Onderwerp: Bezoek-historie

Indexatie Wlz - BR/REG-17125a
Publicatiedatum:12-05-2017Geldigheid:01-04-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Ingevolge artikel 52, aanhef en onderdeel e, Wmg, worden tarieven en prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve door de NZa vastgesteld.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c van de Wlz.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de Wlz, aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).1

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa jaarlijks de loonkosten, materiële kosten en kapitaallasten indexeert die in de Wlz-beleidsregelwaarden zijn opgenomen. 

3. Indexaties

3.1 Indexatie loonkosten

 

De aanpassing van de in de beleidsregelwaarden opgenomen loonkosten in jaar t is gebaseerd op het door de Minister van VWS aangegeven indexcijfer ‘Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (Ova)’.

 

 

Deze aanpassing bestaat uit:

- een structurele doorwerking in jaar t van de uit het definitieve Ova-indexcijfer blijkende verschil tussen de voor- en eindcalculatie van

  jaar t-12;

- een 100% voorcalculatie van het voorlopige Ova-indexcijfer voor het jaar t.

 

De voor- en eindcalculatie van het Ministerie van VWS worden door de NZa in de beleidsregelwaarden verwerkt als voorlopige respectievelijk definitieve index.

 

3.2 Indexatie materiële kosten

 

De aanpassing van de in de beleidsregelwaarden opgenomen materiële kosten in jaar t is gebaseerd op gegevens uit de tabel ‘Middelen en bestedingen’ van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) van het jaar t.

Deze aanpassing bestaat uit:

- een structurele doorwerking in jaar t van het uit het CEP blijkende verschil tussen de voor- en eindcalculatie van het jaar t-13;

- een 100% voorcalculatie van het voorlopige CEP-indexcijfer voor het jaar t.

 

De voorcalculatie van het Ministerie van VWS en de eindcalculatie van het CPB worden door de NZa in de beleidsregelwaarden verwerkt als voorlopige respectievelijk definitieve index.

 

3.3 Indexatie kapitaallasten

 

De in de beleidsregelwaarden opgenomen kapitaallasten worden aangepast op basis van de TNO-Gezondheidszorgindex van jaar t.

Deze aanpassing bestaat uit:

- een structurele doorwerking in jaar t van het uit de TNO-Gezondheidszorgindex blijkende verschil tussen de voor- en eindcalculatie van het jaar t-14;

- een 100% voorcalculatie van de voorlopige TNO-Gezondheidszorgindex voor het jaar t.

 

Het gestelde in artikel 3.3 geldt niet voor de tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC). In artikel 4.5 wordt dit nader toegelicht.

4. Jaarlijkse (trendmatige) aanpassing beleidsregelwaarden

4.1 Indexatie van de beleidsregelwaarden in de beleidsregels:

  • Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten
  • Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis- en tarieven modulaire zorg
  • Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz en
  • Kosten MRSA

 

Bij de indexatie van de beleidsregelwaarden in deze beleidsregels wordt uitgegaan van een gecombineerde index voor loonkosten en materiële kosten. In de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg’ gelden hierop de volgende uitzonderingen:

- voor de beleidsregelwaarden horende bij ’kapitaallasten dagbesteding’ geldt alleen de index voor kapitaallasten;

- voor de beleidsregelwaarden van ’vervoer en inventaris dagbesteding’ geldt alleen de index voor materiële kosten.

 

De beleidsregelwaarden van de prestaties in de beleidsregels die in artikel 4.1 worden genoemd, bevatten de definitieve index van jaar t-1 en de voorlopige index van jaar t.

 

4.2 Indexatie van de beleidsregelwaarden in de beleidsregel:

- Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk

 

Bij de indexatie van de beleidsregelwaarden in deze beleidsregel wordt uitgegaan van een gecombineerde index voor loonkosten en materiële kosten.

 

De beleidsregelwaarden van deze prestaties bevatten de definitieve index van jaar t-1 en de voorlopige index van jaar t.

 

4.3 Indexatie van de beleidsregelwaarden in de beleidsregel:

- Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

 

Bij de indexatie van de beleidsregelwaarden in deze beleidsregel wordt uitgegaan van het afzonderlijke indexcijfer voor materiële kosten. Er is hierbij dus geen sprake van een gecombineerde index.

 

De beleidsregelwaarden van deze prestaties zijn gebaseerd op de definitieve index van jaar t-1 voor materiële kosten. Gedurende jaar t wordt voor deze beleidsregelwaarden de definitieve index voor materiële kosten van jaar t verwerkt.

 

4.4 Indexatie van de beleidsregelwaarden in de beleidsregel ‘Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders’.

 

Bij de indexatie van de beleidsregelwaarden in deze beleidsregel wordt uitgegaan van de definitieve index van jaar t voor kapitaallasten, met uitzondering van de beleidsregelwaarden voor inventaris. Hiervoor geldt de definitieve index van jaar t voor materiële kosten.

 

4.5 Indexatie van de beleidsregelwaarden in de beleidsregels:

  • ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders’;
  • ‘Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders’.

 

De NHC-tarieven die in deze beleidsregels zijn vermeld, worden gedurende de overgangsperiode van 2012 tot 2018 jaarlijks geïndexeerd met 2,5%.

 

Voor de NIC-tarieven geldt de index voor materiële kosten.

Deze tarieven bevatten de definitieve index van jaar t-1 en de voorlopige index van jaar t.

5. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel, wordt de beleidsregel ‘Indexatie Wlz’, met kenmerk BR/REG-17125, ingetrokken.

6. Overgangsbepaling

De Beleidsregel indexatie Wlz met kenmerk BR/REG-17125 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode - voor zover gelegen voor 1 april 2017 - waarvoor die beleidsregel gold.

7. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2017.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel ‘Indexatie Wlz’.

TOELICHTING

Rekenvoorbeeld:

Structurele doorwerking verschil voor- en eindcalculatie jaar t-1

 

Stel: de voorlopige index van jaar t-1 is 1,75% en de definitieve index van jaar t-1 is 2,95%. Dan is de structurele doorwerking in jaar t een percentage van 1,18% op de beleidsregelwaarden van jaar t-1.

 

Het percentage van 1,18% wordt als volgt berekend:

(1,0295/1,0175) -1 = 0,01185 = 1,18%

Naar boven