Onderwerp: Bezoek-historie

Reikwijdte tariefherijking 2019 en kostprijsaanlevering 2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van

algemene ziekenhuizen (010)
categorale ziekenhuizen (011)
academische ziekenhuizen (020)
radiotherapeutische centra (090)
revalidatiecentra (100)
zelfstandige trombosediensten (220)
zelfstandige behandelcentra (291)
huisartsenlaboratoria (380)
Productiesamenwerkingsverbanden (411)
FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, KNMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen
Zorgverzekeraars


Behandeld door: Regulering
Telefoonnummer: 088 - 770 8 770
Emailadres: info@nza.nl
Kenmerk: CI/18/02c / 0276066/0412622
Onderwerp: Reikwijdte tariefherijking 2019 en kostprijsaanlevering 2017
Datum: 18 januari 2018

 

Geachte heer, mevrouw,       

In aanvulling op de circulaire “Vaststelling hoofdlijnen dbc-pakket medisch specialistische zorg 2019" (kenmerk: CI/17/60c) informeren we u met deze circulaire over de reikwijdte van de tariefherijking 2019 en over het opschorten van de verplichting tot het aanleveren van kostprijzen over boekjaar 2017. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een brede herijking per 2019 niet haalbaar is. Dit wordt hier onder nader toegelicht.

 

Aanleiding

Afgelopen september hebben alle aanbieders van medisch specialistische zorg (MSZ) kostprijzen 2015 en 2016 aangeleverd aan de NZa. Deze kostprijzen zouden in principe de basis zijn voor een tariefherijking per 2019. Het afgelopen half jaar hebben we van meerdere partijen signalen ontvangen dat een brede herijking van de tarieven voor de MSZ niet noodzakelijk en wenselijk is. Bovendien kwam medio september daar de CBb uitspraak in de zaken beeldvormende diagnostiek en medische microbiologie bij.

 

Het CBb verplicht -kort gezegd- de NZa om, indien daar aanleiding voor is, naast de gebruikelijke statistische en economische onderzoeken ook inhoudelijk scherper naar de ontvangen gegevens te kijken. De rechter vindt, onder bepaalde omstandigheden, een cijfermatige analyse niet voldoende en verwacht nader inhoudelijk onderzoek. Eén van deze omstandigheden is een heterogene groep zorgaanbieders die kostprijzen aanlevert, waarbij een groep van deze zorgaanbieders voor een belangrijk deel van haar omzet afhankelijk is van een specifieke set aan gereguleerde tarieven.

 

De NZa wil aan deze onderzoeksplicht voldoen. Ons doel is om bij het berekenen van de tarieven de werkelijke kosten zo goed mogelijk te benaderen. Dit betekent dat een herijking meer tijd en capaciteit zal kosten, zowel van veldpartijen als van de NZa. Dit in combinatie met het feit dat de tarieven 2019 uiterlijk 1 mei 2018 worden vastgesteld, heeft ons doen concluderen dat een brede tariefherijking per 2019 niet haalbaar is.

 

Mogelijke knelpunten in contractonderhandelingen

Om de reikwijdte van de tariefherijking te kunnen bepalen hebben we de werkgroep kostprijzen en tarieven gevraagd bij de achterban te inventariseren voor welke zorg/zorgproductgroepen de maximumtarieven een knelpunt vormen in de contractonderhandelingen. Tijdens de werkgroep kostprijzen en tarieven van 27 november 2017 is door branchepartijen van de zorgaanbieders een lijst van zorgproducten aangedragen waarvoor knelpunten ervaren worden. Op een aantal zorgproductgroepen na komt de lijst overeen met het gehele gereguleerde segment. ZN gaf aan dat hun achterban geen knelpunten ervaart. Gezien de onderzoeksplicht en strengere eisen die nu worden gesteld aan de onderbouwing van de tarieven, waar het veld ook achter staat, het niet realistisch is om alle producten te herijken. Hier heeft het veld ook begrip voor. Het is echter niet gelukt om gezamenlijk tot een verkorte lijst te komen.

 

Wij hebben de aangedragen knelpunten aangevuld met onze eigen analyses op basis van kostprijsinformatie 2016 en op Vektis-declaratie data. De kostprijsdata hebben we (na correctie voor prijspeil en vergoeding gederfd rendement eigen vermogen) vergeleken met de huidige tarieven. Dit geeft inzicht in het verschil tussen lokale kostprijzen en landelijke tarieven. Immers, een lokaal afwijkende kostprijs hoeft niet een knelpunt in de onderhandelingen te zijn. In de Vektis data hebben we vooral gekeken naar verhouding tussen gecontracteerde prijzen en het maximumtarief. Wanneer voor bepaalde zorg in een (groot) deel van de sector wordt gecontracteerd rondom of boven het maximumtarief, kan dit een signaal zijn dat de tarieven te scherp zijn vastgesteld. Zo komen we voor de 2019 tariefherijking tot de volgende zorgproducten/zorgproductgroepen:

 

