Onderwerp: Bezoek-historie

Arbeidstijdenbesluit vervoer
Publicatiedatum:01-07-2017Geldigheid:01-07-2017 t/m 30-06-2018Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20170701 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit vervoer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 augustus 1997, nr. DGP/WJZ/V 723769, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 september 1997, no. W09.97.0529);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 1998, nr. DGP/WJZ/V 725 901, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Arbeidstijdenwet.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Wegvervoer

§ 2.1 Algemene bepalingen

Definities

Artikel 2.1:1
 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:
  • a. Onze Ministers: Onze Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; relaties0
  • b. verordening (EG) nr. 561/2006: verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PbEU L 102);relaties0
  • c. verordening (EU) nr. 165/2014: verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PbEU 2014, L 60);relaties0
  • d. vrachtauto: vrachtauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen, alsmede een trekker als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;relaties0
  • e. bus: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000; relaties0
  • f. taxi: auto, als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 waarmee vervoer wordt verricht waarvoor een vergunning, als bedoeld in artikel 76, eerste lid, van voornoemde wet, vereist is;relaties0
  • g. bijrijder: persoon die als functie heeft in een vrachtauto mee te rijden om de bestuurder daarvan behulpzaam te zijn en in voorkomende gevallen direct met het vervoer samenhangende werkzaamheden te verrichten; relaties0
  • h. controleapparaat: controleapparaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 165/2014;relaties0
  • i.richtlijn 2002/15/EG: richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PbEG L 80);relaties0
  • j.AETR-verdrag: de op 1 juli 1970 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het Internationale vervoer over de weg (Trb. 1994, 123).relaties0
  relaties0
 • 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder «bestuurder» en «week» verstaan hetgeen onder deze begrippen wordt verstaan in artikel 4, onderdelen c en i, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder «tachograafkaart», «bestuurderskaart», «controlekaart», «bedrijfskaart» en «werkplaatskaart» verstaan hetgeen onder deze begrippen wordt verstaan in artikel 2, onderdelen d, f en i tot en met k van verordening (EU) nr. 165/2014.relaties0
relaties0
relaties0

§ 2.2 Toepassingsgebied van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 2.2:1

Artikel 11:3, eerste lid, van de wet is niet van toepassing op overtredingen die zijn geconstateerd na staandehoudingen langs de voor openbaar gebruik toegankelijke wegen van een vrachtauto, bus of taxi in lege of beladen toestand als bedoeld in artikel 2.3:1.

relaties0relaties0

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 2.2:2

Paragraaf 5.1 en – voorzover aangeduid als overtredingen – de paragrafen 5.2 tot en met 5.5 en de daarop berustende bepalingen en artikel 11:1 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op de bestuurder die geen werkgever of werknemer is in de zin van de wet.

relaties0relaties0
relaties0

§ 2.3 Toepasselijkheid van dit hoofdstuk

Toepasselijkheid op arbeid in of op motorrijtuigen

Artikel 2.3:1

Met uitsluiting van het Arbeidstijdenbesluit zijn dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen van toepassing op iedere verplaatsing, die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen plaats vindt in lege of beladen toestand, alsmede de direct daarmee samenhangende werkzaamheden, van:

 • a.een vrachtauto waarvan het kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500 kilogram vermeldt, alsmede een losse trekker; relaties0
 • b.een bus;relaties0
 • c.een taxi, niet zijnde een ambulance. relaties0
relaties0relaties0

Uitsluiting van de toepasselijkheid van dit hoofdstuk

Artikel 2.3:2
 • 1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op vervoer met voertuigen als bedoeld in artikel 3, onder a bis tot en met i, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 2. Dit hoofdstuk is, behoudens artikel 2.7:4, niet van toepassing op arbeid, verricht door een jeugdige werknemer. relaties0
 • 3. De artikelen 2.4:1, derde lid, 2.4:13, tweede tot en met vierde lid, 2.5:1, 2.5:3 en 2.5:6 zijn niet van toepassing op vervoer als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, b, c, d, g, h, j, k, l, m, n en p, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 4. De artikelen 2.4:1, derde lid, 2.5:1, 2.5:3 en 2.5:6 zijn niet van toepassing op vervoer als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel o, van verordening (EG) nr. 561/2006 voor zover het betreft voertuigen binnen hubfaciliteiten voor zover dit vervoer binnen een straal van 5 kilometer plaatsvindt.relaties0
relaties0
relaties0

§ 2.4 Registratie

Verwerking van gegevens

Artikel 2.4:1
 • 1. Met uitzondering van de gegevens en bescheiden, bedoeld in verordening (EU) nr. 165/2014, bewaren de werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in artikel 4:3 van de wet neergelegde registratieverplichting ten minste 104 weken, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens en bescheiden betrekking hebben.relaties0
 • 2. De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, handelen in overeenstemming met artikel 33, eerste en tweede lid, van verordening (EU) nr. 165/2014.relaties0
 • 3. De bestuurder handelt in overeenstemming met artikel 6, vijfde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 4. De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, handelen in overeenstemming met artikel 10, vijfde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 5. De werknemer bewaart de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in artikel 4:3 van de wet neergelegde registratieverplichting die tijdens zijn werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.3:1 zijn geregistreerd tot het tijdstip van deugdelijke overdracht aan de werkgever.relaties0
 • 6. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kunnen regels worden gesteld over de wijze van bewaren van de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens en bescheiden, en het overbrengen van de in het controleapparaat en op de bestuurderskaart geregistreerde gegevens naar de vestiging van de werkgever of de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet.relaties0
relaties0

Boordcomputer

Artikel 2.4:2
 • 1. Bij taxivervoer wordt door de werkgever, de bestuurder en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet ten behoeve van een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden, een boordcomputer, als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000 gebruikt, overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens voornoemd besluit.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu worden nadere regels gesteld over de registratieverplichtingen die op de vervoerder en de bestuurder rusten indien de boordcomputer buiten gebruik is en de gegevens die in dat geval aanwezig zijn in de taxi.relaties0
relaties0

Dienstrooster

Artikel 2.4:3
relaties0

Controlemiddelen

Artikel 2.4:4
 • 1. Het is de werkgever, de werknemer en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, verboden:
  • a.in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten dat zij daarin of daarop gesteld worden; relaties0
  • b.in of op controlemiddelen wijziging aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken, te doen maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden; relaties0
  • c.controlemiddelen geheel of ten dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden;relaties0
  • d.gebruik te maken van een controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of waarin aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt;relaties0
  • e.een niet op zijn naam gestelde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer;relaties0
  • f.in het voertuig een voorziening aanwezig te hebben die voor misbruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met e kan worden aangewend.relaties0
  relaties0
 • 2. Dit artikel is niet van toepassing op de boordcomputer, bedoeld in artikel 2.4:2, eerste lid.relaties0
relaties0

Aanwijzing autoriteiten

Artikel 2.4:5
 • 1. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd inzake de artikelen 16, vierde lid, en 26 van verordening (EU) nr. 165/2014.relaties0
 • 2. De Dienst Wegverkeer is bevoegd inzake de artikelen 12 en 24 van verordening (EU) nr. 165/2014.relaties0
relaties0

Aanvraag, verlening, weigering, intrekking of schorsing tachograafkaart

Artikel 2.4:6

Met inachtneming van de artikelen 25, derde lid, en 26, zevende lid, van verordening (EU) nr. 165/2014 besluit Onze Minister van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de aanvraag, verlening, weigering, intrekking of schorsing van een tachograafkaart.

relaties0relaties0

Geldigheidsduur tachograafkaart

Artikel 2.4:7
 • 1. Een bestuurderskaart en een bedrijfskaart hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.relaties0
 • 2. Een werkplaatskaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.relaties0
relaties0

Gebruik bestuurderskaart

Artikel 2.4:8

De werkgever, de werknemer en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, die als bestuurder rijden op een vrachtauto of bus, die is voorzien van een controleapparaat, handelen overeenkomstig de artikelen 27 onderscheidenlijk 29, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 165/2014.

relaties0relaties0

Gebruik werkplaatskaart

Artikel 2.4:9

De houder van een werkplaatskaart handelt overeenkomstig de artikelen 22, tweede lid, derde lid, eerste volzin, vierde en vijfde lid, en 23 van verordening (EU) nr. 165/2014.

relaties0relaties0

Gebruik bedrijfskaart

Artikel 2.4:10

De werkgever en de persoon bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet gebruikt een bedrijfskaart om de registratie van gegevens met betrekking tot de in artikel 4:3, eerste lid, van de wet neergelegde verplichting in het controleapparaat in te stellen en de in het controleapparaat geregistreerde gegevens te kunnen onttrekken.

relaties0relaties0

Vervanging tachograafkaart

Artikel 2.4:11
 • 1. Een bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart verliest zijn geldigheid in ieder geval door intrekking of schorsing en door het verstrijken van de geldigheidsduur.relaties0
 • 2. Een binnen de geldigheidsduur verloren, gestolen, defect geraakte of beschadigde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart wordt vervangen door een vervangende kaart voor de resterende termijn van geldigheid.relaties0
 • 3. De houder meldt verlies of diefstal van zijn bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.relaties0
relaties0

Uitvoeringsregels

Artikel 2.4:12

Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kunnen regels worden gesteld over:

 • a.de gronden voor goedkeuring, weigering, intrekking of schorsing van een model tachograafkaart;relaties0
 • b.het voor goedkeuring van een model tachograafkaart benodigde certificaat;relaties0
 • c.de geldigheid en de gronden van verlening, weigering, intrekking of schorsing van tachograafkaarten;relaties0
 • d.de aanvraag van tachograafkaarten en model tachograafkaarten, de beslistermijn op de aanvraag en de aan de behandeling van een aanvraag verbonden kosten alsmede over de afgifte van tachograafkaarten;relaties0
 • e.de wijze van melden en inleveren in geval van verloren, gestolen, defecte of beschadigde tachograafkaarten;relaties0
 • f.de wijze waarop een tachograafkaart of een controleapparaat wordt gebruikt;relaties0
 • g.de wijze van verwerking van de op een tachograafkaart of in een controleapparaat opgeslagen gegevens.relaties0
relaties0relaties0

Nadere uitvoeringsregels

Artikel 2.4:13
 • 1. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kunnen nadere regels worden gesteld, welke voor de uitvoering van verordening (EU) nr. 165/2014 noodzakelijk zijn. relaties0
 • 2. Voor zover verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is, is het verboden te handelen in strijd met de artikelen 1, eerste lid, tweede alinea, 3, eerste lid, 27, 29, tweede lid, 32, eerste tot en met vierde lid, 33, eerste en tweede lid, 34, behoudens het derde lid, onder b, tweede alinea, 35, 36, eerste en tweede lid, 37, eerste lid, eerste volzin en tweede lid van verordening (EU) nr. 165/2014.relaties0
 • 3. Voor zover verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is, leeft de bestuurder het voorschrift van artikel 12, tweede volzin van verordening (EG) nr. 561/2006 na.relaties0
 • 4. Voor zover het AETR-verdrag van toepassing is, is het verboden te handelen in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 10 van het AETR-verdrag.relaties0
relaties0

Aanwijzing autoriteiten [Vervallen per 02-03-2016]

Artikel 2.4:14 [Vervallen per 02-03-2016]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Maatwerkregister [Vervallen per 23-03-2010]

Artikel 2.4:15 [Vervallen per 23-03-2010]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 2.5 Arbeids- en rusttijden

Rusttijd

Artikel 2.5:1
 • 1. In plaats van de artikelen 5:3, tweede en derde lid, en 5:5, tweede en derde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 2. De bestuurder die vervoer anders dan taxivervoer verricht, en de bijrijder handelen in overeenstemming met de artikelen 8 en 9 van verordening (EG) nr. 561/2006 dan wel, voor zover het AETR-verdrag van toepassing is, in overeenstemming met artikel 8 van het AETR-verdrag.relaties0
 • 3. De werknemer die taxivervoer verricht, heeft:
  • a.in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; enrelaties0
  • b.in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren.relaties0
  relaties0
 • 4. Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.relaties0
 • 5. De werkgever organiseert de werkzaamheden zodanig, dat de werknemer die taxivervoer verricht:
  • a.in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren heeft, welke rusttijd tweemaal in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren; enrelaties0
  • b.in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren een rusttijd van 72 uren heeft, welke mag worden gesplitst in perioden van ten minste 24 uren.relaties0
  relaties0
relaties0

Arbeid op zondag

Artikel 2.5:2

Voor taxivervoer wordt voor de toepassing van artikel 5:6 van de wet de zondag aangemerkt als de periode gelegen tussen zondag 06.00 uur en 24.00 uur.

relaties0relaties0

Rijtijd

Artikel 2.5:3

De bestuurder die vervoer anders dan taxivervoer verricht, handelt in overeenstemming met artikel 6, eerste tot en met derde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006 dan wel, voor zover het AETR-verdrag van toepassing is, in overeenstemming met artikel 6 van het AETR-verdrag.

relaties0relaties0

Arbeid in nachtdienst

Artikel 2.5:4
 • 1. In plaats van artikel 5:8 van de wet wordt dit artikel toegepast. relaties0
 • 2. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer die vervoer anders dan taxivervoer verricht:
  • a.ten hoogste 43 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst verricht, ofrelaties0
  • b.ten hoogste 20 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid verricht tussen 00.00 en 06.00 uur.relaties0
  relaties0
 • 3. De werknemer die taxivervoer verricht, verricht:
  • a.ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst; ofrelaties0
  • b.ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.relaties0
  relaties0
 • 4. Van het derde lid kan slechts bij collectieve regeling en nadat de werknemer daarmee heeft ingestemd, worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.relaties0
relaties0

Arbeid in nachtdienst ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is

Artikel 2.5:4a
 • 1. In afwijking van de artikelen 2.2:2 en 2.3:1 is dit artikel uitsluitend van toepassing voor zover verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is.relaties0
 • 2. In plaats van artikel 5:8 van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 3. Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht die geheel of gedeeltelijk is gelegen in de periode tussen 01.00 en 05.00 uur, geldt dat zijn totale arbeidstijd niet meer bedraagt dan 10 uur in de periode van 24 achtereenvolgende uren, te rekenen vanaf het begin van zijn arbeid.relaties0
 • 4. Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.relaties0
 • 5. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer een dagelijkse arbeidstijd heeft die niet meer bedraagt dan 12 uur in elke periode van 24 achtereenvolgende uren, te rekenen vanaf het begin van zijn arbeid.relaties0
 • 6. De persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, neemt een maximale dagelijkse arbeidstijd in acht overeenkomstig het vijfde lid.relaties0
relaties0

Afwijkingen arbeid in nachtdienst

Artikel 2.5:5
 • 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op arbeid verricht in het kader van:
  • a.vervoer van brood- en banketbakkerijproducten; relaties0
  • b.vervoer van goederen van en naar distributiecentra, terminals of luchthavens; relaties0
  • c.grensoverschrijdend vervoer van bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten, groente en fruit; relaties0
  • d.vervoer ten behoeve van het onderhoud en de aanleg van wegen en railverbindingen. relaties0
  relaties0
 • 2. In afwijking van artikel 2.5:4, tweede lid, kan dit artikel worden toegepast indien de aard van het vervoer met zich brengt dat dit vervoer hoofdzakelijk gedurende de nacht plaatsvindt en dit door het op een andere wijze organiseren van het vervoer redelijkerwijs niet is te voorkomen. relaties0
 • 3. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer:
  • a.ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst verricht, ofrelaties0
  • b.ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid verricht tussen 00.00 en 06.00 uur.relaties0
  relaties0
relaties0

Pauze

Artikel 2.5:6
 • 1. De bestuurder op wie verordening (EG) nr. 561/2006 en het AETR-verdrag niet van toepassing zijn, handelt overeenkomstig artikel 5:4, tweede en derde lid, van de wet.relaties0
 • 2. De bestuurder op wie het eerste lid niet van toepassing is, handelt in overeenstemming met artikel 7 van verordening (EG) nr. 561/2006 dan wel, voor zover het AETR-verdrag van toepassing is, in overeenstemming met artikel 7 van het AETR-verdrag.relaties0
 • 3. Behoudens het eerste en tweede lid en artikel 2.5:3, organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat indien deze andere werkzaamheden dan rijden omvat dan wel mede omvat, de werknemer, voor zover hij vervoer verricht waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is:
  • a.geen arbeidstijd langer dan zes uren achtereen zonder pauze heeft;relaties0
  • b.ingeval de arbeidstijd zes uren of langer, doch niet meer dan negen uren bedraagt, een pauze van ten minste 30 minuten heeft, dan wel twee pauzes van elk ten minste 15 minuten;relaties0
  • c.ingeval de arbeidstijd meer dan negen uren bedraagt, een pauze van ten minste 45 minuten heeft, dan wel verschillende pauzes van elk ten minste 15 minuten.relaties0
  relaties0
 • 4. De persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, neemt pauzes in acht overeenkomstig het derde lid.relaties0
relaties0

Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 niet van toepassing is

Artikel 2.5:7
 • 1. In afwijking van de artikelen 2.2:2 en 2.3:1 is dit artikel uitsluitend van toepassing op de werknemer die vervoer verricht waarop verordening (EEG) nr. 561/2006 niet van toepassing is.relaties0
 • 2. In plaats van artikel 5:7, tweede tot en met vierde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 3. De werknemer die vervoer anders dan taxivervoer verricht, verricht in elke periode van 16 achtereenvolgende weken ten hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid.relaties0
 • 4. De werknemer die taxivervoer verricht, verricht ten hoogste:
  • a.60 uren arbeid per week;relaties0
  • b.12 uren arbeid per dienst; enrelaties0
  • c.gemiddeld 48 uren arbeid per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.relaties0
  relaties0
 • 5. Van het derde en vierde lid kan met inachtneming van het zesde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig.relaties0
 • 6. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer in elke periode van 26 achtereenvolgende weken ten hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid verricht.relaties0
relaties0

Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is

Artikel 2.5:8
 • 1. In afwijking van de artikelen 2.2:2 en 2.3:1 is dit artikel uitsluitend van toepassing voor zover verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is.relaties0
 • 2. In plaats van artikel 5:7, tweede tot en met vierde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 3. De werknemer verricht ten hoogste 60 uren per week arbeid, met dien verstande dat hij gedurende een periode van 16 achtereenvolgende weken ten hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid verricht.relaties0
 • 4. Van het derde lid kan met inachtneming van het vijfde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig.relaties0
 • 5. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer gedurende een periode van een week ten hoogste 60 uren arbeid verricht, met dien verstande dat hij gedurende een periode van 26 achtereenvolgende weken ten hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid verricht.relaties0
 • 6. De persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, neemt een maximale wekelijkse arbeidstijd in acht overeenkomstig het vijfde lid.relaties0
relaties0

Beschikbaarheid

Artikel 2.5:9
relaties0
relaties0

§ 2.6 Vrijstellingen

Artikel 2.6:1

 • 1. Onze Ministers kunnen, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, vrijstelling verlenen van: relaties0
 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt niet verleend dan nadat de belanghebbende werkgevers of werkgeversorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid en werknemersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. relaties0
 • 3. De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, leven de aan de vrijstelling verbonden voorschriften na. relaties0
relaties0
relaties0

§ 2.7 Overige bepalingen

Jaagpremieverbod

Artikel 2.7:1
 • 1. Het is de werkgever verboden te handelen in strijd met artikel 10, eerste lid, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 2. De werkgever handelt in overeenstemming met artikel 10, tweede en vijfde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
 • 3. De bestuurder handelt in overeenstemming met artikel 20 van verordening (EG) nr. 561/2006.relaties0
relaties0

Chauffeursvakbekwaamheid [Vervallen per 10-09-2009]

Artikel 2.7:2 [Vervallen per 10-09-2009]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Aanwijzing autoriteiten

Artikel 2.7:3

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 19, tweede lid, en 22, tweede lid, van verordening (EG) nr. 561/2006.

relaties0relaties0

Bijrijder

Artikel 2.7:4
 • 1. De werkgever mag een jeugdige werknemer als bijrijder arbeid doen verrichten indien:
  • a.deze in het bezit is van een verklaring, afgegeven door de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs, Transport en Logistiek, waaruit blijkt dat hij aldaar is ingeschreven als leerling, en relaties0
  • b.het vervoer geheel in Nederland wordt verricht. relaties0
  relaties0
 • 2. De werkgever ziet toe op het bezit van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde verklaring. relaties0
relaties0

Artikel 2.7:5 Overgangsregeling chauffeursvakbekwaamheid [Vervallen per 10-09-2009]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 2.7:6 Wijzigingen chauffeursvakbekwaamheid met ingang van 10 september 2009

[Red: Wijzigt dit besluit.]

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Spoorvervoer

§ 3.1 Algemene bepalingen

Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 3.1:1

Met uitsluiting van het Arbeidstijdenbesluit is dit hoofdstuk van toepassing op de werknemer van 18 jaar of ouder, die voor een spoorwegonderneming als bedoeld in de Spoorwegwet, in of op een spoorvoertuig een dienst verricht waarbij hij gedurende meer dan een uur wordt ingezet op een traject waarvan het begin- of eindpunt meer dan 15 kilometer over de grens is gelegen.

relaties0relaties0
relaties0

§ 3.2 Registratie

Bewaren gegevens en bescheiden

Artikel 3.2:1

De werkgever bewaart de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in artikel 4:3 van de wet neergelegde registratieverplichting ten minste 52 weken, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens en bescheiden betrekking hebben.

relaties0relaties0
relaties0

§ 3.3 Arbeids- en rusttijden

Dagelijkse rusttijd

Artikel 3.3:1
 • 1. In plaats van de artikelen 5:3, tweede en derde lid, en 5:8, vierde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 2. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer een dagelijkse onafgebroken rusttijd heeft van:
  • a.ten minste 12 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren indien de rusttijd in de normale woonplaats kan worden doorgebracht;relaties0
  • b.ten minste 8 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren indien de rusttijd niet in de normale woonplaats kan worden doorgebracht.relaties0
  relaties0
 • 3. De rusttijd, bedoeld in het tweede lid, onder a, mag gedurende een periode van 7 maal 24 uren eenmaal worden ingekort tot ten minste 9 uren, mits de tijd waarmee deze rusttijd is ingekort, wordt toegevoegd aan de eerstvolgende rusttijd die in de normale woonplaats kan worden doorgebracht.relaties0
 • 4. De rusttijd die in de normale woonplaats kan worden doorgebracht, wordt niet aanzienlijk ingekort indien deze wordt voorafgegaan en wordt gevolgd door een rusttijd die niet in de normale woonplaats kan worden doorgebracht.relaties0
 • 5. De werknemer heeft na een dagelijkse onafgebroken rusttijd die niet in de normale woonplaats kan worden doorgebracht een dagelijkse onafgebroken rusttijd die in de normale woonplaats kan worden doorgebracht.relaties0
 • 6. Bij collectieve regeling kan, met inachtneming van het zevende lid, van het vijfde lid worden afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze wordt afgeweken van het vijfde lid, is nietig.relaties0
 • 7. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer ten hoogste 2 achtereenvolgende dagelijkse onafgebroken rusttijden heeft die niet in de normale woonplaats kunnen worden doorgebracht.relaties0
 • 8. De in het tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer een dienst als bedoeld in artikel 3.1:1 verricht.relaties0
relaties0

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 3.3:2
 • 1. In plaats van artikel 5:5, tweede en derde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 2. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren, waarin hij ten minste één dienst verricht als bedoeld in artikel 3.1:1, een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren.relaties0
 • 3. De in het tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer een dienst als bedoeld in artikel 3.1:1 verricht.relaties0
 • 4. In elke periode van 52 aaneengesloten weken waarin een werknemer ten minste 52 diensten als bedoeld in artikel 3.1:1 verricht, organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat de werknemer 104 perioden heeft van ten minste 24 uren onafgebroken rusttijd.relaties0
 • 5. De in het vierde lid bedoelde 104 perioden omvatten ten minste 24 aaneengesloten perioden van ten minste 60 uren, van welke 24 perioden ten minste 12 perioden de gehele zaterdag en de gehele zondag omvatten.relaties0
relaties0

Pauze

Artikel 3.3:3
 • 1. In plaats van artikel 5:4, tweede en derde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast.relaties0
 • 2. De werkgever organiseert de arbeid van de machinist zodanig, dat indien hij:
  • a.meer dan 6 uur arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten;relaties0
  • b.meer dan 8 uur arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten;relaties0
  • c.een gedeelte van de pauze, bedoeld onder a en b, wordt genoten tussen het derde en het zesde uur waarin arbeid wordt verricht.relaties0
  relaties0
 • 3. Het tweede lid, onderdeel b en c, is niet van toepassing ingeval van aanwezigheid van twee dienstdoende machinisten in het spoorvoertuig.relaties0
 • 4. De werkgever organiseert de arbeid van het overige personeel in of op het spoorvoertuig zodanig dat indien meer dan 6 uur per dienst arbeid wordt verricht, deze arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten.relaties0
relaties0

Rijtijd

Artikel 3.3:4
 • 1. De werkgever organiseert de arbeid van de machinist zodanig, dat zijn rijtijd:
  • a.ten hoogste 9 uren per dienst bedraagt, dan wel ten hoogste 8 uren indien er 3 of meer uren arbeid wordt verricht in de periode tussen 00.00 en 07.00 uur;relaties0
  • b.ten hoogste 80 uur bedraagt in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, waarin hij ten minste twee diensten verricht als bedoeld in artikel 3.1:1.relaties0
  relaties0
 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als rijtijd aangemerkt:
  • a.de duur van de ingeroosterde activiteit waarbij de machinist verantwoordelijk is voor het besturen van een locomotief, enrelaties0
  • b.ingeroosterde onderbrekingen waarin de machinist verantwoordelijk blijft voor de locomotief.relaties0
  relaties0
 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt niet als rijtijd aangemerkt de tijd die is voorzien voor het in- en uitschakelen van de locomotief.relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Luchtvaart

§ 4.1 Algemene bepalingen

Begrip boordpersoneel

Artikel 4.1:1

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. lid van het cockpitpersoneel: de werknemer van 18 jaar of ouder die aan boord van een luchtvaartuig werkzaamheden heeft te verrichten die van direct belang zijn voor de bediening van het luchtvaartuig tijdens de vlucht; relaties0
 • b. lid van het cabinepersoneel: de werknemer van 18 jaar of ouder die, niet zijnde lid van het cockpitpersoneel, aan boord van een luchtvaartuig enige werkzaamheden heeft te verrichten ten behoeve van de inzittenden dan wel als dierenbegeleider werkzaam is tijdens de vlucht; relaties0
 • c. lid van het boordpersoneel: lid van het cockpitpersoneel en cabinepersoneel. relaties0
relaties0relaties0

Begrippen vliegwerktijd, reservetijd, rusttijd, grondtijd en rustgelegenheid

Artikel 4.1:2

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen, met uitzondering van § 4.5, wordt verstaan onder:

 • a. vliegwerktijd: de periode van het ogenblik af, waarop een lid van het boordpersoneel zich dient te melden voor de uitoefening van zijn functie tot het einde van zijn werkzaamheden; relaties0
 • b. werktijd: de som van de vliegwerktijd en de luchthavenreservetijd;relaties0
 • c. reservetijd: een periode waarin een lid van het boordpersoneel niet voor een vlucht is ingedeeld en niet verplicht is op de luchthaven aanwezig te zijn, maar wel beschikbaar dient te zijn voor het ontvangen van een opdracht tot het uitvoeren van enige verkeersvlucht; relaties0
 • d. luchthavenreservetijd: een periode waarin een lid van het boordpersoneel niet voor een vlucht is ingedeeld, maar wel verplicht is op de luchthaven aanwezig te zijn voor het ontvangen van een opdracht tot het uitvoeren van enige verkeersvlucht;relaties0
 • e. rusttijd: elke periode buiten de vliegwerktijd gedurende welke een lid van het boordpersoneel is ontheven van alle taken en opdrachten, en daarin de gelegenheid heeft om rust te genieten in een passende accommodatie; relaties0
 • f. grondtijd: elke periode van de vliegwerktijd die geen deel uitmaakt van een vlucht; relaties0
 • g. rustgelegenheid: de deugdelijke accommodatie aan boord van het luchtvaartuig, die het mogelijk maakt voor een lid van het boordpersoneel horizontale rust te genieten in een van de passagiers en hinderlijke vracht afgescheiden ruimte. relaties0
relaties0relaties0

Begrippen vlieguren, vliegtijd, verkeersvlucht, rondvlucht en luchtarbeid

Artikel 4.1:3

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen, met uitzondering van § 4.5, wordt verstaan onder:

 • a. vliegtijd: de periode van het ogenblik af dat de helikopter zich op eigen kracht voortbeweegt tot het ogenblik waarop de hefschroef of hefschroeven tot stilstand komt of komen; relaties0
 • b. verkeersvlucht: een vlucht die vervoer door een luchtvaartmaatschappij ten doel heeft; relaties0
 • c. rondvlucht: een verkeersvlucht welke aanvangt en eindigt op hetzelfde terrein en welke een tijdsduur heeft van ten hoogste 60 minuten; relaties0
 • d. luchtarbeid: werkzaamheden uitgevoerd door een lid van het boordpersoneel tijdens de vlucht, niet zijnde een verkeersvlucht. relaties0
relaties0relaties0

Overige begrippen

Artikel 4.1:4

Tenzij anders is bepaald, wordt in dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen verstaan onder:

 • a. luchtvaartmaatschappij: onderneming, welke geheel of gedeeltelijk haar bedrijf maakt van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen tegen vergoeding; relaties0
 • b. luchtvaartuig: een luchtvaartuig als bedoeld in de Wet luchtvaart;relaties0
 • c. dag: een periode van 00.00 uur tot 24.00 uur Universal Time Coordinated voor vliegtuigen en van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd voor helikopters;relaties0
 • d. luchthaven: een terrein, dat is ingericht voor het opstijgen en het landen alsmede de daarmede verband houdende beweging op dat terrein van luchtvaartuigen. relaties0
relaties0relaties0

Begrippen in § 4.5 Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden voor vluchten die vallen onder EG-verordening 3922/91

Artikel 4.1:5

In § 4.5 wordt verstaan onder:

 • a. EG-verordening 3922/91: verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (PbEG L 373);relaties0
 • b. vliegdienstperiode: een vliegdienstperiode (FDP) als bedoeld in EG-verordening 3922/91, bijlage III, onderdeel 1.1095, onder 1.6;relaties0
 • c. Onze Ministers: Onze Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

§ 4.2 Toepassingsgebied van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 4.2:1

Artikel 4.3 en hoofdstuk 5 van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op:

 • a.arbeid, verricht door een lid van het boordpersoneel van 18 jaar of ouder dat vluchten, niet zijnde verkeersvluchten maakt ten behoeve van het eigen bedrijf, of van de overheid; relaties0
 • b.luchtarbeid, verricht door een lid van het boordpersoneel van 18 jaar of ouder; relaties0
 • c.arbeid, verricht door een lid van het cabinepersoneel van 18 jaar of ouder van helikopters dat verkeersvluchten maakt; relaties0
 • d.arbeid, verricht door personen van 18 jaar of ouder aan boord van luchtvaartuigen, niet zijnde boordpersoneel. relaties0
relaties0relaties0

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 4.2:2

Paragraaf 5.1 en – voorzover aangeduid als overtredingen – de paragrafen 5.2 tot en met 5.5 van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van het boordpersoneel dat geen werkgever of werknemer is in de zin van de wet.

relaties0relaties0
relaties0

§ 4.3 Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Toepasselijkheid op arbeid aan boord van luchtvaartuigen

Artikel 4.3:1

Met uitsluiting van hetgeen in het Arbeidstijdenbesluit is bepaald, is dit hoofdstuk van toepassing op arbeid, verricht aan boord van luchtvaartuigen.

relaties0relaties0
relaties0

§ 4.4 Registratie

Registratie

Artikel 4.4:1
 • 1. Elk lid van het boordpersoneel op verkeersvluchten met helikopters met uitzondering van rondvluchten, houdt van zijn arbeids- en rusttijden een deugdelijke registratie bij of doet die bijhouden. relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu worden nadere regels gesteld omtrent de wijze van registratie. relaties0
relaties0

Bewaartermijn

Artikel 4.4:2

De werkgever, de persoon, bedoeld in artikel 4.2:2, en het lid van het boordpersoneel, bedoeld in artikel 4.4:1, eerste lid, bewaren de gegevens en bescheiden met betrekking tot artikel 4.4:1, eerste en tweede lid, en de in artikel 4.3 van de wet neergelegde registratieverplichting ten minste 52 weken, gerekend vanaf de datum waarop de desbetreffende gegevens en bescheiden betrekking hebben.

relaties0relaties0
relaties0

§ 4.5 Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden voor vluchten die vallen onder EG-verordening 3922/91

Artikel 4.5:1 Toepasselijkheid van de paragraaf

In plaats van § 5.2 van de wet is deze paragraaf en EG-verordening 3922/91 van toepassing op bemanningsleden op vluchten die vallen onder EG-verordening 3922/91.

relaties0relaties0

Artikel 4.5:2 Maximale werktijd

De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat voor een lid van het boordpersoneel de werktijd niet meer dan 2000 uur per jaar bedraagt en zo gelijk mogelijk over het kalenderjaar wordt verspreid.

relaties0relaties0

Artikel 4.5:3 Verlengde vliegdienstperiode bij gesplitste dienst

Bij regeling van Onze Ministers kan worden bepaald op welke wijze de vliegdienstperiode kan worden verlengd bij gesplitste dienst.

relaties0relaties0

Artikel 4.5:4 Rust

 • 1. Bij regeling van Onze Ministers wordt bepaald op welke wijze de effecten van tijdzoneverschillen op bemanningsleden met extra rust worden gecompenseerd.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Ministers kan, met inachtneming van het bepaalde in EG-verordening 3922/91, bijlage III, onderdeel 1.1110, onder 1.1 en 1.2, worden bepaald onder welke voorwaarden de rustregeling kan worden verkort.relaties0
relaties0

Artikel 4.5:5 Verlenging van de vliegdienstperiode

 • 1. Bij regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld ten aanzien van het verlengen van de vliegdienstperiode, met overschrijding van de limieten vermeld in EG-verordening 3922/91, bijlage III, onderdeel 1.1105, voor zover sprake is van uitbreiding van de basiscockpitbemanning. Hierbij wordt ten minste rekening gehouden met het aantal uren genoten rust en de rustgelegenheid aan boord.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld aan het verlengen van de vliegdienstperiode van cabinepersoneel, met overschrijding van de limieten vermeld in EG-verordening 3922/91, bijlage III, onderdeel 1.1105. Hierbij wordt ten minste rekening gehouden met het aantal uren genoten rust en de rustgelegenheid aan boord.relaties0
relaties0

Artikel 4.5:6 Paraatheid

Bij regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld ten aanzien van:

 • a.de relatie tussen luchthavenparaatheid en de onmiddellijk daarop volgende vliegdienst;relaties0
 • b.de minimumrustperiode volgend op luchthavenparaatheid die niet wordt gevolgd door een vliegdienst;relaties0
 • c.de overige vormen van paraatheid.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

§ 4.6 Arbeids-, rust en reservetijden cabinepersoneel vleugelvliegtuigen van verkeersvluchten met uitzondering van rondvluchten [Vervallen per 19-07-2008]

Toepasselijkheid van de paragraaf [Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:1 [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Overeenkomstige van toepassingverklaring [Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:2 [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Vliegwerktijd en maximum gecorrigeerde vliegwerktijd [Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:3 [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Arbeidstijd, rusttijd en reservetijd [Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:4 [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Onverwachte opdrachten [Vervallen per 19-07-2008]

Artikel 4.6:5 [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

§ 4.7 Arbeids- en rusttijden boordpersoneel rondvluchten met helikopters

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.7:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet is deze paragraaf van toepassing op het lid van het boordpersoneel op rondvluchten met helikopters.

relaties0relaties0

Arbeids- en rusttijden

Artikel 4.7:2
 • 1. De werkgever ontwerpt regels ten aanzien van de arbeids- en rusttijden voor elk lid van het boordpersoneel op rondvluchten. Deze regels zijn zodanig dat de veiligheid van de vlucht niet in gevaar wordt gebracht door vermoeidheid, optredende, hetzij tijdens een vlucht, hetzij tijdens een serie vluchten, hetzij tijdens een bepaalde periode. relaties0
 • 2. Deze regels worden ter instemming aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en aan Onze Minister voorgelegd. relaties0
 • 3. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met de regels waarvoor Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en Onze Minister instemming hebben gegeven. relaties0
relaties0
relaties0

§ 4.8 Arbeids-, rust- en reservetijd cockpitpersoneel helikopters

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.8:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet is deze paragraaf van toepassing op het lid van het cockpitpersoneel op verkeersvluchten van helikopters, met uitzondering van rondvluchten.

relaties0relaties0

Begrip landing

Artikel 4.8:2

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt onder «landing» verstaan: een nadering, gevolgd door het tot stilstand op een landingsplaats hetzij in een hovervlucht brengen van een helikopter met:

 • 1°.het doel:
  • a.het embarkeren of debarkeren van passagier(s) dan wel bemanningslid(leden) al dan niet door middel van een hijsinstallatie; relaties0
  • b.het in- of uitladen van vracht; relaties0
  • c.het aan- of afhaken van een uitwendige lading; relaties0
  • d.het innemen van brandstof, relaties0

  voorzover de activiteiten, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, plaatsvinden met draaiende motoren(en), of relaties0
 • 2°.het doel de vlucht te beëindigen door de rotor(en) tot stilstand te brengen of de motor(en) te stoppen. relaties0
relaties0relaties0

Gelijkstelling met vliegwerktijd

Artikel 4.8:3
 • 1. De vliegwerktijd wordt geacht te duren tot ten minste 15 minuten na het beëindigen van de laatste vlucht in de periode, waarin het lid van het cockpitpersoneel als zodanig optreedt. relaties0
 • 2. Als vliegwerktijd wordt tevens aangemerkt de tijdsduur van een door de werkgever gegeven opdracht, anders dan tot het als lid van het cockpitpersoneel maken van een vlucht. relaties0
 • 3. Indien een opdracht als bedoeld in het tweede lid het maken van één of meer opeenvolgende vluchten als passagier of als niet-werkend bemanningslid inhoudt:
  • a.geldt als tijdsduur van deze opdracht de tijd vanaf het tijdstip van aanmelding voor de eerste vlucht tot 15 minuten na het beëindigen van de laatste vlucht, relaties0
  • b.zijn de normen bedoeld in artikel 4.8:6, eerste en tweede lid, en de correcties, bedoeld in de in bijlage G behorende bij dit besluit onder VII bedoelde verzwarende omstandigheden niet van toepassing, relaties0
  • c.is het toegestaan, meerdere malen achtereen een bekorte rust, als bedoeld in artikel 4.8:10, toe te passen, mits na afloop een rusttijd in acht wordt genomen, gelijk aan de normale minimum rust volgens artikel 4.8:9, vermeerderd met het totaal van de bekortingen van de voorafgaande rusten ten opzichte van de normale minimum rust. relaties0
  relaties0
relaties0

Maximum vliegwerktijd

Artikel 4.8:4
 • 1. In bijlage G behorend bij dit besluit wordt de wijze van berekening vastgesteld van de maximum vliegwerktijd alsmede de tabel volgens welke de maximum vliegwerktijd wordt bepaald over de korte en lange termijn en de wijze waarop de gecorrigeerde vliegwerktijd van de vliegwerktijd wordt afgeleid door middel van de volgende correcties:
  • a.verzwarende omstandigheden, relaties0
  • b.grondtijd zonder werkzaamheden, en relaties0
  • c.opdrachten anders dan opdrachten tot het als lid van het cockpitpersoneel maken van vluchten anders dan verkeersvluchten. relaties0
  relaties0
 • 2. De in bijlage G behorende bij dit besluit in tabel G genoemde maxima zijn slechts van toepassing indien de uitvoering van de in artikel 4.8:3, tweede lid, bedoelde opdracht wordt gevolgd door een vliegwerktijd, waarin daadwerkelijk werkzaamheden als lid van het cockpitpersoneel ten behoeve van de uitvoering van een vlucht worden verricht, zonder dat deze zijn gescheiden door ten minste één rusttijd. relaties0
 • 3. Ingevolge artikel 4.8:10, derde lid, wordt de tabel vastgesteld volgens welke het maximum van de vliegwerktijd wordt bepaald na een bekorte rust met inachtneming van de aan de bekorte rust voorafgegane vliegwerktijd. relaties0
 • 4. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met het eerste tot en met derde lid. relaties0
relaties0

Maximale werktijd en maximale vliegtijd

Artikel 4.8:5
 • 1. De som van de vliegtijden binnen de vliegwerktijd bedraagt ten hoogste 9 uren of zoveel uren als bepaald overeenkomstig het tweede lid. relaties0
 • 2. In bijlage H behorend bij dit besluit wordt de reductie op de vliegtijd vastgesteld in verband met het aantal landingen binnen de vliegwerktijd, waarbij een landing tussen zonsondergang en zonsopgang wordt geteld als twee landingen. relaties0
 • 3. Een aaneengesloten vliegtijd bedraagt ten hoogste 4 uren. relaties0
 • 4. In afwijking van het derde lid wordt indien de geplande vliegtijd 4 tot 5 uur bedraagt, deze onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten. relaties0
 • 5. Indien, in afwijking van het derde lid, de geplande vliegtijd meer dan 5 uren bedraagt, wordt deze onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten of door twee pauzes van elk ten minste 30 minuten. De pauzes worden zo veel mogelijk gelijkmatig over de vliegwerktijd verdeeld. relaties0
 • 6. De maximum vliegtijd voor een lid van het cockpitpersoneel is: relaties0
 • 7. De werktijd bedraagt niet meer dan 2000 uur per jaar en wordt zo gelijk mogelijk over het kalenderjaar verspreid.relaties0
 • 8. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met het eerste tot en met het zevende lid.relaties0
relaties0

Aantal landingen

Artikel 4.8:6
 • 1. Binnen één vliegwerktijd worden maximaal 25 landingen tussen zonsondergang en zonsopgang gemaakt. relaties0
 • 2. In bijlage I behorend bij dit besluit wordt de tabel vastgesteld voor het maximum aantal landingen binnen één vliegwerktijd indien deze zowel landingen tussen zonsopgang en zonsondergang alsmede tussen zonsondergang en zonsopgang omvat. relaties0
 • 3. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met het eerste en tweede lid. relaties0
relaties0

Planning

Artikel 4.8:7
 • 1. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat bij de planning van de vliegwerktijd een verantwoorde marge in acht wordt genomen ten opzichte van de maximum vliegwerktijd en de vliegtijd. relaties0
 • 2. Artikel 4.5:9a en artikel 4.5:11 zijn van overeenkomstige toepassing op het cockpitpersoneel van helikopters.relaties0
relaties0

Reservetijd

Artikel 4.8:8
 • 1. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat een reservetijd maximaal 12 uren bedraagt. relaties0
 • 2. Indien de tijd gelegen tussen de oproep tot aanmelding en het aanmeldingstijdstip minder bedraagt dan 8 uren wordt de tijd gelegen tussen de aanvang van de reservetijd en het aanmeldingstijdstip als reservetijd beschouwd. relaties0
 • 3. Indien de tijd gelegen tussen de oproep tot aanmelding en het aanmeldingstijdstip meer bedraagt dan 8 uren en het desbetreffende personeelslid wordt ontheven van de reserveverplichting dan wordt de tijd gelegen tussen de aanvang van de reservetijd en het tijdstip van oproep als reservetijd beschouwd. relaties0
 • 4. Tussen verschillende reservetijden zit ten minste een periode van 8 uren. relaties0
 • 5. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met het tweede tot en met vierde lid. relaties0
relaties0

Rusttijden

Artikel 4.8:9
 • 1. De normale minimum rusttijd, voorafgaande aan een vliegwerktijd, bedraagt 12 uren. relaties0
 • 2. Een lid van het cockpitpersoneel van helikopters heeft in elke aaneengesloten periode van 7 dagen een aaneengesloten rusttijd van ten minste 36 uren dan wel in elke aaneengesloten periode van 10 dagen een aaneengesloten rusttijd van ten minste 48 uren. relaties0
 • 3. Indien in een aaneengesloten periode van 3 dagen de som van de vliegwerktijden meer dan 32 uren bedraagt, wordt één der tussenliggende normale minimum rusttijden genoten tussen 20.00 uur en 12.00 uur lokale tijd. relaties0
 • 4. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met het eerste tot en met derde lid. relaties0
relaties0

