Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee 2005
Publicatiedatum:29-12-2004Geldigheid:29-12-2004 t/m 18-05-2012Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling, houdende regels inzake de melding van ongevallen en voorvallen op zee (Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee 2005)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208), artikel 4, vierde lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en artikel 12, tweede lid, onderdelen a en c, en zevende lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2

Als richtlijn inzake communautaire monitoring- en informatiesystemen voor de zeescheepvaart, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen wordt aangewezen richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG (PbEG L 208), naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld.

relaties0relaties0

Artikel 3

 • 1. Een melding bevat ten minste de volgende gegevens:
  • a.de identiteit van het schip;relaties0
  • b.de positie van het schip;relaties0
  • c.de haven van afvaart;relaties0
  • d.de haven van bestemming;relaties0
  • e.het adres waar informatie kan worden verkregen over de gevaarlijke of schadelijkestoffen aan boord;relaties0
  • f.het aantal opvarenden;relaties0
  • g.bijzonderheden over het incident;relaties0
  • h.alle relevante informatie als bedoeld in de bijlage bij resolutie A.851(20).relaties0
  relaties0
 • 2. Een melding als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen bevat naast de gegevens, bedoeld in het eerste lid, ook de genomen maatregelen met betrekking tot assistentie en berging en de hoeveelheid en soort van de olie, de schadelijke vloeistof, de schadelijke stof in verpakte vorm of de gevaarlijke stoffen aan boord.relaties0
relaties0

Artikel 4

Het Kustwachtcentrum te Den Helder wordt aangewezen als de instantie waaraan een melding moet worden gedaan.

relaties0relaties0

Artikel 5

 • 1. Een wijziging van de bijlage bij resolutie A.851(20) gaat, tenzij bij besluit van de Minister anders is bepaald, voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop de betrokken wijziging internationaal in werking treedt.relaties0
 • 2. Een besluit van de Minister als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.relaties0
relaties0

Artikel 6

De bijlage bij resolutie A.851(20) en de wijzigingen daarop liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

relaties0relaties0

Artikel 8

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen (28 984), tot wet is verheven en artikel I, onderdeel F, van die wet, in werking treedt, berust deze regeling, na die inwerkingtreding, voorzover deze mede berustte op artikel 12, zevende lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, mede op artikel 12, achtste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

relaties0relaties0

Artikel 9

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 augustus 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG) (communautair monitoring- en informatiesysteem scheepvaart) (29 714) tot wet is verheven en de artikelen II tot en met IXa van die wet, in werking treden, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

relaties0relaties0

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee 2005.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven