Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel oefentherapie - BR/REG-17105
Publicatiedatum:18-05-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Ingevolge artikel 59, onderdeel b, Wmg heeft de Minister van VWS met brieven van 12 november 2007, kenmerk MC-U 2807537, en van 9 januari 2008, CZ/EKZ-2822885, en van 29 augustus 2008, kenmerk CZ/TSZ-2873530, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel aanwijzingen op grond van artikel 7 Wmg aan de NZa gegeven.

1. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op oefentherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen 1 of werkzaamheden 2 op het terrein van de oefentherapeutische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet BIG.

 

Deze beleidsregel is niet van toepassing op de hierboven genoemde typen van zorg, indien en voor zover deze wordt geleverd door instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef, en onder de nummers 2, 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid met betrekking tot de diverse prestatiebeschrijvingen en tarieven voor oefentherapeutische zorg.

3. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

a. Screening

b. Intake en onderzoek na screening

c. Screening en intake en onderzoek

d. Intake en onderzoek na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere oefentherapie

g. Individuele zitting kinderoefentherapie

h. Individuele zitting psychosomatische oefentherapie

i. Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

j. Telefonische zitting

k. Groepszitting voor behandeling van twee personen

l. Groepszitting voor behandeling van drie personen

m. Groepszitting voor behandeling van vier personen

n. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

o. Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

p. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

q. Toeslag voor behandeling aan huis

r. Toeslag voor behandeling in een instelling

s. Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

t. Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport

u. Verslaglegging aan derden

fp. Facultatieve prestatie

4. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Intake en onderzoek na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en oefentherapeutisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening en intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een oefentherapeutisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de oefentherapeutische  (on)mogelijkheden.

Het eenmalig onderzoek kan niet worden opgevolgd door een zitting voor dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling oefentherapie. Er zal dan altijd gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een onderzoek;
 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

 

Ad f) Individuele zitting reguliere oefentherapie

De individuele zitting reguliere oefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting kinderoefentherapie

De individuele zitting kinderoefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad h) Individuele zitting psychosomatische oefentherapie

De individuele zitting psychosomatische oefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

De lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen is bedoeld voor patiënten met complexe en/ of meervoudige zorgvragen. De indicatie(s) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de interventie in een reguliere individuele zitting uit te voeren. Complexe en meervoudige zorgvragen zijn de aandoeningen en situaties, zoals hieronder omschreven: 

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);
 • cerebro vasculair accident (hemiplegie/diplegie en tetraplegie, eerste jaar aansluitend aan het accident);
 • dwarslaesie;
 • centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS,
 • poliomyelitis);
 • spierdystrofie (vanaf 18 jaar);
 • spina bifida (vanaf 18 jaar);
 • cystische fibrose;
 • Ziekte van parkinson vanaf vijf jaar na diagnosestelling.

 

Ad j) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekenig worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook één-op-één behandelingen plaatsvinden;
 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad k, l, m, n) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/ of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de behandeling bij één behandelaar.

 

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling "groepsbehandeling" geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/ of verwijzer;
 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;
 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;
 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling of op de werkplek in rekening worden gebracht.

 

Ad o) Groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen

De groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen betreft een prestatie per patiënt. Bij de groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen gaat het om begeleiding en activering. De rol van de zorgverlener is coachend en de deelnemer is meer op zichzelf aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen. De behandelruimte(s) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de behandeling.

 

Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling of op de werkplek in rekening worden gebracht.

 

Ad p) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de behandeling kinderoefentherapie noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van het kind. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

 

Ad q) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, bij de patiënt thuis, niet zijnde een WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

 

Ad r) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgaanbieder de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, in een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor oefentherapie.

 

Ad s) Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

In het geval de zorgverlener eenmalig de patiënt op de werkplek behandelt, kan eenmalig een toeslag voor behandeling op de werkplek in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt buiten de praktijk, op de werkplek, plaats;
 • de toeslag kan per patiënt per behandeltraject slechts eenmaal in rekening worden gebracht.

 

Ad t) Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport

Het eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport is een eenmalig samengestelde uitgebreide rapportage door de zorgverlener aan de behandelend arts die een uitwerking bevat van de door de zorgverlener uitgevoerde testen en onderzoeken met de hieraan gekoppelde conclusies en aanbevelingen. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 • het kind is geïndiceerd voor kinderoefentherapie;
 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig rapport.

 

Ad v) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de in artikel 1 aangeduide zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

 

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;
 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;
 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;
 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.
 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel.
   

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

5. Algemene bepalingen

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op 1 dag gedeclareerd kunnen worden.

 

 • Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/ behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/ of bij de verzekeraar.

 

 • Elk behandeltraject start met “screening” en eventueel “intake en onderzoek na screening” of met “screening, intake en onderzoek” of met “intake en onderzoek na verwijzing”.

 

 • Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Deze declaratiebepaling geldt niet voor de prestatiebeschrijvingen f t/m s of een combinatie van f t/m s. Deze prestaties kunnen wel meerdere keren op één dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.

 

 • Daarnaast geldt de declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt niet voor de prestaties “screening en intake en onderzoek” of “intake en onderzoek na screening” of “intake en onderzoek na verwijzing” in combinatie met één van de prestatiebeschrijvingen f t/m i al dan niet in combinatie met toeslagen q t/m s.

 

 • Indien de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de facultatieve prestatie gezamenlijk met een van de prestaties zoals vermeld onder f t/m t in rekening kan worden gebracht, kan dit contractueel overeengekomen worden.

6. Tarieven

Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

7. Intrekking oude beleidsregel(s)

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel BR/CU-7161 ingetrokken.

8. Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen oefentherapie’ met kenmerk BR/CU-7161 blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

9. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel prestatiebeschrijvingen oefentherapie’. 

TOELICHTING

In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 

De prestatie toeslag buiten reguliere werktijden is niet langer opgenomen in de beleidsregel. Er gelden vrije tarieven voor oefentherapie waardoor het voor een aanbieder al mogelijk is om gedifferentieerde tarieven te hanteren. Dit houdt in dat een oefentherapeut een ander tarief mag hanteren op een bepaald tijdstip. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat de patiënt altijd vooraf op de hoogte is van welk tarief er wanneer geldt.

 

De prestatie toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek is opgenomen in de beleidsregel. Naast behandeling aan huis of in een instelling vindt (soms) ook eenmalig een behandeling op de werkplek plaats.

 

De voorwaarden voor het declareren van toeslagen voor behandeling aan huis en in een instelling zijn gewijzigd. De toeslagen mogen nu per patiënt éénmaal per dag in rekening gebracht worden in plaats van éénmaal per adres per dag. Ook is de voorwaarde geschrapt dat er een verwijzing door een arts nodig is voor behandeling aan huis of in een instelling.

 

Tot slot is in de algemene bepalingen opgenomen dat een oefentherapeutische behandeltraject start met een screening, intake en onderzoek (al dan niet na verwijzing).

Naar boven