Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing - BR/REG-17128
Publicatiedatum:01-07-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding als omschreven in de Wlz en dit leveren in combinatie met Wlz-verblijf.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa de zorgaanbieders in staat stelt om hun cliënten, die de in artikel 1 genoemde zorgvormen ontvangen (voorheen werden dit verzorgingshuizen genoemd), tegemoet te komen in de kosten van een onvrijwillige verhuizing in verband met (i) renovatie en/of (ii) vervangende nieuwbouw en/of (iii) het permanent sluiten van woningen voor Wlz-zorg.

3. Prijspeil

De in artikel 5.4 genoemde bedragen zijn gebaseerd op de definitieve materiële kostenindex 2016.

4. Begripsbepalingen

Woning

Een ruimte waar men woont, meestal een huis of deel van een huis met één of meerdere kamers. Een eenpersoonswoning betreft een woning waarin één cliënt verblijft. Een meerpersoonswoning betreft een woning waarin meerdere cliënten verblijven. De woning bevat een plaats met een toelating voor verblijf en geen toelating voor behandeling.

5. Prestaties en tarieven

5.1 Prestatie inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing een persoonswoning

Inrichtingskosten van een eenpersoonswoning bij gedwongen verhuizing van een cliënt wegens (i) renovatie en/of (ii) vervangende nieuwbouw en/of (iii) het permanent sluiten van de woning waar de cliënt verblijft voor Wlz-zorg. 

5.2 Prestatie inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing meerpersoonswoning

Inrichtingskosten van een meerpersoonswoning bij gedwongen verhuizing van cliënten wegens (i) renovatie en/of (ii) vervangende nieuwbouw en/of (iii) het permanent sluiten van de woning waar de cliënten verblijven voor Wlz-zorg. 

5.3 Tariefsoort

De tarieven voor de prestaties in deze beleidsregel zijn vaste beleidsregelwaarden. Dit betekent dat het door Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder overeen te komen tarief slechts door de NZa wordt vastgesteld als dit tarief gelijk is aan de in artikel 5.4 aangegeven beleidsregelwaarden. Nadat het tarief door de NZa is vastgesteld in een tariefbeschikking is er sprake van een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b van de Wmg.

5.4 Tarief

Het tarief per cliënt is afhankelijk van de bewoning van de woning door één of meerdere cliënten. De tarieven zijn in onderstaande tabel vermeld.

 

Tabel 1: Inrichtingskosten per cliënt bij een eenpersoons- en een meerpersoonswoning

 

11

6. Voorwaarden prestaties

6.1 Inhoudelijke voorwaarden:

a. Er moet sprake zijn van een (i) renovatie en/of (ii) vervangende nieuwbouw van de woning en/of (iii) het permanent sluiten van de woning waar de cliënt verblijft voor Wlz-zorg;

b. De verhuizing houdt verband met de hiervoor achter a genoemde voorwaarde en is noodzakelijk;

c. De prestatie kan per cliënt maximaal tweemaal per kalenderjaar worden afgesproken;

d. De prestatie kan niet worden afgesproken wanneer de cliënt na de verhuizing zelf de huur gaat betalen.

e. De cliënt is aangewezen op een VV ZZP exclusief behandeling prestatie.

6.2 Procedurele voorwaarden:

a. Productieafspraken kunnen worden ingediend in de gebruikelijke budgetrondes. Het budgetverzoek kan op dit onderdeel, uitsluitend tweezijdig ondertekend worden ingediend;

 

b. In de nacalculatieopgave kunnen de aantallen afgesproken prestaties worden verantwoord. De nacalculatieopgave kan op dit onderdeel, uitsluitend tweezijdig ondertekend worden ingediend. 

7. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing’, met kenmerk CA-BR-1615 ingetrokken. 

8. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing’, met kenmerk CA-BR-1615, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

9. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing’.

TOELICHTING

Artikelsgewijs

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het uitgangspunt in de Wlz is dat de zorgaanbieder zorgt voor een ingerichte kamer. Cliënten op plaatsen met verblijf en zonder behandeling betalen in de praktijk echter vaak zelf de kosten voor stoffering en inventaris van de woning. Bij een gedwongen verhuizing wegens renovatie en/of vervangende nieuwbouw of door het permanent sluiten van een woning voor verblijf in het kader van de Wlz, zou een cliënt opnieuw kosten moeten maken voor het inrichten van de woning. In de woningbouwsector is het in dergelijke situaties gebruikelijk om cliënten hiervoor financieel te compenseren. Dit alles overwegende heeft de NZa deze beleidsregel opgesteld om zorgaanbieders in staat te stellen om alleen in de situatie van gedwongen verhuizing in verband met renovatie en/of nieuwbouw of het permanent sluiten van een woning voor verblijf in het kader van de Wlz een vergelijkbare compensatie aan te bieden aan hun cliënten.

 

Artikelen 5.1 en 5.2 Prestatie inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing eenpersoonswoning en meerpersoonswoning

De prestatie is gerelateerd aan de betreffende cliënt die de inrichtingskosten moet maken. Verhuiskosten vallen niet onder de inrichtingskosten van een woning.

 

Artikel 5.3 Tariefsoort

Er kunnen over de inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing (vooraf) afspraken worden gemaakt. Er wordt een vast tarief afgesproken voor de desbetreffende prestatie. Dit tarief is als separaat tarief terug te vinden op de tariefbeschikking.

 

Artikel 6 Voorwaarden prestaties

De zorgaanbieder kan het geld niet naar eigen inzicht besteden. De vergoeding van inrichtingskosten is gerelateerd aan een individuele cliënt. Als een zorgaanbieder een collectieve korting weet te realiseren voor de stoffering van de woningen dan kan in overleg met de cliënt of de cliëntenraad worden besloten een gedeelte van de inrichtingskosten voor de collectieve inkoop te bestemmen.

De prestatie kan per cliënt maximaal tweemaal per kalenderjaar in rekening worden gebracht. Dit wanneer de cliënt tweemaal gedwongen wordt te verhuizen (verhuizing naar de tijdelijke huisvesting en verhuizing terug naar het verzorgingshuis) en als gevolg hiervan tweemaal kosten maakt voor de inrichting van de woning.

 

Het betrokken de Wlz-uitvoerder is in eerste instantie verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de beleidsregel. Een cliëntenraad kan zich bij vermoedens van misbruik dan ook richten tot de Wlz-uitvoerder.

Naar boven