Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen)
Publicatiedatum:19-07-2006Geldigheid:19-07-2006 t/m 31-12-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wet van 22 juni 1994, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting te wijzigen met betrekking tot de voorwaarden voor nationaliteitsverlening en registratie van zeeschepen in verband met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1991, C-221/89;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel IV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel V

relaties0

Artikel VI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel VII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage
22 juni 1994
Beatrix
De Minister van Justitie,
A. Kosto
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
de veertiende juli 1994
De Minister van Justitie,
A. Kosto
Naar boven