Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek - BR/REG-19100
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek - BR/REG-19100

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Gelet op artikel 59, onderdeel b, van de Wmg heeft de Minister van VWS met brieven van 29 augustus 2008, kenmerk CZ/TSZ-2873530, en van 14 november 2008, kenmerk CZ/EKZ-2874809, en van 19 december 2008, kenmerk CZ/EKZ-2901559, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg, aan de NZa gegeven.

1. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van extramurale diëtetiek.

2. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op diëtetische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van de diëtetische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34, van de Wet BIG.

 

Deze beleidsregel is niet van toepassing op diëtetiek als intramuraal geleverde prestatie dan wel als onderdeel daarvan.

3. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

a. Screening

b. Intake en onderzoek na screening

c. Screening en intake en onderzoek

d. Intake en onderzoek na verwijzing

e. Individuele zitting diëtetiek

f. Telefonische zitting

g. Groepszitting voor behandeling van twee personen

h. Groepszitting voor behandeling van drie personen

i. Groepszitting voor behandeling van vier personen

j. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

k. Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

l. Individueel dieetvoorschrift

m. Toeslag voor behandeling aan huis

n. Toeslag voor behandeling in een instelling

fp.  Facultatieve prestatie

4. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgaanbieder gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgaanbieder de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Intake en onderzoek na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en diëtetisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening en intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een diëtetisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Individuele zitting diëtetiek

De individuele zitting diëtetiek is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht inhoud van de behandeling.

 

Ad f) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook één-op-één behandelingen plaatsvinden;

 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;

 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad g, h, i, j) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Voor de berekening van de op de nota te vermelden behandeltijd en het tarief per patiënt wordt de totaal bestede behandeltijd voor groepsbehandeling gedeeld door het aantal deelnemers in de groep, afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier (vijftien minuten).

Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepszitting indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

De complexiteit van de hulpvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling "groepsbehandeling" geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of verwijzer;

 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Ad k) Groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen

De groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen betreft een prestatie per patiënt. Voor de berekening van de op de nota te vermelden behandeltijd en tarief per patiënt wordt de totaal bestede behandeltijd voor groepsbehandeling gedeeld door het aantal deelnemers in de groep, afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier (vijftien minuten).

Bij de groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen gaat het om begeleiding en activering. De rol van de zorgverlener is coachend en de deelnemer is meer op zichzelf aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen. De behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep. Er is sprake van een groepszitting indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

 

Ad l) Individueel dieetvoorschrift

Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens;

 • het opstellen van een persoonlijk dieetadvies.

De patiënt is niet aanwezig bij het opstellen van het individueel dieetvoorschrift door de zorgaanbieder.

Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift kan in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt;

 • de patiënt is geïnformeerd over de doelstelling van het individueel dieetvoorschrift;

 • de patiënt is uitdrukkelijk geïnformeerd over de kosten die verbonden zijn aan het individueel dieetvoorschrift;

 • het opgestelde dieetvoorschrift is een individueel voorschrift dat specifiek is opgesteld voor de betreffende patiënt;

 • de tijd wordt gedeclareerd in eenheden van vijftien minuten.

 

Ad m) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt plaats bij de patiënt thuis, niet zijnde een tot de WTZi toegelaten instelling;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

   

Ad n) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een tot de WTZi toegelaten instelling plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor diëtetiek.

 

ad fp)   facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de in artikel 2 aangeduide zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken.

Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

 

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;

 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;

 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;

 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.
 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel.

 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

5. Algemene bepalingen

 

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.

   

 • Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de verzekeraar met uitzondering van de tijd die gemoeid gaat met het opstellen van het individueel dieetvoorschrift (prestatie l).

   

 • De prestaties diëtetiek (met uitzondering van de toeslagen m en n) worden in tijdseenheden van 15 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 15 minuten. De afronding van de behandeltijd mag niet uitkomen op minder dan 15 minuten.
   

 • Elk behandeltraject start met screening (prestatie a), gevolgd door intake en onderzoek na screening (prestatie b); screening en intake en onderzoek (prestatie c); of intake en onderzoek na verwijzing (prestatie d).
   

 • Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Voor deze bepaling gelden de onderstaande uitzonderingen.

 

 • De prestaties e tot en met k of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.

   

 • De declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt geldt niet voor het individueel dieetvoorschrift (prestatie l) in combinatie met andere prestaties.

   

 • Binnen het behandeltraject mag naast de prestaties voor screening, intake en onderzoek (prestaties b, c, d) op dezelfde dag ook een individuele zitting (prestatie e) en een individueel dieetvoorschrift (prestatie l) in rekening worden gebracht.
   

 • De toeslag, indien van toepassing, voor behandeling aan huis (prestatie m) of in een instelling (prestatie n) kan wel, en uitsluitend, in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

  a. Screening

  b. Intake en onderzoek na screening

  c. Screening en intake en onderzoek

  d. Intake en onderzoek na verwijzing

  e. Individuele zitting diëtetiek

 

 • Indien de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de facultatieve prestatie gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, kan dit contractueel overeengekomen worden.

6. Tarieven

Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

7. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel extramurale diëtetiek, met kenmerk BR/CU-18124, ingetrokken.

8. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel Extramurale diëtetiek, met kenmerk BR/REG-18124, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: 'Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek'.

TOELICHTING

De tarieven voor de geleverde prestaties worden in tijdseenheden van 15 minuten gedeclareerd. Het kan voorkomen dat slechts een deel van een kwartier zorg wordt geleverd aan een patiënt. De hoofdregel is dat de behandeltijd wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van een kwartier, waarbij de afronding van de behandeltijd niet mag uitkomen op minder dan een kwartier. Dat betekent dat door de afrondingssystematiek de behandeltijd niet op 0 minuten uit kan komen.

 • Behandeltijd per patiënt is 8 minuten. Op basis van de afrondingsregel wordt dan als behandeltijd per patiënt 1 kwartier in rekening gebracht.

 • Behandeltijd per patiënt is 32 minuten. Op basis van de afrondingsregel wordt dan als behandeltijd per patiënt 2 kwartieren in rekening gebracht.

 • Behandeltijd per patiënt is 7 minuten. Op basis van de afrondingsregel zou dan als behandeltijd per patiënt 0 kwartier in rekening worden gebracht. Er geldt echter een minimale declaratie eenheid per patiënt van 1 kwartier. Dit betekent dat in dit voorbeeld per patiënt 1 kwartier in rekening wordt gebracht.

Er zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van de regelgeving. Met deze tekstuele wijzigingen is nadrukkelijk geen beleidswijziging beoogd. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de volgende prestaties: groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4, 5 tot en met 10 personen (g tot en met j), toeslag voor behandeling aan huis (m) en toeslag voor behandeling in een instelling (n).

In de algemene bepalingen is verduidelijkt welke combinaties van prestaties voor één patiënt op dezelfde dag in rekening gebracht mogen worden. Ook daarmee zijn geen beleidswijzigingen beoogd.

De formulering van de prestatie zitting is verduidelijkt en geharmoniseerd conform de andere paramedische sectoren. Het bleek niet evident dat de toepassing van e-health onderdeel kan vormen van de prestatie individuele zitting doordat de prestatie gekoppeld was aan het begrip face-to-face.

De prestatie telefonische zitting is toegevoegd, omdat er bij de zorgverlening sprake kan zijn van telefonisch contact ter vervanging van een zitting om de patiënt te ontlasten.

Daarnaast is de prestatie individueel dieetvoorschrift toegevoegd en is in de algemene bepalingen opgenomen dat indirect patiëntgebonden tijd niet meer afzonderlijk via de prestaties in rekening kan worden gebracht, met uitzondering van de nieuwe prestatie individueel dieetvoorschrift. De indirect patiëntgebonden tijd is hiermee niet meer afzonderlijk declarabel via de prestaties diëtetiek, met uitzondering van de prestatie individueel dieetvoorschrift. Met deze beleidswijziging is aansluiting gezocht bij de overige paramedische zorg sectoren. In tegenstelling tot de overige paramedische beroepsgroepen kunnen diëtisten tot 2019 naast de direct patiëntgebonden tijd ook de tijd gemoeid met de indirect patiëntgebonden activiteiten (zoals verslaglegging) in rekening brengen. Per 2019 kan de indirect patiëntgebonden tijd die samenhangt met het opstellen van een individueel dieetvoorschrift alleen worden gedeclareerd via de prestatie individueel dieetvoorschrift. De overige indirect patiëntgebonden tijd is per 2019 niet langer apart declarabel maar is verdisconteerd in de hoogte van tarief voor de prestaties diëtetiek. Met de declaratie van alleen de direct patiëntgebonden tijd en de prestatie individueel dieetvoorschrift is de patiënt beter in staat de juistheid van de nota te controleren.

Naar boven