Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling inzake de SAR-dienst 1994
Publicatiedatum:01-07-2019Geldigheid:01-07-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling inzake de SAR-dienst 1994
De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 25 van het op 7 december 1944 te Chicago totstandgekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) en het op 27 april 1979 te Hamburg totstandgekomen Internationaal Verdrag inzake opsporing en redding op zee (Trb. 1980, 181);

Besluiten:

Artikel 1

Er is een Opsporings- en Reddingsdienst in Nederland, die wordt aangehaald als ‘Search and Rescue’-dienst, dan wel SAR-dienst.

relaties0relaties0

Artikel 2

De SAR-dienst maakt deel uit van de Kustwacht, bedoeld in artikel 2 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland.

relaties0relaties0

Artikel 3

De SAR-dienst is belast met de opsporing en redding van in nood verkerende bemanningen en passagiers van vliegtuigen, schepen en mijnbouwinstallaties binnen het geografische gebied waarvan de grens aan de zeezijde is omschreven in de publikatie SAR 2 circulaire 2 van de Internationale Maritieme Organisatie, zijnde de grens van de Nederlandse exclusieve economische zone, en dat zich aan de landzijde uitstrekt over de Nederlandse kustwateren, de Waddenzee, het IJsselmeer, met inbegrip van de randmeren, en de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen. Voor incidenten met luchtvaartuigen valt het verantwoordelijkheidsgebied samen met het in het ‘European Air Navigation Plan’ van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) omschreven SAR-gebied (‘Search and Rescue Region’ – SSR).

relaties0relaties0

Artikel 4

De SAR-dienst beschikt voor de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taak te allen tijde over:

  • a.een gecombineerd aëronautisch en maritiem reddingscoördinatiecentrum (JRCC),relaties0
  • b.vliegende reddingseenheden, bestaande uit vliegtuigen en helikopters ter beschikking gesteld door de ministers, enrelaties0
  • c.reddingboten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5

Het kustwachtcentrum, bedoeld in artikel 3 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, fungeert als het gecombineerde aëronautisch en maritiem reddingscoördinatiecentrum, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, en behoort tot de aangelegenheden waarmee het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken is belast.

relaties0relaties0

Artikel 6

De Directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, is, uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor het functioneren van de SAR-dienst, belast met de coördinatie van de opsporing en redding. Hij stelt hiertoe na overleg met de betrokken diensten en partijen operationele procedures op en legt deze vast in een operationeel plan (OPPLAN-SAR).

relaties0relaties0

Artikel 7

De ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie stellen vliegende reddingseenheden beschikbaar.

relaties0relaties0

Artikel 8

De Directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, verzekert zich van de beschikbaarheid van de in Nederland aanwezige benodigde reddingboten.

relaties0relaties0

Artikel 9

In aanvulling op de in artikel 4 genoemde middelen kan de Directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 14 van de Regeling organisatie Kustwacht Nederland, zich verzekeren van de beschikbaarheid van andere middelen.

relaties0relaties0

Artikel 10

De Opsporings- en Reddingscoördinatieregeling in Nederland (SARCOR), zoals vastgesteld bij gemeenschappelijke regeling van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 21 april 1983, nr. PJ/S 22619, (Stcrt. 1984, 125), en de regeling van de minister van Defensie, handelende in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 februari 1984, nr. C 83/507/005, (Stcrt. 34), inzake de Opsporings- en Reddingsdienst, worden ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake de SAR-dienst 1994. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

relaties0relaties0
's-Gravenhage
26 augustus 1994
De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
A.
Jorritsma-Lebbink
De
Minister
van Defensie,
J. J. C.
Voorhoeve
Naar boven