Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling low location lighting
Publicatiedatum:03-09-2000Geldigheid:03-09-2000 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling low location lighting
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 28, eerste lid, onderdeel 10, en artikel 41b, vierde lid, onderdeel 7, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

In de Guidelines, genoemd in artikel 2, wordt verstaan onder:

a. voorschrift II-2/28:

artikel 28 van Bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

b. voorschrift II-1/42-1:

artikel 42a van Bijlage II van het Schepenbesluit 1965;

c. voorschrift III/11.5:

artikel 11, vijfde lid, van Bijlage XIA van het Schepenbesluit 1965;

d. voorschrift III/24:

artikel 24 van Bijlage XIA van het Schepenbesluit 1965;

e. should:

al naar gelang het gebruik ‹moet› of ‹moeten›.

relaties0relaties0

Artikel 2

De extra noodverlichting, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel 10, van Bijlage IV van het Schepenbesluit 1965, is uitgevoerd, beproefd en aangebracht conform de Guidelines for the evaluation, testing and application of low-location lighting on passengerships, zoals vastgesteld bij de als bijlage bij deze regeling opgenomen resolutie A.752(18) van 4 november 1993 van Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie.

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling low location lighting.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven