Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit nationaliteitstoets zeeschepen
Publicatiedatum:19-07-2006Geldigheid:19-07-2006 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20060719 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 17 juni 1994, houdende regels ter uitvoering van artikel 311a, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 maart 1994, nr. J 30.273/94, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 311a, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel en artikel 231 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, nr. W09.94.0123);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 juni 1994, nr. J 30.696/94, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

relaties0

Artikel 2

De reder doet aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling van iedere wijziging van de bij de aanvraag verstrekte gegevens of verklaringen, bedoeld in artikel 1, eerste tot en met vierde lid, indien die wijziging kennelijk van betekenis is voor het voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 311 van het Wetboek van Koophandel. Daarbij legt hij, voor zover van toepassing, een opgave, verklaring of afschrift als bedoeld in artikel 1 over.

relaties0relaties0

Artikel 3

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

relaties0relaties0

Artikel 4

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 juli 1993 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachtiging (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen) (23 227) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit nationaliteitstoets zeeschepen.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage
17 juni 1994
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
De Minister van Justitie,
A. Kosto
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. Heerma
de veertiende juli 1994
De Minister van Justitie,
A. Kosto
Naar boven