Onderwerp: Bezoek-historie

Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg - BR/REG-17117
Publicatiedatum:17-06-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging - BR/REG-18102, versie: 1: 01-01-2018 t/m 31-12-2018  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet opIngevolge artikel 57, eerste lid, onderdeelaanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Onder verwijzing naarIngevolge artikel 58 van59 Wmg heeft de WmgStaatssecretaris van Volksgezondheid, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen. De daartoe vereiste aanwijzingWelzijn en Sport (VWS) bij brieven van 916 juli 2015, met 2014 (kenmerk 776202378012-137545121397-MC, bedoeld in artikel 59, aanhef) en onder f, van de Wmg, is door de Staatssecretaris van VWS met brief van 9 juli 2015, (kenmerk 776202-137545-MC), aanten behoeve van de NZa gegeven. Devoorliggende beleidsregel een aanwijzing is gepubliceerd inop grond van artikel 7 Wmg aan de staatscourant onder het nummer 20563.NZa gegeven.

1. BegripsbepalingenReikwijdte

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging zoals omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering (Bzv):

“ Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg:

a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog risico daarop,

b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en

c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft.”

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

Experiment

Het in dezeDeze beleidsregel bedoelde experiment bekostiging verpleging en verzorging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnenis van toepassing op basis van dit experiment, in afwijking vande zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de reguliere bekostiging, een vast bedrag per patiënt op basis vanZorgverzekeringswet (Zvw) voor zover het gaat om verpleging in de samenstelling van de populatie afspreken. thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is zorgaanbiedersom vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en zorgverzekeraarsprestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van verpleging in de mogelijkheid te bieden een experiment aan te gaan waarbijthuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg.

kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging van verpleging en verzorging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen op basis van dit experiment een vast bedrag per patiënt op basis van de samenstelling van de populatie afspreken.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de individueel toewijsbare verpleging en verzorging zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

43. Prestatie en tarief experiment bekostiging verpleging en verzorgingPrestatiebeschrijving

4.1Voor zorgaanbieders die verpleging leveren zoals verpleegkundigen die plegen te bieden is per 1 januari 2010 de volgende prestatie in werking getreden:

Prestatiebeschrijving

Verpleging 4.1 Prestatiebeschrijving in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg.

4.2

Er is sprake van verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om verpleegkundige handelingen, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, met het oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening zonder dat die handelingen geleverd worden aan een patiënt die verblijft in een zorginstelling op een bed waarvoor een toelating voor de zorgvorm behandeling, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid onderdeel c van de Wet langdurige zorg (Wlz) is afgegeven;
 • Er is een indicatiestelling aanwezig voor verpleging, noodzakelijk in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg, van de medisch specialist.1

Onder ‘thuissituatie’ wordt verstaan:

 • Een woonhuis;
 • Een zorginstelling zonder toelating voor behandeling zoals bedoeld in het eerste lid zoals omschreven in artikel 3.1.1 eerste lid Wlz.

Voor de prestatie experiment bekostigingDe verpleging en verzorging geldtgeboden in een vrij tariefzorginstelling zonder toelating voor behandeling kan alleen als bedoeldverpleging in artikel 50 lid 1 sub ade zin van deze beleidsregel worden aangemerkt, voor zover deze noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg en buiten het zorgzwaartepakket van de Wmgbetreffende patiënt valt (beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’).

4.3

Voor dit experiment geldt een algemeneDe verpleging die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing, palliatieve terminale zorg of intensieve kindzorg valt niet geïndividualiseerde, tarief-onder deze prestatie en prestatiebeschrijvingsbeschikkingbeleidsregel.

5. Start, duur en einde van het experiment

5.1

De start van het experiment en de ingangsdatum van de algemene tarief- en prestatiebeschrijvingsbeschikking, is niet eerder dan 1 januari 2016.

