Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling havenontvangstvoorzieningen
Publicatiedatum:01-04-2013Geldigheid:01-04-2013 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 20041015: 15-10-2004 t/m 31-12-2004  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling houdende regels voor havenontvangstvoorzieningen (Regeling havenontvangstvoorzieningen)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Bijlagen I, II, IV en V van het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1975, 147), en met het op 17 februari 1978 te Londen totstandgekomen Protocol bij dat Verdrag met Bijlage en Aanhangsels (Trb. 1978, 187), richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), de artikelen 1, onder g, 6, achtste lid, 6a, tweede lid, 12a, eerste lid, 18, eerste lid, en 35a, vijfde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de artikelen 2, 8, vijfde lid, en 9, tweede lid, van het Besluit havenontvangstvoorzieningen;

Besluit:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.afmelding: het bericht dat de afgifte door de kapitein van een schip van scheepsafval en overige schadelijke stoffen dan wel restanten van schadelijke stoffen is beëindigd;relaties0
 • b.aanmelding: de verstrekking van gegevens krachtens artikel 12a van de wet.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

§ 2 Aanwijzing richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Artikel 2

Als richtlijn havenontvangstvoorzieningen, bedoeld in artikel 1, onder g, van de wet wordt aangewezen richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijnVerordening (EG) nr. 20021137/84/EG2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Europese UnieRaad van 5 november 2002 houdende wijzigingeen aantal besluiten waarop de procedure van de richtlijnen opartikel 251 van het gebiedVerdrag van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepentoepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (PbEGPbEU 2008, L 324311).

relaties0relaties0
relaties0

§ 3 Melding gegevens

Artikel 3

 • 1. De houder van een havenontvangstvoorziening meldt op een door de havenbeheerder te bepalen wijze iedere afmelding onverwijld aan de havenbeheerder.relaties0
 • 2. De afmelding gaat vergezeld van de volgende gegevens:
  • a.de identiteit van het schip;relaties0
  • b.de datum en het tijdstip van afmelding;relaties0
  • c.de afgegeven soorten en hoeveelheden scheepsafval en overige schadelijke stoffen dan wel restanten van schadelijke stoffen.relaties0
  relaties0
 • 3. De havenbeheerder neemt de gegevens op in de registratie, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de wet.relaties0
relaties0

Artikel 4

De havenbeheerder meldt onverwijld aan de inspecteur-generaal, op diens verzoek en op een door hem te bepalen wijze, de volgende gegevens:

relaties0relaties0
relaties0

§ 4 Rapportageverplichtingen

Artikel 5

 • 1. De houder van een havenontvangstvoorziening meldt binnen een maand na afloop van ieder kwartaal aan de havenbeheerder op een door de havenbeheerder te bepalen wijze de volgende gegevens over het desbetreffende kwartaal:
  • a.de som van alle kosten, gemoeid met de inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval;relaties0
  • b.de totale hoeveelheid ingezameld, opgeslagen en verwerkt scheepsafval;relaties0
  • c.de totale hoeveelheid ingezameld, opgeslagen en verwerkte overige schadelijke stoffen en restanten van schadelijke stoffen.relaties0
  relaties0
 • 2. De havenbeheerder neemt de gegevens op in de registratie, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de wet.relaties0
relaties0

Artikel 6

De havenbeheerder meldt binnen twee maanden na afloop van ieder kalenderjaar aan de inspecteur-generaal de volgende gegevens over het desbetreffende jaar:

 • a.de som X van de geheven bijdragen, bedoeld in artikel 6a, eerste lid, van de wet;relaties0
 • b.de som Y van de in de desbetreffende haven gemaakte kosten gemoeid met de inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval dat krachtens artikel 6a, derde lid, is afgegeven;relaties0
 • c.de som Z van de in de desbetreffende haven gemaakte kosten gemoeid met de inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval dat krachtens artikel 6a, zesde lid, van de wet is afgegeven;relaties0
 • d.de bepaling van het percentage van de kosten van inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval, volgens de formule X / (Y+Z) x 100%;relaties0
 • e.de totale hoeveelheid ingezameld, opgeslagen en verwerkt scheepsafval;relaties0
 • f.de totale hoeveelheid ingezamelde, opgeslagen en verwerkte overige schadelijke stoffen en restanten van schadelijke stoffen.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

§ 5 Bepaling minimumpercentage kosten die indirect gefinancierd worden

Artikel 7

Het percentage van de som van de jaarlijks geheven bijdragen voor het in ontvangst nemen van scheepsafval, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de wet, bedraagt ten minste dertig.

relaties0relaties0
relaties0

§ 6 Inspectie van schepen

Artikel 8

Het aantal jaarlijks door de ambtenaren van de divisie ScheepvaartInspectie Verkeer en Waterstaat te inspecteren schepen is ten minste gelijk aan 25 procent van het totaal aantal afzonderlijke schepen dat in een representatief kalenderjaar de havens aandoet, die zijn aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de wet.

relaties0relaties0
relaties0

§ 7 Tarief kosten voor ontheffing

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2005]

Het [Red: Vervallen] tarief ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 35a, vierde lid, van de wet, voor:

 • a.de behandeling van de aanvraag voor een ontheffing, bedraagt € 87;relaties0
 • b.de verlening van een ontheffing, bedraagt € 183;relaties0
 • c.de afgifte van duplicaten en gewaarmerkte afschriften van de ontheffing, bedraagt € 118.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

§ 8 Aanwijzing havens

Artikel 10

De havenbeheerders van de in bijlage I aangewezen havens dragen zorg voor toereikende havenontvangstvoorzieningen voor het in ontvangst nemen van de in die die bijlage aangewezen categorieën scheepsafval, overige schadelijke stoffen of restanten van schadelijke stoffen.:

relaties0relaties0
relaties0

§ 9 Aanwijzing rechtspersoon visserijsector

Artikel 11

Als rechtspersoon, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit havenontvangstvoorzieningen, wordt aangewezen de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij, statutair gevestigd te Urk.

relaties0relaties0
relaties0

§ 10 Klachtenformulier

Artikel 12

Een melding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit havenontvangstvoorzieningen wordt gedaan met behulp van het model, opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

relaties0relaties0
relaties0

§ 11 Wijziging en intrekking van andere regelingen

Artikel 13

[Red: Wijzigt de Regeling communicatie en loodsaanvragen zeevaart.]

relaties0relaties0

Artikel 14

De circulaire van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake melding door de scheepvaart van de voorgenomen afgifte van scheepsafval en ladingresiduen aan havenontvangstvoorzieningen van 19 december 2002, Stcrt. 247, wordt ingetrokken.

relaties0relaties0
relaties0

§ 12 Invoerings- en slotbepalingen

Artikel 15

 • 1. In afwijking van artikel 5 meldt de houder van de havenontvangstvoorziening de op het bij inwerkingtreding van deze regeling lopende kwartaal betrekking hebbende gegevens als bedoeld in dat artikel gelijktijdig met de op het eerstvolgende kwartaal betrekking hebbende gegevens.relaties0
 • 2. In afwijking van artikel 6 worden de op het kalenderjaar 2004 betrekking hebbende gegevens als bedoeld in dat artikel uiterlijk 1 maart 2006 aan de inspecteur-generaal gemeld.relaties0
relaties0

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling havenontvangstvoorzieningen.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs

Bijlage I behorende bij artikel 10 van de Regeling havenontvangstvoorzieningen

Amsterdam X X X X
Beverwijk X   X  
Breskens X   X  
Bruinisse X   X  
Colijnsplaat X   X  
Delfzijl X X X  
Den Helder X   X X
Den Oever X   X  
Dordrecht X X X  
Eemshaven X   X  
Harlingen X   X  
Lauwersoog X   X  
Maassluis X   X  
Moerdijk X X X  
Oudeschild X   X  
Rotterdam X X X X
Scheveningen X   X  
Schiedam X   X  
Stellendam X   X  
Terneuzen X X X  
Urk X   X  
Vlaardingen X X X  
Vlissingen X X X  
Velsen/IJmuiden X   X  
Yerseke X   X  
Zaandam X   X  
Zierikzee X   X  
relaties0

Bijlage II

Formulier voor de melding van ontoereikendheid van havenontvangstvoorzieningen6

Aan de havenbeheerder van: (naam van de haven)
1. Gegevens betreffende het schip
Naam van het schip:
Eigenaar of exploitant van het schip:
Kenletters of -cijfers:
IMO nummer:
Bruto-inhoud in registertonnen:
Haven van registratie:
Scheepstype: olietanker chemicaliëntanker ferry
  Passagiersschip vrachtschip bulkcarrier
  ander type (specificeren)    
       
2. Gegevens betreffende de haven
Land:
Haven of havengebied:
Kade, pier, ligplaats of ankerplaats:
Exploitant van de havenontvangstvoorziening (indien bekend):
Datum van aankomst:
Datum van het voorval:
Datum van vertrek:
 
3. Aard en geschatte hoeveelheid aangeboden scheepsafval
 
3.1 Olie (Marpol Annex I)
Type oliehoudend scheepsafval:
Bilgewater m3
Sludge afkomstig van de brandstofzuiveringsinstallatie m3
Schilfers en slops afkomstig van gereinigde tanks m3
Vervuild ballastwater m3
Tankwaswater m3
Ander scheepsafval (specificeren) m3
Waren havenontvangstvoorzieningen beschikbaar? Ja/Nee
Kosten:
 
3.2 In bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Marpol Annex II)
Type mengsel van water en residu van schadelijke vloeistof dat afkomstig is van tankwassingen en dat aan een havenontvangstvoorziening is aangeboden
Categorie A stof m3
Categorie B stof m3
Categorie C stof m3
Andere stof (specificeren) m3
De stof wordt aangemerkt als: (aankruisen) stollend of stof met een hoge viscositeit
Gangbare benaming van de vervoerde schadelijke vloeistof:
Waren havenontvangstvoorzieningen beschikbaar? Ja/Nee
Kosten:
 
3.3 Vuilnis (Marpol Annex V)
Type vuilnis
Plastic m3
Stuwhout en verpakkingsmateriaal dat blijft drijven m3
Vermalen resten van papier, lompen, glas, metalen, flessen, aardewerk, etc. m3
Papier, lompen, glas, metalen, flessen, aardewerk, etc. m3
Voedselresten m3
Asresten uit de verbrandingsinstallatie m3
Waren havenontvangstvoorzieningen beschikbaar? Ja/Nee
Kosten:
 
3.4 Overige afvalstoffen
 
4. Werden aangeboden scheepsafval of restanten van schadelijke stoffen door de exploitant van de havenontvangstvoorziening geweigerd?
 
5. Ontoereikendheid van de havenontvangstvoorziening
 
5.1 Opmerkingen over de ontoereikendheid
 
5.2 Locatie van de havenontvangstvoorziening (dichtbij het schip, moeilijk te bereiken locatie, noodzaak tot verhaalbeweging of andere manoeuvre)
 
5.3 Indien u problemen ondervond, met wie hebt u dit probleem besproken, of bij wie heeft u dit eerder gemeld?
 
5.4 Heeft u voorafgaand aan de aankomst in de haven uw afgiftebehoefte in overeenstemming met de geldende regelgeving gemeld? Ja/Nee
   
5.5 Heeft u bij aankomst een bevestiging ontvangen over de beschikbaarheid van de verlangde havenontvangstvoorziening? Ja/Nee
   
6. Aanvullende opmerkingen
 
7. Handtekening van de kapitein of diens vertegenwoordiger Datum
relaties0

Bijlage III

[Red: Wijzigt de Regeling communicatie en loodsaanvragen zeevaart.]

relaties0
Naar boven