-‘Gezonde zuigeling’ (ozp 190033)
-Beeldvormende diagnostiek en medische microbiologie
-Prestaties voor trombose zorg
-Neonatologie (zpg 990017)
-Lever/nier etc transplantaties (zpg 979002)
-Hart/long transplantaties (deel van zpg 979001)
-Complex chronisch longfalen (zpg 990022)

 

Voor deze zorgproducten/productgroepen geldt dat er grote verschillen zaten tussen de gemiddelde kostprijzen en de tarieven en hebben we gezien dat er sprake was van een relatief grote spreiding in de kostprijzen van de verschillende zorgaanbieders.  Daar waar we tarieven herijken zullen we concept tarieven bespreken met betrokken partijen. De overige gereguleerde tarieven zullen voor 2019 geïndexeerd worden. In het Technisch Overleg van 14 december 2017 is deze reikwijdte met veldpartijen besproken en geaccordeerd.

 

Kindergeneeskunde

Door de NFU, NVZ en de NVK is tijdens de werkgroep kostprijzen en tarieven aangegeven dat de tarieven voor kindergeneeskunde knellend zijn en per 2019 herijkt zouden moeten worden. De NFU is later met een nadere prioritering gekomen, waarin voor 2019 alleen de transplantatie producten uit zorgproductgroepen 979001 en 979002 genoemd worden. De NVZ en de NVK hebben aangegeven dat wanneer tarieven herijkt worden, de kindergeneeskunde in zijn geheel bekeken moet worden.

 

Gezien de omvang van de kindergeneeskunde, zowel in aantal producten als in aanbieders, is het niet mogelijk de gehele kindergeneeskunde per 2019 te herijken. Een optie die de NZa momenteel met partijen verkent, is de mogelijkheid om de tarieven van de gehele kindergeneeskunde per 2020 breed te herijken. Dit geeft ons de tijd om samen met partijen te komen tot een gedegen onderzoek naar de tarieven voor kindergeneeskunde.

 

Productstructuurwijzigingen

Naast het herijken van de hiervoor genoemde zorgproducten/ zorgproductgroepen zullen we per 2019 ook een beperkt aantal wijzigingen doorvoeren in de productstructuur. Daar waar er in het gereguleerde segment nieuwe producten worden vastgesteld, of producten sterk inhoudelijk wijzigen zullen we uiteraard ook nieuwe tarieven vast stellen.

 

Kostprijsaanlevering 2017

In 2016 hebben we besloten het kostprijsmodel, in overleg met de sector, nader te bekijken. In dit traject wordt gekeken naar mogelijkheden voor verbetering binnen het huidige kostprijsmodel, maar ook naar alternatieve oplossingen.

 

Tijdens de afgelopen werkgroep kostprijzen en tarieven (27 november 2017) hebben we kort onze verschillende denkrichtingen geschetst. Daarin is ook toegezegd dat wij op korte termijn contact op zullen nemen met partijen om verder te praten over de doorontwikkeling van het kostprijsmodel.

 

De definitieve richting van de doorontwikkeling van het kostprijsmodel is nu nog niet geheel duidelijk. Gezien de inzet die het zorgaanbieders kost, zowel in het berekenen van de kostprijzen als in de bijkomende kosten (rapport van bevindingen et cetera), om nieuwe kostprijzen aan ons aan te leveren, hebben we besloten om de aanlevering van de kostprijzen per zorgproduct over boekjaar 2017 op te schorten. Omdat we in de toekomst mogelijk nog wel kostprijzen gaan opvragen, zullen we de regeling nu nog niet beëindigen.

 

Individuele terugkoppeling over aangeleverde kostprijzen

Op korte termijn zullen we individuele zorgaanbieders een terugkoppeling geven over de door hen aangeleverde kostprijzen 2016. De individuele terugkoppeling zal via het gebruikelijke aanleverportaal met zorgaanbieders gedeeld worden. Via deze terugkoppeling krijgen zorgaanbieders inzicht in hoe de door hen aangeleverde kostprijzen zich verhouden tot de landelijke kostprijsinformatie (benchmark). Ook vergelijken we de kostprijsinformatie met informatie uit Vektis en maken we een vergelijking met de aangeleverde kostprijzen over 2015. Opvallende bevindingen zullen door ons worden uitgelicht. We zullen de terugkoppeling alleen aanbieden aan zorgaanbieders waar we het rapport van bevindingen als zijnde voldoende hebben beoordeeld. Zorgaanbieders waarvan het rapport van bevindingen niet voldoende was, hebben hier al bericht van ons over gehad.

 

Zorgaanbieders kunnen de door ons gesignaleerde opvallende bevindingen gebruiken om het eigen proces van kostprijsberekening te verbeteren. Aanbieders krijgen een automatisch bericht via de mail, zodra de terugkoppeling in het portaal staat.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze circulaire dan kunt u deze richten aan info@nza.nl. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de informatielijn van de NZa: 088 – 770 8 770 (lokaal tarief).

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven