Onderwerp: Bezoek-historie

Fusiebesluit Vincere Groep B.V. – Stichting Vincere GGZ
Geldigheid:20-11-2017 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg.

 

Betreft: Vincere Groep B.V. – Stichting Vincere-GGZ 

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1. Op 19 oktober 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). Hierin is medegedeeld dat Vincere Groep B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Stichting Vincere-GGZ in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw) (hierna: het voornemen).

 

2. Op grond van artikel 49c, tweede lid, Wmg kan de NZa haar goedkeuring slechts onthouden indien:

 • a. cliënten, personeel en andere betrokkenen niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
 • b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen niet overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
 • c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg in gevaar komt;
 • d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg onvoldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

 

3. Op grond van bovenstaande wettelijke criteria die de NZa bij de beoordeling van deze aanvraag moet hanteren, is in dit besluit nadrukkelijk geen oordeel gegeven over de verwachte effecten van de beoogde concentratie (behoudens het genoemde in punt 2, onder c).

Partijen

4. Vincere Groep B.V. (hierna: Vincere Groep) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Vincere is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van verslavingszorg in heel Nederland en Zuid-Afrika.

 

5. Stichting Vincere-GGZ (hierna: Vincere-GGZ) is een stichting naar Nederlands recht. Vincere-GGZ is actief op het gebied van specialistische ggz in de regio Sittard-Geleen.

 

6. Hierna worden Vincere Groep en Vincere-GGZ ook aangeduid als ‘partijen’. 

Het voornemen

7. Het voornemen betreft allereerst de omzetting van Vincere-GGZ, van een stichting naar een besloten vennootschap, zijnde Vincere-GGZ B.V. Vervolgens zal Vincere Groep alle aandelen in Vincere-GGZ B.V. verkrijgen. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde statutenwijziging van Vincere-GGZ en een, op 7 juli 2017 en 9 juli 2017 ondertekend, besluit van de raad van toezicht van Vincere-GGZ. 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

8. Betrokken organisaties zijn Vincere Groep en Vincere-GGZ.

 

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De hierboven, onder punt 7, omschreven transacties leiden er namelijk toe dat Vincere Groep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Vincere-GGZ.

 

10. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

Beoordeling

A. Betrokkenheid belanghebbenden

11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de cliënten van Vincere Groep en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van de cliënten van Vincere Groep en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

13. Met betrekking tot de betrokkenheid van de cliënten van Vincere Groep bij de voorbereiding van de concentratie merkt de NZa het volgende op:
 

14. Op grond van artikel 49c, tweede lid, van de Wmg is de NZa gehouden om, voordat zij haar goedkeuring kan verlenen aan een voorgenomen concentratie, onder andere, te beoordelen of, kort gezegd, de cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.
 

15. Blijkens de wetsgeschiedenis is daarbij aangesloten bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden respectievelijk ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties. Dit betekent dat de NZa, voordat zij haar goedkeuring kan verlenen aan een voorgenomen concentratie, beoordeelt of de cliëntenraden en de ondernemingsraden van de zorgaanbieders die de voorgenomen concentratie tot stand brengen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie.

 

Cliënten
 

16. Vincere-GGZ, Vincere Groep en haar dochterondernemingen beschikken tezamen over één cliëntenraad in de zin van de Wmcz. Hoewel op grond van de Wmcz uitsluitend Vincere-GGZ een cliëntenraad dient in te stellen, vertegenwoordigt de cliëntenraad van Vincere-GGZ ook de cliënten van Vincere Groep en haar dochterondernemingen.
 

17. Gelet op het bovenstaande is de NZa, ten aanzien van de betrokkenheid van de cliënten, tot het in randnummers 11 en 12 van dit besluit weergegeven oordeel gekomen.

 

B. Cruciale zorg

18. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat door betrokken organisaties geen cruciale zorg wordt aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

19. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg:

 • de doelstellingen van de concentratie;
 • de redenen voor concentratie;
 • de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
 • de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder of zorgaanbieders;
 • de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt;
 • de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;
 • het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie;
 • de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. 

Conclusie

20. Na onderzoek van deze aanvraag concludeert de NZa dat:

 • a. de cliënten van Vincere Groep en andere betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
 • b. het oordeel en de aanbevelingen van de cliënten van Vincere Groep en andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
 • c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, van de Wmg niet in gevaar komt;
 • d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid Wmg.

21. Gelet op het bovenstaande en gelet op de criteria genoemd onder punt 2, verleent de NZa goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 20 november 2017

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. I.W. Komrij RA

plv. directeur Toezicht en Handhaving /

unitmanager Toezicht Zorgverzekeraars

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

              Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven