens het U25U02-tarief bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Dit is het tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten.
 • Als een cliënt elders verblijft, en er op grond van artikel 13.1 geen sprake is van een externe cliënt, dan kunnen de kosten voor tandheelkundige hulp worden gedeclareerd aan de cliënt of diens zorgverzekeraar.
 • Intraveneuze sedatie of narcose. De Wlz-zorgaanbieder kan de kosten van intraveneuze sedatie of narcose declareren via het G201-tarief, voor zowel eigen als voor externe cliënten zover deze kosten niet voor rekening komen van het ziekenhuis of de anesthesist.
 • Voordat de Wlz-zorgaanbieder de in artikel 5 genoemde G-tarieven kan declareren, moeten deze bij de NZa zijn aangevraagd en vermeld zijn op de tariefbeschikking van de Wlz-zorgaanbieder. De aanvraag voor het G201-tarief dient een overzicht te bevatten van de verwachte jaarlijkse meerkosten (uitgesplitst naar kapitaallasten, loon- en materiële kosten) die betrekking hebben op het narcose-deel van de behandeling én het aantal uren narcosebehandeling per jaar. Het uurtarief wordt berekend door de totale verwachte werkelijke kosten te delen door het aantal begrote behandeluren.

7. Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

Het tarief voor tandheelkundige hulp aan externe cliënten is opgebouwd uit de onderstaande posten:

 • Honorarium van de tandarts volgens het U25vigerende Wlz-tarief;
 • Formatie ondersteunend tandheelkundig team en klinisch psycholoog;
 • Verbruiksmaterialen, bij- en nascholing ondersteunend tandheelkundig team en overige kosten (te weten: telefoon, porti, wachtkamer, kantoor, verzekeringen, accountant, representatie, textiel, vervoer en preventief hygiënische maatregelen);
 • Huisvesting (energie en schoonmaakkosten), rente, afschrijvingen (overige investeringen) en onderhoud.

Het tarief is exclusief techniekkosten (extra-orale voorzieningen en implantaatkosten), kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose. Deze kosten kunnen in overeenstemming met de werkelijke kosten één op één worden doorberekend aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

Als de Wlz-zorgaanbieder tandtechnische werkstukken (zelf) vervaardigt, is hij verplicht om aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder de techniekkosten te specificeren conform de lijst ‘Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer’, met kenmerk TB/REGCU-186247136-01 of de opvolger hiervan, van de Nederlandse Zorgautoriteit.

8. IntrekkenIntrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk’, met kenmerk CA-BR/REG-171291620, ingetrokken.

9. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitelOvergangsbepaling

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel ‘Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk’, met kenmerk CA-BR/REG-171291620, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk’.

10. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk’.

TOELICHTING

Algemeen

De prestatielijst die is opgenomen in de (algemene) tariefbeschikking ‘tandheelkundige zorg’ is per 2016 gewijzigd. De wijziging had de onderstaande gevolgen voor de beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk:

 • De prestatie Behandeling externe cliënt door tandarts zonder eigen huispraktijk (G012) is per 2016 vervallen;
 • De prestatie G011 is per 2016 aangepast van ‘Behandeling externe cliënt door tandarts met eigen huispraktijk’ naar ‘Behandeling externe cliënt door tandarts’;
 • In het tarief van Behandeling externe cliënt door tandarts met eigen huispraktijk (G011) is per 2016 een korting doorgevoerd. Door een nieuwe onderbouwing op basis van een kostenonderzoek en een aangepaste arbeidskostencomponent is het tarief U02 in de Beleidsregel tandheelkundige zorg gekort met 5,15%. Daarom is het tarief G011 ook gekort per 2016. Met het kostenonderzoek is de tariefonderbouwing in de mondzorg in zijn geheel herijkt.

Bovengenoemde wijzigingen zijn al in 2016 verwerkt in de beleidsregel.

Het uurtarief U02 (Tijdtarief tandheelkundige hulpDe vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan patiënten die behandeld wordenhet hebben van een eigen praktijkruimte is versleuteld in het budget van de Wlz-instellingzorgaanbieder (kapitaallasten en inventaris), dat en in 2017 noghet ZZP van toepassing was, is vervangen door het tarief U25 (Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minutencliënt met een indicatie inclusief behandeling (verbruiksmaterialen en ondersteuning).

Als tandheelkundige hulp wordt geboden aan een externe cliënt (die elders verblijft op basis van een indicatie voor verblijf en behandeling), kan een Wlz-zorgaanbieder op basis van deze beleidsregel de kosten van de behandeling door de tandarts, inclusief het gebruik van de tandartspraktijkruimte, declareren bij de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft.

Daarnaast biedt deze beleidsregel de mogelijkheid om de kosten van intraveneuze sedatie of narcose te declareren.

Artikelsgewijs

Artikel 6 Wijze van declareren

Eigen cliënten Wlz-zorgaanbieder

Als tandheelkundige hulp wordt geboden aan eigen cliënten (met een indicatie voor verblijf en behandeling) kan de Wlz-zorgaanbieder de kosten voor het honorarium van de tandarts via het U25van toepassing zijnde U-tarief declareren bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. De U-tarieven zijn opgenomen in de beleidsregel ‘Tandheelkundige zorg Wlz’.

De kosten van intraveneuze sedatie of narcose zijn niet inbegrepen in het reguliere Wlz-budget en kunnen separaat (door middel van het G201 tarief) bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder gedeclareerd worden voor zowel externe- als eigen cliënten.

Externe cliënten

Als tandheelkundige hulp wordt geboden aan externe cliënten, die elders verblijven en worden behandeld, kan de Wlz-zorgaanbieder gebruikmaken van de in deze beleidsregel opgenomen prestaties en tarieven. De Wlz-zorgaanbieder kan de prestaties alleen in rekening brengen bij de Wlz-zorgaanbieder waar de externe cliënt verblijft. De tarieven voor behandeling van externe cliënten zijn inclusief het honorarium van de tandarts. De tarieven zijn exclusief techniekkosten, kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose.

De tarieven voor behandeling van externe cliënten zijn inclusief het honorarium van de tandarts. De tarieven zijn exclusief techniekkosten, kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose.

Het tarief kan in rekening worden gebracht bij de zorgaanbieder waar de externe cliënt verblijft. Als de cliënt geïndiceerd is voor verblijf met behandeling betreft deze behandeling tevens tandheelkundige zorg (artikel 3.1.1. Wlz). De kosten voor tandheelkundige zorg vallen dan onder de Wlz. De Wlz-zorgaanbieder waar de behandeling plaatsvindt, declareert de kosten (met de G-tarieven) voor tandheelkundige zorg bij de Wlz-zorgaanbieder waar de cliënt verblijft. De Wlz-zorgaanbieder waar de cliënt verblijft, kan vervolgens het honorarium van de tandarts (het U25U02-tarief) declareren bij de Wlz-uitvoerder.


Wanneer een cliënt op grond van artikel 13.1 geen externe cliënt is, dan kunnen de kosten voor tandheelkundige hulp worden gedeclareerd bij de cliënt of diens zorgverzekeraar. Zie hiervoor de beleidsregel ‘Tandheelkundige zorg’ met kenmerk BR/REGCU-181137164 of de opvolger hiervan.

Naar boven