Onderwerp: Bezoek-historie

Nadere regels bewaking- en regelsysteem voor lozingen door schepen
Publicatiedatum:26-11-2004Geldigheid:26-11-2004 t/m 16-09-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling, houdende nadere regels betreffende een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14 van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen

Artikel 1

Een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder c, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen en de beproeving daarvan voldoen, voorzover van toepassing, aan de bij deze regeling behorende bijlage, houdende respectievelijk:

  • a. de op 14 november 1977 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie A.393(X),relaties0
  • b. de op 19 november 1981 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie A.496(XII),relaties0
  • c. de op 20 november 1985 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie A.586(14), enrelaties0
  • d. de op 5 december 1985 te Londen tot stand gekomen resolutie van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie MEPC.24(22).relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

De goedkeuring van een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder c, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen geschiedt door de inspecteur-generaal.

relaties0relaties0

Artikel 3

Met de in deze regeling vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk.

’s-Gravenhage
22 oktober 1996
De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
A.
Jorritsma-Lebbink
Naar boven