Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanspraken van schepelingen
Publicatiedatum:01-01-2010Geldigheid:01-01-2010 t/m 19-08-2013Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 30 november 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 415, vierde lid, 416, eerste lid, onder 2°, 450aa, tweede lid, en 452h van het Wetboek van Koophandel
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede namens Onze Minister van Justitie, van 2 oktober 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. A.Z., no. 59945;

Gelet op de artikelen 415, vierde lid, 416, eerste lid, onder 2°, 450aa, tweede lid, en 452h van het Wetboek van Koophandel;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1967, Nr. 57);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede namens Onze Minister van Justitie, van 22 november 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afdeling Algemene Zaken, no. 60732;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid van loon als bedoeld in artikel 415, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel met een of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WGA-uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, danwel met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, wordt het loon slechts uitbetaald voor zover het de arbeidsongeschiktheidsuitkering, WGA-uitkering of inkomensvoorziening, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, overtreft.

relaties0relaties0

Artikel 2

Het maximumbedrag, bedoeld in artikel 416, eerste lid, onder 2°, van het Wetboek van Koophandel, wordt vastgesteld op € 11 345.

relaties0relaties0

Artikel 3

De uitkering ineens, bedoeld in artikel 450aa, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, wordt gesteld op het bedrag, dat voor de betreffende schepeling, al naar gelang de groep, waartoe hij behoort, in de bij dit besluit gevoegde bijlage is vermeld.

relaties0relaties0

Artikel 4

  • 1. Voor de schepeling ter zeevisserij, die verplicht verzekerd is ingevolge de Ziektewet en wiens werkelijke loon afhankelijk is van de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van artikel 415 van het Wetboek van Koophandel als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het voor hem geldende dagloon krachtens de Ziektewet te vermenigvuldigen met 313/12.relaties0
  • 2. Voor de schepeling ter zeevisserij, die niet verplicht verzekerd is ingevolge de Ziektewet en wiens werkelijke loon afhankelijk is van de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van de artikelen 415, 415a en 415g van het Wetboek van Koophandel als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het dagloon, dat voor hem krachtens de Ziektewet zou gelden, indien hij verplicht verzekerd zou zijn ingevolge die wet, te vermenigvuldigen met 313/12.relaties0
relaties0

Artikel 5

Ons besluit van 20 juni 1962, Stb. 216, houdende uitvoering van artikel 452h van het Wetboek van Koophandel, wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanspraken van schepelingen.

relaties0relaties0

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die, waarop het in het Staatsblad wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.

relaties0relaties0

Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
30 november 1967
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
B. ROOLVINK.
De Minister van Justitie,
C. H. F. POLAK.
de negentiende december 1967.
De Minister van Justitie,
C. H. F. POLAK.

Uitkeringen ineens wegens verlies van de gehele uitrusting

I Koopvaardij

1. Kapitein, 1e stuurman scheepsarts, hoofdwerktuigkundige, hotelmanager, purser € 3 313 € 4 311 € 5 445
2. overige stuurlieden, super cargo (*2) semi geïntegreerde officieren (SGO's), overige officieren hoteldienst € 3 313 € 4 311 € 4 765
3. overige werktuigkundigen, elektriciëns en radio officieren € 3 313 € 3 857 €  4 311
4. Leidinggevend kombuispersoneel, hoofd voeding, kok/hofmeester € 3 313 € 3 857 €  2 977
5. overige gezellen, stagiaires € 2 977 € 2 977 €  2 977
6. schepelingen met wie een loon is overeengekomen dat lager is dan het voor in Europa wonende schepelingen geldende loon € 1 588 € 1 588 €  1 588

(*1) Voor werknemers van wie de rang niet wordt benoemd geldt het bedrag vastgesteld voor de meest na bijkomende rang.

(*2) Een zeevarende die toezicht houdt op de stuwage, ventilatie en dergelijke van de lading van het schip.

II Zeevisserij

  • 1.Schepen die doorgaans reizen maken van minder dan 14 dagen
    voor alle funkties € 1 418relaties0
  • 2.Schepen die doorgaans reizen maken van 14 dagen of langer
    voor alle funkties € 1 747relaties0
Naar boven