Bekorte rust

Artikel 4.8:10
 • 1. Een normale minimum rusttijd kan worden bekort tot niet minder dan 8 uren met dien verstande dat een bekorting met meer dan een uur ten hoogste eenmaal per aaneengesloten periode van 7 dagen plaats vindt. relaties0
 • 2. Na een bekorte rust is de rusttijd na de vliegwerktijd, volgend op de bekorte rust, ten minste gelijk aan de normale minimum rusttijd, vermeerderd met de tijd waarmee de normale minimum rusttijd is bekort. relaties0
 • 3. In bijlage J behorend bij dit besluit wordt de tabel vastgesteld volgens welke het maximum van de vliegwerktijd wordt bepaald na een bekorte rust met inachtneming van de aan de bekorte rust voorafgegane vliegwerktijd. relaties0
 • 4. Een rusttijd van minder dan 8 uren geldt als grondtijd. relaties0
 • 5. De werkgever organiseert de arbeid in overeenstemming met het eerste tot en met vierde lid. relaties0
relaties0
relaties0

§ 4.9 Ontheffing

Artikel 4.9:1

 • 1. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan ontheffing verlenen van paragraaf 4.8 voor arbeid verricht door een lid van het boordpersoneel van helikopters, die gebruikt worden ten behoeve van het vervoeren van:
  • a.traumateams voor spoedeisende medische hulpverlening, ofrelaties0
  • b.passagiers of vracht van of naar helikopterplatforms op mijnbouwinstallaties als bedoeld in artikel 1, onder o, van de Mijnbouwwet, of op schepen, gebruikt in het kader van het opsporen of het winnen van delfstoffen of aardwarmte.relaties0
  relaties0
 • 2. De werkgever leeft de aan een ontheffing verbonden voorschriften na.relaties0
relaties0
relaties0

§ 4.10 Afwijkingen

Artikel 4.10:1

 • 1. De gezagvoerder van een luchtvaartuig, bij vluchten die niet vallen onder § 4.5, kan afwijken en kan een lid van het boordpersoneel opdragen af te wijken van de arbeids- en rusttijden om arbeid te verrichten indien dit noodzakelijk is in verband met de onmiddellijke veiligheid van de personen aan boord en het luchtvaartuig. Van deze afwijking wordt aantekening gehouden en wordt melding gemaakt bij Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. relaties0
 • 2. Zodra de situatie, bedoeld in het eerste lid, voorbij is, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemer die arbeid heeft verricht in een rustperiode, voldoende rusttijd ter compensatie krijgt. relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 5 Binnenvaart

§ 5.1 Algemene bepalingen

Artikel 5.1:1

 • bemanningslid: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet alsmede boordpersoneel als bedoeld in clausule 2, onderdeel k, van de overeenkomst;
 • exploitatiewijze A1, exploitatiewijze A2 en exploitatiewijze B: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3.10 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn;
 • jeugdig bemanningslid: een bemanningslid van 16 of 17 jaar;
 • overeenkomst: Europese Overeenkomst betreffende de regeling van een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart, bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 2014/112/EU van de Raad van 19 december 2014 tot uitvoering van de Europese Overeenkomst betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart die op 15 februari 2012 is gesloten door de Europese Binnenvaartunie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) (PbEU 2014, L 367);
relaties0relaties0

Gelijkstelling met rusttijd

Artikel 5.1:2
 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de periode waarop de arbeid van het bemanningslid zich beperkt tot de aanwezigheid op het schip, zonder dat hij zijn taken uitoefent, eveneens als rusttijd.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid worden niet als rusttijd aangemerkt de perioden waarin het bemanningslid niet vrijelijk over zijn tijd kan beschikken en zich gereed houdt tot een onmiddellijke aanvang der werkzaamheden, en waarbij het tijdstip van de aanvang en de duur van deze perioden niet vooraf bekend is.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5.2 Toepasselijkheid van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 5.2:1

Artikel 4:3 en hoofdstuk 5 van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid, verricht op schepen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdelen a, b en c, van het Binnenvaartbesluit.

relaties0relaties0

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 5.2:2

Paragraaf 5.1 en – voorzover aangeduid als overtredingen of strafbare feiten – de paragrafen 5.2 tot en met 5.5 en de daarop berustende bepalingen van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op bemanningsleden die geen werkgever of werknemer zijn in de zin van de wet.

relaties0relaties0
relaties0

§ 5.3 Toepasselijkheid van dit hoofdstuk

Toepasselijkheid voor schepen op binnenwateren

Artikel 5.3:1
 • 1. Met uitsluiting van hetgeen in het Arbeidstijdenbesluit is bepaald, is dit hoofdstuk van toepassing op arbeid, verricht door een bemanningslid aan boord van schepen waarop de Binnenvaartwet van toepassing is.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid en met uitsluiting van hetgeen in het Arbeidstijdenbesluit is bepaald, is paragraaf 6.6 van overeenkomstige toepassing op arbeid, verricht door bemanningsleden aan boord van de in dat lid bedoelde schepen gedurende de tijd dat dit schip dienst doet in havensleepdienst als bedoeld in artikel 6.1:1, onderdeel b.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5.4 Registratie

Artikel 5.4:1 Registratie rusttijden

relaties0

Artikel 5.4:2 Registratie arbeidstijden

Onverminderd artikel 5.4:1, eerste lid, wordt van een bemanningslid dat werknemer is de dagelijkse arbeidstijd geregistreerd op een door de werkgever te bepalen wijze.

relaties0relaties0

Artikel 5.4:3 Bekrachtiging en bewaartermijn van geregistreerde arbeids- en rusttijden

 • 1. De gezagvoerend schipper en de werkgever bewaren de in de artikelen 5.4:1 en 5.4:2 bedoelde registratie van arbeids- en rusttijden ten minste 52 weken, gerekend vanaf de datum waarop de desbetreffende gegevens en bescheiden betrekking hebben, aan boord.relaties0
 • 2. De registratie van de arbeidstijden en rusttijden van een bemanningslid dat werknemer is wordt uiterlijk aan het einde van de volgende maand gezamenlijk door de werkgever of zijn vertegenwoordiger en de werknemer gecontroleerd en bekrachtigd.relaties0
 • 3. Het bemanningslid dat werknemer is ontvangt een kopie van de registratie van zijn arbeids- en rusttijden en bewaart deze ten minste 52 weken, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5.5 Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.5:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet wordt deze paragraaf toegepast.

relaties0relaties0

Berekening rusttijden in geval van gedeeltelijke niet-toepasselijkheid van dit hoofdstuk tijdens onderbreking van de vaart

Artikel 5.5:2

Voor de toepassing van de artikelen 5.5:3 tot en met 5.5:5 houden de werkgever en de gezagvoerend schipper rekening met de arbeids-, rust- en vaartijden, vervuld gedurende een tijdvak van 48 uren, onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop het schip de binnenwateren is binnengevaren.

relaties0relaties0

Artikel 5.5:3 Rusttijd

 • 1. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig, dat een bemanningslid dat werknemer is en arbeid verricht bij exploitatiewijze A1 of A2, een rusttijd heeft van ten minste 10 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren.relaties0
 • 2. De in het eerste lid bedoelde rusttijd is:
  • a.bij exploitatiewijze A1 ten minste 8 uren ononderbroken en wordt berekend vanaf het einde van iedere ononderbroken rusttijd van ten minste 8 uren;relaties0
  • b.bij exploitatiewijze A2 ten minste 6 uren ononderbroken en wordt berekend vanaf het einde van iedere ononderbroken rusttijd van ten minste 6 uren, enrelaties0
  • c.voor zover het ononderbroken rusttijd betreft, buiten de vaartijd gelegen.relaties0
  relaties0
 • 3. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig, dat een bemanningslid dat werknemer is en arbeid verricht bij exploitatiewijze B, een rusttijd heeft van ten minste 10 uren in elke aaneengesloten tijdruimte van 24 uren, waarvan ten minste 6 uren ononderbroken, en 24 uren in een aaneengesloten periode van 48 uren, te rekenen vanaf het begin van een rusttijd van ten minste 6 uren.relaties0
 • 4. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig, dat een bemanningslid dat werknemer is een rusttijd heeft van ten minste 84 uren in elke periode van 7 dagen.relaties0
 • 5. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig, dat een bemanningslid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet, dat geen werknemer is, rusttijden in acht neemt overeenkomstig de artikelen 3.11 onderscheidenlijk 3.12 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn.relaties0
relaties0

Artikel 5.5:4 Nachtarbeid

De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig, dat een bemanningslid dat werknemer is in elke periode van 7 dagen ten hoogste 42 uren arbeid verricht tussen 23:00 uur en 06:00 uur.

relaties0relaties0

Artikel 5.5:5 Arbeidstijd

 • 1. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig dat een bemanningslid dat werknemer is ten hoogste arbeid verricht gedurende:
  • a.14 uren in elke periode van 24 uur,relaties0
  • b.84 uren in elke periode van zeven dagen, enrelaties0
  • c.gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 52 weken, of, indien de contractperiode korter is dan 52 weken, gemiddeld 48 uren per week in de contractperiode.relaties0
  relaties0
 • 2. Onverminderd onderdeel c, van het eerste lid verricht een bemanningslid dat werknemer is, wanneer er volgens het dienstrooster meer arbeidsdagen dan rustdagen zijn, ten hoogste arbeid gedurende gemiddeld 72 uren per week in elke periode van 16 weken.relaties0
relaties0

Artikel 5.5:5a Arbeids- en rustdagen

De werkgever en de gezagvoerend schipper nemen bij de vaststelling van het aantal arbeids- en rustdagen van een bemanningslid dat werknemer is, clausule 5 van de overeenkomst in acht.

relaties0relaties0

Artikel 5.5:5b Arbeids- en rustdagen bij seizoensarbeid passagiersvaart

 • 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op een bemanningslid dat werknemer is en seizoensarbeid in de passagiersvaart verricht.relaties0
 • 2. De werkgever en de gezagvoerend schipper nemen bij de vaststelling van het aantal arbeids- en rustdagen van een bemanningslid dat werknemer is clausule 6 van de overeenkomst in acht.relaties0
 • 3. Toepassing van dit artikel is slechts mogelijk bij collectieve regeling. Elk beding waarbij wordt afgeweken van de vorige zin is nietig.relaties0
relaties0

Artikel 5.5:5c Pauze

De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid van een bemanningslid dat werknemer is zodanig, dat indien hij meer dan 6 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze.

relaties0relaties0

Artikel 5.5:6 Noodsituaties

 • 1. De gezagvoerend schipper kan afwijken van de arbeids- en rusttijden om arbeid te verrichten indien dit noodzakelijk is in verband met de onmiddellijke veiligheid van het schip, de personen aan boord, de lading of bij het geven van hulp aan andere schepen of personen in nood.relaties0
 • 2. Zodra de noodsituatie, bedoeld in het eerste lid, voorbij is, zorgt de gezagvoerend schipper er voor dat het bemanningslid dat werknemer is en dat arbeid heeft verricht in een rustperiode, voldoende rusttijd ter compensatie krijgt.relaties0
relaties0

Jeugdige bemanningsleden

Artikel 5.5:7
 • 1. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig dat het jeugdige bemanningslid:
  • a.bij exploitatiewijzen A1 en A2 in elke periode van 24 uren een rusttijd geniet, die inclusief de in het vierde lid bedoelde pauze ten minste 16 uren bedraagt, waarvan ten minste 12 uren ononderbroken; relaties0
  • b.bij exploitatiewijze B in elke periode van 24 uren een rusttijd geniet, die inclusief de in het vierde lid bedoelde pauze ten minste 16 uren bedraagt, waarvan ten minste tweemaal 6 uren ononderbroken. relaties0
  relaties0
 • 2. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig dat het jeugdige bemanningslid:
  • a.hetzij een wekelijkse rusttijd heeft van ten minste 2 dagen, waarin de zondag is begrepen; relaties0
  • b.hetzij een wekelijkse ononderbroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren, waarin de zondag is begrepen; relaties0
  • c.hetzij, ingeval van een reis van meer dan 5 dagen, in elke periode van 10 weken een ononderbroken rusttijd heeft van ten minste 16 dagen. relaties0
  relaties0
 • 3. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig dat het jeugdige bemanningslid tussen 22.00 uur en 06.00 uur, dan wel tussen 23.00 en 07.00 uur slechts arbeid verricht indien dit in het kader van de opleiding noodzakelijk is. relaties0
 • 4. De werkgever en de gezagvoerend schipper organiseren de arbeid zodanig dat het jeugdige bemanningslid een pauze van ten minste 30 minuten heeft ingeval de dagelijkse arbeidstijd langer is dan vier en een half uur. relaties0
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 6 Zeevaart

§ 6.1 Algemene bepalingen

Begrippen zeeschip, havensleepdienst en pleziervaartuig

Artikel 6.1:1

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Begrippen scheepsbeheerder, kapitein en zeevarende

Artikel 6.1:2

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • jeugdige zeevarende: zeevarende van 16 of 17 jaar;
 • kapitein: zeevarende die het gezag over een zeeschip voert;
 • scheepsbeheerder: scheepsbeheerder als bedoeld in de Wet zeevarenden;
 • zeevarende: zeevarende als bedoeld in de Wet zeevarenden, met dien verstande dat personen die op grond van artikel 1, tweede lid, van die wet zijn uitgezonderd, niet als zeevarende worden aangemerkt.
relaties0relaties0

Begrip rusttijd

Artikel 6.1:3

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder rusttijd een periode van ten minste 1 uur waarin geen arbeid wordt verricht.

relaties0relaties0
relaties0

§ 6.2 Toepassingsgebied van de wet

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 6.2:1
 • 1. De paragrafen 4.1 en 4.4 en hoofdstuk 5 van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid, verricht door een zeevarende van 18 jaar of ouder, aan boord van:
  • a.reddingsvaartuigen gedurende de tijd dat daarmee reddingswerkzaamheden worden verricht; relaties0
  • b.pleziervaartuigen die uitsluitend als zodanig worden gebezigd voor zover zij geen passagiers tegen vergoeding vervoeren.relaties0
  relaties0
 • 2. De paragrafen 4.1 en 4.4 en hoofdstuk 5 van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid, verricht door een scheepsarts. relaties0
relaties0

Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 6.2:2

Paragraaf 5.1 van de wet en – voorzover aangeduid als overtredingen – de paragrafen 5.2 tot en met 5.5. van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de kapitein die zonder werknemer te zijn in de zin van de wet arbeid verricht aan boord van zeeschepen.

relaties0relaties0
relaties0

§ 6.3 Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Toepasselijkheid op arbeid aan boord van zeeschepen

Artikel 6.3:1
relaties0

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 6.3:2

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeid, verricht aan boord van installaties, opgericht op of boven de bodem van de zee.

relaties0relaties0
relaties0

§ 6.4 Algemene verplichtingen

Werkrooster

Artikel 6.4:1
 • 1. De kapitein zorgt ervoor dat aan boord van een zeeschip op een voor alle zeevarenden toegankelijke plaats een werkrooster aanwezig is, waarin het arbeidstijdpatroon van de zeevarenden is vastgesteld en waarin de wettelijk voorgeschreven arbeidstijden en rusttijden worden vermeld.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu wordt een model voor een werkrooster vastgesteld. Bij die regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de invulling van het werkrooster.relaties0
 • 3. Het werkrooster bevat ten minste de gegevens opgenomen in het model bedoeld in het tweede lid, en is gesteld in de werktaal of in de werktalen van het schip en in de Engelse taal.relaties0
relaties0

Registratie

Artikel 6.4:2
 • 1. De kapitein zorgt ervoor dat de daadwerkelijke arbeidstijden en rusttijden van elke zeevarende uiterlijk na een week op een werklijst zijn geregistreerd. De volledig ingevulde werklijst wordt door de desbetreffende zeevarende en door of namens de kapitein geaccordeerd. De kapitein zorgt ervoor dat elke zeevarende een afschrift ontvangt van zijn werklijst.relaties0
 • 2. De kapitein zorgt ervoor dat de werklijsten uiterlijk 8 weken na de vaststelling ervan ter beschikking van de scheepsbeheerder worden gesteld.relaties0
 • 3. De scheepsbeheerder zorgt ervoor dat de werklijsten zorgvuldig worden bijgehouden.relaties0
 • 4. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu wordt een model vastgesteld voor een werklijst voor de registratie van arbeidstijden en rusttijden. Bij die regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de invulling van de werklijst.relaties0
 • 5. De werklijst bevat ten minste de gegevens opgenomen in het in het tweede lid bedoelde model en is gesteld in de werktaal of in de werktalen van het schip en in de Engelse taal.relaties0
relaties0

Bewaartermijn

Artikel 6.4:3

De scheepsbeheerder bewaart de werklijsten ten minste 3 jaren, gerekend vanaf het einde van de periode waarop de werklijsten betrekking hebben.

relaties0relaties0
relaties0

§ 6.5 Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van deze paragraaf

Artikel 6.5:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet wordt deze paragraaf toegepast op arbeid, verricht aan boord van een zeeschip als bedoeld in artikel 6.1:1, onderdeel a, onder 1°, met uitzondering van de tijd waarin dit zeeschip in havensleepdienst dienst doet.

relaties0relaties0

Zeevarenden van 18 jaar en ouder

Artikel 6.5:2
 • 1. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat de rusttijd van de zeevarenden van 18 jaar en ouder; ten minste 10 uren bedraagt in elke periode van 24 achtereenvolgende uren, te rekenen vanaf het begin van de rusttijd. relaties0
 • 2. De rusttijd kan worden verdeeld in niet meer dan twee perioden, waarvan één periode een onafgebroken rusttijd van ten minste 6 uren omvat. In dat geval wordt de periode van 24 uren, bedoeld in het eerste lid, berekend vanaf het begin van de langste genoten rusttijd. De tijd tussen twee op elkaar volgende perioden van rust mag niet meer dan 14 uren bedragen. relaties0
 • 3. De kapitein organiseert de arbeid zodanig, dat de rusttijd van de zeevarenden van 18 jaar en ouder; ten minste 77 uren bedraagt in elke periode van 7 dagen. relaties0
relaties0

Jeugdige zeevarenden

Artikel 6.5:3
 • 1. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat de jeugdige zeevarende:
  • a.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren ten hoogste 8 uren arbeid verricht; relaties0
  • b.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren een rusttijd heeft van ten minste 12 uren, waarvan ten minste 9 uren aaneengesloten en waarin de periode tussen 00.00 en 5.00 uur is begrepen; relaties0
  • c.per week ten hoogste 40 uren arbeid verricht; relaties0
  • d.een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren; relaties0
  • e.op zondag in beginsel geen arbeid verricht. relaties0
  relaties0
 • 2. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat de jeugdige zeevarende een pauze krijgt van ten minste, zo mogelijk aaneengesloten, 30 minuten ingeval de dagelijkse arbeidstijd langer is dan 4,5 uur. relaties0
 • 3. In afwijking van het eerste lid, onderdelen a en b, mag de jeugdige zeevarende:
  • a.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren gedurende ten hoogste 12 uren arbeid verrichten indien hij uit hoofde van de wachtindeling gedurende die uren feitelijk wacht loopt; relaties0
  • b.arbeid verrichten tussen 00.00 en 05.00 uur indien dit in verband met zijn opleiding noodzakelijk is. relaties0
  relaties0
relaties0

Pauze

Artikel 6.5:4

De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat de arbeid van de zeevarende telkens na ten hoogste 7 uur wordt afgewisseld door een pauze.

relaties0relaties0

Consignatie

Artikel 6.5:5
relaties0

Oefeningen

Artikel 6.5:6

De kapitein organiseert de wettelijk voorgeschreven oefeningen en appèls zodanig dat zij zo min mogelijk inbreuk maken op de rusttijden en geen oververmoeidheid veroorzaken.

relaties0relaties0

Afwijkingen

Artikel 6.5:7
 • 1. De kapitein kan afwijken en doen afwijken van de arbeids- en rusttijden om arbeid te verrichten indien dit noodzakelijk is in verband met de onmiddellijke veiligheid van het schip, de personen aan boord, de lading of het milieu, of bij het geven van hulp aan andere schepen of personen in nood.relaties0
 • 2. Zodra de noodsituatie, bedoeld in het eerste lid, voorbij is, zorgt de kapitein er voor dat de zeevarende die arbeid heeft verricht in een rustperiode, voldoende rusttijd ter compensatie krijgt. relaties0
relaties0
relaties0

§ 6.6 Arbeids- en rusttijden zeeschepen in havensleepdienst

Toepasselijkheid van deze paragraaf

Artikel 6.6:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet wordt deze paragraaf toegepast op arbeid, verricht aan boord van een zeeschip als bedoeld in artikel 6.1:1, onderdeel a, onder 1°, gedurende de tijd waarin dit zeeschip in havensleepdienst dienst doet, alsmede, in aanvulling op artikel 6.3:1, eerste lid, op arbeid, verricht aan boord van een sleepboot als bedoeld in artikel 1 van het Binnenvaartbesluit, gedurende de tijd waarin deze havensleepboot in havensleepdienst dienst doet.

relaties0relaties0

Wekelijkse onafgebroken rusttijd zeevarenden van 18 jaar of ouder

Artikel 6.6:2
 • 1. De zeevarenden van 18 jaar of ouder hebben een ononderbroken rusttijd van hetzij ten minste 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren, hetzij ten minste 72 uren in elke aaneengesloten periode van 10 maal 24 uren.relaties0
 • 2. Uitsluitend bij collectieve regeling kan van het eerste lid worden afgeweken. Elk beding waarin op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig.relaties0
 • 3. De in het eerste lid bedoelde perioden vangen aan op het eerste tijdstip van de dag waarop de zeevarenden arbeid verrichten.relaties0
relaties0

