Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoeksvragen bij COS-4400 onderzoek
Publicatiedatum:01-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Voor de zorg aan zintuiglijk gehandicapten (ZG-zorg) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast van prestaties.

 

Dit protocol is van toepassing op zorgaanbieders die ZG-zorg Zvw hebben geleverd in het jaar 2017.

 

Het protocol geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de juistheid van de aangeleverde productie-, medewerkers- en kostengegevens door de zorgaanbieders van ZG-zorg. 

1.2 Procedures

De werkwijze van het onderzoek naar de kostprijzen ziet er als volgt uit:
 

De zorgaanbieder vult het door de NZa beschikbaar gestelde formulier (bijlage 3 bij NR/REG-1714 ‘Aanleverformulier kostengegevens ZG-zorg 2017’) in, overeenkomstig met de aanwijzingen als gegeven n het formulier.

 

De zorgaanbieder geeft de externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de in het sjabloon opgenomen productie-, medewerkers- en kostengegevens.
 

De externe accountant hanteert het controleprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en Standaard 4400 ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden’.

 

De externe accountant rapporteert via een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400 aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over alle tijdens het onderzoek geconstateerde onjuistheden en onzekerheden. De zorgaanbieder brengt op basis hiervan correcties aan in het sjabloon. Het kan voorkomen dat het doorvoeren van correcties niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld onzekerheden niet of niet voldoende nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd. Het is van belang dat de zorgaanbieder de gehanteerde veronderstellingen en onzekerheden in een bijlage bij het sjabloon onderbouwt.
 

 

De zorgaanbieder levert het definitieve door de externe accountant ondertekende rapport van feitelijke bevindingen, vóór 1 oktober 2018 aan bij de NZa.

1.3 Leeswijzer

Het rapport van feitelijke bevindingen voor het boekjaar 2017 richt zich op de in hoofdstuk 2 genoemde onderzoeksvragen.

2. Onderzoeksvragen

De in dit hoofdstuk opgenomen onderzoeksvragen dienen door de externe accountant beantwoord te worden en opgenomen te worden in  het rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400. De accountant maakt hiervoor gebruik van voorbeeldtekst 24.1 van HRA III.

 

De door accountants te beantwoorden vragen:

 1. De accountant stelt vast of de aanlevering van totale kosten aan zorg en totale kosten van de extramurale ZG-zorg Zvw (al dan niet in combinatie met verblijf in het kader van Zvw) aansluiten op de jaarrekening 2017;
   
 2. De accountant gaat na of de kostencategorieën zoals genoemd in het formulier ‘Kostengegevens ZG-zorg 2017’ in de toerekening van kosten van ZG-zorg aansluiten op de financiële administratie; 
 3. De accountant stelt vast of de gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen in de toerekening van kosten van ZG-zorg zijn toegelicht. [Naam aanbieder] dient in de uitgangspunten en veronderstellingen bij de aanlevering ten minste op te nemen:
  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de gehanteerde rubriek en kostensoortstructuur;
  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de wijze van toerekenen van kosten aan de extramurale ZG-zorg ten opzichte van de totale kosten aan zorg;
  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de wijze van toerekenen van kosten (indien van toepassing) aan ZG-zorg in combinatie met verblijf in het kader van Zvw;
  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot de wijze van toerekenen van kosten gerelateerd aan expertisefunctie extramurale ZG-zorg ten opzichte van de totale kosten aan extramurale ZG-zorg;
  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot het aantal uren opleiding;
  • de toegepaste principes en gemaakte keuzes met betrekking tot het aantal uren besteed aan direct cliëntgebonden tijd, indirect cliëntgebonden tijd declarabel, indirect cliëntgebonden tijd niet declarabel, reistijd, niet cliëntgebonden tijd regulier en niet cliëntgebonden tijd expertise.
 4. De accountant stelt vast of de onder ad 3 genoemde uitgangspunten en veronderstellingen in de toerekening en in de aanlevering van productie-, medewerkers en kostengegevens zijn toegepast.
   
 5. De accountant stelt vast of de gehanteerde productiegegevens (aantallen prestaties/cliëntprofielen/zorgprogramma’s) aansluiten op de primaire registratiesystemen van zorgaanbieder en dat eventuele verschillen zijn geanalyseerd en toegelicht.
   
 6. De accountant stelt vast of de opgegeven medewerkersgegevens (verantwoorde uren, aantal fte, FWG-schaal etc.) aansluiten op de primaire registratiesystemen van zorgaanbieder en dat eventuele verschillen zijn geanalyseerd en toegelicht.
   
 7. De accountant gaat na welke interne beheersmaatregelen in opzet zijn getroffen die de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de toerekening en aanlevering van de kosten borgen.
Naar boven