Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling IBC-Code
Publicatiedatum:26-11-2004Geldigheid:26-11-2004 t/m 16-09-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling, houdende voorschriften voor chemicaliëntankschepen, gebouwd op of na 1 juli 1986

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. besluit:

  het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen;

  b. certificaat:

  het Certificaat van Geschiktheid voor het vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk (’International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk’);

  c. IBC-Code:

  de bij resolutie MEPC.19(22) van de Mariene Milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (International Bulk Chemical Code).

  relaties0
 • 2. In de IBC-Code wordt verstaan onder: a. Administration:

  de inspecteur-generaal;

  b. Annex II of Marpol 73/78:

  bijlage II van het onder g bedoelde Verdrag, zoals voor Nederland uitgevoerd in het besluit;

  c. Anniversary date:

  de datum van afgifte van het eerste certificaat, in elk kalenderjaar, volgend op het jaar waarin dit certificaat is afgegeven;

  d. Chapter II-2 of the 1983 Solas amendments:

  het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157), zoals voor Nederland uitgevoerd in bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

  e. International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk:

  het certificaat;

  f. International Convention on Load Lines:

  het op 5 april 1966 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de uitwatering van schepen (Trb. 1966, 275), zoals voor Nederland uitgevoerd in bijlage I van het Schepenbesluit 1965;

  g. Marpol 73/78:

  het Verdrag;

  h. Noxious liquid substance:

  een schadelijke vloeistof als bedoeld in artikel 1, onder f, van het besluit;

  i. Port Administration:

  de bevoegde autoriteit van de staat in welks haven het schip laadt of lost;

  j. should:

  al naar gelang het gebruik ’moet’ of ’moeten’;

  k. Special Area:

  een bijzonder gebied als omschreven in artikel 1, onder g, van het besluit;

  l. Standards for Procedures and Arrangements Manual:

  de procedures en voorzieningen, bedoeld in de Regeling Standards;

  m. recognized standards:

  toepasselijke en voor de inspecteur-generaal aanvaardbare internationale of nationale gestandaardiseerde normen, dan wel gestandaardiseerde normen van een op grond van artikel 6 van de Schepenwet aangewezen klassebureau.

  relaties0
relaties0

Artikel 1a

 • 1. Met de in deze regeling vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door of vanwege een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.relaties0
 • 2. Met de in deze regeling geëiste typegoedkeuringen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige typegoedkeuringen, geëist door of vanwege een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.relaties0
relaties0

Artikel 2

 • 1. De IBC-Code is van toepassing op chemicaliëntankschepen gebouwd op of na 1 juli 1986.relaties0
 • 2. Niet van toepassing zijn de leden 1.1.1, 1.1.3, 1.3.2.3, de laatste volzin van lid 1.4.1, de leden 1.4.2 en 1.5 van hoofdstuk 1 en lid 10.1.3 van hoofdstuk 10 van de IBC-Code. relaties0
relaties0

Artikel 3

 • 1. In aanvulling op artikel 2 maakt de exploitant, indien het voornemen bestaat per chemicaliëntankschip een stof of mengsel van stoffen in bulk te vervoeren, welke stof of welk mengsel noch in hoofdstuk 17, noch in hoofdstuk 18 van de IBC-Code is opgenomen, tijdig, voordat het vervoer zal plaatsvinden, zijn voornemen schriftelijk kenbaar aan de inspecteur-generaal onder opgave van:
  • a. de juiste technische benaming van de stof of van de componenten van het mengsel;relaties0
  • b. in geval van een mengsel: de verhouding waarin de componenten voorkomen; enrelaties0
  • c. de gevaren die de stof of het mengsel oplevert.relaties0
  relaties0
 • 2. De inspecteur-generaal kan na kennisneming van de opgegeven eigenschappen van de stof het vervoer per chemicaliëntankschip onder voorwaarden toestaan, in afwachting van internationaal overeen te komen nadere voorwaarden. relaties0
relaties0

Artikel 4

Op het onderzoek en de certificering van chemicaliëntankschepen zijn de artikelen 10 en 11, tweede en vierde lid, van het besluit van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 5

 • 1. Indien na een onderzoek als bedoeld in artikel 4 blijkt dat het schip voldoet aan de toepasselijke voorschriften, geeft de inspecteur-generaal het certificaat af.relaties0
 • 2. Op het certificaat is ten aanzien van de geldigheidsduur en geldigheid artikel 12 van het besluit van overeenkomstige toepassing. relaties0
relaties0

Artikel 6

 • 1. Het model van het certificaat is overeenkomstig het model vastgesteld in de appendix van de IBC-Code.relaties0
 • 2. De tekst van het certificaat is in de Nederlandse taal en in de Engelse of Franse taal gesteld. relaties0
relaties0

Artikel 7

In aanvulling op de voorschriften in hoofdstuk 10 van de IBC-Code wordt tevens voldaan aan de van toepassing zijnde aanbevelingen voor elektrische installaties, gepubliceerd door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), zoals omschreven in de Bekendmaking aan de Scheepvaart van 7 oktober 1986, nr. 204/1986, houdende nadere regels voor elektrische installaties (Stcrt. 199).

relaties0relaties0

Artikel 8

De voetnoot waaraan in lid 3.3.4, van hoofdstuk 3, van de IBC-Code wordt gerefereerd wordt gelezen als volgt:

Verwezen wordt naar de ’Recommendation on Safe Access to and Working in Large Tanks’ (Resolutie A.272(VIII), zoals geamendeerd door Resolutie A.330 (IX)) die is verwerkt in de Bekendmaking aan de Scheepvaart van 20 juli 1982, nr. 175/1982, betreffende de veilige toegang tot tanks op tankschepen (Stcrt. 149).

relaties0relaties0

Artikel 9

Het bepaalde in lid 11.2.1.2, van hoofdstuk 11, van de IBC-Code is uitsluitend toegestaan op chemicaliëntankschepen gebouwd voor 1 januari 1993, waarbij bovendien het gebruik van Halon 2402 niet is toegestaan.

relaties0relaties0

Artikel 10

In aanvulling op lid 13.2.3, van hoofdstuk 13, van de IBC-Code is, indien de bedoelde ontheffing wordt verleend, een aanvullende hoeveelheid perslucht aan boord en wordt op het certificaat een aantekening gemaakt waarin de aandacht wordt gevestigd op het bepaalde in de leden 14.2.4, van hoofdstuk 14, en 16.4.2.2, van hoofdstuk 16, van de IBC-Code.

relaties0relaties0

Artikel 11

 • 1. De medische uitrusting, bedoeld in artikel 130h van het Schepenbesluit 1965, wordt aangevuld met de navolgende hoeveelheid zuurstof:
  • a. 3 flessen met een inhoud van ten minste 2 liter, gevuld met zuurstof onder een druk van 200 bar als reserve voor de draagbare apparatuur; enrelaties0
  • b. 1 fles met een inhoud van ten minste 40 liter, gevuld met zuurstof onder een druk van 200 bar, opgesteld nabij het hospitaal of verblijf waarin zich de ziekenkooi bevindt, en zodanig aangesloten dat in het hospitaal, of in het bedoelde verblijf, de beademingsapparatuur zuurstof uit de fles kan betrekken.relaties0
  relaties0
 • 2. In verband met het brandgevaar dat zuurstof onder druk kan opleveren, geschiedt de berging van de reservezuurstof op een wijze die passend is.relaties0
 • 3. De bergruimte is ingericht om alle reserve-cilinders te bevatten waarbij de 40 liter-fles verticaal is opgesteld.relaties0
 • 4. De inrichting stemt zoveel mogelijk overeen met de hierna als voorbeeld geschetste tekening.relaties0
 • 5. De sleutel van de afsluiter van de 40 liter-fles is opgeborgen bij de fles, met dien verstande dat deze sleutel tijdens het gebruik op de afsluiter is aangebracht. De sleutel van de afsluitbare deur is op een opvallende plaats binnen het hospitaal, of binnen het verblijf waarin zich de ziekenkooi bevindt, opgeborgen.relaties0
 • 6. De hoge-drukleiding is zo kort mogelijk. Indien door de ligging van het hospitaal of van het verblijf waarin zich de ziekenkooi bevindt, een korte verbinding niet mogelijk is, wordt met betrekking tot de opstelling van zuurstofflessen Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 35/1965 als richtlijn aangehouden.relaties0
 • 7. Bij ingebruikstelling wordt ervoor gezorgd dat de leidingen volkomen schoon en vetvrij zijn. relaties0
relaties0

Artikel 12

In plaats van het bepaalde in lid 14.2.10, van hoofdstuk 14, van de IBC-Code wordt gelezen:

Aan dek zijn op duidelijk aangegeven plaatsen een of meer ringdouches, alsmede middelen voor het spoelen van de ogen, aanwezig. De douches, voorzien van een bediening door middel van een voetpedaal, zijn aangesloten op de zoetwaterleiding en zijn tijdens het laden en lossen voor onmiddellijk gebruik gereed. De ringdouches en de middelen voor het spoelen van de ogen zijn onder alle weersomstandigheden te gebruiken. De middelen voor het spoelen van de ogen moeten ten genoegen van de inspecteur-generaal worden uitgevoerd.

relaties0relaties0

Artikel 13

De in lid 15.8.30, van hoofdstuk 15, van de IBC-Code bedoelde afstandbedienbare afsluiter behoeft slechts te zijn aangebracht indien daadwerkelijk propyleenoxide zal worden vervoerd.

relaties0relaties0

Artikel 14

In aanvulling op de operationele voorschriften van de IBC-Code:

 • a. worden gedurende het laden en lossen alle deuren, patrijspoorten en andere openingen waardoor mogelijk gassen kunnen binnendringen in dekhuizen en opbouwen, gesloten gehouden;relaties0
 • b. zijn de deuren die gesloten moeten worden gehouden, voorzien van een daartoe strekkend opschrift;relaties0
 • c. wordt de ventilatie zodanig geregeld dat, rekening houdende met de atmosferische omstandigheden, voorkomen wordt dat gassen in de verblijven en dienstruimten binnendringen;relaties0
 • d. wordt bij het laden en lossen uitsluitend gebruik gemaakt van de laad- en losleidingen van het schip;relaties0
 • e. worden slangen met open einden niet gebruikt;relaties0
 • f. wordt gedurende het laden en lossen zorggedragen dat de mogelijke gevaren, voortvloeiend uit elektrostatische lading, tot een minimum worden beperkt. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14a

 • 1. Een wijziging van de IBC-Code gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop de betrokken wijziging internationaal in werking treedt.relaties0
 • 2. Van een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding.relaties0
relaties0

Artikel 14b

De IBC-Code en de wijzigingen daarop liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

relaties0relaties0

Artikel 15

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1997.

relaties0relaties0

Artikel 16

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling IBC-Code. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4 te Rijswijk, en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam.

relaties0relaties0
’s-Gravenhage
3 februari 1997
De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
A.
Jorritsma-Lebbink
Naar boven