Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf 2018 TB/REG-18639-01
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf 2018 TB/REG-18639-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel:

‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’,

 

de nadere regel:

‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’,

 

en:

De brief van de Minister van VWS aan de NZa inzake macrokader macrobeheersmodel verschillende sectoren 2018, d.d. 21 november 2017, kenmerk 1256707-170171-CZ,

 

voor elk(e) afzonderlijk(e) zorgaanbieder van:

  • geriatrische revalidatiezorg,
  • eerstelijnsverblijf,

 

ambtshalve besloten:

  • voor het kalenderjaar 2018 per instelling een individuele bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die instelling gerealiseerde individuele omzet1, indien:

(a) de minister aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar t (2018). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2018) = individuele omzet (2018)

 

(b) de minister aan de NZa meedeelt dat er wel sprake is van een overschrijding2 van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar t (2018). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2018) =

 

                                                 landelijke omzet (2018) -/- overschrijding (2018)

individuele omzet (2018) *  ___________________________________________   

                                                                    landelijke omzet (2018)

 

Status oude beschikking

De beschikking individueel MBI-omzetplafond GRZ en ELV 2017, kenmerk: TB/REG-17636-01, blijft ook na 2017 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2017 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
     

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven