Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie - BR/REG-19104
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie BR/REG-19104

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder b, van de Wmg, heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 19 mei 2016, met kenmerk 954065-149176-MC, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel aanwijzingen op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven.

 

 

 

 

 

 

1. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van logopedische zorg.Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van logopedische zorg.

2. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op logopedische zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van logopedische zorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.   

3. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

a. Screening

b. Anamnese en onderzoek na screening

c. Screening, anamnese en onderzoek

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing

e.Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere logopedie

g. Individuele zitting reguliere telelogopedie

h. Individuele zitting stotteren

i. Individuele zitting telelogopedie stotteren

j. Individuele zitting afasie

k. Individuele zitting telelogopedie afasie

l. Individuele zitting preverbale logopedie

m. Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

n. Telefonische zitting

o. Groepszitting voor behandeling van twee personen

p. Groepszitting voor behandeling van drie personen

q. Groepszitting voor behandeling van vier personen

r. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

s. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)

t. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

u. Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

v. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

w. Toeslag voor behandeling aan huis

x. Toeslag voor behandeling in een instelling

y. Overleg met derden

z. Verslaglegging aan derden

Fp.Facultatieve prestatie

 

 

4. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt in dezelfde ruimte die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Anamnese en onderzoek na screening

Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener in dezelfde ruimte bij een patiënt met een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening, anamnese en onderzoek

Tijdens de screening, anamnese en onderzoek voert de zorgverlener in dezelfde ruimte bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, anamnese en onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Anamnese en onderzoek na verwijzing

Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener in dezelfde ruimte bij een patiënt met een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Anamnese en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het behandelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;

 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor dezelfde aandoening. Als de arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling logopedie, dan zal gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing, alvorens een zitting voor dezelfde aandoening  plaats kan vinden.

 

Ad f) Individuele zitting reguliere logopedie

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting reguliere telelogopedie

De individuele zitting reguliere telelogopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties  begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

 • de individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting reguliere logopedie en;

 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad h) Individuele zitting stotteren

De individuele zitting stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor de indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Individuele zitting telelogopedie stotteren

De individuele zitting telelogopedie stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling. Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

 • de individuele zitting telelogopedie stotteren dient ter vervanging van een individuele zitting stotteren;

 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad j) Individuele zitting afasie

De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad k) Individuele zitting telelogopedie afasie

De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling. Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;

 • de individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van een individuele zitting afasie.

 • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 

Ad l) Individuele zitting preverbale logopedie

De individuele zitting preverbale logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt face-to-face in dezelfde ruimte en één-op-één voor één of meerdere indicaties met betrekking tot preverbale logopedie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad m) Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

De lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. De zorgbehoefte van deze patiënt kan in dergelijke gevallen namelijk zodanig zijn dat een lange zitting noodzakelijk wordt geacht. De aandoeningen en de situatie van de patiënt kunnen er dan voor zorgen dat het niet mogelijk is om de interventie in een reguliere individuele zitting uit te voeren Het gaat om de volgende specifieke aandoeningen:

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);

 • cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident;

 • neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS);

 • ziekte van Parkinson na diagnosestelling

 

Ad n) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten plaatsvinden in dezelfde ruimte;

 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;

 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad o, p, q en r) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per interventie kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepszitting indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar. De complexiteit van de hulpvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling groepsbehandeling geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of de verwijzer;

 • er is minimaal een anamnese en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de individuele behandelplannen worden uitgebreid met een groepsbehandelplan;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Ad s) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ (PDMT) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met de diagnose spraak-taalontwikkelingsachterstand of –stoornis.

 

Ad t) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma ‘Meer dan woorden’ (MDW) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie.

 

Ad u) Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

De groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren betreft een prestatie per patiënt per dagdeel. Per te behandelen doelgroep geldt een maximum aantal te declareren dagdelen. Voor de groepsbehandeling IZS gelden de volgende voorwaarden:

 • de zorgverlener voldoet aan het protocol groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren;

 • de groepsbehandeling wordt aangeboden in een groep van minimaal vijf en maximaal acht patiënten per zorgverlener;

 

Ad v) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

 

Ad w) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor de behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een tot de WTZi toegelaten instelling, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 

Ad x) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een tot de WTZi toegelaten instelling plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de WTZi-instelling een behandelruimte is voor logopedie.

   

Ad y) Overleg met derden

Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad z) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de in artikel 2 aangeduide zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgaanbieder en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

Aanvraagprocedure

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;

 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;

 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;

 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van deze beleidsregel valt.

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van deze beleidsregel.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

 

6. Algemene bepalingen

 • De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er meerdere prestaties op 1 dag gedeclareerd kunnen worden.

 • Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de zorgverzekeraar.

 • Elk behandeltraject start met screening (prestatie a), gevolgd door anamnese en onderzoek na screening (prestaties b); screening, anamnese en onderzoek (prestatie c); of anamnese en onderzoek na verwijzing (prestatie d).

 • Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Voor deze bepaling gelden de onderstaande uitzonderingen.

 • De prestaties f tot en met r en u of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts.

 • De declaratiebeperking van één prestatie per dag per patiënt geldt niet voor het Hanen-ouderprogramma (prestatie s en t) en instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie v) in combinatie met andere prestaties.

 • Binnen het behandeltraject mag naast de prestaties voor screening, anamnese en onderzoek (prestaties b, c, d) op dezelfde dag ook een individuele zitting (prestaties f tot en met l) of een lange zitting (prestatie m) in rekening worden gebracht.

 • De toeslag, indien van toepassing, voor behandeling aan huis (prestatie w) of in een instelling (prestatie x) kan wel, en uitsluitend, in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

  a. Screening

  b. Anamnese en onderzoek na screening

  c. Screening, anamnese en onderzoek

  d. Anamnese en onderzoek na verwijzing

  e. Eenmalig onderzoek

  f. Individuele zitting reguliere logopedie

  h. Individuele zitting stotteren

  j. Individuele zitting afasie

  l. Individuele zitting preverbale logopedie

  m. Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

  v. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

 • Indien de zorgaanbieder en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de facultatieve prestatie gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, kan dit contractueel overeengekomen worden.

7. Tarieven

Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

8. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel Logopedie, met kenmerk BR/REG-18128, ingetrokken.

9. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel Logopedie met kenmerk BR/REG-18128, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van Wmg zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie.

TOELICHTING

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Bij de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers is de doelgroep met meerderjarigen uitgebreid, ongeacht de aandoening van de patiënt. Deze prestatie kan in rekening worden gebracht bij kinderen en volwassenen indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft.

De voorwaarde dat de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers op dezelfde dag kan worden gedeclareerd met een logopedische behandeling indien hiervoor medische noodzaak is vastgesteld door een arts, is geschrapt. Het is voorstelbaar dat instructie/overleg met ouders/verzorgers en de behandeling op dezelfde dag plaatsvinden.

De prestaties behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën) en MDW (Meer dan woorden) kunnen per 2019 op dezelfde dag worden gedeclareerd met andere prestaties voor logopedische zorg, ongeacht de aandoening.

De prestatie lange zitting kan per 2019 in rekening worden gebracht bij patiënten met de ziekte van Parkinson, ongeacht het aantal jaar na diagnosestelling. Tot 2019 kan de prestatie lange zitting bij de ziekte van Parkinson vanaf 5 jaar na diagnosestelling in rekening worden gebracht. Het aantal jaar na diagnosestelling is niet bepalend of er sprake is van een complexe en/of meervoudige zorgvraag bij de ziekte van Parkinson.

In de prestatieomschrijvingen is het begrip face-to-face verduidelijkt door aan te geven dat de behandeling in dezelfde ruimte plaatsvindt.

Daarnaast zijn er een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking. Met deze wijzigingen is nadrukkelijk geen beleidswijziging beoogd. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de volgende prestaties: lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (m), groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4, 5 tot en met 10 personen (o tot en met r), toeslag voor behandeling aan huis (w) en toeslag voor behandeling in een instelling (x).

In de algemene bepalingen is verduidelijkt welke combinaties van prestaties voor één patiënt op dezelfde dag in rekening gebracht mogen worden. Ook daarmee is geen beleidswijziging beoogd.

Naar boven