Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit op Wob-verzoek vaststellingen Subsidieregeling zorginfrastructuur 2015-2017
Publicatiedatum:05-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte heer, mevrouw,

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 9 november 2017 ontvangen.

 

Wob-verzoek

Concreet verzoekt u om inzage in alle door de NZa vastgestelde subsidies voor zorginfrastructuur die toezien op de jaren 2015, 2016 en 2017. Het gaat daarbij om de subsidievaststellingen per zorgaanbieder per jaar op basis van de Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 
2015-2017.

 

Besluit

De NZa besluit om uw verzoek (gedeeltelijk) toe te kennen. Dit betekent dat wij een overzicht van de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft aan u verstrekken en openbaar zullen maken, met uitzondering van de namen van zorginstellingen. Het overzicht bevat een geanonimiseerde lijst van de subsidievaststellingen per jaar.

 

Wettelijk kader

Uw verzoek om informatie heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Het uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.

Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten als zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

 

Overwegingen

De door u gevraagde informatie maken wij aan u openbaar met uitzondering van namen van zorginstellingen. De in artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob genoemde uitzonderingsgrond op de toegang tot informatie van documenten is op uw informatieverzoek van toepassing. Het verstrekken van een overzicht van de subsidievaststellingen met daarbij de instellingsnaam blijft achterwege omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. Voorts weegt het belang van het verstrekken van de verzochte informatie (in de zin van openbaarmaking van de namen van instellingen) niet op tegen belangen van de zorginstellingen bij niet openbaarmaking van de informatie.

 

Op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob, waarin is bepaald dat openbaarmaking niet plaatsvindt indien het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat is gediend met het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, juncto artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob, betreffende bedrijfsgevoelige informatie, wijst de NZa het Wob-verzoek terzake openbaarmaking van de namen van instellingen behorend bij de subsiedievaststellingen af.  Wel wordt een geanonimiseerd overzicht met subsidievaststellingen per instelling per jaar geopenbaard.

 

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wob wordt dit besluit op de website van de NZa gepubliceerd.

 

Bezwaarclausule

Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 7:1 lid 1 Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. C.M. Veldhuizen
unitmanager Langdurige Zorg

 

 

Bijlage: 1

Naar boven