Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit op Wob-verzoek Het Financieele Dagblad
Publicatiedatum:22-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit op Wob-verzoekGeachte heer, mevrouw,

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 23 oktober 2017 ontvangen.

Wob-verzoek
Concreet verzoekt u om inzage in het rapport 'Doorontwikkeling kostenmodel ziekenhuiszorg' opgesteld door SIS Finance.

Besluit
De NZa besluit om uw verzoek (gedeeltelijk) toe te kennen. Dit betekent dat wij het rapport waarop uw verzoek betrekking heeft, aan u verstrekken en openbaar zullen maken, met uitzondering van de namen van de teamleden van SIS en de namen van de geïnterviewden.

Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Het uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten als zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

Overwegingen
De door u gevraagde informatie maken wij aan u openbaar met uitzondering van de namen van de teamleden van SIS en de namen van de geïnterviewden. De in artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob genoemde uitzonderingsgrond is op uw informatieverzoek van toepassing. Het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob). De NZa heeft op grond van dit artikel de namen in het rapport onleesbaar gemaakt.
 

Publicatie
Op grond van artikel 8 van de Wob wordt dit besluit op de website van de NZa gepubliceerd.


Toelichting
In de bijlage treft u het rapport 'Doorontwikkeling kostenmodel ziekenhuiszorg' en een toelichting daarop.


Bezwaarclausule
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
 (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
     

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

M. Commandeur MSc
waarnemend unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 2

Naar boven