Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen
Publicatiedatum:26-11-2004Geldigheid:26-11-2004 t/m 18-07-2006Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanwijzing van ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in artikel 311b van het Wetboek van Koophandel en artikel 10a van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 311 en 311a van het Wetboek van Koophandel bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

relaties0relaties0

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving van het bij de artikelen 3 en 8 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
9 september 1999
De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven