Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking individueel MBI-omzetplafond zintuiglijk gehandicaptenzorg 2018 TB/REG-18637-01
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking individueel MBI-omzetplafond zintuiglijk gehandicaptenzorg 2018 TB/REG-18637-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel(s):

- Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk, BR/REG-18115;

- Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg,

 

de nadere regel(s):

- Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk NR/REG-1809,

- Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg,

 

en:

- de brief van de Minister van VWS aan de NZa inzake het macrokader ZG 2018 d.d. 21 november 2017, kenmerk: 1256707-170171-CZ,

 

voor:

– zorgaanbieders van zintuiglijk gehandicaptenzorg;

 

ambtshalve besloten:

- voor het kalenderjaar 2018 per zorgaanbieder een individuele bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die zorgaanbieder gerealiseerde individuele omzet[1], indien:

 

a) de minister aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2018. In dat geval geldt:

 

individuele bovengrens (2018) = individuele omzet (2018)

 

b) de minister aan de NZa meedeelt dat er sprake is van een overschrijding[2] van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2018.

In dat geval geldt:

 

 individuele bovengrens (2018) =

 

Ind. omzetgrens (2018) = ind. omzet (2018) * macro omzet (2018) -/- overschrijding (2018)
                                                                                           macro omzet (2018)

 

 

Status oude beschikking

 

De beschikking individueel MBI-omzetplafond zintuiglijk gehandicaptenzorg 2017, kenmerk: TB/REG-17634-01, blijft ook na 2017 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2017 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.  Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit,

 


 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnzorg

 


[1] Onder individuele omzet wordt verstaan: de omzet bedoeld in artikel 7 van de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg van een individuele zorgaanbieder, die onder de reikwijdte van die beleidsregel, c.q. deze beschikking, valt.

[2] Onder overschrijding wordt verstaan: het door de minister van VWS vastgestelde en aan de NZa meegedeelde bedrag dat de NZa als basis dient te nemen voor de handhaving van het landelijke MBI-omzetplafond.

 

Naar boven