5.2

Het experiment eindigt wanneer de nieuwe bekostiging voor verpleging en verzorging wordt ingevoerd. In ieder geval eindigt het experiment vijf jaar na de start daarvan, overeenkomstig artikel 58 van de Wmg. Als partijen bij het experiment een eerdere datum overeenkomen, eindigt hun experiment op de overeengekomen datum.

6. Uitgangspunten

6.1

Het experiment kent de volgende voorwaarden:

 • Voor deelname aan het experiment is een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar vereist.
 • Zorgaanbieder en zorgverzekeraar spreken voor de experimentprestatie een vast bedrag per patiënt af op basis van de samenstelling van de populatie.
 • De patiënt mag geen nadeel van het experiment ondervinden.
 • Er mag geen sprake zijn van dubbele bekostiging.
 • Het experiment mag alleen individueel toewijsbare verpleging en verzorging zoals omschreven bij of krachtens de Zvw omvatten.

6.2

Indien het experiment naar het oordeel van de NZa niet meer voldoet aan artikel 6.1, kan de NZa het experiment onmiddellijk beëindigen. Indien de NZa het experiment beëindigt, kunnen de partijen terugvallen op de reguliere bekostiging.

6.3

Voor de prestaties die onder het experiment vallen, is het bepaalde in artikel 35, eerste lid, onder c en d, niet van toepassing.

7. Beleidsregels en nadere regels

Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, past de NZa haar beleidsregels en nadere regels toe.

84. Evaluatie van het experimentTarieven

8.1

De NZa evalueertVoor de prestatie ‘Verpleging in de thuissituatie noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’ wordt een maximumtarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg vastgesteld. Er geldt een tariefeenheid van een uur. Indien sprake is van een prestatie gedurende een deel van een uur wordt het experiment bekostiging verplegingin rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Afronding vindt plaats per declaratieperiode. Indien er tussen zorgverzekeraar en verzorging conform artikel 58 Wmg. In het kader hiervan zalzorgaanbieder voorafgaand aan de declaratie geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de NZate hanteren werkwijze bij zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders informatie uitvragen overhet afronden van de tijd van de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het experimentdichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

RondZie voor het maximumtarief de start van het experiment vraagttariefbeschikking Medisch specialistische verpleging in de NZa in ieder gevalthuissituatie op de website van de volgende gegevens op bij zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder:NZa. De hoogte van het tarief is afgeleid van het maximum uurtarief voor de prestatie ‘Gespecialiseerde verpleging’.

 • naam en contactgegevens van de partijen (betrokken zorgaanbieder en zorgverzekeraar) die experimenteren;
 • de patiëntengroep(en) die onder het experiment vallen;
 • het voor de experimentele prestatie overeengekomen tarief/tarieven per patiënt;
 • het eventueel overeengekomen totaalbudget dat voor het gebruik van deze prestatie geldt;
 • de overeengekomen te declareren eenheid.

Tijdens en/of na afloop van het experiment vraagt de NZa in ieder geval de volgende gegevens op:

 • stukken over de voor- en nadelen van de bekostiging waarmee is geëxperimenteerd;
 • de totale kosten van het experiment op basis van het aantal gedeclareerde prestaties maal het tarief.

Het staat de NZa vrij om aanvullende of andere informatie uit te vragen in het kader van het experiment.

8.2

De NZa rapporteert aan de Minister van VWS over het experiment.

95. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorgingVerpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’, met kenmerk BRAL/REGBR-171180046, ingetrokken.

106. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel Overgangsbepaling

Toepasselijkheid voorgaande beleidsregel

De Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorgingVerpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’, met kenmerk BRAL/REGBR-171180046, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging.

117. VoorbehoudInwerkingtreding en citeerregel

Deze Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoudbeleidsregel treedt in werking met ingang van politieke besluitvorming inzake inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit zorgverzekering1 januari 2017.

Op het moment van vaststelling van deze Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorgingIndien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, is het gewijzigde besluit zorgverzekering voorgehangen bijonderdeel b, van de Eerste en Tweede Kamer als bijlage bij briefWmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt de beleidsregel in werking met ingang van 19 mei 2017, met kenmerk 1135560-163950-Z. Deze Beleidsregel experiment bekostiging verplegingde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en verzorging is opgesteld op basis van voornoemde voorhang van het Besluit zorgverzekeringwerkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Indien het gewijzigde Besluit zorgverzekering niet per 1 januari 2018 in werking is getreden danwel in werking is getreden met gewijzigde inhoud waardoor de inhoud van deze Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging wordt geraakt, zal de NZa een gewijzigdeDeze beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld diewordt aangehaald als: ‘Beleidsregel Verpleging in de voorliggende vervangtthuissituatie, de voorliggende Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging onverkort van toepassing isnoodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’.

TOELICHTING

Algemeen

Met dezeDe voorliggende beleidsregel wordt voorvervangt de indivueel toewijsbare verpleging en verzorging de mogelijkheid geboden een experiment aan te gaanbeleidsregel met kenmerk AL/BR-0046. Daarbij kan worden afgeweken vanIn vergelijking met de reguliere bekostiging dievorige beleidsregel is gebaseerd op werkelijk gerealiseerde uren verpleging en verzorging.artikel 4 verduidelijkt.

Het experiment maakt het mogelijk dat er stappen worden gezet in de bekostiging van verpleging en verzorging, mede met het oog op het verminderen van administratieve lasten.

Om gebruik te maken van de ruimte die het experiment biedt, moeten zorgaanbieder en zorgverzekeraar hierover eerst een overeenkomst sluiten. Binnen de kaders die de regelgeving voor dit experiment stelt, spreken de zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze overeenkomst af hoe de prestatie onder het experiment precies wordt vormgegeven en welk tarief hierbij wordt gehanteerd.

Wanneer de overeenkomst is gesloten en aan alle eisen is voldaan die zijn gesteld voor deelname aan het experiment, kan de zorgaanbieder de geleverde verpleging en verzorging in rekening brengen door de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging te declareren tegen het overeengekomen tarief.

Artikelsgewijs

1. ReikwijdteArtikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregel is slechts van toepassingDe verpleging waar deze beleidsregel op individueel toewijsbare zorg. Dit betekent dat het experiment kan worden ingezet voor alle prestatiestoeziet, betreft alleen de zorg die onder de Beleidsregel verpleging en verzorging vallen, met uitzonderingaanspraak van de prestaties ketenzorg dementie en regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorgZvw valt.

Voor 4. Prestatie en tarief experiment bekostiging verpleging en verzorging de bekostiging van verpleging en verzorging geldt in principe de ‘Beleidsregel Verpleging en verzorging’, behoudens voor zover het gaat om verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Voor dit laatste geldt de voorliggende beleidsregel.

Er zal een algemene tarief- en prestatiebeschikking worden opgesteld. Deelnemers aan het experiment hoeven dus geen individuele tarief- en prestatiebeschikking aan te vragen bij de NZa.

Afspraken worden gemaakt op basis vanDeze beleidsregel maakt het samen met de samenstelling van‘Regeling medisch specialistische zorg’ mogelijk dat zorgaanbieders deze verpleging in de populatiethuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, kunnen declareren. Om een beeld te krijgenDe verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, wordt vanaf 2010 ten laste gebracht van de populatie kan bijvoorbeeld gekeken worden naarZvw en is rechtstreeks declarabel bij de historische productmix van een aanbiederpatiënt of diens zorgverzekeraar.

Partijen hebben een grote mate van vrijheid om hun experiment vorm te geven zoals zij willen. Zo kunnen zijHet betreft verpleging in de patiëntgroep/patiëntgroepen die onder het experiment valt/vallenthuissituatie, zelf bepalen. De overeengekomen prestatie kan bijvoorbeeld gelden voornoodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, die alle patiëntenaanbieders van de zorgaanbieder die verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar waarmee de experimenteerovereenkomst is geslotenverpleegkundige zorg, maar er kunnen ook bepaalde patiëntgroepen buiten het experiment worden gehoudenzoals verpleegkundigen die plegen te bieden, kunnen leveren.

In de sfeer vanDe beleidsregel geeft aan dat er een indicatiestelling aanwezig dient te zijn voor verpleging, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de tarieven kan bijvoorbeeld één tarief overeenthuissituatie. Deze indicatiestelling kan worden gekomen. Maar er kunnen ook meerdere tarieven worden overeengekomengedaan door de medisch specialist of de huisarts in overleg met bijvoorbeeld een onderscheid naar zorgzwaartede medisch specialist.

Overigens is de te declareren eenheid vrij (zieVerzekerden met een indicatie voor zorg op basis van de RegelingWlz, zullen ook verpleging en verzorging) ontvangen vanuit de Wlz. Dat wil zeggen dat partijen zelf kunnen bepalen ofMedisch specialistische zorg ontvangen zij alleen vanuit de eenheid vanWlz als de prestatie per uurverzekerde ook geïndiceerd is voor behandeling. Indien de verzekerde geen indicatie heeft voor behandeling, per dag, per week, per maand of nog anders is. Voorwaarde hierbijverblijft bij een zorgaanbieder die niet is dat de prestatie per patiënt declarabel istoegelaten voor behandeling, komt eventueel benodigde medisch specialistische zorg ten laste van de Zvw.

5. Start, duur en einde van het experimentArtikel 4 Tarieven

5.2

Voor verpleging en verzorging wordt een nieuwe bekostigingssystematiek ontwikkeld. Wanneer deze wordt ingevoerd eindigt het experiment.

Wanneer één van de experimenteerpartijen er voor kiest het experiment vroegtijdig te beëindigen, wordt teruggevallen op de reguliere bekostiging voor verpleging en verzorging.

6. Uitgangspunten

6.1

Dubbele bekostiging van dezelfde zorgDe tarieven voor dezelfde patiënt mag niet. Dit betekent datzorg worden door de zorg die gedeclareerd wordt metNZa met een eenheid per uur vastgesteld, zie de prestatie experiment bekostiging verplegingvoorliggende beleidsregel en verzorging, niet ook met een andere prestatie uit de reguliere bekostigingde ‘Regeling medisch specialistische zorg’. Het komt echter voor dat slechts een deel van verpleging en verzorging mag worden gedeclareerdeen uur zorg wordt geleverd aan een patiënt.

6.3

WanneerAls dit het geval is, wordt het in rekening te brengen aantal eenheden naar evenredigheid berekend. Hiermee wordt voorkomen dat men bij bijvoorbeeld zeventien minuten geleverde zorg een volledig uur in rekening brengt. Voor de afronding van het aantal, naar evenredigheid, in rekening te brengen eenheden, wordt uitgegaan van voorafgaand aan de declaratie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot stand gekomen schriftelijke overeenkomsten. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar een overeenkomst hebben gesloten voor het experimentaanwezig is over de werkwijze rondom de afronding van de geleverde zorg, zijnschrijft de prestatiebeschrijvingenregeling voor individueel toewijsbare verpleging en verzorging, zoals opgenomen in de Beleidsregeldat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.
verplegingDit betekent bijvoorbeeld dat voor dertien minuten geleverde zorg vijftien minuten worden gedeclareerd. Voor zes uur en verzorging, niet van toepassing voor detwaalf minuten geleverde zorg die valt onder het overeengekomen experiment zolang dit experiment rechstgeldigwordt zes uur en tien minuten gedeclareerd. Ongeacht de aanwezigheid van kracht is. Deze bepaling strekt ertoe dit tot uitdrukking te brengeneen schriftelijke overeenkomst vindt de afronding plaats per declaratieperiode.

7. Beleidsregels en nadere regels

De NZa past de geldende nadere regels en beleidsregels toe. Artikel 5.6 van de Regeling verpleging en verzorging bevat een bepaling die specifiek op het experiment is toegesneden.

Naar boven