Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Houtvaartcode
Publicatiedatum:01-11-2000Geldigheid:01-11-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling Houtvaartcode
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 132, zevende lid, van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Houtvaartcode:

  de Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie A.715(17) van 6 november 1991 van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie;

  deklast hout:

  hout als bedoeld in onderdeel 1.3.5 van de Houtvaartcode dat wordt vervoerd op de wijze, bedoeld in onderdeel 1.3.6 van de Houtvaartcode.

  relaties0
 • 2. In afwijking van onderdeel 1.3.1 van de Houtvaartcode wordt onder ‹Administration› het Hoofd van de Scheepvaartinspectie en onder ‹should› al naar gelang het gebruik ‹moet› of ‹moeten› verstaan. relaties0
relaties0

Artikel 2

Het vervoer van deklast hout met een schip waarvan de lengte 24 meter of meer bedraagt, voldoet, met inachtneming van de artikelen 3, 4 en 5, aan de Houtvaartcode, met dien verstande dat de appendices A, B, C en D bij de Houtvaartcode niet van toepassing zijn.

relaties0relaties0

Artikel 3

Het vervoer van pakketten gebundeld hout op de luiken is uitsluitend toegestaan, indien:

 • a. voorzieningen zijn aangebracht om het zijdelings verschuiven van de onderste laag van de deklast te voorkomen;relaties0
 • b. de wijze van beladen van de sjorinrichting en de overige onderdelen van de uitrusting voor de deklast door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie zijn goedgekeurd. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4

De maximale hoogte van pakketten gebundeld hout die op de luiken worden vervoerd, wordt in afwijking van onderdeel 3.2.1 van de Houtvaartcode niet gemeten vanaf het bovenste doorlopende dek dat dicht is tegen weer en wind, maar vanaf de bovenzijde van het luikhoofd.

relaties0relaties0

Artikel 5

De beproeving, markering en certificering van kettingen, gebruikt bij het sjorren van deklast hout, bedoeld in onderdeel 4.5.1 van de Houtvaartcode, geschiedt overeenkomstig NEN-EN 818-2.

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Houtvaartcode.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven