Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart
Publicatiedatum:20-08-2013Geldigheid:20-08-2013 t/m 02-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart

Artikel 1

Het model van de monsterrol wordt vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. De kapitein zendt binnen één dag na het opmaken of wijzigen van de monsterrol een exemplaar hiervan aan de scheepsbeheerder.relaties0
 • 2. De scheepsbeheerder stelt de Minister van Infrastructuur en Milieu binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk in kennis van het feit dat hij de voor het eerst opgemaakte monsterrol dan wel een wijziging daarop van de kapitein van een bepaald schip heeft ontvangen.relaties0
 • 3. De scheepsbeheerder bewaart de aldus opgemaakte monsterrollen geordend naar individueel schip en naar datum, en wel zodanig dat het laatste exemplaar steeds de actuele en volledige bemanning weergeeft.relaties0
 • 4. Per individueel schip is een kopie van het voor dat schip geldende bemanningscertificaat gevoegd, alsmede indien van toepassing een kopie van de beschikking waarbij ontheffing is verleend van de nationaliteitseis voor de kapitein.relaties0
 • 5. De scheepsbeheerder heeft zijn administratie zodanig ingericht, dat van de op de monsterrol genoemde bemanningsleden per bemanningslid onverwijld inzicht kan worden gegeven in:
  • a.de door de Minister van Infrastructuur en Milieu afgeven vaarbevoegdheid alsmede de eventuele ontheffing daarvan;relaties0
  • b.het voldoen aan de lichamelijke gezondheidseisen, alsmede die voor ogen en oren. relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 3

Met inachtneming van artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht kan de Minister van Infrastructuur en Milieu de scheepsbeheerder schriftelijk verplichten de monsterrollen gedurende een bepaalde periode onverwijld aan hem toe te sturen.

relaties0relaties0

Artikel 4

Naast de kapitein zijn de volgende personen of instellingen bevoegd tot het maken van de hierna omschreven aantekeningen in het monsterboekje van een zeevarende:

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos

Bijlage

[Red: Niet opgenomen.]

Naar boven