Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting ATAL-Medial - een onderdeel van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. - een onderdeel van Slotervaartziekenhuis B.V. - Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V.
Publicatiedatum:25-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 1. Op 19 oktober 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). Hierin is medegedeeld dat Stichting ATAL-Medial voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., Slotervaartziekenhuis B.V. en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw) (hierna: het voornemen).

 2. Op grond van artikel 49c, tweede lid, Wmg kan de NZa haar goedkeuring slechts onthouden indien:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen niet overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg onvoldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 3. Op grond van bovenstaande wettelijke criteria die de NZa bij de beoordeling van deze aanvraag moet hanteren, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de beoogde concentratie (behoudens het genoemde in punt 2, onder c).

  Partijen

 4. Stichting ATAL-Medial (hierna: Atalmedial) is een stichting naar Nederlands recht. Atalmedial is actief op het gebied van trombosezorg en klinisch chemische laboratoriumactiviteiten voor diagnostisch onderzoek in heel Nederland.

 5. MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (hierna: IJsselmeerziekenhuizen) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. IJsselmeerziekenhuizen is (onder meer) via Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland actief op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, trombosezorg en laboratoriumdiagnostiek in Lelystad, Dronten en Emmeloord.

 6. Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: Slotervaartziekenhuis) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Slotervaartziekenhuis is (onder meer) via Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland, actief op het gebied van algemeen specialistische zorg met als speerpunten geriatrie, bariatrie, neurochirurgie en slaapstoornissen, trombosezorg en laboratoriumdiagnostiek in Amsterdam.

 7. Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (hierna: MDCA) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. MDCA is actief op het gebied van medische diagnostiek en onderzoek en functieonderzoek in de regio Amstelveen. De aandelen in MDCA worden door IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis gehouden.

 8. Atalmedial Holding B.V. (hierna: AM Holding) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. AM Holding wordt door Atalmedial opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie als beoogde holdingmaatschappij van het nog op te richten Atalmedial B.V. (hierna: AM Lab) waarin de samen te brengen activiteiten trombosezorg en laboratoriumdiagnostiek worden ondergebracht. De aandelen in AM Holding worden gehouden door Atalmedial, IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis.

 9. Hierna worden Atalmedial, IJsselmeerziekenhuizen, Slotervaartziekenhuis, MDCA en AM Holding ook aangeduid als ‘partijen’.

  Het voornemen

 10. Het voornemen betreft het samenbrengen van de activiteiten van Atalmedial, IJsselmeerziekenhuizen, Slotervaartziekenhuis en MDCA op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg in AM Lab door AM Holding. De activiteiten zullen worden voortgezet onder Atalmedial, die tevens in juridische zin, via AM Lab, de verkrijgende stichting is. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde, op 15 mei 2017 door Atalmedial, Slotervaartziekenhuis, IJsselmeerziekenhuizen en MDCA ondertekende intentieovereenkomst; (concept-)akte van oprichting AM Holding van 28 september 2017; (concept)aandeelhoudersovereenkomst betreffende AM Holding van 28 september 2017 alsmede de (concept)akte van oprichting Atalmedial B.V. van 28 september 2017.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 11. Betrokken organisaties zijn Atalmedial, een onderdeel van IJsselmeerziekenhuizen, een onderdeel van Slotervaartziekenhuis, MDCA en AM Holding.

 12. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De hierboven, onder punt 10, omschreven transacties leiden er namelijk toe dat Atalmedial, via AM Holding, uitsluitende zeggenschap krijgt over een onderdeel van IJsselmeerziekenhuizen, een onderdeel van Slotervaartziekenhuis en MDCA.

 13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt

  Beoordeling

  A. Betrokkenheid belanghebbenden

 14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  B. Cruciale zorg

 16. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat door betrokken organisaties geen cruciale zorg wordt aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 17. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg:
  - de doelstellingen van de concentratie;
  - de redenen voor concentratie;
  - de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
  - de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
  - de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt;
  - de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;
  - het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie;
  - de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

  Conclusie

 18. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa dat:

  a. cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, van de Wmg niet in gevaar komt;

  d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 19. Gelet op het bovenstaande en gelet op de criteria genoemd onder punt 2, verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 20 december 2017

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Drs. R.J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven