Onderwerp: Bezoek-historie

Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz - NR/REG-1720a
Publicatiedatum:08-12-2016Geldigheid:01-01-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

REGELING NR/REG-1720a

Vastgesteld op 6 december 2016

1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en die zorg of een dienst leveren in combinatie met verblijf als omschreven bij of krachtens de Wlz.

2. Doel van de beleidsregel

Deze regeling heeft als doel de op verrichte prestatie ‘Verkeerde bed’ betrekking hebbende rekeningen te specificeren om inzichtelijke, rechtmatige declaraties te bevorderen.

3. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

3.1 Instelling voor medisch specialistische zorg

Een instelling als bedoeld in artikel 1.2 aanhef en onder nummer 1 van het uitvoeringsbesluit WTZi.

 

3.2 Verkeerde bed

Het noodgedwongen verblijf in een instelling voor medisch specialistische zorg na een opname in deze instelling, dat tot stand komt doordat er geen mogelijkheid is tot opname in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt.

 

3.3 Wlz-uitvoerder

Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1.1. Wlz. 

4. Declaratievoorschriften

4.1 Een vergoeding voor het ‘verkeerde bed’ kan in rekening worden gebracht vanaf de dag dat de indicatie voor medisch specialistische zorg met verblijf in een instelling is beëindigd, het CIZ een Wlz-indicatie (als bedoeld in artikel 3.2.3. van de Wet langdurige zorg) heeft vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg moet blijven. Het noodgedwongen verblijf ontstaat doordat de cliënt niet terecht kan in een geschikte Wlz-instelling.

 

4.2 Een vergoeding voor het ‘Verkeerde bed’ is niet van toepassing op cliënten die voorafgaand aan de opname in de instelling voor medisch specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

 

4.3 De vergoeding kan wel in rekening worden gebracht wanneer een cliënt, die voorafgaand aan de opname vpt of mpt ontving, na beëindiging van de indicatie gedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg dient te blijven doordat het verlenen van zorg thuis niet meer als verantwoordelijk wordt gezien.

 

4.4 Het tarief dat in rekening mag worden gebracht, is een integraal tarief.

 

4.5 De zorgaanbieders mogen het in deze beleidsregel genoemde tarief slechts in rekening brengen als zij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikken.

 

4.6 Het tarief dat op grond van de tariefbeschikking ‘Verkeerde bed Wlz’ in rekening wordt gebracht, is een maximumtarief.

 

4.7 De tariefbeschikking ‘Verkeerde bed Wlz’ is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening door de ene zorgaanbieder aan de andere zorgaanbieder in rekening worden gebracht.

 

4.8 Zorgaanbieders maken bij declaratie aan Wlz-uitvoerders in de factuur duidelijk inzichtelijk welke prestatie in rekening wordt gebracht en welk tarief daarbij wordt gehanteerd. De declaratie vindt plaats op clientniveau. Het declaratieoverzicht bestaat uit een overzicht met het aantal geleverde dagen zorg per client, het daarbij behorende gehanteerde tarief en het totaalbedrag per declaratieperiode.

 

4.9 Wanneer er sprake is van onderaanneming of uitbesteding wordt de prestatie alleen in rekening gebracht door de zorgaanbieder die door de Wlz-uitvoerder voor de betreffende prestatie is gecontracteerd (als bedoeld in beleidsregel ‘Tarifering onderlinge dienstverlening Wlz’). De zorgaanbieder die de zorg in onderaanneming uitvoert of aan wie de zorgverlening is uitbesteed, mag noch een afzonderlijke prestatie noch een deel van de prestatie in rekening brengen aan de Wlz-uitvoerder.

 

4.10 Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. 

5. Beëindiging oude regeling

De regeling ‘Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz’, met kenmerk CA-NR-1654 die een geldigheidsduur heeft tot en met 31 december 2016, komt op laatstgenoemde datum van rechtswege te vervallen.

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Declaratievoorschrift verkeerde bed Wlz’ met kenmerk NR/REG-1720 ingetrokken.

6. Overgangsbepaling

De regeling ‘Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz’, met kenmerk CA-NR-1654, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold. 

7. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz’.

 

 

De Raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven