Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Z-2002-01 betreffende de inspectie van sloepslopers
Publicatiedatum:23-02-2003Geldigheid:23-02-2003 t/m 19-08-2008Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel Z-2002-01 betreffende de inspectie van sloepslopers
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Gelet op artikel 10 van de Schepenwet;

Besluit:

Artikel 1

Deze beleidsregel is van toepassing op schepen die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de vlag van het Koninkrijk te voeren.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. Bij de inspectie van sloepslopers als bedoeld in artikel 19, vierde lid, van Bijlage XIA bij het Schepenbesluit 1965 worden in elk geval de volgende verschijnselen aangemerkt als gebreken die noodzaken tot vernieuwing van de sloepslopers:
    • a.ernstige roestvorming of intering, vervorming of beschadiging van afzonderlijke kabelstrengen of de gehele draad en verstoring van de kabelconstructie, of wanneer de draad anderszins zodanig afwijkt van een nieuwe draad dat vernieuwing van de draad aangewezen is;relaties0
    • b.iedere eindverbinding die niet een vergelijkbaar sterke eindverbinding oplevert als de door de oorspronkelijke leverancier geleverde eindverbinding.relaties0
    relaties0
  • 2. Een vergelijkbaar sterke eindverbinding als bedoeld onder b kan zijn een deugdelijk aangebrachte splits, een persklem, een draadhuis (kegsocket), een aangietsocket of een andere eindverbinding, mits die in overeenstemming is met het advies van de fabrikant van de draad. Kabelkiezen worden niet beschouwd als vergelijkbaar sterke eindverbinding.relaties0
  • 3. Eveneens wordt als een gebrek aangemerkt behandeling van de draad of van de davit in strijd met de voorschriften van de fabrikant en de leverancier van de draad alsmede van de fabrikant en de leverancier van de davit. relaties0
relaties0

Artikel 3

De kapitein of de eigenaar van het schip kan bepaalde, door de bevoegde autoriteiten aan te wijzen, delen van de draad aan een trekproef laten onderwerpen. Indien deze delen de trekproef doorstaan, behoeft de draad niet te worden vervangen.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het
Hoofd van de Scheepvaartinspectie
,
H.G.H. ten
Hoopen
Naar boven