Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie TB/REG-19602-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie TB/REG-19602-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie (BR/REG-19104),

 

en de Regeling:

paramedische zorg (NR/REG-1811a),

                                           

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en

 • alle (niet-)verzekerden,1

 

in rekening mag worden gebracht:
de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Beëindiging oude prestatiebeschrijvingbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie, met kenmerk TB/REG-18615-01, beëindigd.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

               t.a.v. unit Juridische Zaken

               Postbus 3017

               3502 GA  UTRECHT

               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

Hoogachtend,

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Prestatielijst voor logopedie - Bijlage bij beschikking TB/REG-19602-01

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de algemene en specifieke bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Prestatiebeschrijvingen

a. Screening

b. Anamnese en onderzoek na screening

c. Screening, anamnese en onderzoek

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere logopedie

g. Individuele zitting reguliere telelogopedie

h. Individuele zitting stotteren

i. Individuele zitting telelogopedie stotteren

j. Individuele zitting afasie

k. Individuele zitting telelogopedie afasie

l. Individuele zitting preverbale logopedie

m. Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

n. Telefonische zitting

o. Groepszitting voor behandeling van twee personen

p. Groepszitting voor behandeling van drie personen

q. Groepszitting voor behandeling van vier personen

r. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

s. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)

t. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

u. Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

v. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

w. Toeslag voor behandeling aan huis

x. Toeslag voor behandeling in een instelling

y. Overleg met derden

z. Verslaglegging aan derden

Fp. Facultatieve prestatie

Specifieke bepalingen bij prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt in dezelfde ruimte die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Anamnese en onderzoek na screening

Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener in dezelfde ruimte bij een patiënt met een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening, anamnese en onderzoek

Tijdens de screening, anamnese en onderzoek voert de zorgverlener in dezelfde ruimte bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, anamnese en onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt

 

Ad d) Anamnese en onderzoek na verwijzing

Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener in dezelfde ruimte bij een patiënt met een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Anamnese en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het behandelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;

 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor dezelfde aandoening. Als de arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling logopedie, dan zal gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing, alvorens een zitting voor dezelfde aandoening plaats kan vinden.

 

Ad f) Individuele zitting reguliere logopedie

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting reguliere telelogopedie

De individuele zitting reguliere telelogopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

 • de individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting reguliere logopedie en;

 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad h) Individuele zitting stotteren

De individuele zitting stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor de indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Individuele zitting telelogopedie stotteren

De individuele zitting telelogopedie stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

 • de individuele zitting telelogopedie stotteren dient ter vervanging van een individuele zitting stotteren;

 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad j) Individuele zitting afasie

De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad k) Individuele zitting telelogopedie afasie

De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

 • de individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van een individuele zitting afasie;

 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad l) Individuele zitting preverbale logopedie

De individuele zitting preverbale logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor één of meerdere indicaties met betrekking tot preverbale logopedie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad m) Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

De lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. De zorgbehoefte van deze patiënt kan in dergelijke gevallen namelijk zodanig zijn dat een lange zitting noodzakelijk wordt geacht.

De aandoeningen en de situatie van de patiënt kunnen er dan voor zorgen dat het niet mogelijk is om de interventie in een reguliere individuele zitting uit te voeren. Het gaat om de volgende specifieke aandoeingen:

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);

 • cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident;

 • neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS);

 • ziekte van Parkinson na diagnosestelling

 

Ad n) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten plaatsvinden in dezelfde ruimte;

 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;

 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad o, p, q en r) Groepszitting voor specifieke behandeling van twee, drie, vier of vijf tot en met tien personen

De groepszitting voor specifieke behandeling van 2, 3, 4, of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepszitting indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar. De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep.

Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling groepsbehandeling geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of de verwijzer;

 • er is minimaal een anamnese en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de individuele behandelplannen worden uitgebreid met een groepsbehandelplan;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Ad s) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ (PDMT) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met de diagnose spraak-taalontwikkelingsachterstand of –stoornis.

 

Ad t) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma ‘Meer dan woorden’ (MDW) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie. Indien de behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling in rekening worden gebracht.

 

Ad u) Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

De groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren betreft een prestatie per patiënt per dagdeel. Per te behandelen doelgroep geldt een maximum aantal te declareren dagdelen.

Voor de groepsbehandeling IZS gelden de volgende voorwaarden:

 • de zorgverlener voldoet aan het protocol groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren;

 • de groepsbehandeling wordt aangeboden in een groep van minimaal vijf en maximaal acht patiënten per zorgverlener.

Per te behandelen doelgroep (basisschoolkinderen en hun ouders, stotterende jongeren, volwassenen spreektechnieken, volwassenen angstreductie en volwassenen spreektechnieken & angstreductie) geldt een maximum aantal te declareren dagdelen.

Naast het maximum dagdeeltarief kan door een zorgaanbieder ook een vergoeding voor de bij de behandeling behorende verblijfs- en verzorgingskosten alsmede overige kosten in rekening worden gebracht.

 

Ad v) Instructie/overleg ouder/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

 

Ad w) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor de behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerder keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • voor behandeling op een locatie anders dan hier genoemd, bijvoorbeeld op een school of kinderdagverblijf, kan geen toeslag in rekening worden gebracht.

 

Ad x) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een tot de WTZi toegelaten instelling plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerder keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de WTZi instelling een behandelruimte is voor logopedie.

 

Ad y) Overleg met derden

Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad z) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad Fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de onder de reikwijdte vallende zorg die afwijkt van de hiervoor, vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;

 • door zorgaanbieder en zorgverzekeraar gezamenlijk en;

 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;

 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel.

 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Algemene bepalingen

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.

 • Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de zorgverzekeraar.

 • Elk behandeltraject start met screening (prestatie a), gevolgd door anamnese en onderzoek na screening (prestatie b); screening, anamnese en onderzoek (prestatie c); of anamnese en onderzoek na verwijzing (prestatie d).

 • Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Voor deze bepaling gelden de onderstaande uitzonderingen.

 • De prestaties f tot en met r en u of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.

 • De declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt geldt niet voor het Hanen-ouderprogramma (prestaties s en t) en instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie v) in combinatie met andere prestaties.

 • Binnen het behandeltraject mag naast de prestaties voor screening, anamnese en onderzoek(prestaties b,c en d) op dezelfde dag ook een individuele zitting (prestaties f t/m l) of een lange zitting (prestatie m) in rekening worden gebracht.

 • De toeslag, indien van toepassing, voor behandeling aan huis (prestatie w) of in een instelling (prestatie x) kan wel, en uitsluitend, in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

  a. Screening

  b. Anamnese en onderzoek na screening

  c. Screening, anamnese en onderzoek

  d. Anamnese en onderzoek na verwijzing

  e. Eenmalig onderzoek

  f. Individuele zitting reguliere logopedie

  h. Individuele zitting stotteren

  j. Individuele zitting afasie

  l. Individuele zitting preverbale logopedie

  m. Lange zitting

  v. Instructie/overleg ouders/verzorger van de patiënt

 • Indien de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de facultatieve prestatie gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, kan dit contractueel overeengekomen worden.

 

 

Naar boven