Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling verstrekken gegevens scheepvaart
Publicatiedatum:12-01-2005Geldigheid:12-01-2005 t/m 19-10-2007Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende het verstrekken van gegevens met betrekking tot de scheepvaart (Regeling verstrekken gegevens scheepvaart)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder ICD: het Interface Control Document, als bedoeld in Bijlage III, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208).

relaties0relaties0

Artikel 2

relaties0

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit gegevens scheepvaart in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verstrekken gegevens scheepvaart.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven