Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling HSC-Code
Publicatiedatum:06-09-2000Geldigheid:06-09-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling HSC-Code
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 6, vierde lid, van richtlijn nr. 98/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PbEG L 144) en de artikelen 5, tweede lid, en 8, vijfde lid, van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. HSC-Code:

  de International Code of Safety for High Speed Craft, vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie MSC.36 (63) van 20 mei 1994 van de Maritieme Veilig-heidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie;

  b. hogesnelheidsvaartuig:

  een vaartuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965.

  relaties0
 • 2. In de HSC-Code wordt verstaan onder: a. Administration:

  het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;

  b. should:

  al naar gelang het gebruik `moet' of `moeten'.

  relaties0
relaties0

Artikel 2

 • 1. Hogesnelheidsvaartuigen die zijn gebouwd op of na 1 januari 1996 voldoen aan de bepalingen van de HSC-Code, met uitzondering van de artikelen 1.5.7, 1.8.7, 1.8.12.1, 1.8.12.2, 1.14.1 en 1.15, van de HSC-Code.relaties0
 • 2. DSC-schepen als bedoeld in artikel 1 van de Regeling DSC-Code, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling voldoen aan de bepalingen van de HSC-Code, blijven daaraan voldoen.relaties0
 • 3. Hogesnelheidsvaartuigen als bedoeld in het eerste lid en DSC-schepen als bedoeld in het tweede lid, hebben een exemplaar van de HSC-Code aan boord. relaties0
relaties0

Artikel 3

 • 1. Een hogesnelheidsvaartuig als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of een DSC-schip als bedoeld in artikel 2, tweede lid, is voorzien van een veiligheidscertificaat voor hogesnelheidsvaartuigen (High Speed Craft Safety Certificate).relaties0
 • 2. Het model van het certificaat is het model, opgenomen in Annex 1 van de HSC-Code. relaties0
relaties0

Artikel 4

 • 1. Indien een hogesnelheidsvaartuig als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of een DSC-schip als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedrijfsmatig personen of goederen vervoert, is het tevens voorzien van een door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie afgegeven exploitatievergunning voor hogesnelheidsvaartuigen (Permit to Operate High Speed Craft).relaties0
 • 2. Het model van de exploitatievergunning is het model, opgenomen in Annex 2 van de HSC-Code.relaties0
 • 3. De in het eerste lid bedoelde exploitatievergunning is slechts geldig in combinatie met het ten behoeve van het schip afgegeven geldige veiligheidscertificaat voor hogesnelheidsvaartuigen, genoemd in artikel 3. relaties0
relaties0

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling HSC-Code.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven