Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018 TB/REG-18621-01
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018 TB/REG-18621-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,                                                                                                             

alsmede de beleidsregels:

 • Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018, met kenmerk BR/REG-18130;
 • Beleidsregel afronding tarieven (AL/BR-0031);

de nadere regel:

 • Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018 met kenmerk NR/REG-1815;

en:

de brief van de Minister van VWS aan de NZa inzake MBI en macrogrens multidisciplinbaire zorg d.d. 29 november 2017, kenmerk 1264893-170844-CZ;

 

ambtshalve besloten:

 

A Macro omzetgrens

1. dat voor het jaar 2018 een macro omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de hoogte van deze macro omzetgrens wordt vastgesteld op € 514,7 miljoen (prijspeil 2018);

3. dat de som van de omzet van multidisciplinaire zorg prestaties1 inclusief de correcties volgend uit de materiële controles voor het jaar 2018 de hiervoor genoemde macro omzetgrens niet mag overschrijden;

      

B. Individuele omzetgrens

1. dat voor het jaar 2018 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de omzet van een zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg wordt bepaald op basis van schadelastjaarcijfers;

3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2018 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

 

situatie a.

Indien de Minister van VWS na 2018 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2018:

individuele omzetgrens (2018) = individuele omzet2 (2018)

 

situatie b.

Indien de Minister van VWS na 2018 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2018:

individuele omzetgrens (2018) =

                                                 macro omzet (2018) -/- overschrijding (2018)

individuele omzet (2018) *  ___________________________________________   

                                                                    macro omzet (2018)

4. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2018 niet is overschreden,  of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van de overschrijding van de individuele omzetgrens voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

 

Status oude beschikking

De beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017, kenmerk: TB/REG-17638-01, blijft ook na 2017 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2017 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen. 

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
   

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

 


 

Bijlage bij Beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018

S2

 • Multidisciplinaire zorg DM2/VRM
 • Multidisciplinaire zorg COPD/Astma
 • Multidisciplinaire zorg DM2- niet gecontracteerd
 • Multidisciplinaire zorg COPD- niet gecontracteerd
 • Multidisciplinaire zorg HVZ- niet gecontracteerd
 • O&I Wijkmanagement
 • O&I Ketenzorg
 • O&I Regiomanagement
 • O&I Geïntegreerde eerstelijnszorg overig

 

S3 (gedeelte dat van toepassing op multidisciplinaire zorg)3

 • Resultaatbeloning
  • Adequaat verwijzen en diagnostiek
  • Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen
  • Service en bereikbaarheid
  • Multidisciplinaire zorg
  • Stimulering huisartsenzorg in krimpregio’s
  • Overig
 • Zorgvernieuwing
  • E-health
  • Meekijkconsult
  • Overig
Naar boven