Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet
Publicatiedatum:17-05-2005Geldigheid:17-05-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), alsmede van het bepaalde bij of krachtens de Havenbeveiligingswet zijn belast de inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

relaties0relaties0

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven