Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen
Publicatiedatum:01-10-2004Geldigheid:01-10-2004 t/m 31-12-2004Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20041001 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op richtlijn nr. 1999/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen (PbEG L 138), en op artikel 174b van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn nr. 1999/35/EG: richtlijn nr. 1999/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen (PbEG L 138).

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. Deze regeling is van toepassing op ro-ro-veerboten en op hogesnelheidspassagiersvaartuigen als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van richtlijn nr. 1999/35/EG die een geregelde dienst van of naar een haven in Europa onderhouden, wanneer zij internationale of binnenlandse reizen maken in zeegebieden waar uitsluitend passagiersschepen van klasse A in de zin van richtlijn nr. 98/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PbEG L 144) mogen worden ingezet. relaties0
  • 2. Deze regeling is eveneens van toepassing op buitenlandse schepen, zijnde ro-ro-veerboten en buitenlandse hogesnelheidspassagiersvaartuigen als bedoeld in het eerste lid.relaties0
relaties0

Artikel 3

Ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen voldoen aan de vereisten, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 6 en 8 van richtlijn nr. 1999/35/EG, en worden onderworpen aan de controles en onderzoeken, bedoeld in die artikelen.

relaties0relaties0

Artikel 4

Rederijen als bedoeld in artikel 2, onderdeel o, van richtlijn nr. 1999/35/EG voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 5 van die richtlijn, en worden onderworpen aan de vereiste eerste controles, bedoeld in dat artikel.

relaties0relaties0

Artikel 5

De onderzoeken en controles, bedoeld in de artikelen 3 en 4, worden uitgevoerd door daartoe door het hoofd van de scheepvaartinspectie met inachtneming van bijlage V van richtlijn nr. 1999/35/EG aangewezen gekwalificeerde inspecteurs.

relaties0relaties0

Artikel 5a

  • 1. Het voor ro-ro-veerboten benodigde veiligheidscertificaat gaat indien die veerboten internationale reizen ondernemen vanuit of naar een haven in een lidstaat van de Europese Unie vergezeld van een aanhangsel waaruit met inachtneming van artikel 8 van richtlijn nr. 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschpen (PbEU L 123) blijkt dat wordt voldaan aan de op die veerboten toepasselijke specifieke stabiliteitscriteria van artikel 6 van die richtlijn.relaties0
  • 2. Artikel 9 van richtlijn nr. 2003/25/EG is van toepassing indien een rederij ro-ro-veerboten wil inzetten voor een beperkte periode.relaties0
  • 3. Het eerste lid is van toepassing op bestaande ro-ro-veerboten op uiterlijk het ingevolge artikel 7, tweede lid, van richtlijn nr. 2003/25/EG op die veerboten toepasselijke tijdstip.relaties0
relaties0

Artikel 5b

Een op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet buitenlandse schepen aangewezen toezichthouder is met betrekking tot een buitenlands schip als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bevoegd:

  • a.het schip aan te houden indien niet is voldaan aan artikel 3 of de in de artikelen 4 of 5a, eerste of derde lid, bedoelde vereisten, dan wel indien hij wordt belemmerd in de uitoefening van zijn taak;relaties0
  • b.de inzet van het schip stop te zetten indien niet is voldaan aan de artikelen 4 of 5a, tweede lid, bedoelde vereisten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6

Een wijziging van richtlijn nr. 1999/35/EG of van richtlijn nr. 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen (PbEU L 123) geldt voor de toepassing van deze regeling met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

relaties0relaties0

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 15 februari 2002.

relaties0relaties0

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst.

relaties0relaties0
De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven