Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire Controleprotocol nacalculatie 2017 en 2018 Wlz-zorgaanbieders
Ondertekeningsdatum:12-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren/Wlz-uitvoerders

 

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088 - 770 8 770

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk: 0259295/405184 CI/17/63c

Onderwerk: Controleprotocol nacalculatie 2017 en 2018 Wlz-zorgaanbieders

Datum: 12 december 2017

 

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in de controleprotocollen nacalculatie 2017 en 2018 Wlz-zorgaanbieders. De controleprotocollen beschrijven welke werkzaamheden door de accountant nodig zijn voor de controleverklaring bij de nacalculatie-opgave 2017 en 2018.

Met de doorgevoerde aanpassingen wordt een stap gezet in het verminderen van de administratieve lasten. Onderdelen zijn samengevoegd en er is in overleg met het veld gekozen voor het gelijktijdig vaststellen van het controleprotocol voor 2017 en 2018. Hierdoor wordt voorafgaand aan het jaar 2018 meer duidelijkheid geboden over de verantwoording over dit jaar. In het programma 'Vermindering administratieve lasten controle en verantwoording' wordt samen met veldpartijen onderzocht welke vereenvoudigingen nog meer mogelijk zijn voor de komende jaren.

 

Controleprotocol nacalculatie 2017 Wlz-zorgaanbieders

Het controleprotocol nacalculatie 2017 voor Wlz-zorgaanbieders is ten opzichte van 2016 aangepast.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

In voorgaande jaren was bij de accountantscontrole het betrouwbaarheidspercentage van 95% en het nauwkeurigheids-percentage van 99% van toepassing voor de afzonderlijke onderdelen 'Totaal financieel gerealiseerde productie' en 'Totaal financiële realisatie van de kapitaallasten en overige onderdelen'. Voor het verantwoordingsjaar 2017 zijn deze percentages van toepassing voor de optelsom van bovengenoemde bedragen. Voor het opgetelde bedrag geldt dat de controle door de accountant zodanig moet worden ingericht dat niet meer dan 1% van dit opgetelde bedrag niet juist is;

  • Het controleprotocol is tekstueel verduidelijkt.
  • De tabellen met NZa Wlz-regelgeving (tabel 1 en 3) zijn voor het verantwoordingsjaar 2017 aangepast.
  • In de paragrafen 3.7 en 4.5 is de passage over incidentele/structurele fouten komen te vervallen. Deze passage wordt afdoende beschreven in de NBA-standaarden die over dergelijke fouten gaan. Deze passage komt ook niet meer terug in het controleprotocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders.

 

Controleprotocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders

Het controleprotocol nacalculatie 2018 voor Wlz-zorgaanbieders is ten opzichte van 2017 aangepast.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Voor het verantwoordingsjaar 2018 is het betrouwbaarheidspercentage van 95% en het nauwkeurigheidspercentage van 99% van toepassing voor de optelsom van de bedragen 'Totaal financieel gerealiseerde productie over 2018' en 'Totaal financiële realisatie van de overige onderdelen over 2018'. Het onderdeel kapitaallasten is komen te vervallen. Vanaf het verantwoordingsjaar 2018 zijn de nacalculeerbare kapitaallasten als nhc's en nic's in de tarieven van de zzp's opgenomen. De kapitaallasten maken daarmee onderdeel uit van het bedrag 'Totaal financieel gerealiseerde productie over 2018'.
  • Het controleprotocol is tekstueel verduidelijkt en ingekort. Omdat voor het jaar 2018 bijna volledige prestatiebekostiging van toepassing is (uitgezonderd het onderdeel overige onderdelen), zijn tekstpassages samengevoegd. Zo is voor het verantwoordingsjaar 2018 nog sprake van één tabel met NZa Wlz-regelgeving (tabel 1); terwijl er voorheen twee tabellen met NZa Wlz-regelgeving waren.

 

Nacalculatieformulier Wlz-zorgaanbieders 2017

In januari 2018 zullen wij u informeren over het nacalculatieformulier Wlz-zorgaanbieders 2017.

 

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie-- & Contactcentrum van de NZa: 088 - 770 8 770 of info@nza.nl. Het Informatie- & Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering

 

 

Naar boven