Onderwerp: Bezoek-historie

Tandheelkundige zorg - BR/REG-17101a
Publicatiedatum:17-02-2017Geldigheid:01-03-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

In gevolge artikel 59, aanhef en onderdeel b, Wmg heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 12 juli 2012 (kenmerk MC-U-3122858) ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven.
De aanwijzing heeft als doel de NZa tarieven vast te laten stellen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder c, Wmg.

 

Ingevolge artikel 52, aanhef en onderdeel e, Wmg, worden tarieven en de prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien, ambtshalve door de NZa vastgesteld.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van tandheelkundige zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg.

 

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die geleverd wordt aan patiënten die verblijven of behandeld worden in instellingen die zijn toegelaten voor de zorgvormen behandeling en verblijf als omschreven in de Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid inzake de wijze waarop de diverse prestatiebeschrijvingen en tarieven voor tandheelkundige zorg tot stand komen.

3. Begripsbepalingen

3.1  Inkomensbestanddeel

Het aandeel van de arbeidskostencomponent in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.

 

3.2  Praktijkkostenbestanddeel

Het aandeel van de praktijkkosten in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.

 

3.3 Rekenomzet

De som van het inkomensbestanddeel (zie artikel 3.1) en het praktijkkostenbestanddeel (zie artikel 3.2).

 

3.4 Rekennorm

Begripsaanduiding voor het aantal punten per jaar.

 

3.5 Puntwaarde

De uitkomst van de rekenomzet (zie artikel 3.3) gedeeld door de rekennorm (zie artikel 3.4).

 

3.6 Materiaal- en/of techniekkosten        

3.6.1 De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).

 

Toelichting:

Met bovengenoemde regel mogen de materialen in rekening worden gebracht die gebruikt worden bij de behandeling van een patiënt in de praktijk én die met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

 

Niet in rekening te brengen (dus ook niet in het geval dat materiaal- en techniekkosten wel apart in rekening gebracht mogen worden – zichtbaar aan het * achter de prestatiecode) zijn verbruiksmaterialen. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt  de praktijk verlaten.

 

3.6.2 De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de daarvoor door de zorgaanbieder aan de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. Onder netto kosten voor inkoop wordt verstaan: de inkoopprijs na aftrek van kortingen en bonussen die verband houden met de aanschaf van materialen en technieken. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/ het tandtechnisch laboratorium over te leggen.

 

3.6.3 Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

 

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

 

Toelichting:

Achtergrond en doel van de regel

De prestatielijst voor de mondzorg kent al geruime tijd de regel dat bij verschillende prestaties de van toepassing zijnde materiaal- en techniekkosten separaat tegen (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten zijn buiten het (reguliere) tarief van de prestatie gehouden om ervoor te zorgen dat zowel de variatie als de veranderingen in kosten terugkomen in de uiteindelijke prijs voor de consument: de komst van andere, nieuwe materialen wordt niet bemoeilijkt door een maximumtarief en de keuze voor een goedkoper product geeft de consument ook altijd daadwerkelijk een financieel voordeel3.

 

Inkoopsituaties

Bij de hierboven genoemde regel wordt als tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium aangemerkt: de tandtechnicus die/het tandtechnisch laboratorium dat deze heeft vervaardigd. De zorgaanbieder dient uit te gaan van de door deze leverancier in rekening gebrachte netto kosten.

 

De daadwerkelijke levering van materiaal of techniek aan de zorgaanbieder kan echter ook via een derde plaatsvinden. Wanneer levering plaatsvindt via een aan de zorgaanbieder gelieerde derde dient de zorgaanbieder uit te gaan van de door die derde aan díens leverancier (en dus de vervaardiger van de techniek of het materiaal) betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. De door deze derde aan de zorgaanbieder berekende extra kosten (dat wil zeggen: de kosten bovenop díens netto kosten voor inkoop bij zijn leverancier) kunnen door de zorgaanbieder enkel ook in rekening worden gebracht als die extra kosten een reële economische waarde vertegenwoordigen4.

