Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling berekening trapbreedte passagiersschepen
Publicatiedatum:01-11-2000Geldigheid:01-11-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling berekening trapbreedte passagiersschepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 28, eerste lid, onderdeel 5, onder a, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

In de Standards, genoemd in artikel 2, wordt verstaan onder:

should:

al naar gelang het gebruik ‹moet› of ‹moeten›;

regulation II-2/28.1.5.1:

artikel 28, onderdeel 1.5a, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

relaties0relaties0

Artikel 2

De berekening van de breedte van trappen die een voorziening voor ontsnapping vormen aan boord van passagiersschepen, geschiedt overeenkomstig de Standards for the calculation of the width of stairways forming means of escape on passengerships, zoals vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie A.757(18) van 4 november 1993 van de Internationale Maritieme Organisatie.

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling berekening trapbreedte passagiersschepen.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven