Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen
Publicatiedatum:18-05-2005Geldigheid:18-05-2005 t/m 16-09-2008Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20050518 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 19 november 2004, houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door aangroeiwerende verfsystemen op schepen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115) (Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-1628, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115) en de artikelen 1, onderdeel h, 7 en 8 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 september 2004, nr. W09.04.0335/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 november 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2724, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder de verordening: verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115).

relaties0relaties0

Artikel 2

relaties0

Artikel 3 [Vervallen per 18-05-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 4

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de aanvraag tot het afgeven van een certificaat en de daarbij te overleggen bescheiden.

relaties0relaties0

Artikel 5

[Red: Wijzigt dit besluit en het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.]

relaties0relaties0

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
19 november 2004
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
K. M. H.
Peijs
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
P. L. B. A. van
Geel
de negende december 2004
De Minister van Justitie ,
J. P. H.
Donner
Naar boven