Onderwerp: Bezoek-historie

Transparantie contracteerproces Wlz - NR/REG-1727a
Publicatiedatum:11-05-2017Geldigheid:01-04-2017 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

REGELING NR/REG-1727a

Vastgesteld 9 mei 2017

 

Ingevolge artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en artikel 4.2.2 van de Wet langdurige zorg (Wlz) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces. 

1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in de Wlz.

 

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).1

 

Deze regeling is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Begripsbepalingen

a. Zorgkantoorregio

De regio waarvoor een Wlz-uitvoerder op grond van artikel 4.2.4, tweede lid van de Wlz is aangewezen;

 

b. Overeenkomst               

Door Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop Wlz-verzekerden aanspraak hebben op grond van de artikelen 3.1.1., 3.1.2 van de Wlz, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;

 

c. Budgetverzoek

Een gezamenlijke of eenzijdige tariefaanvraag als bedoeld in artikel 52 Wmg;

 

d. Budgetronde

Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen. 

3. Transparantie van modellen van overeenkomsten

Een Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

4. Transparantie financieel beslag overeenkomsten

Een Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten. 

5. Intrekking oude regel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Transparantie contracteerproces Wlz’ met kenmerk NR/REG-1727 ingetrokken.

6. Overgangsbepaling

De regeling Transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk NR/REG-1727 blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode - voor zover gelegen voor 1 april 2017 - dat die regelingen gold.

7. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2017.

 

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces Wlz’.

 

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Inleiding

Namens de uitvoeringsorganen Wlz sluiten Wlz-uitvoerders overeenkomsten ten aanzien van de levering van Wlz-zorg, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en de bijbehorende tarieven.

 

De NZa is op grond van artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevoegd om met het oog op de inzichtelijkheid van de zorgmarkten of de bevordering van de concurrentie regels te stellen betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven en betreffende de voorwaarden in die overeenkomsten.

 

Voor een goed verloop van het onderhandelingsproces acht de NZa het van groot belang dat zorgaanbieders ermee bekend zijn volgens welke modellen de Wlz-uitvoerder in hun regio contracten aanbiedt. Met die kennis ontstaat er een beter evenwicht in de onderhandelingspositie van zorgaanbieders ten opzichte van de Wlz-uitvoerder. Voorts is het van belang dat zorgaanbieders ermee bekend zijn of de som van de door de Wlz-uitvoerder met zorgaanbieders gecontracteerde budgetten, de regionale contracteerruimte overschrijdt. Is dat het geval dan leidt dat volgens de beleidsregels van de NZa (ter zake de contracteerruimte) tot een naar rato korting op de tarieven.

Hierna volgt een artikelsgewijze toelichting op de regeling.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

Artikel 2 omvat de definitiebepalingen.

 

Artikel 3 Transparantie van modellen van overeenkomsten

Artikel 3 verplicht Wlz-uitvoerders bekend te maken volgens welke modellen zij zorgaanbieders contracteren. Dat kan bijvoorbeeld via toezending per brief of per email, maar ook via publicatie op de website. Indien het zorgaanbieders duidelijk is volgens welke modellen de Wlz-uitvoerder bereid is te contracteren, is men daar mee beter in staat een onderhandelingsstrategie te bepalen. Dat bevordert het goed functioneren van de zorginkoopmarkt.

 

Artikel 4 Transparantie financieel beslag overeenkomsten

Artikel 4 verplicht de Wlz-uitvoerders per budgetronde aan te gegeven wat de som van de overeengekomen budgetten is. Met die kennis kunnen alle zorgaanbieders berekenen of er sprake zal zijn van een korting op het voor hen geldende tarief wegens overschrijding van de regionale contracteerruimte.

Kennis van een overschrijding zou voor zorgaanbieders aanleiding moeten zijn voor nader overleg met de Wlz-uitvoerder over de gemaakte budgetafspraken of zou tenminste een signaal moeten zijn voor zorgaanbieders om de productie goed te bewaken teneinde niet geconfronteerd te worden met een onverwacht tekort aan financiële middelen. In ieder geval zal een eventuele overschrijding van de regionale contracteerruimte onderwerp van overleg moeten zijn bij de besprekingen in de eerstvolgende budgetronde. 

Naar boven