 

De regel brengt met zich mee dat het plaatsen van een op enigerlei wijze aan de zorgaanbieder gelieerde rechtspersoon tussen de ‘zorgaanbieder’ en de ‘oorspronkelijke vervaardiger’ of een ‘niet-gelieerde leverancier’, waarvan het effect is dat de inkoopprijs (voor de zorgaanbieder) wordt verhoogd en daarmee financieel voordeel wordt behaald door deze zorgaanbieder, er niet toe kan leiden dat de door deze gelieerde rechtspersoon in rekening gebrachte kosten mogen worden doorberekend door de zorgaanbieder aan de consument. De extra kosten van die rechtspersoon (bovenop diens kosten voor inkoop) vertegenwoordigen dan immers geen reële economische waarde en dat betekent dat de prijs voor de consument hoger wordt dan redelijkerwijs nodig is.

 

3.7 Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

 

De laboratoriumkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden op de nota aan de patiënt en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van het bacteriologisch laboratorium te overleggen.

 

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van laboratoriumkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg. 

4. Hoofdstukken tandheelkundige zorg

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende hoofdstukken zijn verdeeld.

 

(I)     Consultatie en diagnostiek (C)

(II)    Maken en/of beoordelen foto’s (X)

(III)   Preventieve mondzorg (M)

(IV)   Verdoving (A)

(V)    Verdoving d.m.v. een roesje (B)

(VI)   Vullingen (V)

(VII)  Wortelkanaalbehandelingen (E)

(VIII) Kronen en bruggen (R)

(IX)   Kaakgewrichtbehandelingen (G)

(X)    Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

(XI)   Kunstgebitten (P)

(XII)  Tandvleesbehandelingen (T)

(XIII) Implantaten (J)

(XIV) Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz (U)

(XV)  Abonnementen (Z)

5. Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

5.1  Bij de tariefvaststelling wordt gebruik gemaakt van twee puntwaarden: een puntwaarde implantologie (voor het hoofdstuk J) en een puntwaarde tandheelkundige zorg (voor de overige hoofdstukken).

 

5.2  De arbeidskostencomponent voor beide puntwaarden bedraagt € 128.876 (definitief niveau 2016).

 

5.3  Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 126.838 (definitief niveau 2016). Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraag € 126.036 (definitief niveau 2016).

 

5.4  Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 292.557 (definitief niveau 2016). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen ‘personeelskosten’ en ‘overige kosten’:

- personeelskosten € 145.434

- overige kosten € 147.123

 

Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 499.259 (definitief niveau 2016). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen ‘personeelskosten’ en ‘overige kosten’:

- personeelskosten € 288.043;

- overige kosten € 211.217.

 

5.5  De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt 79.156. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde implantologie bedraagt 138.395.            

 

5.6  Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het inkomens- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van indexeren is geregeld in de beleidsregel ’indexeren’.

 

5.7 De structurele puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 5,298340 (definitief niveau 2016). De structurele puntwaarde implantologie bedraagt € 4,518177 (definitief niveau 2016). 

6. Totstandkoming (maximum)tarieven

De totstandkoming van de tarieven voor de in artikel 7 beschreven prestaties wordt hieronder toegelicht.

 

6.1 Het maximumtarief is een bedrag per prestatie: het product van de voor het jaar t geldende puntwaarde maal het aantal punten in de lijst van tandheelkundige prestaties.

 

6.2 Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.

 

6.3 Uitzonderingen op artikel 6.1 en 6.2 zijn:

 • de prestatiecodes B12, H21, E04, J97 en J98 waarvoor een kostenbedrag geldt;
 • de prestatiecodes A20, E98 en J07 welke tegen kostprijs in rekening kunnen worden gebracht;
 • prestatiecode U20 welke voor het deel honorarium tandarts bepaald wordt conform 6.1 en waar voor het resterende deel een kostenbedrag geldt;
 • de prestatiecodes  U05, U25 en U35 waarvoor geen puntenaantal geldt. Deze (tijd)tarieven muteren jaarlijks met het in 6.2 genoemde mutatiepercentage.
 • de prestatie J33 waarvan geldt dat het tarief die van de prestatie ‘kosten implantaat’ van de kaakchirurg volgt.

 

6.4 De maximumtarieven berekend op basis van artikel 6.1 kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 

6.5 Een tarief dat niet hoger is dan berekend op basis van artikel 6.1 kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

7. Prestaties tandheelkundige zorg en puntenaantallen

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden. Bij de prestaties is het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn ‘algemene bepalingen’ van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1. 

I Consultatie en diagnostiek (C)

a.

Diagnostisch onderzoek                                  

Punten

C11

Periodieke controle

3,8

C13

Probleemgericht consult

3,8

 

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

3,8

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

18

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

5

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak

10

 

c.

Toeslagen en diversen

C80

Mondzorg aan huis

3

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

8

C85

Weekendbehandeling

3,8

C86

Avondbehandeling

3,8

C87

Nachtbehandeling

3,8

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10

Kleine röntgenfoto

2,8

X21

Kaakoverzichtsfoto

12

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak

12

X24

Schedelfoto

5,4

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

24

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

10

III Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

2,2

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

2,2

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

2,2

M05

Beslijpen en/of behandelen melkelement

4,5

M32**

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

3

M10

Fluoridebehandeling, methode I

5

M20

Fluoridebehandeling, methode II

4

M61 *

Mondbeschermer

4,5

IV Verdoving (A)

A15

Oppervlakte verdoving

1,3

A10

Geleidings-, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving

2,5

A20

Behandeling onder algehele narcose     

kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

5

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

5

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,57

(voorcalculatorisch

 niveau 2017)

VI Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

4,2

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

6,7

V73

Drievlaksvulling amalgaam

8,7

V74

Meervlaksvulling amalgaam

12,2

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

6,2

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

8,7

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

10,7

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

14,2

V91

Eénvlaksvulling composiet

8

V92

Tweevlaksvulling composiet

10,5

V93

Drievlaksvulling composiet

12,5

V94

Meervlaksvulling composiet

16

 

 

 

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

12

V30

Fissuurlak eerste element

4,5

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

2,5

V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament

1

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

2

 

V70 *

Parapulpaire stift

2

V80 *

Wortelkanaalstift

3,5

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

1,5

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

3,8

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

7

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

5,5

 

b.

Wortelkanaalbehandeling

 

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

8

 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 45,18

(voorcalculatorisch niveau 2017)

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

18

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

26

 

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

34

 

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

42

 

E85

Elektronische lengtebepaling

2,5

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

3

 

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

8

 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51

Verwijderen van kroon of brug

6

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

5

E53

Verwijderen van wortelstift

7

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

5

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

5

 

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

7

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

5

 

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

14

 

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

9

 

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

7,5

 

E64

Afsluiting van open wortelpunt 

8

 

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

10

 

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

5

 

 

Bleken

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

8

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

3

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

12,5

E98

Materialen voor thuisbleken

kostprijs

 

Behandeling trauma-element

E40

Directe pulpa-overkapping

5

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

2

 

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

4

 

E44

Verwijderen spalk

1

 

Aanbrengen rubberdam

E45

Aanbrengen rubberdam

2

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31

Snij-/ hoektand

20

E32

Premolaar

28

E33

Molaar

36

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

4

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

14

E37

Kijkoperatie

12

 

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

13,5

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling

10

 

 

VIII Kronen en bruggen (R)

a.

Inlays en kronen

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

12

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

23

R10 *

Drievlaks composiet inlay

30

R11 *

Eenvlaksinlay

18

R12 *

Tweevlaksinlay

28

R13 *

Drievlaksinlay

40

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

 5

R24 *

Kroon

44

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

12

R29 *

Confectiekroon

  9

R31

Opbouw plastisch materiaal

10

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

10

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

20

 

b.

Brugwerk

R40 *

Eerste brugtussendeel

30

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

15

R46 *

Brugverankering, per anker

10

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

25

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

5

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

5

 

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

20

R61 *

Plakbrug met preparatie

30

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

7

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

4

 

c.

Restauraties diversen

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

11

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

11

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

6

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

4

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

4

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

10

 

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

5

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

5

 

d.

Schildje van keramiek of kunststof

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

12

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

20

 

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

5

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

2

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a.  

Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)

 

Onderzoek/diagnostiek

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

25

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

16

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

11

 

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

G61

Instructie spieroefeningen

10

G62 *

Occlusale spalk

27

G63 *

Repositiespalk

40

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

5

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

55

G66

Biofeedbacktherapie

9

G67

Behandeling triggerpoint

11

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

10

 

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

G69 *

Opbeetplaat

11

b. 

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G10

Niet-standaard beetregistratie

15

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 

G11

Scharnierasbepaling

15

G12

Centrale relatiebepaling

14

G13

Protrale/laterale bepalingen

10

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

90

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

5

G16

Therapeutische positiebepaling

5

G20

Beetregistratie intra-oraal

10

 

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

50

G72

Controlebezoek MRA

5

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

8

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a.

Onderdeel  A

Punten

H11

Trekken tand of kies

7,5

H16

 

 

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

5,6

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,72

(voorcalculatorisch niveau 2017)

H26

Hechten weke delen

11

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

10

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

3

 

b.

Onderdeel B

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

10

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

12

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak,

per kaak

9

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

6

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

12

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

16

H44

Primaire antrumsluiting

11

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

14

 

Cyste-operatie

H60

Marsupialisatie

14

H65

Primaire sluiting

27

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

14

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

27

 

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

19

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

32

XI Kunstgebitten (P)

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

6

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

5

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

10

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen

15

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

30

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

11

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

3

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

41

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

56

P31 *

Wortelkap met stift

25

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling  per koppeling c.q. staafhuls

15

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

10

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

2,5

P45 *

Noodkunstgebit

20

 

a.

Volledig kunstgebit

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

30

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

40

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

65

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgbit

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

5

P14

Individuele afdruk met randopbouw

11

P37

Frontopstelling in aparte zitting

6

P27

Reoccluderen

10

P28

Naregistratie en remounten

10

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

11

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

15

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

5

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

5

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

6

 

Overige

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

8

P06  

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

7

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

7

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

15

P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

10

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

15

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 

28

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

7

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

7

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

15

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

10

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

15

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

8

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

8

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

26,5

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

29

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

5,4

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

4

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

15,5

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

18

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

8

T51

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

14

T52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

10,5

T53

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

20,2

T54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

15,2

T55

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

26,9

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

20,2

T60

Evaluatieonderzoek met pocketstatus

26,5

T61

Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

29

 

Parodontale chirurgie

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

32,5

T71

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

50

T72

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

60

T73

Directe postoperatieve zorg, kort

10

T74

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

26,9

T75

Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

26

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

12,5

 

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T80

Tandvleestransplantaat

21,5

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

17,5

T82

Tandvleescorrectie per element

9,5

T83

Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

25

 

 

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

60

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

20

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

32,5

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T87

Kroonverlenging per element

32,5

T88

Kroonverlenging per sextant

60

 

Directe postoperatieve zorg

T89

Directe postoperatieve zorg, kort

10

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

26,9

 

Diversen

T91

Pocketregistratie

6

T92

Parodontiumregistratie

12

T93 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

7

T94

Behandeling tandvleesabces

13,5

T57*

Toepassing lokaal medicament

10,8

T95 *

(Draad)Spalk

4

T96

Uitgebreide voedingsanalyse

10

XIII Implantaten (J)

J97

Overheadkosten implantaten

€ 166,12 (voorcalculatorisch niveau 2017)

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 94,01 (voorcalculatorisch niveau 2017)

 

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01

Initieel onderzoek implantologie     

13

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie  

20

J03 *

Proefopstelling

27

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

9

 

b. I

Pre-implantologische chirurgie

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

4

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

48

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

30

J11

Prepareren donorplaats        

27

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

29

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging  in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

14

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

kostprijs

 

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J06 

Vrijleggen foramen mentale         

6

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

17

J16 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

17

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte    

26

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad      

12

J19

Toeslag esthetische zone                

13

 

c.

Implantologische chirurgie

J20

Plaatsen eerste implantaat per kaak

45,7

J21

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

16,4

J22

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

23

 

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   

15

J24 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 

5

J25 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

9

J26

Moeizaam verwijderen implantaat,

33

J27

Vervangen implantaat    

45,7

 

d.

Diversen

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste               

21

J31

Volgende bindweefseltransplantaat  

10

J32 *

 

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

23

J33

Kosten implantaat

€ 290,00 (vc 2017)

 

e.

Mesostructuur

J40 *

Twee magneten/drukknoppen

31

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

7

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

41

J43 *

 

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

13

 

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

5

 

f.   

Prothetische behandeling na implantaten

J50 *

Boven- en onder klikgebit

103

J51 *

Onder-klikgebit

67

J52 *

Boven-klikgebit

67

J53 *

Omvorming klikgebit

20

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

26

J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

30

J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

35

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen  twee implantaten

17

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op  bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   

22

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

27

 

g.

Nazorg implantologie  

J60  

Specifiek consult nazorg implantologie

11

J61  

Uitgebreid consult nazorg implantologie

18

 

h.

Prothetische nazorg

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage    

28

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   

35

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

40

J73 *

Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten 

45

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage     

11

J75 *

Reparatie met staafdemontage op  twee implantaten 

21

J76 *

Reparatie met staafdemontage op  drie of vier implantaten 

26

J77 *

 

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 

31

 

 

i.

Ketenzorg implantologie

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

101,8

XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en Wlz (U)

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

   € 12,25

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

   € 14,09

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten        

€ 14,09

U20

Second opinion verricht door de  Stichting TIP

26,9 +

€ 31,71

 

(Bovenstaande prestaties gelden m.u.v. de U20 in eenheden van vijf minuten. Bovenstaande tarieven zijn bedragen op voorcalculatorisch niveau 2017)

XV Abonnementen (Z)

Z10 *

Abonnement categorie A per maand

1,3

Z20 *

Abonnement categorie B per maand

2

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

2,7

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

3,3

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

4

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

1,1

8. Intrekking oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Tandheelkundige zorg’ met kenmerk BR/REG-17101 ingetrokken. 

9. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Tandheelkundige zorg’ met kenmerk BR/REG-17101 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

10. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als  ‘Beleidsregel tandheelkundige zorg’.

Toelichting

In deze beleidsregel is een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de prestatielijst:

 • De tarieven van de prestaties U05 en U35 zijn geïndexeerd naar het niveau van 2017.
 • Aan R80 is toegevoegd dat deze verrichting alleen gedeclareerd kan worden voorafgaand aan een R24 als deze minimaal twee maanden voorafgaand aan het plaatsen van R24 heeft plaats gevonden.
 • Aan G10 is toegevoegd dat deze verrichting niet gedeclareerd kan worden bij een solitaire kroon (één R24).
 • Bij P03 is het sterretje (*) verwijderd.
 • In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XIII Implantaten (J) is de zin “Het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien” verwijderd bij de prestaties J06, J15, J16, J17 en J18.
 • De omschrijving van J44 wordt als volgt aangepast: De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij de J44.
 • Bij E60 is een sterretje (*) toegevoegd. Bij E60 zijn vervolgens de kosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal afzonderlijk declarabel.
 • Bij R29 is een sterretje (*) toegevoegd en de omschrijving wordt aangepast naar “confectiekroon”. Het puntenaantal van R29 is verlaagd met één punt.
 • In de omschrijving van de prothetische nazorg is aangepast dat de termijn van twee maanden (voor opvullen en rebasen) niet van toepassing is in het geval van een immediaatprothese.
Naar boven