Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Holland Venture Ondernemers Fonds III Coöperatief U.A. – Ortius services B.V. – Ortius medics B.V. – de ondernemingen van Groenewoud B.V., Symphony Gezondheidsdiensten Utrecht B.V. en DBC Revalidatie B.V.

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 1. Op 22 december 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel 49a, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) ontvangen voor de goedkeuring van een voorgenomen concentratie tussen Holland Venture Ondernemers Fonds III Coöperatief U.A., Ortius servicesHierin is medegedeeld dat Holland Venture Ondernemers Fonds III Coöperatief U.A. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Ortius services, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw). Holland Venture Ondernemers Fonds III Coöperatief U.A., Ortius services(de curator van) B.V., Shebben bij deze aanvraag de NZa verzocht een ontheffing te verlenen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg, van het verbod om een concentratie tot stand te brengen zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de NZa.

  Partijen

 2. Holland Venture Ondernemers Fonds III Coöperatief U.A. (hierna: Holland Venture) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Holland Venture is een investeringsmaatschappij die onder meer via haar deelneming Ortius Investor B.V. (hierna: Ortius Investor) investeert in bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg in heel Nederland.

 3. Ortius services B.V. (hierna: Ortius services) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Ortius services is actief op het gebied van revalidatiezorg in de regio’s Den Bosch, Utrecht, Amersfoort, Den Haag, Enschede, Groningen, Heerenveen en Roermond.  

 4. Ortius medics B.V. (hierna: Ortius medics) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Ortius medics is actief op het gebied van revalidatiezorg in de regio’s Den Bosch, Utrecht, Amersfoort, Den Haag, Enschede, Groningen, Heerenveen en Roermond. 

 5. Groenewoud B.V. (hierna: Groenewoud) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Groenewoud is actief op het gebied van revalidatiezorg in Swalmen.

 6. Symphony Gezondheidsdiensten Utrecht B.V. (hierna: Symphony) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Symphony is actief op het gebied van revalidatiezorg in de regio’s Den Bosch, Utrecht en Den Haag. 

 7. DBC Revalidatie B.V. (hierna: DBC) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. DBC is actief op het gebied van revalidatiezorg in de regio’s Amersfoort, Badhoevedorp, Enschede, Groningen, Heerenveen, Nijmegen en Zwolle.

 8. Hierna worden Holland Venture, Ortius services, Ortius medics, Groenewoud, Symphony en DBCgezamenlijk aangeduid als ‘partijen’. Ortius medics en Ortius servicesgezamenlijk aangeduid als ‘Ortius’.

  Het voornemen

 9. Groenewoud verkeert sinds 28 december 2017 in staat van faillissement. Symphony en DBC verkeren sinds 7 december 2017 in staat van faillissement. Ook Ortius heeft financiële problemen, zo blijkt uit de door de curator aan de NZa overgelegde financiële prognose voor 2018. Ortius heeft thans niet de middelen om de koopsom van de curator te financieren en kan naar verwachting de salarissen van haar personeel niet meer betalen. Om dit te kunnen realiseren is Holland Venture voornemens om te investeren in en zeggenschap te verkrijgen over Ortius.

 10. Het voornemen betreft allereerst de verkrijging van […] % van de aandelen in Ortius door Ortius Investor. Vervolgens worden  middels een activa/passiva transactie alle revalidatieactiviteiten van Groenewoud, Symphony en DBC overgenomen door Ortius. Na de concentratie worden deze activiteiten van Groenewoud, Symphony en DBC voortgezet door Ortius. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van Ortius alsmede een conceptkoopovereenkomst van 29 december 2017.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 11. Het voornemen, als bedoeld onder randnummer 10, is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. Na deze transacties verkrijgt Holland Venture, via Ortius Investor, uitsluitende zeggenschap over Ortius, de onderneming van Groenewoud, de onderneming van Symphony en de onderneming van DBC.

 12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal bij partijen werkzame personen blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

  Argumenten partijen

 13. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, op het feit dat de aan Groenewoud, Symphony en DBC verleende surseance van betaling bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland van respectievelijk 28 december 2017 en 7 december 2017 is ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring van beide vennootschappen. Zij betogen dat het doorlopen van de (reguliere) aanvraagprocedure onherstelbare schade zou toebrengen Groenewoud, Symphony en DBC.

 14. Bij beschikking van respectievelijk 4 december 2017, 29 november 2017 en 30 november 2017 is aan Groenewoud, Symphony en DBC, die kampten met financiële problemen, voorlopig surseance van betaling verleend.[1] Op respectievelijk 28 december 2017 en 7 december 2017 heeft de bewindvoerder van Groenewoud, Symphony en DBC aangegeven dat er geen vooruitzicht bestaat op zodanig herstel dat Groenewoud, Symphony en DBC na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen, op grond waarvan hij heeft verzocht de verleende surseance van betaling in te trekken en Groenewoud, Symphony en DBC in staat van faillissement te verklaren.[2]

 15. Na het faillissement zijn de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van Groenewoud, Symphony en DBC op respectievelijk 29 december 2017 en 9 december 2017 opgezegd. De opzegtermijn loopt op 8 februari resp. 19 januari 2018 af. Het UWV heeft de salarisbetalingen op grond van de loongarantieregeling tot die datum overgenomen. De medewerkers zijn derhalve nog tot 9 februari resp. 20 januari 2018 in dienst bij Groenewoud, Symphony en DBC en tot die datum worden zij door het UWV betaald.

 16. Gelet op de beoogde overname van de activiteiten van Groenewoud, Symphony en DBC door Holland Venture, via Ortius, heeft de curator de rechter-commissaris om toestemming verzocht voor het sluiten van de koopovereenkomst en daarmee voor het totstandbrengen van de onderhavige concentratie per 1 januari 2018.

 17. Indien en voor zover op dat moment (1 januari 2018) de onderhavige concentratie niet tot stand zou zijn gebracht, kan Ortius niet langer de salarissen van haar personeel voldoen en komt de continuïteit van de zorg voor de cliënten van Ortius in gevaar.

 18. Partijen hebben aangegeven dat er geen zorgverzekeraars en gemeenten zijn betrokken bij de voorgenomen concentratie. Partijen leveren ongecontracteerde medische specialistische zorg en hebben derhalve geen contracten met zorgverzekeraars. Gemeenten zijn geen stakeholder in de onderhavige concentratie.

 19. In de aanvraag geven partijen aan dat de continuïteit van zorg de doelstelling van de voorgenomen concentratie is. Daarnaast is volgens partijen met de concentratie de financiële stabiliteit en de werkgelegenheid voor (een deel van de) medewerkers van Ortius, Groenewoud, Symphony en DBC gegarandeerd.

  Beoordeling

 20. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

  A. Spoedeisendheid

 21. Zoals genoemd onder randnummer 13, verkeren Groenewoud, Symphony en DBC reeds in staat van faillissement.[3] De curator heeft de NZa schriftelijk bevestigd dat het UWV, in het kader van de loongarantieregeling, momenteel de lonen van de werknemers betaalt gedurende hun opzegtermijn. Vanaf 9 februari resp. 20 januari 2018 ontvangen de werknemers geen salaris meer. De salarissen van de werknemers van Ortius kunnen zonder de overname door Holland Venture niet worden betaald, waardoor de continuïteit van zorgverlening in gevaar komt. Daarnaast komt de continuïteit van zorg van Groenewoud, Symphony en DBC in het geding als de onderhavige concentratie niet per 1 januari 2018 tot stand wordt gebracht.

 22. Wegens deze omstandigheden acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan de cliënten van Ortius, Groenewoud, Symphony en DBC gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan de cliënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt.

 23. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid, Wmg.

  B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 24. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het tevens noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht het aannemelijk dat zij haar goedkeuring voor de voorgenomen concentratie tussen partijen niet zal onthouden. Daartoe is het volgende redengevend:

  Raadpleging personeel, cliënten en andere betrokkenen

 25. Bij de in de vorige alinea genoemde beoordeling is, onder andere, van belang of het aannemelijk is dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 26. Hieronder wordt achtereenvolgens beoordeeld of de NZa aannemelijk acht dat de cliënten en het personeel van partijen en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cliënten

 27. Holland Venture heeft in de aanvraag voldoende aannemelijk gemaakt dat de voorgenomen concentratie geen gevolgen zal hebben voor de cliënten van (de deelnemingen van) Holland Venture.

 28. Om bovenstaande reden is de betrokkenheid van de cliënten van (de deelnemingen van) Holland Venture bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 29. Het personeel van Holland Venture is geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. Het personeel van Holland Venture is in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen te maken en een advies te geven over de voorgenomen concentratie. Holland Venture heeft in haar aanvraag aangegeven hierop geen inhoudelijke reacties van personeelsleden te hebben ontvangen. Om die reden acht de NZa het aannemelijk dat het personeel van Holland Venture op een zorgvuldige wijze is en zal worden betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

  Cruciale zorg

 30. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat door betrokken organisaties geen cruciale zorg wordt aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Voorwaarden en voorschriften

 31. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie. In dit soort situaties kan de NZa op grond van artikel 49d, tweede lid, Wmg binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing. De NZa zal na het verlenen van de ontheffing nader onderzoek doen naar de voorgenomen concentratie. Indien de NZa, op basis van het te verrichten onderzoek, het stellen van voorwaarden en voorschriften noodzakelijk acht, zal de NZa binnen de genoemde termijn voorwaarden of voorschriften verbinden aan de ontheffing.

  Conclusie

 32. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de NZa binnen vier weken na de verlening van de ontheffing voorwaarden of voorschriften aan deze ontheffing kan verbinden.

 

 

 

Datum: 29 december 2017

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. R.J.P. Jansen
lid Raad van Bestuur

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

 


[1] Insolventienummers S.16/17/19, S.16/17/16 en S.16/17/17, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

[2] Insolventienummers F.16/17/577, F.16/17/544 en F.16/17/545, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

[3]   Insolventienummers F.16/17/577, F.16/17/544 en F.16/17/545, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

Naar boven