Dagelijkse rusttijd zeevarenden van 18 jaar of ouder

Artikel 6.6:3
 • 1. De kapitein organiseert de arbeid zodanig, dat hij en de overige zeevarenden van 18 jaar of ouder in elke periode van 24 achtereenvolgende uren een rusttijd hebben van ten minste 10 uren.relaties0
 • 2. De zeevarenden van 18 jaar of ouder hebben in elke periode van 24 achtereenvolgende uren een onafgebroken rusttijd van 8 uren.relaties0
 • 3. Uitsluitend bij collectieve regeling kan, met inachtneming van het vierde lid, worden afgeweken van het tweede lid. Elk beding waarin op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het tweede lid, is nietig.relaties0
 • 4. De kapitein organiseert de arbeid zodanig, dat de onafgebroken rusttijd van 8 uren, bedoeld in het tweede lid, ten hoogste 3 maal per week wordt ingekort tot ten minste 6 uren onafgebroken rusttijd.relaties0
 • 5. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat hij en de overige zeevarenden van 18 jaar en ouder in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een totale rusttijd hebben van ten minste 77 uren.relaties0
 • 6. De in het eerste, tweede en vijfde lid, bedoelde periode van 24 uren wordt berekend vanaf het begin van de langste genoten rusttijd. De tijd tussen twee op elkaar volgende perioden van rust mag niet meer dan 14 uren bedragen.relaties0
relaties0

Arbeidstijd van zeevarenden van 18 jaar of ouder

Artikel 6.6:4

De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat de zeevarenden van 18 jaar of ouder in elke periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld ten hoogste 48 uren per week arbeid verrichten.

relaties0relaties0

Jeugdige zeevarenden

Artikel 6.6:5
 • 1. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat een jeugdige zeevarende:
  • a.een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren, waarin de zondag is begrepen;relaties0
  • b.in elke periode van 24 uren een rusttijd heeft van ten minste 12 uren, waarvan ten minste 9 uren aaneengesloten en waarin de periode tussen hetzij 22.00 en 06.00 uur hetzij tussen 23.00 en 07.00 begrepen is.relaties0
  relaties0
 • 2. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat een jeugdige zeevarende:
  • a.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren ten hoogste 8 uren arbeid verricht;relaties0
  • b.in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren ten hoogste 40 uren arbeid verricht.relaties0
  relaties0
 • 3. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat de arbeid van een jeugdige zeevarende indien hij meer dan 4,5 uur arbeid verricht wordt afgewisseld door een pauze van ten minste, zo mogelijk aaneengesloten, 30 minuten.relaties0
 • 4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, mag een jeugdige zeevarende tussen 22.00 uur en 06.00 uur dan wel tussen 23.00 uur en 07.00 uur arbeid verrichten indien dit in het kader van de opleiding noodzakelijk is.relaties0
relaties0

Consignatie

Artikel 6.6:6
 • 1. Indien een zeevarende van 18 jaar of ouder tijdens consignatie arbeid moet verrichten krijgt hij, met inachtneming van artikel 6.6:3, eerste en vijfde lid, voldoende rusttijd of pauze ter compensatie. Deze compensatie is ten minste gelijk aan de resterende rusttijd onderscheidenlijk pauze op het ogenblik van de oproep, en wordt toegevoegd aan de eerstvolgende periode van rust onderscheidenlijk pauze.relaties0
 • 2. De arbeid die voortvloeit uit een oproep als bedoeld in het eerste lid wordt voor de toepassing van de artikelen 6.6:2, eerste lid en 6.6:3, tweede en vierde lid, buiten beschouwing gelaten.relaties0
 • 3. De kapitein organiseert de arbeid zodanig dat hij en de overige zeevarenden van 18 jaar of ouder in elke periode van 4 achtereenvolgende weken:
  • a.ten minste 14 maal gedurende een periode van 24 achtereenvolgende uren geen consignatie worden opgelegd enrelaties0
  • b.ten minste 2 maal gedurende een aaneengesloten periode van 48 uren geen arbeid verrichten noch consignatie worden opgelegd.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 6.6:7

De artikelen 6.4:1, eerste lid, 6.4:2, eerste tot en met derde lid, 6.4:3 voor zover het betreft de bewaartermijn, 6.5:4, 6.5:6 en 6.5:7 zijn van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0
relaties0

§ 6.7 Overige bepalingen

Verplichtingen van de scheepsbeheerder

Artikel 6.7:1
 • 1. De scheepsbeheerder zorgt er voor dat de zeevarenden aan boord van het zeeschip geen arbeid verrichten in strijd met dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen. relaties0
 • 2. De scheepsbeheerder verschaft de kapitein de middelen en gegevens die deze nodig heeft om aan de hem in dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen opgelegde verplichtingen te voldoen. relaties0
 • 3. De scheepsbeheerder zorgt er voor dat aan boord de tekst van de wet en van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen en van de van toepassing zijnde collectieve regeling beschikbaar zijn. relaties0
relaties0

Ontheffing

Artikel 6.7:2
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 6A Zeevisserij

§ 6A.1 Algemene bepalingen

Begrippen

Artikel 6A.1:1

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. vissersvaartuig: een zeevissersschip als bedoeld in artikel 2, derde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;relaties0
 • b. scheepsbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die vanuit een vestiging in Nederland van een visserijonderneming de dagelijkse leiding heeft over het beheer van een vissersvaartuig;relaties0
 • c. schipper: de gezagvoerder van een vissersvaartuig;relaties0
 • d. schepeling: degene die als werknemer aan boord van een vissersvaartuig gehouden is buitengaats arbeid te verrichten;relaties0
 • e. jeugdige schepeling: de schepeling van 16 of 17 jaar;relaties0
 • f. rusttijd: een periode van ten minste een uur waarin geen arbeid wordt verricht.relaties0
relaties0relaties0

Gelijkstelling met rusttijd

Artikel 6A.1:2
 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de periode waarin door de schepeling door omstandigheden inherent aan de visserij, geen arbeid kan worden verricht hoewel hij volgens zijn werkrooster arbeid zou moeten verrichten, als rusttijd.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid worden niet als rusttijd aangemerkt de perioden waarin de schepeling niet vrijelijk over zijn tijd kan beschikken en zich gereed houdt tot een onmiddellijke aanvang der werkzaamheden, en waarbij het tijdstip van de aanvang en de duur van deze perioden niet vooraf bekend is.relaties0
relaties0

Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 6A.1:3

Met uitsluiting van hetgeen in het Arbeidstijdenbesluit is bepaald zijn dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen uitsluitend van toepassing op arbeid, verricht door schippers en schepelingen aan boord van vissersvaartuigen die te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

relaties0relaties0

Werkrooster

Artikel 6A.1:4
 • 1. De schipper zorgt ervoor dat aan boord van een vissersvaartuig op een voor alle schepelingen toegankelijke plaats een werkrooster is opgehangen, waarin zijn arbeidspatroon en dat van de schepelingen alsmede de wettelijk voorgeschreven arbeids- en rusttijden worden vermeld.relaties0
 • 2. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan een model worden vastgesteld voor een werkrooster. Bij die regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de invulling van het werkrooster.relaties0
relaties0
relaties0

§ 6A.2 Arbeids- en rusttijden

Artikel 6A.2:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet wordt deze paragraaf toegepast op arbeid, verricht aan boord van een vissersvaartuig.

relaties0relaties0

Schepelingen van 18 jaar of ouder

Artikel 6A.2:2
 • 1. De schipper organiseert de arbeid zodanig dat zijn rusttijd en die van de schepelingen van 18 jaar of ouder ten minste 10 uren bedraagt in elke periode van 24 achtereenvolgende uren, te rekenen vanaf het begin van de rusttijd.relaties0
 • 2. De rusttijd kan worden verdeeld in niet meer dan twee perioden, waarvan één periode een onafgebroken rusttijd van ten minste 6 uren omvat. In dat geval wordt de periode van 24 uren, bedoeld in het eerste lid, berekend vanaf het begin van de langste genoten rusttijd. De tijd tussen twee op elkaar volgende perioden van rust bedraagt niet meer dan 14 uren.relaties0
 • 3. De schipper organiseert de arbeid zodanig dat zijn rusttijd en die van de schepelingen van 18 jaar of ouder tenminste 77 uren bedraagt in elke periode van 7 dagen.relaties0
relaties0

Maximale wekelijkse arbeidstijd

Artikel 6A.2:3

De schipper organiseert de arbeid zodanig dat zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd en die van de schepelingen van 18 jaar of ouder ten hoogste 48 uren bedraagt, gerekend over een periode van 52 achtereenvolgende weken.

relaties0relaties0

Jeugdige schepelingen

Artikel 6A.2:4
 • 1. De schipper organiseert de arbeid zodanig dat een jeugdige schepeling:
  • a.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren ten hoogste 8 uren arbeid verricht;relaties0
  • b.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren een rusttijd heeft van ten minste 9 uren aaneengesloten en waarin de periode tussen 00.00 en 5.00 uur is begrepen;relaties0
  • c.per week ten hoogste 40 uren arbeid verricht;relaties0
  • d.een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten tijdsruimte van 7 maal 24 uren;relaties0
  • e.op zondag in beginsel geen arbeid verricht.relaties0
  relaties0
 • 2. De schipper organiseert de arbeid zodanig dat de jeugdige schepeling een pauze krijgt van ten minste, zo mogelijk aaneengesloten, 30 minuten ingeval de dagelijkse arbeidstijd langer is dan 4,5 uur.relaties0
 • 3. In afwijking van het eerste lid, onderdelen a en b, mag de jeugdige schepeling:
  • a.in elke periode van 24 achtereenvolgende uren ten hoogste 12 uren arbeid verrichten indien hij uit hoofde van de wachtindeling gedurende die uren feitelijk wacht loopt;relaties0
  • b.arbeid verrichten tussen 00.00 en 5.00 uur indien dit in verband met zijn opleiding noodzakelijk is.relaties0
  relaties0
relaties0

Pauze

Artikel 6A.2:5

De schipper organiseert de arbeid zodanig dat de arbeid van een schepeling telkens na ten hoogste 6 uren wordt afgewisseld door een pauze.

relaties0relaties0

Oefeningen

Artikel 6A.2:6

De schipper organiseert de wettelijk voorgeschreven oefeningen en appèls zodanig dat zij zo min mogelijk inbreuk maken op de rusttijden en geen oververmoeidheid veroorzaken.

relaties0relaties0

Afwijkingen

Artikel 6A.2:7
 • 1. De schipper kan afwijken en kan een schepeling verplichten af te wijken van de arbeids- en rusttijden om arbeid te verrichten indien dit noodzakelijk is in verband met de onmiddellijke veiligheid van het vissersvaartuig, de personen aan boord, de lading of het milieu, of bij het geven van hulp aan andere schepen of personen in nood.relaties0
 • 2. Zodra de noodsituatie, bedoeld in het eerste lid, voorbij is, zorgt de schipper ervoor dat de schepeling die arbeid heeft verricht in een rustperiode, voldoende rusttijd ter compensatie krijgt.relaties0
relaties0
relaties0

§ 6A.3 Overige bepalingen

Verplichtingen van de scheepsbeheerder

Artikel 6A.3:1
 • 1. De scheepsbeheerder zorgt ervoor dat de schipper en de schepelingen aan boord van het vissersvaartuig geen arbeid verrichten in strijd met dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen.relaties0
 • 2. De scheepsbeheerder verschaft de schipper de nodige middelen en gegevens die deze nodig heeft om aan de hem in dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen opgelegde verplichtingen te voldoen.relaties0
relaties0

Vrijstelling en ontheffing

Artikel 6A.3:2
relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 7 Registerloodsen

§ 7.1 Algemene bepaling

Begrippen registerloods, loodsen op afstand en week

Artikel 7.1:1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

relaties0relaties0
relaties0

§ 7.2 Toepasselijkheid van het hoofdstuk

Toepasselijkheid op registerloodsen

Artikel 7.2:1

Met uitsluiting van hetgeen in het Arbeidstijdenbesluit is bepaald is dit hoofdstuk uitsluitend van toepassing op arbeid, verricht door registerloodsen.

relaties0relaties0

Uitbreiding van de toepasselijkheid van het hoofdstuk

Artikel 7.2:2

Paragraaf 5.1 van de wet en – voorzover aangewezen als overtredingen – de paragrafen 5.2 tot en met 5.5 van de wet en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de registerloods die zonder werkgever of werknemer in de zin van de wet te zijn arbeid verricht aan boord van zeeschepen.

relaties0relaties0
relaties0

§ 7.3 Arbeids- en rusttijden

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 7.3:1

In plaats van paragraaf 5.2 van de wet wordt deze paragraaf toegepast.

relaties0relaties0
Artikel 7.3:2
 • 1. De registerloods organiseert zijn arbeid zodanig dat hij gedurende ten hoogste 100 uren per week arbeid verricht als registerloods. relaties0
 • 2. Indien de registerloods zijn arbeid verricht gedurende een periode van aaneengesloten dagen die meer of minder dan een week omvat, wordt het aantal uren gedurende welke hij in die periode ten hoogste arbeid mag verrichten naar evenredigheid verhoogd onderscheidenlijk verlaagd. relaties0
relaties0
Artikel 7.3:3
 • 1. De registerloods organiseert zijn arbeid zodanig dat hij in elke periode van 24 aaneengesloten uren een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 8 uren dan wel twee rusttijden van elk ten minste 5 aaneengesloten uren. relaties0
 • 2. Indien bijzondere omstandigheden met betrekking tot een loodsreis hiertoe noodzaken, mag de in het eerste lid bedoelde rusttijd naar evenredigheid over 2 dagen worden gehouden. relaties0
relaties0
Artikel 7.3:4

De registerloods mag na 4 aaneengesloten uren loodsen op afstand vanaf de wal pas weer op deze wijze dienst verrichten na ten minste 8 aaneengesloten uren rust.

relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 8 Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen

Overtredingen wegvervoer

Artikel 8:1

relaties0

Overtredingen luchtvaart

Artikel 8.3 Overtredingen luchtvaart

Het niet naleven van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4.4:1, 4.4:2, 4.5:2, 4.5:3, 4.5:4, 4.5:5, 4.5:6, 4.8:3, derde lid, 4.8:4, vierde lid, 4.8:5, achtste lid, 4.8:6, derde lid, 4.8:7, 4.8:8, eerste en vijfde lid, 4.8:9, vierde lid, 4.8:10, vijfde lid, 4.9:1, tweede lid, 4.10:1, eerste lid, laatste volzin en tweede lid, alsmede van de EG-verordening, genoemd in artikel 4.1:5, bijlage III, onderdelen 1.1090 onder 1 en 2, 1.1100, 1.1105, 1.1110 onder 1.3 en 1.4.2, 1.1115, 1.1125 en 1.1135 levert een overtreding op.

relaties0relaties0

Artikel 8:3A Overtredingen binnenvaart

Het niet naleven van de artikelen 5.4:1, 5.4:2, 5.5:2 tot en met 5.5:5a, 5.5:5b, tweede lid, 5.5:6 en 5.5:7 is een overtreding.

relaties0relaties0

Overtredingen zeevaart, havensleepdienst en zeevisserij

Overtredingen loodsen

Artikel 8:5

Het niet-naleven van de artikelen 7.3:2, 7.3:3 en 7.3:4 levert een overtreding op.

relaties0relaties0

Vorderen van afgifte van een bestuurderskaart

Artikel 8:6

De gevallen waarin een toezichthouder bevoegd is afgifte van een bestuurderskaart te vorderen zijn die genoemd in artikel 26, zevende lid, van verordening (EU) nr. 165/2014.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 9:1

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

relaties0relaties0

Citeertitel

Artikel 9:2

Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidstijdenbesluit vervoer.

relaties0relaties0
relaties0

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech
14 februari 1998
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
de tiende maart 1998
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

BIJLAGE A [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0

BIJLAGE B [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0

BIJLAGE C [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0

BIJLAGE D [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0

BIJLAGE E [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0

BIJLAGE F [Vervallen per 19-07-2008]

[Red: Vervallen]

relaties0

BIJLAGE G Maximum vliegwerktijden

I. De maximum vliegwerktijd is afhankelijk van het aanvangstijdstip van de vliegwerktijd, uitgedrukt in lokale tijd, en wordt vastgesteld zoals aangegeven in tabel G, Kolom I.

II. Indien de oproep tot aanmelding voor een vliegwerktijd valt:

 • in een reservetijd en
 • de aanmelding moet plaatsvinden na de eerste drie uren van de reservetijd dan wordt behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel de maximum vliegwerktijd vastgesteld zoals aangegeven in tabel G, Kolom II.

III. Indien de oproep tot aanmelding plaatsvindt in een reservetijd en de aanmelding dient plaats te vinden meer dan 8 uren na die oproep, onder gelijktijdige opheffing van de reserveverplichting, dan wordt de maximum vliegwerktijd bepaald volgens tabel G, Kolom I.

IV. Indien de oproep tot aanmelding voor een vliegwerktijd valt:

 • voor de aanvang van een reservetijd en
 • de aanmelding moet plaatsvinden binnen 8 uren na afloop van die reservetijd, dan wordt de opdracht geacht te zijn ontvangen op het tijdstip direct voorafgaande aan het einde van de reservetijd; voor het bepalen van de maximum vliegwerktijd is tabel G, Kolom II van toepassing.

Tabel G

00.00-02.59 uur 10.00 uur 8 uur
03.00-03.59 uur 10.30 uur 8 uur
04.00-04.59 uur 11.00 uur 10 uur
05.00-05.59 uur 10.30 uur 11 uur
06.00-12.59 uur 12.00 uur 12 uur
13.00-14.59 uur 11.30 uur 11 uur
15.00-16.59 uur 11.00 uur 10 uur
17.00-18.59 uur 10.30 uur 9 uur
19.00-23.59 uur 10.00 uur 8 uur

Maximum vliegwerktijden over een langere periode

V. Op de eerste dag, dat een vliegwerktijd meer dan 6 uur bedraagt, dan wel een reservetijd of een combinatie van vliegwerktijd en reservetijd meer dan 7 uur bedraagt, vangt een periode aan van maximaal 15 dagen, waarin het totaal aantal uren vliegwerktijd en het totaal aantal uren vliegwerktijd plus reservetijd op geen enkele dag de waarde in tabel H, kolom «maximum vliegwerktijd» resp. «vliegwerktijd plus reservetijd», behorende bij die dag, overschrijdt.

VI. De onder V genoemde periode eindigt op die dag, dat gerekend vanaf het begin van die periode, het totaal van de vliegwerktijd en het totaal van de vliegwerktijd plus reservetijd gelijk is aan, dan wel minder is dan de bij die dag vermelde normwaarden.

Tabel H

1 121 6 24 7
2 24 12 34 14
3 36 18 39 21
4 44 24 52 28
5 50 30 55 35
6 60 36 66 42
7 65 42 72 49
8 70 48 78 56
9 75 54 84 63
10 80 60 90 70
11 85 66 96 77
12 90 72 105 84
13 90 78 105 91
14 90 84 105 98
15 90 90 105 105

1Indien bekorte rust wordt toegepast ingevolge artikel 4.8:9, uit te breiden tot 15.29 uur.

VII. Verzwarende omstandigheden

1. Bij het uitvoeren van een vliegwerktijd worden de volgende omstandigheden als verzwarend voor de werkzaamheden van het cockpitpersoneel aangemerkt:

 • de «single-pilot»-operaties;
 • de «sling»-operaties;
 • de «hoist»-operaties.

2. Indien de onder 1. genoemde omstandigheden zich voordoen, worden de volgende correcties te worden toegepast:

 • a.Indien de duur van een single-pilot-operatie meer dan 1 uur bedraagt, zal de helft van de single-pilot-vliegtijd in mindering worden gebracht op de volgens artikel 4.8:5, eerste lid, toegestane limiet; deze vermindering zal maximaal 2 uur bedragen. relaties0
 • b.in geval van een sling-operatie wordt op de maximum vliegtijd tweemaal de tijdsduur van deze operatie in mindering gebracht. relaties0
 • c.in geval van een hoist-operatie wordt iedere z.g. hoist-cycle gerekend als één landing. relaties0

3. Indien de ongecorrigeerde vliegtijd minder dan 5 uur bedraagt, mogen de in dit artikel voorgeschreven correcties achterwege blijven.

VIII. Correctie voor grondtijd zonder werkzaamheden

1. Van een grondtijd langer dan twee en een half uren, kunnen voor de berekening van de gecorrigeerde vliegwerktijd i.v.m. toetsing aan het daarvoor geldende maximum volgens tabel G ten hoogste twee en half uren buiten beschouwing worden gelaten, voor zover het lid van het cockpitpersoneel gedurende deze uren geen werkzaamheden voor zijn maatschappij heeft verricht en waarbij ten minste twee en een half uren als vliegwerktijd worden aangemerkt.

2. Alle in onder 1. genoemde uren grondtijd worden als vliegwerktijd in aanmerking genomen.

3. De onder 1. genoemde berekening wordt per vliegwerktijd slechts op één grondtijd toegepast.

relaties0

Bijlage H

Tabel I

0-25 0 09.00 uur
26-30 15 min 08.45 uur
31-35 30 min 08.30 uur
36-40 45 min 08.15 uur
41-45 01.00 uur 08.00 uur
46-50 01.30 uur 07.30 uur
51-55 02.00 uur 07.00 uur
56-60 02.30 uur 06.30 uur
meer dan 60 03.00 uur 06.00 uur
relaties0

Bijlage I

Aantal landingen

25 10
24 12
23 14
22 16
21 18
20 20
19 22
18 24
17 26
16 28
15 30
14 32
13 34
12 36
11 38
10 40
9 42
8 44
7 46
6 48
0-5 onbeperkt

T.g.v. een oneven aantal landingen bij daglicht wordt van het naasthogere even aantal landingen uitgegaan.

relaties0

Bijlage J Maximale vliegwerktijd na bekorte rust

00.00-                    
06.29 1 = 0600-1259 8.15 9.30 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00  
  11 = 1300-1659 7.00 8.15 9.30 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00  
  0400-0559                  
  111 = 1700-0259 6.00 7.00 8.15 9.30 10.00 10.00 10.00 10.00  
06.30-                    
07.29   7.00 8.15 9.30 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00  
  11 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00 11.00 11.00 11.00  
  111 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 10.00 10.00 10.00  
07.30-8.29 1 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00 12.00 12.00 12.00  
  11 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00 11.00 11.00  
  111 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 10.00 10.00  
08.30-                    
09.29 1 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00 12.00 12.00  
  11 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00 11.00  
  111 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 10.00  
09.30-                    
10.29 1 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00 12.00  
  11 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00  
  111 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30  
10.30-                    
11.29 1 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30 11.00  
  11 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30  
  111 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15  
meer dan 1 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15 9.30  
11.29 11 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.15  
  111 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00  
relaties0

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven